Cilt: 15 - Sayı: 1

Yıl: 2012

Araştırma Makalesi

1. EKSTRAOVARİYAN KÖKENLİ EPİTELYAL OVER KANSERLERİ

Olgu Sunumu

4. VULVAR BÖLGEDE TESBİT EDİLEN DÜZ KAS HÜCRELİ TÜMÖR; İKİ OLGUNUN SUNUMU

5. GEBELİK SIRASINDA TESPİT EDİLEN SERVİKAL ADENOKARSINOM, OLGU SUNUMU