Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of HPV Dna screening results for 2018 in Kayseri

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 3, 244 - 250, 02.12.2021
https://doi.org/10.20518/tjph.801654

Öz

Objective: To examine the distribution of HPV types, histopathological typing and advanced center examination results in women who applied to KETEM in Kayseri in 2018 and were positive for HPV.Methods: Ethical approval was obtained from Erciyes University Nonclinical Research Ethics Committee for the study. This study was carried out by scanning the data of 28148 people between the ages of 30-65 who received HPV tests in KETEM units throughout 2018. The age, HPV type, cervical cytology result of patients with positive HPV results for 2018 from the HSYS database, and the results of examinations, tests and other procedures performed on patients from public hospitals were examined and transferred to the SPSS 21.0 program.Results: The number of people with positive HPV test is 1171 (4.16%). HPV type 16 (26.8%) was the most common. It was observed that 771 (65.8%) of 1171 women with positive HPV test were examined in public hospitals, 478 (620%) had biopsy, 62(8.0%) had smear examination and 597 (77.4%) had ultrasonography. Pathological findings were not detected in 596 (77.3%) after the examination, LSIL was found in 78(10.1%) and HSIL in 66 (8.6%). Invasive cancer was detected in three patients (0.4%)Conclusion: It is clear that with cervical cancer screening, patients can be diagnosed at an early stage or when they have a precancerous lesion and this situation is of vital importance.

Kaynakça

 • Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018, 68.6: 394-424.
 • Tekbaş S. Jinekolojik kanser hastalarında yaşam kalitesi ve tedavi bakımı etkileri. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı; 2014.
 • Türkiye Kanser İstatistikleri. Kanser Daire Başkanlığı Ankara, 2015.(internet) Available at:https://hsgm.saglik.gov. tr/depo/birimler/kanserdb/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikleri_2015.pdf. Accessed: April 26, 2021W
 • Özcan S, Kurdak H, Bozdemir N.Servikal Kanser Taraması. Aile Hekimliği Dergisi. 2008;2(5-6):48-51.
 • Kişnişçi H.A, Gökşin E. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitapevi, Ankara, 1996.
 • Noller KL. Cervical cytology screening and evaluation. Obstetrics &Gynecology, 106(2), 391-397.
 • Ronco G, Dillner J, Elfström KM, Tunesi S, Snijders PN, Arbyn M, et al. Efficacy of Hpv-based Screening For Prevention of İnvasive Cervical Cancer: Follow up of Four European Randomized Controlled Trials. Lancet. 2014; 383(9916): 524-32.
 • de Sanjose S, Quint WG, Alemany L, Geraets DT, Klaustermeier JE, Lloveras B, et al. Human Papilloma Virus Genotype Attribution in İnvasive Cervical Cancer: A Retrospective Cross-sectional Worldwide Study.Lancet Oncol. 2010; 11(11): 1048-56.
 • Gökaslan H, Uyar EE. Pap Smear ile Servikal Kanser Taraması. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2004;8(3) :105-110.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Servisk Kanseri Tarama Programı Ulusal Standartları(internet). Available at: https://hsgm. s a gl i k .g ov. t r / t r / ka n s e r -tarama-standartlari/listesi/servikskanseri-tarama-program%C4%B1-u l u s a l - s t a n d a r t l a r % C 4 % B 1 .html. Accessed: April 26, 2021.
 • Güçkan, R., Kılınç, Ç., Gözdemir, E., Gürçağlar, A. A., & Nergiz, Ö. (2016). Prevalence and distribution of high-risk human papillomavirus in amasya region, Turkey. Biomedical Research (0970-938X), 27(3).
 • Karakuş R, Alkış İ, Kolusarı A. Van Şehrindeki Kadınlarda Human Papillomavirus (HPV) Sıklığı, Tipleri ve Sitoloji Sonuçları. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi.2015;18(3): 99-103.
 • Khan MJ, CastlePE, LorinczAT, Wacholder S,Sherman M, Scott DR,Rush BB et al. The Elevated 10-year Risk of Cervical Precancer and Cancer in Women with Human Papillomavirus (HPV) type 16 or 18 and The Possible Utility of Type-specific HPV Testing in Clinical Practice. Journal of the National Cancer Institute. 2005; 97(14): 1072-79.
 • Güney G. Yüksek Riskli Human Papilloma Virüs Saptanan Hastaların Histopatolojik Sonuçları. Turkish Bulletin of Hygiene & Experimental Biology.2019; 76(3) 321-328.
 • Seven A, Koçak C, Yüksel K, Kucur S, Gözükara İ, Erbakırcı N, et al. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran hastaların servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal ofClinics and Laboratory 2016, 7.1: 1-4.
 • Kög İ, Turan T, Karabük E, Karayünlü B, Özgül N, Demir ÖF, et al. Etlik KETEM Grubunun Serviks ve Meme Kanseri Tarama Programı Sonuçları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012; 11(2): 145-52.
 • Sachan PL, Singh M, Patel ML, Sachan R. A study on cervical cancer screening using pap smear test and clinical correlation. Asia Pac J Oncol Nurs. 2018;5:337-41.
 • Korkmaz F, Gencer M. Poliklinik Taraması Pap Smear Sonuçları. Anatolian Journal of Clinical Investigation.2014; 8(1):17-20.
 • Yıldırım D, Yıldırım MA, Bakıcı MZ. Sivas Bölgesinde Yaşayan Kadınlarda Servikal Örneklerde Human Papillomavirüs Pozitifliği ve Genotiplerinin Sıklığı. Firat Med J. 2013; 18(2): 94-97.
 • Altun Z, Yarkın F, Vardar MA, Uğuz HA. Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesine Basvuran Kadinlarda Genital Human Papilomavirus Enfeksiyon Prevalansi. Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi.2011;31(2): 307-314.
 • Andersen B, Christensen BS,Christensen J, Ejersbo D, Heje HN,Jochumsen KM, et al. HPV-prevalence in elderly women in Denmark.Gynecologic oncology, 154(1), 118-123.

Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 3, 244 - 250, 02.12.2021
https://doi.org/10.20518/tjph.801654

Öz

Amaç: Kayseri İlindeki KETEM’lerine 2018 yılında başvurup HPV pozitif çıkan kadınlardaki HPV tiplerinin, histopatolojik tiplendirme dağılımının ve ileri merkez muayene sonuçlarının incelenmesidir.Yöntem: Çalışma için Erciyes Üniversitesi Klinik Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik onay alınmıştır (Tarih: 11.12.2019 Sayı:2019/835). Bu çalışma 2018 yılı boyunca KETEM birimlerinde HPV testi alınan 30-65 yaş arası 28148 kişinin verilerinin taranmasıyla yapılmıştır. HSYS veri tabanından 2018 yılına ait HPV sonucu pozitif olan hastaların yaş, HPV tipi, servikal sitoloji sonucu ve kamu hastanelerinden hastalara yapılan muayene, tetkikler ve diğer işlem sonuçları incelenerek SPSS 21.0 programına aktarılmıştır.Bulgular: HPV testi pozitif bulunan kişi sayısı 1171 (%4.16)’dir. En sık HPV tip 16 (%26.8) görülmüştür. HPV testi pozitif olan 1171 kadının 771’inin (%65.8) kamu hastanelerinde muayene olduğu, 478’inden (% 62.0) biyopsi alındığı, 62’sine (% 8.0) smear incelemesi 597’sine (%77.4) ultrasonografi yapıldığı görülmüştür. Muayene sonrası 596’sında(%77.3) patolojik bulgu saptanmamış olup, 78’inde (%10.1) LSIL, 66’sında (%8.6) HSIL saptanmıştır. Üç kişide ise (%0.4) invaziv kanser tespit edilmiştir.Sonuç: Hedef nüfusun her yıl %20’sinin taranması için tarama programlarının daha geniş kitleye ulaştırılması ve bu kapsamda çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Kaynakça

 • Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018, 68.6: 394-424.
 • Tekbaş S. Jinekolojik kanser hastalarında yaşam kalitesi ve tedavi bakımı etkileri. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı; 2014.
 • Türkiye Kanser İstatistikleri. Kanser Daire Başkanlığı Ankara, 2015.(internet) Available at:https://hsgm.saglik.gov. tr/depo/birimler/kanserdb/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikleri_2015.pdf. Accessed: April 26, 2021W
 • Özcan S, Kurdak H, Bozdemir N.Servikal Kanser Taraması. Aile Hekimliği Dergisi. 2008;2(5-6):48-51.
 • Kişnişçi H.A, Gökşin E. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitapevi, Ankara, 1996.
 • Noller KL. Cervical cytology screening and evaluation. Obstetrics &Gynecology, 106(2), 391-397.
 • Ronco G, Dillner J, Elfström KM, Tunesi S, Snijders PN, Arbyn M, et al. Efficacy of Hpv-based Screening For Prevention of İnvasive Cervical Cancer: Follow up of Four European Randomized Controlled Trials. Lancet. 2014; 383(9916): 524-32.
 • de Sanjose S, Quint WG, Alemany L, Geraets DT, Klaustermeier JE, Lloveras B, et al. Human Papilloma Virus Genotype Attribution in İnvasive Cervical Cancer: A Retrospective Cross-sectional Worldwide Study.Lancet Oncol. 2010; 11(11): 1048-56.
 • Gökaslan H, Uyar EE. Pap Smear ile Servikal Kanser Taraması. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2004;8(3) :105-110.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Servisk Kanseri Tarama Programı Ulusal Standartları(internet). Available at: https://hsgm. s a gl i k .g ov. t r / t r / ka n s e r -tarama-standartlari/listesi/servikskanseri-tarama-program%C4%B1-u l u s a l - s t a n d a r t l a r % C 4 % B 1 .html. Accessed: April 26, 2021.
 • Güçkan, R., Kılınç, Ç., Gözdemir, E., Gürçağlar, A. A., & Nergiz, Ö. (2016). Prevalence and distribution of high-risk human papillomavirus in amasya region, Turkey. Biomedical Research (0970-938X), 27(3).
 • Karakuş R, Alkış İ, Kolusarı A. Van Şehrindeki Kadınlarda Human Papillomavirus (HPV) Sıklığı, Tipleri ve Sitoloji Sonuçları. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi.2015;18(3): 99-103.
 • Khan MJ, CastlePE, LorinczAT, Wacholder S,Sherman M, Scott DR,Rush BB et al. The Elevated 10-year Risk of Cervical Precancer and Cancer in Women with Human Papillomavirus (HPV) type 16 or 18 and The Possible Utility of Type-specific HPV Testing in Clinical Practice. Journal of the National Cancer Institute. 2005; 97(14): 1072-79.
 • Güney G. Yüksek Riskli Human Papilloma Virüs Saptanan Hastaların Histopatolojik Sonuçları. Turkish Bulletin of Hygiene & Experimental Biology.2019; 76(3) 321-328.
 • Seven A, Koçak C, Yüksel K, Kucur S, Gözükara İ, Erbakırcı N, et al. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran hastaların servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal ofClinics and Laboratory 2016, 7.1: 1-4.
 • Kög İ, Turan T, Karabük E, Karayünlü B, Özgül N, Demir ÖF, et al. Etlik KETEM Grubunun Serviks ve Meme Kanseri Tarama Programı Sonuçları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012; 11(2): 145-52.
 • Sachan PL, Singh M, Patel ML, Sachan R. A study on cervical cancer screening using pap smear test and clinical correlation. Asia Pac J Oncol Nurs. 2018;5:337-41.
 • Korkmaz F, Gencer M. Poliklinik Taraması Pap Smear Sonuçları. Anatolian Journal of Clinical Investigation.2014; 8(1):17-20.
 • Yıldırım D, Yıldırım MA, Bakıcı MZ. Sivas Bölgesinde Yaşayan Kadınlarda Servikal Örneklerde Human Papillomavirüs Pozitifliği ve Genotiplerinin Sıklığı. Firat Med J. 2013; 18(2): 94-97.
 • Altun Z, Yarkın F, Vardar MA, Uğuz HA. Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesine Basvuran Kadinlarda Genital Human Papilomavirus Enfeksiyon Prevalansi. Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi.2011;31(2): 307-314.
 • Andersen B, Christensen BS,Christensen J, Ejersbo D, Heje HN,Jochumsen KM, et al. HPV-prevalence in elderly women in Denmark.Gynecologic oncology, 154(1), 118-123.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serkan YILDIZ
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0001-6610-2120
Türkiye


Mehmet Emin ÖZDEMİR
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0001-6043-5063
Türkiye


Mebrure Beyza GÖKÇEK
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-6320-4102
Türkiye


Nadir Emre ÜNSAL
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-3847-0265
Türkiye


Berkan ASLAN
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-9595-5007
Türkiye


Ali Ramazan BENLİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0039-1497
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 29 Eylül 2020
Kabul Tarihi 12 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 19 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
YILDIZ, S., ÖZDEMİR, M. E., GÖKÇEK, M. B., ÜNSAL, N. E., vd. (2021). Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Public Health, 19(3), 244-250. https://doi.org/10.20518/tjph.801654
MLA
YILDIZ, Serkan vd. “Kayseri Ili 2018 yılı HPV Tarama sonuçlarının değerlendirilmesi”. Turkish Journal of Public Health, c. 19, sy. 3, 2021, ss. 244-50, doi:10.20518/tjph.801654.
Chicago
YILDIZ, Serkan, Mehmet Emin ÖZDEMİR, Mebrure Beyza GÖKÇEK, Nadir Emre ÜNSAL, Berkan ASLAN, ve Ali Ramazan BENLİ. “Kayseri Ili 2018 yılı HPV Tarama sonuçlarının değerlendirilmesi”. Turkish Journal of Public Health 19, sy. 3 (Aralık 2021): 244-50. https://doi.org/10.20518/tjph.801654.
EndNote
YILDIZ S, ÖZDEMİR ME, GÖKÇEK MB, ÜNSAL NE, ASLAN B, BENLİ AR (01 Aralık 2021) Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Public Health 19 3 244–250.
ISNAD
YILDIZ, Serkan vd. “Kayseri Ili 2018 yılı HPV Tarama sonuçlarının değerlendirilmesi”. Turkish Journal of Public Health 19/3 (Aralık 2021), 244-250. https://doi.org/10.20518/tjph.801654.
AMA
YILDIZ S, ÖZDEMİR ME, GÖKÇEK MB, ÜNSAL NE, ASLAN B, BENLİ AR. Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi. TJPH. Aralık 2021;19(3):244-250. doi:10.20518/tjph.801654
Vancouver
YILDIZ S, ÖZDEMİR ME, GÖKÇEK MB, ÜNSAL NE, ASLAN B, BENLİ AR. Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi. TJPH. 2021;19(3):244-50.
IEEE
S. YILDIZ, M. E. ÖZDEMİR, M. B. GÖKÇEK, N. E. ÜNSAL, B. ASLAN, ve A. R. BENLİ, “Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi”, TJPH, c. 19, sy. 3, ss. 244–250, 2021, doi: 10.20518/tjph.801654.
JAMA
YILDIZ S, ÖZDEMİR ME, GÖKÇEK MB, ÜNSAL NE, ASLAN B, BENLİ AR. Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi. TJPH. 2021;19:244–250.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License