Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Violence against healthcare workers: Risk factors, effects, evaluation and prevention

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 1, 69 - 78, 23.04.2021
https://doi.org/10.20518/tjph.680771

Öz

Objectives: The aim of this study was to determine the frequency of violence, the
causes of violence and possible precautions to violence for healthcare workers
employed at the Zonguldak Bulent Ecevit University Health Application and
Research Centre.Methods: In this cross-sectional study, 453 people consisting
of physicians, nurses, technicians and other healthcare workers were given a
survey based on the relevant literature.Results: As a result of the research, it was found out that as the anxiety about COVID-19 soared the intention to go out was decreased, while the behavior of taking precautions increased. Also, it was indicated that as the intention of going out was decreased by one point, the behavior of taking measures against the transmission of COVID-19 increased by 0.28 points.Conclusions: In the study, it could be stated that the model proposed within the scope of TPB fits well with the perceived attitudes and behaviors towards COVID-19. It was determined that as the anxiety towards COVID-19 increased, the intention of going out was decreased and the behavior of taking measures increased.

Kaynakça

 • World report on violence and health: summary. Geneva, World Health Organization, 2002.
 • Saines JC. Violence and Aggression in A&E: Recommendations for Action. Accid Emerg Nurs 1999;7:8-12.
 • Kingma M. Workplace violence in the health sector: a problem of epidemic proportion. Int Nurs Rev 2001;48:129- 130.
 • Hahn S, Hantikainen V, Needham I, Kok G, Dassen T, & Halfens R. J.Patient and visitor violence in the general hospital, occurrence, staff interventions and consequences: a cross‐sectional survey. Journal of advanced nursing 2012; 68(12): 2685-2699.
 • Ferns T. Violence, aggression and physical assault in healthcare settings. Nursing Standard 2006;21:42-6.
 • Elliott PP. Violence in health care. What nurse managers need to know. Nurs Manage 1997; 28:38-41.
 • Nau J, Halfens R, Needham I, Dassen T. The De-Escalating Aggressive Behaviour Scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs 2009;65:1956-64.
 • Chen WC, Hwu HG, Kung SM, Chiu HJ, Wang JD. Prevalence and determinants of workplace violence of health care workers in a psychiatric hospital in Taiwan. J Occup Health 2008;50:288-93.
 • Annagür B. Saglik Çalisanlarina Yönelik Siddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Degerlendirilmesi ve Önlenmesi/ Violence Towards Health Care Staff: Risk Factors, Aftereffects, Evaluation and Prevention. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar 2010; 2(2):161-73.
 • Yeşilbaş H. Sağlıkta Şiddete Genel Bakış. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2016; 1(3): 44-54.
 • Ünsal Atan Ş, Dönmez S. Hemşirelere karşı işyeri şiddeti. Adli Tıp Dergisi 2011;25(1): 71-80.
 • Çamcı O, Kutlu Y. Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına yönelik işyeri şiddetinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011; 2:9-16.
 • Cooper CL , Swanson N. Workplace violence in the health sector. State of the art. ILO,2002. Available from: https://www.who.int/violence_injury_pr evention/injury/en/WVstateart.pdf Accessed: 08.11.2019.
 • Durak TÇ, Yolcu S, Akayı S, Demir Y ve ark. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddetin değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi 2014; 24:130-137.
 • Kaya S, Bilgin Demir İ, Karsavuran S, Ürek D, İlgün G. Violence Against Doctors and Nurses in Hospitals in Turkey. Journal of Forensic Nursing 2016; 12(1):26‐34.
 • Bahar A, Şahin S, Akkaya Z, Alkayiş M. Acil serviste çalışan hemşirelerin şiddete maruz kalma durumu ve iş doyumuna etkili olan faktörlerin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2015; 6: 57-64.
 • Kaya A, Karadayi B, Kolusayin O, Akan Aslan N, Oral G. Violence in the health sector and its properties: A questionnaire toward physician working in the emergency departments. JAEM 2014; 13:124-130.
 • Tolhurst H, Baker L, Murray G , Bell, P, Sutton A, Dean S. Rural general practitioner experience of work-related violence in Australia. The Australian Journal of Rural Health 2003; 11(5): 231- 236.
 • Kitaneh M, Hamdan M. Workplace violence against physicians and nurses in Palestinian public hospitals: a crosssectional study. BMC health services research 2012; 12(1): 1-9.
 • Hamdan M, Abu Hamra A. Workplace violence towards workers in the emergency departments of Palestinian hospitals: a cross-sectional study. Human resources for health 2015; 13(1): 1-9.
 • Atan ŞÜ , Dönmez S. Hemşirelere Karşı İşyeri Şiddeti. Adli Tıp Dergisi 2011; 25 (11): 71-80.
 • Altıntaş N. Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelere Yönelik Şiddetin Belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2006.
 • Carmi-Iluz T, Peleg R, Freud T, Shvartzman P. Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in the Negev: an observational study. BMC Health Serv Res 2005; 5(1): 1-6.
 • Bıçkıcı F. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve neden olan faktörler: Bir devlet hastanesi örneği. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 2013;5(1): 43-56.
 • Çuvadar A. Edirne merkez ilçede yataklı tedavi kurumlarında çalışan hekim ve hemşirelere yönelik şiddetin boyutu ve nedenleri Edirne/2013 [Yüksek Lisans Tezi]. Edirne : Trakya Üniversitesi;2017.
 • İlhan MN , Özkan S, Kurtcebe ZÖ, ve Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler. Toplum Hekimliği Bülteni 2009; 28(3): 15-23.
 • Al B, Zengin S, Deryal Y, Gökçen C, Yılmaz DA, Yıldırım C. Increased Violence Towards Health Care Staff. JAEM 2012;11:115-124.
 • LaMar WJ, Gerberich SG, Lohman WH and Zaidman B. Work-related physical assault. J Occup Environ Med 1998; 40(4): 317-324.
 • Kocacık F, Çağlayandereli M. Ailede kadına yönelik şiddet: Denizli ili örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009;6(2): 25-43.
 • Gokler ME, Arslantas D, Unsal A. Prevalence of domestic violence and associated factors among married women in a semi-rural area of western Turkey. Pak J Med Sci 2014;30(5): 1088- 1093.
 • Sahin EM, Yetim D, Oyekcin DG. Rate of intimate partner violence against women and attitudes of women towards violence in Edirne Turkey. Cumhuriyet Medical Journal 2012;34(1): 23-32.
 • Sucu G, Cebeci F, Karazeybek E. Violence by patient and relatives against emergency service personnel. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2007; 7:156–160.
 • Eker HH, Topçu İ, Şahingöz S, Özder A, Aydın H. Bir eğitim ve araştırma hastanesindeki şiddet sıklığı. Bidder Tıp Bilimleri Derg 2011;3(3): 16-22.
 • Atasoy A, and Yorgun S. Sağlık Çalışanlarında İş Gerilimi ve İş Stres Düzeyinin Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 2013; 6(2): 71-88.
 • Winstanley S, Whittington R. Agression towards health care staff in a UK general hospital: variation among profession and departments. Journal of Clinic Nursing 2004;13:3–10.
 • Demiroğlu T, Kılınç E, Atay E. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet: Kilis ili örneği. Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 24: 49-55.
 • Kahya B, Çetin C, Cebeci F. Acil servis hemşirelerine yönelik şiddet: sistematik derleme. Fırat Tıp Dergisi 2016; 21: 170- 176.

Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 1, 69 - 78, 23.04.2021
https://doi.org/10.20518/tjph.680771

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi sağlık çalışanlarında şiddetin sıklığı, nedenleri ve önlenebilmesi
için yapılabilecekleri değerlendirmektir.Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışmada,
hekimler, hemşireler, teknisyenler ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan 453
kişiye literatür taramasına dayanan bir veri formu uygulanmıştır.Bulgular: Sağlık
çalışanlarının %61.1’i meslek hayatında en az bir kez şiddete uğrarken, %39.3’ü son
bir yılda şiddete uğramıştır. Kadınların meslek hayatı boyunca şiddete maruz kalma
sıklığı (%65.9), erkeklerden (%53.4) anlamlı yüksektir. 30-39 yaş aralığında olan
sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma sıklığı (%69.2) diğer yaş gruplarındakilere
göre yüksektir. Hemşireler diğer meslek gruplarına göre daha fazla şiddete uğramıştır.
Çalışılan kliniğe göre şiddete uğrama durumu değerlendirildiğinde, acil kliniklerde
çalışanlar en sık (%72.2) şiddete uğramıştır. Şiddet sonrası hasta yaklaşımında
en sık görülen değişiklik hasta taleplerine tolerans azalmasıdır (%58.3). Şiddete
uğrayanların %83.5’i hukuki yollara başvurmamıştır. Başvurmama nedeni olarak
%74.6’sı sonuç alamayacağını belirtmiştir. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının
şiddetin önlenmesine yönelik en çok katıldığı öneri adli ve mali yaptırımların
uygulanmasıdır (%84.9).Sonuç: Sağlık çalışanlarının büyük kısmı şiddet sonrası
sonuç alamayacaklarını düşündükleri için hukuki yollara başvurmamıştır.
Sağlıkta şiddeti önlemek için yüksek caydırıcı düzenlemeler çıkarılmalıdır

Kaynakça

 • World report on violence and health: summary. Geneva, World Health Organization, 2002.
 • Saines JC. Violence and Aggression in A&E: Recommendations for Action. Accid Emerg Nurs 1999;7:8-12.
 • Kingma M. Workplace violence in the health sector: a problem of epidemic proportion. Int Nurs Rev 2001;48:129- 130.
 • Hahn S, Hantikainen V, Needham I, Kok G, Dassen T, & Halfens R. J.Patient and visitor violence in the general hospital, occurrence, staff interventions and consequences: a cross‐sectional survey. Journal of advanced nursing 2012; 68(12): 2685-2699.
 • Ferns T. Violence, aggression and physical assault in healthcare settings. Nursing Standard 2006;21:42-6.
 • Elliott PP. Violence in health care. What nurse managers need to know. Nurs Manage 1997; 28:38-41.
 • Nau J, Halfens R, Needham I, Dassen T. The De-Escalating Aggressive Behaviour Scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs 2009;65:1956-64.
 • Chen WC, Hwu HG, Kung SM, Chiu HJ, Wang JD. Prevalence and determinants of workplace violence of health care workers in a psychiatric hospital in Taiwan. J Occup Health 2008;50:288-93.
 • Annagür B. Saglik Çalisanlarina Yönelik Siddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Degerlendirilmesi ve Önlenmesi/ Violence Towards Health Care Staff: Risk Factors, Aftereffects, Evaluation and Prevention. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar 2010; 2(2):161-73.
 • Yeşilbaş H. Sağlıkta Şiddete Genel Bakış. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2016; 1(3): 44-54.
 • Ünsal Atan Ş, Dönmez S. Hemşirelere karşı işyeri şiddeti. Adli Tıp Dergisi 2011;25(1): 71-80.
 • Çamcı O, Kutlu Y. Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına yönelik işyeri şiddetinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011; 2:9-16.
 • Cooper CL , Swanson N. Workplace violence in the health sector. State of the art. ILO,2002. Available from: https://www.who.int/violence_injury_pr evention/injury/en/WVstateart.pdf Accessed: 08.11.2019.
 • Durak TÇ, Yolcu S, Akayı S, Demir Y ve ark. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddetin değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi 2014; 24:130-137.
 • Kaya S, Bilgin Demir İ, Karsavuran S, Ürek D, İlgün G. Violence Against Doctors and Nurses in Hospitals in Turkey. Journal of Forensic Nursing 2016; 12(1):26‐34.
 • Bahar A, Şahin S, Akkaya Z, Alkayiş M. Acil serviste çalışan hemşirelerin şiddete maruz kalma durumu ve iş doyumuna etkili olan faktörlerin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2015; 6: 57-64.
 • Kaya A, Karadayi B, Kolusayin O, Akan Aslan N, Oral G. Violence in the health sector and its properties: A questionnaire toward physician working in the emergency departments. JAEM 2014; 13:124-130.
 • Tolhurst H, Baker L, Murray G , Bell, P, Sutton A, Dean S. Rural general practitioner experience of work-related violence in Australia. The Australian Journal of Rural Health 2003; 11(5): 231- 236.
 • Kitaneh M, Hamdan M. Workplace violence against physicians and nurses in Palestinian public hospitals: a crosssectional study. BMC health services research 2012; 12(1): 1-9.
 • Hamdan M, Abu Hamra A. Workplace violence towards workers in the emergency departments of Palestinian hospitals: a cross-sectional study. Human resources for health 2015; 13(1): 1-9.
 • Atan ŞÜ , Dönmez S. Hemşirelere Karşı İşyeri Şiddeti. Adli Tıp Dergisi 2011; 25 (11): 71-80.
 • Altıntaş N. Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelere Yönelik Şiddetin Belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2006.
 • Carmi-Iluz T, Peleg R, Freud T, Shvartzman P. Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in the Negev: an observational study. BMC Health Serv Res 2005; 5(1): 1-6.
 • Bıçkıcı F. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve neden olan faktörler: Bir devlet hastanesi örneği. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 2013;5(1): 43-56.
 • Çuvadar A. Edirne merkez ilçede yataklı tedavi kurumlarında çalışan hekim ve hemşirelere yönelik şiddetin boyutu ve nedenleri Edirne/2013 [Yüksek Lisans Tezi]. Edirne : Trakya Üniversitesi;2017.
 • İlhan MN , Özkan S, Kurtcebe ZÖ, ve Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler. Toplum Hekimliği Bülteni 2009; 28(3): 15-23.
 • Al B, Zengin S, Deryal Y, Gökçen C, Yılmaz DA, Yıldırım C. Increased Violence Towards Health Care Staff. JAEM 2012;11:115-124.
 • LaMar WJ, Gerberich SG, Lohman WH and Zaidman B. Work-related physical assault. J Occup Environ Med 1998; 40(4): 317-324.
 • Kocacık F, Çağlayandereli M. Ailede kadına yönelik şiddet: Denizli ili örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009;6(2): 25-43.
 • Gokler ME, Arslantas D, Unsal A. Prevalence of domestic violence and associated factors among married women in a semi-rural area of western Turkey. Pak J Med Sci 2014;30(5): 1088- 1093.
 • Sahin EM, Yetim D, Oyekcin DG. Rate of intimate partner violence against women and attitudes of women towards violence in Edirne Turkey. Cumhuriyet Medical Journal 2012;34(1): 23-32.
 • Sucu G, Cebeci F, Karazeybek E. Violence by patient and relatives against emergency service personnel. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2007; 7:156–160.
 • Eker HH, Topçu İ, Şahingöz S, Özder A, Aydın H. Bir eğitim ve araştırma hastanesindeki şiddet sıklığı. Bidder Tıp Bilimleri Derg 2011;3(3): 16-22.
 • Atasoy A, and Yorgun S. Sağlık Çalışanlarında İş Gerilimi ve İş Stres Düzeyinin Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 2013; 6(2): 71-88.
 • Winstanley S, Whittington R. Agression towards health care staff in a UK general hospital: variation among profession and departments. Journal of Clinic Nursing 2004;13:3–10.
 • Demiroğlu T, Kılınç E, Atay E. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet: Kilis ili örneği. Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 24: 49-55.
 • Kahya B, Çetin C, Cebeci F. Acil servis hemşirelerine yönelik şiddet: sistematik derleme. Fırat Tıp Dergisi 2016; 21: 170- 176.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuğçe ER 0000-0003-0719-5288

Ferruh AYOĞLU 0000-0003-3266-1519

Bilgehan AÇIKGÖZ 0000-0002-1405-5841

Yayımlanma Tarihi 23 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2020
Kabul Tarihi 22 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 19 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ER, T., AYOĞLU, F., & AÇIKGÖZ, B. (2021). Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. Turkish Journal of Public Health, 19(1), 69-78. https://doi.org/10.20518/tjph.680771
AMA ER T, AYOĞLU F, AÇIKGÖZ B. Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. TJPH. Nisan 2021;19(1):69-78. doi:10.20518/tjph.680771
Chicago ER, Tuğçe, Ferruh AYOĞLU, ve Bilgehan AÇIKGÖZ. “Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, Etkileri, değerlendirilmesi Ve önlenmesi”. Turkish Journal of Public Health 19, sy. 1 (Nisan 2021): 69-78. https://doi.org/10.20518/tjph.680771.
EndNote ER T, AYOĞLU F, AÇIKGÖZ B (01 Nisan 2021) Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. Turkish Journal of Public Health 19 1 69–78.
IEEE T. ER, F. AYOĞLU, ve B. AÇIKGÖZ, “Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi”, TJPH, c. 19, sy. 1, ss. 69–78, 2021, doi: 10.20518/tjph.680771.
ISNAD ER, Tuğçe vd. “Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, Etkileri, değerlendirilmesi Ve önlenmesi”. Turkish Journal of Public Health 19/1 (Nisan 2021), 69-78. https://doi.org/10.20518/tjph.680771.
JAMA ER T, AYOĞLU F, AÇIKGÖZ B. Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. TJPH. 2021;19:69–78.
MLA ER, Tuğçe vd. “Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, Etkileri, değerlendirilmesi Ve önlenmesi”. Turkish Journal of Public Health, c. 19, sy. 1, 2021, ss. 69-78, doi:10.20518/tjph.680771.
Vancouver ER T, AYOĞLU F, AÇIKGÖZ B. Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. TJPH. 2021;19(1):69-78.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License