Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF CODE BLUE AT DOKUZ EYLUL UNIVERSITY, MEDICAL FACULTY HOSPITAL

Yıl 2022, Cilt: 1 Sayı: 1, 19 - 34, 16.03.2022

Öz

Summary

Code blue is a code system that aims to increase the success of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) with rapid and effective intervention in in-hospital cardiopulmonary arrests all over the world. Each hospital has to create a Code Blue operation suitable for its own facilities.

Aim

In this study, it was aimed to investigate the Code Blue applications, the reasons for the call, the quality of the intervention and the mortality rates in Dokuz Eylül University Hospital (DEÜTF).

Materials and Methods

Code Blue calls within nine months (July 2019 - March 2020) after ethics committee approval were prospectively examined. Demographic data, diagnosis, comorbidities, length of stay in the ward and, if cardiopulmonary arrest developed, characteristics related to CPR applications were recorded. Code Blue registration form was filled after the intervention and the data were analysed statistically.

Of the 127 calls included in the study, 7 of them were false calls, and 60 were calls made in the non-hospitalized patient group and directed to the paramedic team. Code Blue calls were made due to cardiac arrest in 23, respiratory arrest in 13, and endotracheal intubation in 17 patients with critical general condition. Two of these were from non-hospitalized cases.

The mean time to reach the place where the call came from was 2.76±0.95 minutes. It was determined that 63 of the 67 Code Blue calls directed to the anaesthesia team were made from inpatient services and 4 from intensive care units. In the initial rhythm evaluation of the patients who underwent cardiopulmonary resuscitation, rhythms that were not shocked in 33 cases and shocked rhythms in 3 cases were determined. Spontaneous circulation was restored in 15 (41.7%) of the patients who underwent CPR, while death occurred in 21 (58.3%) cases.

Discussion and Results

It is seen that approximately one third of the Code Blue calls are those that comply with the Code Blue definition, while the others are “urgent” medical help calls for patients whose general condition deteriorates. This result is expected when there are no separate teams for cardiac arrests and other medical emergencies. Therefore, it may be considered to form separate teams.

In our hospital, it is necessary to detect and prevent situations that may cause cardiac arrests at an early stage and to provide regular in-house trainings for this purpose.

Kaynakça

 • Chan PS, Krein SL, Tang F, Iwashyn TJ, Harrod M, Kennedy M. Resuscitation practices associated with survival after in hospital cardiac arrest. JAMA. 2016; 1(2):189-197.
 • Birbiçer H, Keleş GT. Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar. 2018; 147.
 • 3. Bradley SM, Liu W, Chan PS, Girotta S. Duration of resuscitation efforts for in-hospital cardiac arrest by predicted outcomes :Insights from Get With The Guidelines Resuscitation. 2017; 113-134.
 • http://tr.wikipedia.org./wiki/hastane_acil_kod_sistemleri, Erişim Tarihi: 09.08.2012.
 • Canural R, Gökalp N, Yıldırım K, Şahin M, Korkmaz A, Şahin N, Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği: Mavi kod Uygulaması Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildirileri Kitabı. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2009;772(2):525-40.
 • Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı. resmi gazete 27897, 2011.
 • Holmberg M, Ross C, Chan SP, Duval-Arnould J, Grossestreuer AV, Yankama T, et all. Incidence of adult in-hospital cardiac arrest in the United States. Abstractpresentedat: American Heart Asscociation Resuscitation Science Symposium. Am. Hear. Assoc. Resusciation Sience Symp. 2018;138: A23
 • Nolan JP, Soar J, Smith GB, Gwinnutt C, Parrott F, Power S, Rowan K. Incidence and outcome of in-hospital cardiac arrest in the United Kingdom National Cardiac Arrest Audit. Resuscitation. 2014; 85, 987–992.
 • Andersen LW, Holmberg, MJ, Berg KM, Donnino MWD, Granfeldt A, In-Hospital Cardiac Arrest: A Review. JAMA 2019; 321, 1200–1210.
 • Tezcan-Keleş G, Özbilgin Ş, Uğur L, Birbiçer H, Akın Ş, Kuvaki-Balkan B, et all. Evaluation of Cardiopulmonary Resuscitation Conditions in Turkey: Current Status of Code Blue. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2021;49, 30–36.
 • Topel A, İskit AT, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesinde Kardiyopulmoner Arreste Yönelik Oluşturulan Mavi kod Uygulamasının Süreç ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Epidemiyoloji Programı. Yüksek lisans tezi. 2016.
 • Hillman K, Chen J, Cretikos M, Bellomo R, Brown D, Doig G. et all. Introduction of the medical emergency team (MET) system: a cluster-randomised controlled trial. Lancet. 2005; 365(9477), 2091-2097.
 • Cooper SCJ. Predicting survival, in-hospital cardiac arrests: resuscitation survival variables and training effectiveness. Resuscitation. 1997; 35, 17–22.
 • Murat E, Toprak S, Doğan DB, Mordoğan F. Hasta Güvenliğinde Mavi kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Med. Sci. 2014; 3(1):1002-12.
 • Schultz SC, Cullinane DC, Pasquale MD, Magnant C, Predicting in- hospital mortality during cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 1996; 33:1317
 • Perman SM, Stanton E, Soar J, Berg RA, Donnino MW,Mikkelsen EM, et all. Location of in hospital cardiac arrest in the United States: variability in event rate and outcomes. American Heart Association Resusciation. 2016; 5(10): e003638.
 • Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, Chamberlein AM, Chang AR, Cheng, S. et all. Heart Disease and Stroke Statistics 2018 Update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2018;137, e67–e492.
 • Fernando SM, Tran A, Cheng W, Rochwerg B, Taljaard M, Vaillancourt C. et all. Pre-arrest and intra-arrest prognostic factors associated with survival after in-hospital cardiac arrest: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2019; 367.
 • Ayanian J. Heart disease in black and white. N Engl J Med. 1993; 329:656–658.
 • Sandroni C, Nolan J, Cavallaro F, Antonelli M. In-hospital cardiac arrest: Incidence, prognosis and possible measures to improve survival. Intensive Care Medicine 2007, 237–245.
 • Wang M, Huang W, Yen DH, Yeh E, Wu S, Liao H. The Potential Risk Factors for Mortality in Patients After In-Hospital Cardiac Arrest: A Multicenter Study. Front. Cardiovasc. Med. 2021; 8:630102
 • Schwenzer KJ, Smith WT, Durbin CJ. Selective application of cardiopulmonary resuscitation im- proves survival rates. Anesth. Analg. 1993;76, 478–484.
 • Paniagua D, Lopez-Jimenez F, Lon-Dono JC, Mangione CM, Fleisch- mann K, Lamas G. Outcome and cost-effectiveness of cardiopulmonary resuscitation after in-hospital cardiac arrest in octogenarians. Cardiology. 2002; (1):6-11
 • Nadkarni VM, Larkin GL, Peberdy MA, Carey SM, Kaye W, Mancini M, et all. First documented rhythm and clinical outcome from in-hospital cardiac arrest among children and adults. JAMA. 2006; 295, 50–57.
 • Stankovica N, Høybyea M, Holmberga MJ, Lauridsena GK., Andersen WL. Factors associated with shockable versus nonshockable rhythms in patientswith in-hospital cardiac arrest. Resuscitation. 2021; 158:166-174.
 • Høybyea M, Stankovica N, Lauridsena KG, Holmberga MJ, Andersen WL, Granfeldt A. Pulseless electrical activity vs. asystole in adult in-hospital cardiac arrest: Predictors and outcomes. Resuscitation. 2021;165:50-57.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE MAVİ KOD UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt: 1 Sayı: 1, 19 - 34, 16.03.2022

Öz

GİRİŞ: Mavi kod tüm dünyada hastane içi kardiyopulmoner arrestlere hızlı, etkili müdahaleyle Kardiyopulmoner Resüsitasyonun (KPR) başarısını artırmayı amaçlayan bir kod sistemidir. Her hastane kendi olanaklarına uygun bir mavi kod işleyişi oluşturmak durumundadır.

AMAÇ: Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde (DEÜTF) yapılan mavi kod uygulamaları, çağrı nedenleri, müdahalenin niteliği ve mortalite oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Etik kurul onayından sonra dokuz ay (Temmuz 2019 - Mart 2020) içindeki mavi kod çağrıları prospektif olarak incelendi. Demografik veriler, tanı, ek hastalıklar, izlendiği serviste yatış süreleri ve eğer kardiyopulmoner arrest gelişti ise KPR uygulamaları ile ilgili özellikler kaydedildi. Mavi kod kayıt formu müdahale sonrası doldurularak, veriler istatiksel olarak analiz edildi.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 127 çağrının 7’si yanlışlıkla yapılan çağrılardır 60’ı ise yatışı olmayan hasta grubunda verilen ve paramedik ekibine yönlendirilen çağrılardır. Mavi kod çağrılarının 2’si yatışı olmayan olgulardan olmak üzere 23’ü kardiyak arrest, 13’ü solunum arresti, 17’si genel durumu kritik hastada endotrakeal entübasyon nedeniyledir. Çağrının geldiği yere ulaşma süresi ortalama 2.76±0,95 dakika idi. Anestezi ekibine yönlendirilen 67 mavi kod çağrısının 63’ünun yataklı servislerden, 4’ünun ise yoğun bakım ünitelerinden verildiği belirlenmiştir. Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan olgularda ilk ritim değerlendirmesinde 33 olguda şok uygulanmayan ritimler, 3 olguda şok uygulanan ritimler belirlenmiştir. KPR uygulanan olguların 15’inde (%41,7) spontan dolaşım tekrar sağlanmışken 21’inde (%58,3) ölüm gerçekleşmiştir.

TARTIŞMA/SONUÇ: Mavi kod çağrılarının yaklaşık üçte birinin mavi kod tanımına uygun çağrılar olduğu diğerlerinin ise genel durumu kötüleşen hastalar için “acil” tıbbi yardım çağrısı olduğu görülmektedir. Kardiyak arrestler ve diğer tıbbi aciller için ayrı ekipler olmadığında bu sonuç beklenen bir sonuçtur ve bu nedenle ayrı ekipler oluşturulması düşünülebilir. Hastanemizde kardiyak arrestlere neden olabilecek durumların erken fark edilip önlenmesi ve bu amaçla kurum içi düzenli eğitimlerin verilmesi de gerekmektedir.

Kaynakça

 • Chan PS, Krein SL, Tang F, Iwashyn TJ, Harrod M, Kennedy M. Resuscitation practices associated with survival after in hospital cardiac arrest. JAMA. 2016; 1(2):189-197.
 • Birbiçer H, Keleş GT. Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar. 2018; 147.
 • 3. Bradley SM, Liu W, Chan PS, Girotta S. Duration of resuscitation efforts for in-hospital cardiac arrest by predicted outcomes :Insights from Get With The Guidelines Resuscitation. 2017; 113-134.
 • http://tr.wikipedia.org./wiki/hastane_acil_kod_sistemleri, Erişim Tarihi: 09.08.2012.
 • Canural R, Gökalp N, Yıldırım K, Şahin M, Korkmaz A, Şahin N, Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği: Mavi kod Uygulaması Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildirileri Kitabı. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2009;772(2):525-40.
 • Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı. resmi gazete 27897, 2011.
 • Holmberg M, Ross C, Chan SP, Duval-Arnould J, Grossestreuer AV, Yankama T, et all. Incidence of adult in-hospital cardiac arrest in the United States. Abstractpresentedat: American Heart Asscociation Resuscitation Science Symposium. Am. Hear. Assoc. Resusciation Sience Symp. 2018;138: A23
 • Nolan JP, Soar J, Smith GB, Gwinnutt C, Parrott F, Power S, Rowan K. Incidence and outcome of in-hospital cardiac arrest in the United Kingdom National Cardiac Arrest Audit. Resuscitation. 2014; 85, 987–992.
 • Andersen LW, Holmberg, MJ, Berg KM, Donnino MWD, Granfeldt A, In-Hospital Cardiac Arrest: A Review. JAMA 2019; 321, 1200–1210.
 • Tezcan-Keleş G, Özbilgin Ş, Uğur L, Birbiçer H, Akın Ş, Kuvaki-Balkan B, et all. Evaluation of Cardiopulmonary Resuscitation Conditions in Turkey: Current Status of Code Blue. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2021;49, 30–36.
 • Topel A, İskit AT, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesinde Kardiyopulmoner Arreste Yönelik Oluşturulan Mavi kod Uygulamasının Süreç ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Epidemiyoloji Programı. Yüksek lisans tezi. 2016.
 • Hillman K, Chen J, Cretikos M, Bellomo R, Brown D, Doig G. et all. Introduction of the medical emergency team (MET) system: a cluster-randomised controlled trial. Lancet. 2005; 365(9477), 2091-2097.
 • Cooper SCJ. Predicting survival, in-hospital cardiac arrests: resuscitation survival variables and training effectiveness. Resuscitation. 1997; 35, 17–22.
 • Murat E, Toprak S, Doğan DB, Mordoğan F. Hasta Güvenliğinde Mavi kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Med. Sci. 2014; 3(1):1002-12.
 • Schultz SC, Cullinane DC, Pasquale MD, Magnant C, Predicting in- hospital mortality during cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 1996; 33:1317
 • Perman SM, Stanton E, Soar J, Berg RA, Donnino MW,Mikkelsen EM, et all. Location of in hospital cardiac arrest in the United States: variability in event rate and outcomes. American Heart Association Resusciation. 2016; 5(10): e003638.
 • Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, Chamberlein AM, Chang AR, Cheng, S. et all. Heart Disease and Stroke Statistics 2018 Update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2018;137, e67–e492.
 • Fernando SM, Tran A, Cheng W, Rochwerg B, Taljaard M, Vaillancourt C. et all. Pre-arrest and intra-arrest prognostic factors associated with survival after in-hospital cardiac arrest: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2019; 367.
 • Ayanian J. Heart disease in black and white. N Engl J Med. 1993; 329:656–658.
 • Sandroni C, Nolan J, Cavallaro F, Antonelli M. In-hospital cardiac arrest: Incidence, prognosis and possible measures to improve survival. Intensive Care Medicine 2007, 237–245.
 • Wang M, Huang W, Yen DH, Yeh E, Wu S, Liao H. The Potential Risk Factors for Mortality in Patients After In-Hospital Cardiac Arrest: A Multicenter Study. Front. Cardiovasc. Med. 2021; 8:630102
 • Schwenzer KJ, Smith WT, Durbin CJ. Selective application of cardiopulmonary resuscitation im- proves survival rates. Anesth. Analg. 1993;76, 478–484.
 • Paniagua D, Lopez-Jimenez F, Lon-Dono JC, Mangione CM, Fleisch- mann K, Lamas G. Outcome and cost-effectiveness of cardiopulmonary resuscitation after in-hospital cardiac arrest in octogenarians. Cardiology. 2002; (1):6-11
 • Nadkarni VM, Larkin GL, Peberdy MA, Carey SM, Kaye W, Mancini M, et all. First documented rhythm and clinical outcome from in-hospital cardiac arrest among children and adults. JAMA. 2006; 295, 50–57.
 • Stankovica N, Høybyea M, Holmberga MJ, Lauridsena GK., Andersen WL. Factors associated with shockable versus nonshockable rhythms in patientswith in-hospital cardiac arrest. Resuscitation. 2021; 158:166-174.
 • Høybyea M, Stankovica N, Lauridsena KG, Holmberga MJ, Andersen WL, Granfeldt A. Pulseless electrical activity vs. asystole in adult in-hospital cardiac arrest: Predictors and outcomes. Resuscitation. 2021;165:50-57.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Acil Tıp, Yoğun Bakım
Bölüm Orijinal Makaleler
Yazarlar

Neslihan TÜTÜNCÜ KILIÇ Bu kişi benim 0000-0002-7797-1871

Bahar KUVAKİ 0000-0002-5160-0634

Şule ÖZBİLGİN 0000-0002-2940-8988

Mert İNCESU Bu kişi benim 0000-0001-8110-1353

Yayımlanma Tarihi 16 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

AMA TÜTÜNCÜ KILIÇ N, KUVAKİ B, ÖZBİLGİN Ş, İNCESU M. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE MAVİ KOD UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. TJR. Mart 2022;1(1):19-34.