Güncel Sayı

Cilt: 4 - Sayı: 1, 6.11.2022

Yıl: 2022

TİDE AcademIA Research Dergisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı, bugün ve gelecekteki kurumsal yönetim, risk yönetimi, kontrol ve denetim ile ilgili konularda teori ve uygulamayı geliştirmeye katkı sağlayacak özgün ve yeni bilimsel çalışmalar yayınlamak ve böylece uygulamacı ve araştırmacılar arasında iletişimi artırmaktır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yılda iki kere (Temmuz-Aralık) yayınlanacak olan TİDE AcademIA Research; araştırmacıların, akademisyenlerin, profesyonellerin ve uygulayıcıların, kurumsal yönetim, risk yönetimi, kontrol ve denetim ve bunlarla ilişkili konularda özgün ve yeni makalelerini (inceleme yazıları, analitik yöntemler ve simülasyon modelleri, örnek olay incelemeleri, ampirik araştırmalar, teknik notlar ve kitap incelemeleri vb dahil) yayınlar. Makalelerin dili İngilizce ve Türkçedir.

Lütfen bu linkten indiriniz.

https://www.tide.org.tr/page/421/TIDE-Academia-Research-Yazim-Kurallari 

Yayın Etiği
TIDE AcademIA Research dergisi en yüksek seviyede bilimsel yayın etiğini uygulamayı taahhüt eder. Dergi, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen kılavuz ve politikalarına uygun olarak hazırlanan Temel Uygulamaların ilkelerini esas alır. Dergi, kötüye kullanım veya yayın etiğinin ihlali durumlarında COPE tarafından geliştirilen yayın etiği akış şemalarını (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) referans alır.

Dergide yayınlanan makaleler çift kör hakem sürecinden geçmektedir.

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığını beyan etmelidir.

Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır.

Makalede yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda gösterilmelidir. Her bir makale en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal (aşırma), sahtecilik, duplikasyon, araştırma dilimlemesi, haksız yazarlık, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan makaleler yayına kabul edilmez.


Araştırma Etiği

TIDE AcademIA Research, araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

· Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

· Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

· Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

· Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

· Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

· Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

· İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

· Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

· İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Ücretsiz bir dergidir.