Cilt: 7 - Sayı: 1

Yıl: 2004

Derleme

Araştırma Makalesi

2. Tek Doz Methotrexate Uygulanmasının Over Folikül Rezervi Üzerinde Etkisi (Deneysel Hayvan Çalışması)

3. Nikotin ve Askorbik Asit’in Rat Endometriumu Üzerine Apoptotik Etkileri

Olgu Sunumu

1. Meme Kanseri Olgularına Jinekolojik Yaklaşım

4. Ovaryen Dermoid Kistten Kaynaklanan Mukoepidermoid Karsinom

5. Overin Jüvenil Granüloza Hücreli Tümörü