Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINATION OF UNEMPLOYMENT ANXIETY OF SENIOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION SCHOOLS

Yıl 2022, Cilt: 33 Sayı: 1, 16 - 22, 20.04.2022
https://doi.org/10.21653/tjpr.907069

Öz

Purpose: With the increase in the number and quotas of physiotherapy and rehabilitation undergraduate programs in our country, employment problems have started to arise for students studying in this program. Our study was planned to examine the unemployment anxiety of physiotherapy and rehabilitation undergraduate students studying at state and foundation universities in Turkey according to university status and gender.
Methods: Our research included 845 senior students (582 female, 263 male; age: 22.78±1.52) studying in the physiotherapy and rehabilitation undergraduate program of 10 universities from different regions in Turkey. After obtaining social-demographic information of undergraduate students, The Unemployment Anxiety Questionnaire was applied.
Results: Unemployment anxiety scores of physiotherapy students participating in the study were obtained as 39.90±8.53 out of 70. It was observed that the unemployment anxiety (p=0.014), pessimism (p=0.001), desire to succeed (p=0.0001) and seeking solutions (p=0.0001) of the students studying at the state university were higher than the students at the foundation university. It was found that male students' desire to succeed was higher than female students (p=0.014). Academic achievement was found to have a positive correlation with unemployment anxiety (r=0.072), but a negative correlation with desire to succeed (r= -0.99) and optimism (r= -0.07).
Conclusion: Our results obtained from the study showed that studying at a state university, male gender, and high academic achievement increase unemployment anxiety. We think that reasons such as low family income level, identification of a man as an individual responsible for supporting the family, and the idea of becoming a more acceptable person financially and spiritually with a high level of success in society may have increased the level of unemployment anxiety. We believe that initiatives aimed at increasing employment opportunities for physical therapists will reduce unemployment anxiety in this population.

Kaynakça

 • Şahin, Ahmet Rifat. Üniversiteli Gençlerde İşsizlik Kaygısı, Röportaj. Erişim adresi: https://www.milliyet.com.tr/egitim/universiteli-genclerde-issizlik-kaygisi-888633. Erişim tarihi: 17.01.2021
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Haber Bülteni, İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2020, Sayı: 33791. Erişim adresi: https://tuikweb.tuik.gov.tr/. Erişim tarihi: 17.01.2021
 • Can F. Fizyoterapi ve rehabilitasyonun mesleki gelişim tarihçesi. İKÇÜSBFD. 2016;1(3):1-6.
 • Karagözoğlu Coşkunsu D, Toprak M, Duman Ç, Inal HS. Türkiye’de Fizyoterapistlerin İş Bulma Sürelerinin ve İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırma Makalesi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2018; 29(2), 44-52.
 • Özdinç S, Biçici Y, Çamur M, Turan F N. Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi alan lisans öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerinin belirlenmesi. J Higher Edu Sci. 2018; 8(3): 471-479.
 • 2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,1211/2008-ogrenci-secme-ve-yerlestirme-sistemi-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,1116/2010-osys-yerlestirme-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,860/2014-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu-14-temmuz-2014.html. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,19431/2020-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • Tunçsiper B, Biçil İM, Biçen ÖF. Üniversite son sınıf öğrencilerinin İşsizlik Kaygısına ilişkin tutumları üzerine bir uygulama. Türkiye Ekonomi Kurumu (UEK-TEK) 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, İzmir, 2012. Erişim adresi: http://teacongress.org/papers2012/pdf. Erişim tarihi: 15.03.2018.
 • Şanlı Kula K, Saraç T. Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(33): 227-242
 • Çolakoğlu T, Kanyılmaz PE, Gezer AG. İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin işsizlik kaygısı üzerine bir araştırma. IJIASOS. 2017; 1(1): 29-39.
 • Özdemir H. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Erkeklik ve Kadınlık Algısı: Bir Alan Araştırması. Asya Studies. 2019; 4(10): 90-107.
 • Kutlu Ş, Çetinbakış M, Kutlu M. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Bandrıma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Ekev Akademi Dergisi. 2019; 23(58): 511-522
 • Tayfun AN, Korkmaz A. Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(7): 534-558.
 • Dursun S, Aytaç S. Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri ve İş Deneyimleri ile Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 10(1): 373-378.
 • Surat A, Ceran D. Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı. ISPEC Journal of Social Sciences & Humanities. 2020; 4(4): 145-166.
 • Turaç İS, Bayır Donar G. Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. RJPEM. 2017; 5(4): 119-127.
 • Millî Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı Ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru. Erişim tarihi: 11.10.2021 http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/08160408_DUYURU.pdf

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 33 Sayı: 1, 16 - 22, 20.04.2022
https://doi.org/10.21653/tjpr.907069

Öz

Amaç: Ülkemizde eğitim veren fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programlarının sayı ve kontenjanlarının artmasıyla, bu bölümde eğitim gören öğrenciler için iş bulma sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Çalışmamız Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programı son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygılarını üniversite statüsü ve cinsiyete göre incelemek amacıyla planlandı.
Yöntem: Araştırmamıza Türkiye’de eğitim veren farklı bölgelerden 10 üniversitenin fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programında eğitim gören 845 son sınıf öğrencisi (582 kadın, 263 erkek; ortalama yaş: 22,78±1,52 yıl) dahil edilmiştir. Lisans öğrencilerinin sosyo-demografik bilgileri alındıktan sonra İşsizlik Kaygısı Anketi uygulanmıştır.
Sonuçlar: Çalışmaya katılan fizyoterapi öğrencilerinin işsizlik kaygısı puanları 70 üzerinden 39,90±8,53 şeklinde elde edilmiştir. Devlet üniversitesinde eğitim alan öğrencilerin işsizlik kaygıları (p=0,014), karamsarlık (p=0,001), başarma arzusu (p= 0,0001) ve çözüm arayışlarının (p=0,0001) vakıf üniversitesindeki öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Tüm üniversiteler göz önüne alındığında, erkek öğrencilerin başarma arzularının kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,014). Akademik başarının işsizlik kaygısı ile pozitif yönde (r=0,072), başarma arzusu (r= -0,99) ve iyimserlik (r= -0,07) ile negatif yönde ilişkisi bulunmuştur.
Tartışma: Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar devlet üniversitesinde eğitim görmenin, erkek cinsiyetin ve yüksek akademik başarının işsizlik kaygısını artırdığını göstermiştir. Düşük aile gelir düzeyi, toplumlarda erkeğin aileyi geçindirmekle yükümlü birey olarak tanımlanması ve yüksek başarı düzeyi ile toplumda maddi ve manevi olarak daha kabul edilebilir bir birey olma düşüncesi gibi nedenlerin işsizlik kaygı düzeyini artırmış olabileceğini düşünmekteyiz. Fizyoterapistlere yönelik istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik girişimlerin, bu popülasyondaki işsizlik kaygısını azaltacağı düşüncesindeyiz.

Kaynakça

 • Şahin, Ahmet Rifat. Üniversiteli Gençlerde İşsizlik Kaygısı, Röportaj. Erişim adresi: https://www.milliyet.com.tr/egitim/universiteli-genclerde-issizlik-kaygisi-888633. Erişim tarihi: 17.01.2021
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Haber Bülteni, İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2020, Sayı: 33791. Erişim adresi: https://tuikweb.tuik.gov.tr/. Erişim tarihi: 17.01.2021
 • Can F. Fizyoterapi ve rehabilitasyonun mesleki gelişim tarihçesi. İKÇÜSBFD. 2016;1(3):1-6.
 • Karagözoğlu Coşkunsu D, Toprak M, Duman Ç, Inal HS. Türkiye’de Fizyoterapistlerin İş Bulma Sürelerinin ve İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırma Makalesi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2018; 29(2), 44-52.
 • Özdinç S, Biçici Y, Çamur M, Turan F N. Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi alan lisans öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerinin belirlenmesi. J Higher Edu Sci. 2018; 8(3): 471-479.
 • 2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,1211/2008-ogrenci-secme-ve-yerlestirme-sistemi-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,1116/2010-osys-yerlestirme-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,860/2014-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu-14-temmuz-2014.html. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. https://www.osym.gov.tr/TR,19431/2020-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • Tunçsiper B, Biçil İM, Biçen ÖF. Üniversite son sınıf öğrencilerinin İşsizlik Kaygısına ilişkin tutumları üzerine bir uygulama. Türkiye Ekonomi Kurumu (UEK-TEK) 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, İzmir, 2012. Erişim adresi: http://teacongress.org/papers2012/pdf. Erişim tarihi: 15.03.2018.
 • Şanlı Kula K, Saraç T. Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(33): 227-242
 • Çolakoğlu T, Kanyılmaz PE, Gezer AG. İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin işsizlik kaygısı üzerine bir araştırma. IJIASOS. 2017; 1(1): 29-39.
 • Özdemir H. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Erkeklik ve Kadınlık Algısı: Bir Alan Araştırması. Asya Studies. 2019; 4(10): 90-107.
 • Kutlu Ş, Çetinbakış M, Kutlu M. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Bandrıma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Ekev Akademi Dergisi. 2019; 23(58): 511-522
 • Tayfun AN, Korkmaz A. Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(7): 534-558.
 • Dursun S, Aytaç S. Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri ve İş Deneyimleri ile Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 10(1): 373-378.
 • Surat A, Ceran D. Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı. ISPEC Journal of Social Sciences & Humanities. 2020; 4(4): 145-166.
 • Turaç İS, Bayır Donar G. Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. RJPEM. 2017; 5(4): 119-127.
 • Millî Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı Ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru. Erişim tarihi: 11.10.2021 http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/08160408_DUYURU.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Rehabilitasyon
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emine ASLAN TELCİ 0000-0003-2749-295X

Serbay ŞEKERÖZ 0000-0001-8921-8492

Burak KARAGÖZ 0000-0001-6362-8143

Uğur CAVLAK 0000-0002-5290-9107

Melda SOYSAL TOMRUK 0000-0003-2773-5536

Ferdi BAŞKURT 0000-0002-8997-4172

Candan ALGUN 0000-0002-2476-6567

Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI 0000-0001-7225-5123

Hayri Baran YOSMAOĞLU 0000-0001-7356-8500

Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER 0000-0003-1783-3992

İpek YELDAN 0000-0002-6344-4157

Feryal SUBAŞI 0000-0003-0723-0186

Murat Ali ÇINAR 0000-0003-2122-3759

Çiğdem AYHAN 0000-0002-4555-4563

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 33 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ASLAN TELCİ, E., ŞEKERÖZ, S., KARAGÖZ, B., CAVLAK, U., vd. (2022). FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 33(1), 16-22. https://doi.org/10.21653/tjpr.907069
AMA ASLAN TELCİ E, ŞEKERÖZ S, KARAGÖZ B, CAVLAK U, SOYSAL TOMRUK M, BAŞKURT F, ALGUN C, KATIRCI KIRMACI Zİ, YOSMAOĞLU HB, RAZAK ÖZDİNÇLER A, YELDAN İ, SUBAŞI F, ÇINAR MA, AYHAN Ç. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ. Turk J Physiother Rehabil. Nisan 2022;33(1):16-22. doi:10.21653/tjpr.907069
Chicago ASLAN TELCİ, Emine, Serbay ŞEKERÖZ, Burak KARAGÖZ, Uğur CAVLAK, Melda SOYSAL TOMRUK, Ferdi BAŞKURT, Candan ALGUN, Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI, Hayri Baran YOSMAOĞLU, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER, İpek YELDAN, Feryal SUBAŞI, Murat Ali ÇINAR, ve Çiğdem AYHAN. “FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ”. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi 33, sy. 1 (Nisan 2022): 16-22. https://doi.org/10.21653/tjpr.907069.
EndNote ASLAN TELCİ E, ŞEKERÖZ S, KARAGÖZ B, CAVLAK U, SOYSAL TOMRUK M, BAŞKURT F, ALGUN C, KATIRCI KIRMACI Zİ, YOSMAOĞLU HB, RAZAK ÖZDİNÇLER A, YELDAN İ, SUBAŞI F, ÇINAR MA, AYHAN Ç (01 Nisan 2022) FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 33 1 16–22.
IEEE E. ASLAN TELCİ, “FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ”, Turk J Physiother Rehabil, c. 33, sy. 1, ss. 16–22, 2022, doi: 10.21653/tjpr.907069.
ISNAD ASLAN TELCİ, Emine vd. “FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ”. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 33/1 (Nisan 2022), 16-22. https://doi.org/10.21653/tjpr.907069.
JAMA ASLAN TELCİ E, ŞEKERÖZ S, KARAGÖZ B, CAVLAK U, SOYSAL TOMRUK M, BAŞKURT F, ALGUN C, KATIRCI KIRMACI Zİ, YOSMAOĞLU HB, RAZAK ÖZDİNÇLER A, YELDAN İ, SUBAŞI F, ÇINAR MA, AYHAN Ç. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ. Turk J Physiother Rehabil. 2022;33:16–22.
MLA ASLAN TELCİ, Emine vd. “FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ”. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, c. 33, sy. 1, 2022, ss. 16-22, doi:10.21653/tjpr.907069.
Vancouver ASLAN TELCİ E, ŞEKERÖZ S, KARAGÖZ B, CAVLAK U, SOYSAL TOMRUK M, BAŞKURT F, ALGUN C, KATIRCI KIRMACI Zİ, YOSMAOĞLU HB, RAZAK ÖZDİNÇLER A, YELDAN İ, SUBAŞI F, ÇINAR MA, AYHAN Ç. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ALAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ. Turk J Physiother Rehabil. 2022;33(1):16-22.