PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2, 30.03.2015

Öz

It is aimed with this study to collect the ideas of science teacher candidates about 3-Idiots movie in terms of science in everyday life and family role in process of education. This study is designed as a phenomenological research study which is among qualitative research methods. Participants whose inputs were collected are selected by purposeful sampling. Study group is consisted of two types of participants in a total of 124 teachers’ candidates. As data gathering tool, two semi-structured interview questions prepared accordingly to 3-Idiots movie are used and data were analyzed with the qualitative analysis program called HyperRESEARCHTM 2.6.1. As a result of the study it was found that teacher candidates identified only very striking examples of many examples about science in everyday life in the film. In addition teacher candidates’ opinions showed that teacher candidates' families in the educational process caused by to choose the wrong profession, orientation profession according to gender, failure, psychological disorder, loss of self-confidence, anxiety, instability

Kaynakça

 • Anagün, Ş. S., Ağır, O., & Kaynaş, E. (2010, Mayıs). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanım düzeyleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Elazığ.
 • Andree, M. (2003). Everyday-life in the science classroom: a study on ways of using and referring to everyday-life. Paper presented at the ESERA Conference. Noordwijkerhout, The Netherlands.
 • Andree, M. (2005). Ways of using “everyday life” in the science classroom. Research and the Quality of Science Education, 107-116.
 • Arslan, C. (2005). Reform in education, educational administration, supervision, planning and economy. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Avcı Erduran, D. & Yağbasan, R. (2004). Lise 2.sınıf öğrencilerinin manyetizma kavramlarını günlük hayata uygulama becerilerinin tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 189-197.
 • Ay, S. (2008). Lise seviyesinde öğrencilerin günlük yaşam olaylarını açıklama düzeyi ve buna kimya bilgilerinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ayas, A. & Coştu, B. (2001, Eylül). Lise I öğrencilerinin buharlaşma, yoğunlaşma ve kaynama kavramlarını anlama seviyeleri. Yeni Binyılın Basında Türkiye'de Fen Bilimleri Sempozyumu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
 • Ayas, A. Karamustafaoğlu, O., Sevim, S., & Karamustafaoğlu, S. (2001, Eylül). Fen bilgisi öğrencilerinin bilgilerini günlük yasamla ilişkilendirebilme seviyeleri. Yeni Binyılın Basında Türkiye'de Fen Bilimleri Sempozyumu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
 • Ayas, A. & Özmen, H. (1998). Asit-baz kavramlarını güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: bir örnek olay çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Aytekin, A. (2005). Meslek seçimini etkileyen sosyo- ekonomik ve kültürel faktörler Isparta örneği. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Balkan Kıyıcı, (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel bilgileri ilişkilendirebilme düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baran, S., Doğan, S., & Yalçın, M. (2002). Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 89- 96.
 • Barnett, M., Wagner,H., Gatling, A., Anderson, J., Houle, M. & Kafka A. (2006). “The impact of science fiction film on student understanding of science”, Journal of Science Education and Technology, 15 (2) 179-190.
 • Bekleviş, F. (2007). Öğrencilerin mesleki algı alanları ve ailenin meslek seçimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Cajas, F. (1999). Public understanding of science: using technology to enhance school science in everyday life. International Journal of Science Education, 21 (7), 765 – 773.
 • Cardoso, M.L., Branco, C., & Solomon, J. (2002). Studies of portuguese and British primary pupils learning science through simple activities in the home. International Journal of Science Education, 24(1), 47-60.
 • Carin, A. A. (1993). Teaching science through discovery New York: Macmillan Publishing Company.19,26,39.
 • Cobern, W. W. & Loving, C. C. (2001). Defining science in a multicultural world: Implications for science education. Science Education, 28, 50 – 67.
 • Coştu, B., Ünal, S., & Ayas, A. (2007), Günlük yaşamdaki olayların fen bilimleri öğretiminde kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 197-207.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. & Turgut, M.F., (1997). Fizik ögretimi. Ankara: YÖK ve Dünya Bankası.
 • Enginar, İ, Saka, A. & Sesli, E. (2002, Eylül ). Lise 2 öğrencilerinin biyoloji derslerinde kazandıkları bilgileri güncel olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara.
 • Erjem, Y. (2000). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin işlevi, öğretmenlik meslek bilgisi programına katılan öğrenciler üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 25-29.
 • Feldman, D. (2003). The antecedents and consequences of early career ındecision among young adults. Human Resource Management Review,13, 499–531.
 • Gottlieb, Sheldon. (1997, April). What is science?. Harbinger Symposium. http://www.theharbinger.org/articles/rel_sci/gottlieb.html erişim tarihi: 12/07/2014.
 • Göçmençelebi, İ. Ş. (2007). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde verilen biyoloji bilgilerini kullanma ve günlük yasamla ilişkilendirme düzeyleri. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Gregg, V., Hosley, C. A. Weng, A. & Montemayor R. (1995). Using Feature Films to Promote. Active Learning in the College Classroom. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED389367.pdf erişim tarihi: 28/01/2015.
 • Gürses, A., Akrabaoğlu, F., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., Yalçın, M. & Doğar, Ç. (2004, Ekim). Orta öğretimde bazı kimya kavramlarının günlük hayatla ilişkilendirilebilme düzeylerinin belirlenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hamamcı, Z. & Hamurlu, M. K. (2005). Anne babalarını meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları ve bilgi düzeylerinin çocuklarını mesleki kararsızlıkları ile ilişkisi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10).
 • Harlen, W. (2002). Links to everyday life: the roots of scientific literacy. Primary Science Review, 71, 8-10.
 • Kepçeoglu, M. (1997). Rehberlik ve psikolojik danışma, İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Kepçeoğlu, M. (1994). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Özerler Matbaası.
 • Kırtak, N. V. (2010). Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını günlük hayatla ve çevre sorunları ile ilişkilendirme düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kleiman, T., Petterson, G., Sampson, J., & Reardor, R. (2004). Dysfunctional thinking and difficulties ın career decision making. Journal of Career Assessment, 12, 312-331.
 • Kulaksızoglu, A. (2001). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı kuramlar uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Larson, L. M. & Heppner, P. P. (1985). The relationship of problem solving appraisal to career decision and indecision. Journal of Vocational Behavior, 26, 55-65.
 • Lind, Karen K. (2005). Exploring science in early childhood : a developmental approach, USA: Thomson Delmar Learning,
 • McCann, W. R. S. (2001). Science education and everyday action. PhD Thesis, Ohio State University.
 • MEB, (2004). Fen ve teknoloji 4-5 sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ erişim tarihi 03.07.2013.
 • MEB, (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB,(2013).http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/54/15/973690/dosyalar/2013_03/0808n102_tavsyeedlenflmler.pdf. erişim tarihi: 05.07.2014.
 • Mengi, F. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Michel, E., Roebers, C., M., & Schneider, W. (2007). Educational films in the classroom: increasing the benefit. Learning and Instruction, 17 (2) 172-183.
 • Miles, M.B. & Huberman, M.A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Noyler, M. (1986). Family influences on employment and education. ED272702
 • Özmen, H.(2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, 317-324.
 • Özsevgeç, L., & Ürey, M. (2010, Eylül) Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen bilgilerini günlük yaşamdaki durumlara uygulayabilme düzeyleri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. İzmir.
 • Öztaş, T. (2008). The teaching of history and movies. Kastamonu Journal of the Faculty of Education, 16 (2) 543-556.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3rd Ed). USA: Sage Publications.
 • Peraya, D. (1998). Image(s) et cognition. Recherche en Communication, 10, 7-19.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N., & Bayrakçeken, S. (1998, Eylül). Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin bilgilerinin günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu. Trabzon.
 • Pişkin, M. (2002). Çocuğun kariyer planlamasında ailenin rolü. İçinde: 2001 yılı aile raporu. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: nicel ve nitel yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Roberts, L. C., Dean, E., & Nienhuis, T. (2003). Lights, camera, action: Teaching with feature film in the social sciences. MountainRise, 1(1).
 • Santos, J. (2001). Predictors of generalized ındecision among portuguese secondary school students. P, Journal of Career Assessment, 9, 381–396.
 • Smith, H. M. (2002). An examination of efficacy and esteem
 • pathways to depression in young adulthood. Journal of Counselıng Psychology, 49, 438–448.
 • Şenocak, E. & Sözbilir, M. (2005). Öğrencilerin kimyanın günlük yaşamdaki uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 94-103.
 • Şenol, H. (2006). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde duyu organları konusunun işlenmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısı üzerinde etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taşdemir, A., & Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 124-148.
 • Topsakal, S. (2006). Fen öğretimi. (2. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Weinstein, P. (2001). Movies as the Gateway to History: The History and Film Project, The History Teacher, 35(1), 27-48
 • Wenger, R. (1943). Motion pictures in teacher education. Educational Research Bulletin, 22(4), 90-96.
 • Yıldırım A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. (2008). İlköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfları ve lise birinci sınıfve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisindeki temel bilgilerle günlük hayatı ilişkilendirme becerileri.
 • Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yiğit, N., Devecioğlu, Y., & Ayvacı, H. Ş. (2002, Eylül). İlköğretim fen bilgisi öğrencilerinin fen kavramlarını günlük yaşamdaki olgu ve olaylarla ilişkilendirme düzeyleri. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara.
 • Yüzbaşıoğlu, A., & Atav, E. (2004). Öğrencilerin günlük yasamla ilgili Biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 276 -285.

Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2, 30.03.2015

Öz

Bu çalışma ile fen bilgisi öğretmen adaylarının 3-İdiot filmindeki fenin günlük hayatta kullanımı ve ailenin eğitim sürecindeki rolüne yönelik görüşlerini almak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplandığı katılımcılar amaçlı örnekleme ile toplanmıştır. Çalışma grubu toplam 124 öğretmen adayının bulunduğu iki tip katılımcıdan oluşmaktadır.  Çalışmada veri toplama aracı olarak, 3 İdiot filmine yönelik hazırlanan 2 adet yarı yapılandırılmış görüşme sorusu kullanılmış ve veriler HyperRESEARCHTM  2.6.1. progremı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının filmde gördükleri fen kavramlarının günlük hayat uygulamasına ilişkin pek çok örnekten yalnızca çok çarpıcı olan örnekleri tespit ettikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşleri ailenin eğitim sürecindeki baskısı ile yanlış meslek seçmeye, cinsiyete göre mesleğe yöneltmeye, başarısızlığa, psikoloji bozukluğa, kendine güven kaybına,  kaygıya, kararsızlığa neden olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Anagün, Ş. S., Ağır, O., & Kaynaş, E. (2010, Mayıs). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanım düzeyleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Elazığ.
 • Andree, M. (2003). Everyday-life in the science classroom: a study on ways of using and referring to everyday-life. Paper presented at the ESERA Conference. Noordwijkerhout, The Netherlands.
 • Andree, M. (2005). Ways of using “everyday life” in the science classroom. Research and the Quality of Science Education, 107-116.
 • Arslan, C. (2005). Reform in education, educational administration, supervision, planning and economy. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Avcı Erduran, D. & Yağbasan, R. (2004). Lise 2.sınıf öğrencilerinin manyetizma kavramlarını günlük hayata uygulama becerilerinin tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 189-197.
 • Ay, S. (2008). Lise seviyesinde öğrencilerin günlük yaşam olaylarını açıklama düzeyi ve buna kimya bilgilerinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ayas, A. & Coştu, B. (2001, Eylül). Lise I öğrencilerinin buharlaşma, yoğunlaşma ve kaynama kavramlarını anlama seviyeleri. Yeni Binyılın Basında Türkiye'de Fen Bilimleri Sempozyumu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
 • Ayas, A. Karamustafaoğlu, O., Sevim, S., & Karamustafaoğlu, S. (2001, Eylül). Fen bilgisi öğrencilerinin bilgilerini günlük yasamla ilişkilendirebilme seviyeleri. Yeni Binyılın Basında Türkiye'de Fen Bilimleri Sempozyumu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
 • Ayas, A. & Özmen, H. (1998). Asit-baz kavramlarını güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: bir örnek olay çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Aytekin, A. (2005). Meslek seçimini etkileyen sosyo- ekonomik ve kültürel faktörler Isparta örneği. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Balkan Kıyıcı, (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel bilgileri ilişkilendirebilme düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baran, S., Doğan, S., & Yalçın, M. (2002). Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 89- 96.
 • Barnett, M., Wagner,H., Gatling, A., Anderson, J., Houle, M. & Kafka A. (2006). “The impact of science fiction film on student understanding of science”, Journal of Science Education and Technology, 15 (2) 179-190.
 • Bekleviş, F. (2007). Öğrencilerin mesleki algı alanları ve ailenin meslek seçimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Cajas, F. (1999). Public understanding of science: using technology to enhance school science in everyday life. International Journal of Science Education, 21 (7), 765 – 773.
 • Cardoso, M.L., Branco, C., & Solomon, J. (2002). Studies of portuguese and British primary pupils learning science through simple activities in the home. International Journal of Science Education, 24(1), 47-60.
 • Carin, A. A. (1993). Teaching science through discovery New York: Macmillan Publishing Company.19,26,39.
 • Cobern, W. W. & Loving, C. C. (2001). Defining science in a multicultural world: Implications for science education. Science Education, 28, 50 – 67.
 • Coştu, B., Ünal, S., & Ayas, A. (2007), Günlük yaşamdaki olayların fen bilimleri öğretiminde kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 197-207.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. & Turgut, M.F., (1997). Fizik ögretimi. Ankara: YÖK ve Dünya Bankası.
 • Enginar, İ, Saka, A. & Sesli, E. (2002, Eylül ). Lise 2 öğrencilerinin biyoloji derslerinde kazandıkları bilgileri güncel olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara.
 • Erjem, Y. (2000). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin işlevi, öğretmenlik meslek bilgisi programına katılan öğrenciler üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 25-29.
 • Feldman, D. (2003). The antecedents and consequences of early career ındecision among young adults. Human Resource Management Review,13, 499–531.
 • Gottlieb, Sheldon. (1997, April). What is science?. Harbinger Symposium. http://www.theharbinger.org/articles/rel_sci/gottlieb.html erişim tarihi: 12/07/2014.
 • Göçmençelebi, İ. Ş. (2007). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde verilen biyoloji bilgilerini kullanma ve günlük yasamla ilişkilendirme düzeyleri. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Gregg, V., Hosley, C. A. Weng, A. & Montemayor R. (1995). Using Feature Films to Promote. Active Learning in the College Classroom. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED389367.pdf erişim tarihi: 28/01/2015.
 • Gürses, A., Akrabaoğlu, F., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., Yalçın, M. & Doğar, Ç. (2004, Ekim). Orta öğretimde bazı kimya kavramlarının günlük hayatla ilişkilendirilebilme düzeylerinin belirlenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hamamcı, Z. & Hamurlu, M. K. (2005). Anne babalarını meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları ve bilgi düzeylerinin çocuklarını mesleki kararsızlıkları ile ilişkisi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10).
 • Harlen, W. (2002). Links to everyday life: the roots of scientific literacy. Primary Science Review, 71, 8-10.
 • Kepçeoglu, M. (1997). Rehberlik ve psikolojik danışma, İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Kepçeoğlu, M. (1994). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Özerler Matbaası.
 • Kırtak, N. V. (2010). Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını günlük hayatla ve çevre sorunları ile ilişkilendirme düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kleiman, T., Petterson, G., Sampson, J., & Reardor, R. (2004). Dysfunctional thinking and difficulties ın career decision making. Journal of Career Assessment, 12, 312-331.
 • Kulaksızoglu, A. (2001). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı kuramlar uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Larson, L. M. & Heppner, P. P. (1985). The relationship of problem solving appraisal to career decision and indecision. Journal of Vocational Behavior, 26, 55-65.
 • Lind, Karen K. (2005). Exploring science in early childhood : a developmental approach, USA: Thomson Delmar Learning,
 • McCann, W. R. S. (2001). Science education and everyday action. PhD Thesis, Ohio State University.
 • MEB, (2004). Fen ve teknoloji 4-5 sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ erişim tarihi 03.07.2013.
 • MEB, (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB,(2013).http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/54/15/973690/dosyalar/2013_03/0808n102_tavsyeedlenflmler.pdf. erişim tarihi: 05.07.2014.
 • Mengi, F. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Michel, E., Roebers, C., M., & Schneider, W. (2007). Educational films in the classroom: increasing the benefit. Learning and Instruction, 17 (2) 172-183.
 • Miles, M.B. & Huberman, M.A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Noyler, M. (1986). Family influences on employment and education. ED272702
 • Özmen, H.(2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, 317-324.
 • Özsevgeç, L., & Ürey, M. (2010, Eylül) Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen bilgilerini günlük yaşamdaki durumlara uygulayabilme düzeyleri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. İzmir.
 • Öztaş, T. (2008). The teaching of history and movies. Kastamonu Journal of the Faculty of Education, 16 (2) 543-556.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3rd Ed). USA: Sage Publications.
 • Peraya, D. (1998). Image(s) et cognition. Recherche en Communication, 10, 7-19.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N., & Bayrakçeken, S. (1998, Eylül). Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin bilgilerinin günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu. Trabzon.
 • Pişkin, M. (2002). Çocuğun kariyer planlamasında ailenin rolü. İçinde: 2001 yılı aile raporu. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: nicel ve nitel yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Roberts, L. C., Dean, E., & Nienhuis, T. (2003). Lights, camera, action: Teaching with feature film in the social sciences. MountainRise, 1(1).
 • Santos, J. (2001). Predictors of generalized ındecision among portuguese secondary school students. P, Journal of Career Assessment, 9, 381–396.
 • Smith, H. M. (2002). An examination of efficacy and esteem
 • pathways to depression in young adulthood. Journal of Counselıng Psychology, 49, 438–448.
 • Şenocak, E. & Sözbilir, M. (2005). Öğrencilerin kimyanın günlük yaşamdaki uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 94-103.
 • Şenol, H. (2006). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde duyu organları konusunun işlenmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısı üzerinde etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taşdemir, A., & Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 124-148.
 • Topsakal, S. (2006). Fen öğretimi. (2. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Weinstein, P. (2001). Movies as the Gateway to History: The History and Film Project, The History Teacher, 35(1), 27-48
 • Wenger, R. (1943). Motion pictures in teacher education. Educational Research Bulletin, 22(4), 90-96.
 • Yıldırım A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. (2008). İlköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfları ve lise birinci sınıfve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisindeki temel bilgilerle günlük hayatı ilişkilendirme becerileri.
 • Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yiğit, N., Devecioğlu, Y., & Ayvacı, H. Ş. (2002, Eylül). İlköğretim fen bilgisi öğrencilerinin fen kavramlarını günlük yaşamdaki olgu ve olaylarla ilişkilendirme düzeyleri. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara.
 • Yüzbaşıoğlu, A., & Atav, E. (2004). Öğrencilerin günlük yasamla ilgili Biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 276 -285.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ezgi GÜVEN YILDIRIM>


Ayşe KÖKLÜKAYA Bu kişi benim


Mahmut SELVİ>

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { trkefd230219, journal = {Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-071X}, address = {}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, number = {2}, pages = { - }, title = {Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Güven Yıldırım, Ezgi and Köklükaya, Ayşe and Selvi, Mahmut} }
APA Güven Yıldırım, E. , Köklükaya, A. & Selvi, M. (2015). Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/21482/230219
MLA Güven Yıldırım, E. , Köklükaya, A. , Selvi, M. "Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi" . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/21482/230219>
Chicago Güven Yıldırım, E. , Köklükaya, A. , Selvi, M. "Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi AU - EzgiGüven Yıldırım, AyşeKöklükaya, MahmutSelvi Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 5 IS - 2 SN - 2146-071X- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi %A Ezgi Güven Yıldırım , Ayşe Köklükaya , Mahmut Selvi %T Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2015 %J Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-071X- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Güven Yıldırım, Ezgi , Köklükaya, Ayşe , Selvi, Mahmut . "Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 2 (Mart 2015): - .
AMA Güven Yıldırım E. , Köklükaya A. , Selvi M. Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 5(2): -.
Vancouver Güven Yıldırım E. , Köklükaya A. , Selvi M. Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 5(2): -.
IEEE E. Güven Yıldırım , A. Köklükaya ve M. Selvi , "Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 5, sayı. 2, Mar. 2015


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.