Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu

Yıl 2016, Cilt: 14 Sayı: 1, 43 - 55, 04.05.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.08098

Öz

Amaç: Bu çalışma Hatay’da akraba evliliği sıklığını, nedenlerini ve bunların çocuk sağlığına, kadınların ilişkilerindeki mutluluk düzeyine ve yaşam doyumuna etkilerini değerlendirdi. Yöntem: Kesitsel nitelikteki araştırmada evreni, Hatay’da yaşayan evli, boşanmış ya da eşi ölmüş kadınlar oluşturdu. Çalışma örneklemi çok aşamalı örneklemle seçilen 584 kadın idi. Veriler yüz yüze anket formu ile Nisan-Mayıs 2014’te kadınların evlerinde toplandı. Ölçüm aracı olarak kullanılan soru kâğıdı ‘kişisel bilgiler, doğurganlık bilgileri, hastalık ve engellilik durumu, evlilik bilgileri, sosyal ve ekonomik faktörler, evlilik şekli üzerine düşünceler, ilişkilerde mutluluk ölçeği ve yaşam doyum ölçeği’ bölümlerini içerdi. Bulgular: Akraba evliliği sıklığı %34.4 idi ve düşük öğrenim düzeyi,  düşük ekonomik durum ve düşük gelirle ilişkili idi (p<0.05). Akraba evliliği yapanlarda toplam gebelik, canlı doğum sayısı, bebek ölümleri ve yeni doğan sonrası bebek ölümleri daha fazlaydı (p<0.05). Akraba evliliği olanlarda doğuştan hastalıklı ve sonradan engelli çocuk sayısı daha yüksekti (p<0.05). Yaşam doyumu ve ilişkilerde mutluluk açısından akraba evliliği ve diğer evlilikler arasında fark görülmedi (p>0.05). Sonuç: Hatay’da akraba evliliği çok yaygındır; düşük ekonomik durum ve öğrenim düzeyiyle ilişkilidir. Çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkileri vardır.

Kaynakça

 • Anwar WA, Khyatti M, Hemminki K. Consanguinity and genetic diseases in North Africa and immigrants to Europe: Eur J Public Health 2014; 24(Suppl 1):57
 • Hamamy H. The global prevalence of consanguinity. http://www.consang.net erişim tarihi Şubat 2015.
 • Tabak A. Endokrinoloji Ve Metabolizma Polikliniğimizden Akraba Evliliği Sıklığı Ve Akraba Evliliğini Etkileyen İstanbul, 2008. Hastalarda Faktörler. Uzmanlık Tezi
 • Jaber L, Halpern GJ, Shohat m. The impact of consanguinity worldwide. Community Genet 1998;1(1):12-17.
 • Bittles A. Consanguinity and its relevance to clinical genetics. Clin Genet 2001; (2):89-98.
 • Bittles AH. Consanguineous marriage and childhood health. Dev Med Child Neurol ;45(8):571-576. Türkiye Aile Yapısı Araştırması Tespitler, Öneriler http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292 ce0369dc32358ee2a46/taya2013trk.pdf. erişim tarihi Ocak 2015 Donbak L. Consanguinity in
 • Kahramanmaras city, Turkey, and its medical impact. Saudi medical journal ;25(12):1991-1994.
 • Akbaba M, Kis SU, Nazlıcan E, Gündüz E. Adana Havutlu Beldesinde Özürlülük Sıklığı ve Özürlülerde Akraba Evliliği Sıklığının Araştırılması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2012. 11(6)725-730.
 • Tadmouri GO, Nair P, Obeid T, Al Ali N, Consanguinity and reproductive health among ;6(17):1-9. Hamamy HA. Arabs. Reprod Health Tavukçu N, İrgil E. Bursa Nilüfer halk sağlığı eğitim ve araştırma bölgesi’nde yaşayan kadınlarda akraba evlilikleri. TAF Prev Med Bull 2008; 7(2):107-112.
 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları www.tuik.gov.tr. 2013 erişim tarihi Şubat 2015
 • Tunçbilek E, Ulusoy M. Consanguinity in Turkey Dergısı/Turkısh Journal Of Populatıon Studıes 1989;11:35-46. Nufusbılım
 • Akın G. Denizli Kırsal Kesiminde Akraba Evliliği ve Bunu Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi 2000;40(3- ):67-80.
 • Hatay İli Özürlü Envanteri Çalışması http://www.hatay.gov.tr/images/Rapor /EngelliEnvanteri.pdf. tarihi Mart 2015 erişim Türkiye Özürlüler Araştırması http://www.ozida.gov.tr/odes/odes_20
 • /?menu=dosya&sayfa=Arastirma. erişim tarihi Nisan 2015.
 • Maternal, newborn, child and adolescent health http://www.who.int/maternal_child_ad olescent/epidemiology/stillbirth/en/ erişim tarihi Nisan 2015. Health statistics and information systems http://www.who.int/healthinfo/statisti cs/indmaternalmortality/en/ tarihi Nisan 2015 erişim
 • Fletcher GJ, Fitness J, Blampied N. The link between attributions and happiness in close relationships: The roles of depression Journal of Social and Clinical Psychology ;9(2):243-255. style. Tutarel-Kışlak Ş. İlişkilerde mutluluk ölçeği (İMÖ): güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Dergisi 2002;10(1):37
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71-75.
 • Köker S. Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991. düzeylerinin
 • Nar MŞ. Tıbbi Antropoloji: Akraba Evliliklerinin http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/2 /1668/17804.pdf erişim tarihi Mart Etkileri.
 • Yüksel Ş, Kutlubay A, Karaoğlu L, Yoloğlu consanguineous marriages in the city of Malatya, Turkey. Turk J Med Sci 2009; (1):133-137. prevalence of
 • Aayan D, Beder Şen R, Ünal G, Yurtkuran S. Ankara’da Akraba Evliliği. Aile ve Toplum Dergisi 2001;4(1):7-26.
 • Baki A, Karagüzel A, Beser E, Cakmakçi T, Uçar F, Omeroglu A. Consanguineous marriages in the province of Trabzon, Turkey. East African medical journal ;69(2):94-96. Demirel S, Kaplanoğlu N, Acar A, Bodur S, Paydak consanguinity in Konya, Turkey, and its medical effects. Genetic counseling (Geneva, Switzerland) 1996;8(4):295- frequency of
 • Grant JC, Bittles AH. The comparative role of consanguinity in infant and childhood mortality in Pakistan. Ann Hum Genet 1997;61(Pt 2): 143-149.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması http://www.hips.hacettepe.edu.tr/pdf/ TNSA1998-AnaRapor.pdf. 1998. erişim tarihi Aralık 2014. Özdemir H, Alper Z, Bilgel N.
 • Consanguineous marriages in A suburb of a metropolitan city: a study from Bursa, Turkey. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2009. 29(5): p. 1235
 • Hussain R, Bittles AH. Assessment of association between consanguinity and fertility in Asian populations. Journal of Health, ;1-12. and Nutrition Kalyoncu C. Kusurlar. ve Doğuştan Journal 1980; 1980(2). Balkan Medical
 • Tuzun C, Elyas H. Elazıg ili merkez ve çevresinde akraba evlilikleri insidansı ve tıbbi ;1:60-65. Tıp Dergisi Güz K. Antalya Yöresinde Akraba Evlilikleri Sıklığı ve Tıbbi Sonuçları. Bilim Uzmanlığı Tezi, 1987.
 • Düzcan F. Sivas Popülasyonunda Akraba Evliliği Sıklığı ve Aileler Üzerindeki Tıbbi Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,

Causes and prevalence of consanguineous marriage, child health, happiness in relationships and life satisfaction among the women in Hatay

Yıl 2016, Cilt: 14 Sayı: 1, 43 - 55, 04.05.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.08098

Öz

Objective: This study assessed the causes and prevalence of consanguineous marriages, their effects on the children's health, on life satisfaction and on relationship’s relation to the happiness of the women. Methods: In this cross-sectional study, the population consisted of married, divorced or widowed women in Hatay, Turkey. The study sample was 584 women selected by a multistage sampling method. The data were collected during April and May 2014 at the women’s homes with a face to face interview. The questionnaire included socio-demographic characteristics, fertility, marital status, social and economic factors, opinions on marriage type, the Happiness Scale in Relationships and Life Satisfaction Scale of the women and child health. Results: The prevalence of consanguineous marriage was 34.4%, and low education, low economic status and low income were the associated factors (p <0.05). The total number of pregnancies, live births and infant mortality were higher among consanguineous marriages (p <0.05). Percentages of congenital diseases and disabled children were also higher in this group (p <0.05). Life satisfaction and happiness in relationships were not different for consanguineous marriage and others (p> 0.05). Conclusion: Consanguineous marriages are very common in Hatay, and they are associated with low economic and educational levels. It has negative effects on the offspring’s health.

Kaynakça

 • Anwar WA, Khyatti M, Hemminki K. Consanguinity and genetic diseases in North Africa and immigrants to Europe: Eur J Public Health 2014; 24(Suppl 1):57
 • Hamamy H. The global prevalence of consanguinity. http://www.consang.net erişim tarihi Şubat 2015.
 • Tabak A. Endokrinoloji Ve Metabolizma Polikliniğimizden Akraba Evliliği Sıklığı Ve Akraba Evliliğini Etkileyen İstanbul, 2008. Hastalarda Faktörler. Uzmanlık Tezi
 • Jaber L, Halpern GJ, Shohat m. The impact of consanguinity worldwide. Community Genet 1998;1(1):12-17.
 • Bittles A. Consanguinity and its relevance to clinical genetics. Clin Genet 2001; (2):89-98.
 • Bittles AH. Consanguineous marriage and childhood health. Dev Med Child Neurol ;45(8):571-576. Türkiye Aile Yapısı Araştırması Tespitler, Öneriler http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292 ce0369dc32358ee2a46/taya2013trk.pdf. erişim tarihi Ocak 2015 Donbak L. Consanguinity in
 • Kahramanmaras city, Turkey, and its medical impact. Saudi medical journal ;25(12):1991-1994.
 • Akbaba M, Kis SU, Nazlıcan E, Gündüz E. Adana Havutlu Beldesinde Özürlülük Sıklığı ve Özürlülerde Akraba Evliliği Sıklığının Araştırılması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2012. 11(6)725-730.
 • Tadmouri GO, Nair P, Obeid T, Al Ali N, Consanguinity and reproductive health among ;6(17):1-9. Hamamy HA. Arabs. Reprod Health Tavukçu N, İrgil E. Bursa Nilüfer halk sağlığı eğitim ve araştırma bölgesi’nde yaşayan kadınlarda akraba evlilikleri. TAF Prev Med Bull 2008; 7(2):107-112.
 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları www.tuik.gov.tr. 2013 erişim tarihi Şubat 2015
 • Tunçbilek E, Ulusoy M. Consanguinity in Turkey Dergısı/Turkısh Journal Of Populatıon Studıes 1989;11:35-46. Nufusbılım
 • Akın G. Denizli Kırsal Kesiminde Akraba Evliliği ve Bunu Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi 2000;40(3- ):67-80.
 • Hatay İli Özürlü Envanteri Çalışması http://www.hatay.gov.tr/images/Rapor /EngelliEnvanteri.pdf. tarihi Mart 2015 erişim Türkiye Özürlüler Araştırması http://www.ozida.gov.tr/odes/odes_20
 • /?menu=dosya&sayfa=Arastirma. erişim tarihi Nisan 2015.
 • Maternal, newborn, child and adolescent health http://www.who.int/maternal_child_ad olescent/epidemiology/stillbirth/en/ erişim tarihi Nisan 2015. Health statistics and information systems http://www.who.int/healthinfo/statisti cs/indmaternalmortality/en/ tarihi Nisan 2015 erişim
 • Fletcher GJ, Fitness J, Blampied N. The link between attributions and happiness in close relationships: The roles of depression Journal of Social and Clinical Psychology ;9(2):243-255. style. Tutarel-Kışlak Ş. İlişkilerde mutluluk ölçeği (İMÖ): güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Dergisi 2002;10(1):37
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71-75.
 • Köker S. Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991. düzeylerinin
 • Nar MŞ. Tıbbi Antropoloji: Akraba Evliliklerinin http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/2 /1668/17804.pdf erişim tarihi Mart Etkileri.
 • Yüksel Ş, Kutlubay A, Karaoğlu L, Yoloğlu consanguineous marriages in the city of Malatya, Turkey. Turk J Med Sci 2009; (1):133-137. prevalence of
 • Aayan D, Beder Şen R, Ünal G, Yurtkuran S. Ankara’da Akraba Evliliği. Aile ve Toplum Dergisi 2001;4(1):7-26.
 • Baki A, Karagüzel A, Beser E, Cakmakçi T, Uçar F, Omeroglu A. Consanguineous marriages in the province of Trabzon, Turkey. East African medical journal ;69(2):94-96. Demirel S, Kaplanoğlu N, Acar A, Bodur S, Paydak consanguinity in Konya, Turkey, and its medical effects. Genetic counseling (Geneva, Switzerland) 1996;8(4):295- frequency of
 • Grant JC, Bittles AH. The comparative role of consanguinity in infant and childhood mortality in Pakistan. Ann Hum Genet 1997;61(Pt 2): 143-149.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması http://www.hips.hacettepe.edu.tr/pdf/ TNSA1998-AnaRapor.pdf. 1998. erişim tarihi Aralık 2014. Özdemir H, Alper Z, Bilgel N.
 • Consanguineous marriages in A suburb of a metropolitan city: a study from Bursa, Turkey. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2009. 29(5): p. 1235
 • Hussain R, Bittles AH. Assessment of association between consanguinity and fertility in Asian populations. Journal of Health, ;1-12. and Nutrition Kalyoncu C. Kusurlar. ve Doğuştan Journal 1980; 1980(2). Balkan Medical
 • Tuzun C, Elyas H. Elazıg ili merkez ve çevresinde akraba evlilikleri insidansı ve tıbbi ;1:60-65. Tıp Dergisi Güz K. Antalya Yöresinde Akraba Evlilikleri Sıklığı ve Tıbbi Sonuçları. Bilim Uzmanlığı Tezi, 1987.
 • Düzcan F. Sivas Popülasyonunda Akraba Evliliği Sıklığı ve Aileler Üzerindeki Tıbbi Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tacettin İNANDI


Nazan SAVAŞ


Evrim ARSLAN Bu kişi benim


Arif YENİÇERİ Bu kişi benim


Mehmet ERDEM Bu kişi benim


Elif DURMAZ


Ersin PEKER Bu kişi benim


Ömer ALIŞKIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Mayıs 2016
Gönderilme Tarihi 4 Mayıs 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjph263472, journal = {Turkish Journal of Public Health}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2016}, volume = {14}, number = {1}, pages = {43 - 55}, doi = {10.20518/thsd.08098}, title = {Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu}, key = {cite}, author = {İnandı, Tacettin and Savaş, Nazan and Arslan, Evrim and Yeniçeri, Arif and Erdem, Mehmet and Durmaz, Elif and Peker, Ersin and Alışkın, Ömer} }
APA İnandı, T. , Savaş, N. , Arslan, E. , Yeniçeri, A. , Erdem, M. , Durmaz, E. , Peker, E. & Alışkın, Ö. (2016). Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu . Turkish Journal of Public Health , 14 (1) , 43-55 . DOI: 10.20518/thsd.08098
MLA İnandı, T. , Savaş, N. , Arslan, E. , Yeniçeri, A. , Erdem, M. , Durmaz, E. , Peker, E. , Alışkın, Ö. "Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu" . Turkish Journal of Public Health 14 (2016 ): 43-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/24963/263472>
Chicago İnandı, T. , Savaş, N. , Arslan, E. , Yeniçeri, A. , Erdem, M. , Durmaz, E. , Peker, E. , Alışkın, Ö. "Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu". Turkish Journal of Public Health 14 (2016 ): 43-55
RIS TY - JOUR T1 - Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu AU - Tacettinİnandı, NazanSavaş, EvrimArslan, ArifYeniçeri, MehmetErdem, ElifDurmaz, ErsinPeker, ÖmerAlışkın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20518/thsd.08098 DO - 10.20518/thsd.08098 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 55 VL - 14 IS - 1 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/thsd.08098 UR - https://doi.org/10.20518/thsd.08098 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Public Health Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu %A Tacettin İnandı , Nazan Savaş , Evrim Arslan , Arif Yeniçeri , Mehmet Erdem , Elif Durmaz , Ersin Peker , Ömer Alışkın %T Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu %D 2016 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 14 %N 1 %R doi: 10.20518/thsd.08098 %U 10.20518/thsd.08098
ISNAD İnandı, Tacettin , Savaş, Nazan , Arslan, Evrim , Yeniçeri, Arif , Erdem, Mehmet , Durmaz, Elif , Peker, Ersin , Alışkın, Ömer . "Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu". Turkish Journal of Public Health 14 / 1 (Mayıs 2016): 43-55 . https://doi.org/10.20518/thsd.08098
AMA İnandı T. , Savaş N. , Arslan E. , Yeniçeri A. , Erdem M. , Durmaz E. , Peker E. , Alışkın Ö. Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu. TJPH. 2016; 14(1): 43-55.
Vancouver İnandı T. , Savaş N. , Arslan E. , Yeniçeri A. , Erdem M. , Durmaz E. , Peker E. , Alışkın Ö. Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu. Turkish Journal of Public Health. 2016; 14(1): 43-55.
IEEE T. İnandı , N. Savaş , E. Arslan , A. Yeniçeri , M. Erdem , E. Durmaz , E. Peker ve Ö. Alışkın , "Hatay’da akraba evliliği sıklığı, nedenleri, çocuk sağlığı, ilişkilerde mutluluk ve yaşam doyumu", Turkish Journal of Public Health, c. 14, sayı. 1, ss. 43-55, May. 2016, doi:10.20518/thsd.08098

13955                                        13956                                                             13958                                       13959      


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License