Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of 4-Week Pre-Competition Training on Strength, Sprint and Body Composition in Junior Male Boxers

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 30 - 36, 29.03.2023

Öz

The aim of this research is to determine the effect of 4-week pre-competition training on strength, sprint, and body composition in junior male boxers. Twelve male athletes (age: 15.25±0.45 years) who were in the junior category and were preparing for boxing competitions participated voluntarily. In the research, the pre-test-post-test experimental model without a control group was used. By applying a 4-week pre-competition training program to the boxers participating in the research, leg strength, 10 m sprint, body fat percentage (BFP), and muscle mass measurements were applied before and after the training. Paired Sample t-test was used to compare the pre-test and post-test values of normally distributed data, and Wilcoxon Signed Ranks test was used for those that did not show normal distribution. According to the research findings, while there was no significant difference between BFP pre-test-post-test measurements in junior male boxers (p>0.05), a significant difference was found between leg strength, 10 m sprint, and muscle mass pre-test-post test measurements in favor of post-tests. (p<0.05). As a result, it was determined that 4-week pre-competition training applied to junior male boxers provided positive developments in leg strength, 10 m sprint, and muscle mass parameters.

Kaynakça

 • Akgül, M. N. ve Çakmakçı, O. (2017). The effect of 6-weeks competition period training on body composition of boxers. Turkish Journal of Sport and Exercise, 19(2), 190-195. doı: 10.15314/tsed.319374.
 • Aslan, C. S., Büyükdere, C., Köklü, Y., Özkan, A., ve Özdemir, F. N. Ş. (2011). Elit altı sporcularda vücut kompozisyonu, anaerobik performans ve sırt kuvveti arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8, 1612-1628.
 • Ambroży, T., Maciejczyk, M., Klimek, A. T., Wiecha, S., Stanula, A., Snopkowski, P., Pałka, T., Jaworski, J., Ambroży, D., Rydzik, Ł. ve Cynarski W. (2020). The effects of ıntermittent hypoxic training on anaerobic and aerobic power in boxers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9361. doi:10.3390/ijerph17249361.
 • Arseneau, E., Mekary, S. ve Léger, L. A. (2011). VO2 requirements of boxing exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, 25, 348–359. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181ef64cb.
 • Baygutalp, N. K., Öztürk, N., Bakan, E., Kurt, N., Gül, M. A., Dorman, E., Kıyıcı, F., Kaynar, Ö. ve Yazıcı, A. G. (2016). Acute effects of training on some biochemical analytes in professional boxers sub-title: biochemical analytes in boxers. International Journal of Medicine and Pharmacy, 4(1), 39-52. doi: 10.15640/ijmp.v4n1a2.
 • Bilici, M. F. ve Güler, M. Ş. (2019). The investigation of the acute effect of sparring training on some biochemical parameters in elite boxers. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(3), 357-360.
 • Çakmakçı, O., Çınar, V., Çakmakçı, E. ve Görücü, A. (2010). Elit boksörlerde 12 haftalık antrenman programının bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1).
 • Guidetti, L., Musulin, A., ve Baldari, C. (2002). Physiological factors in middleweight boxing performance. The Journal of Sports Medicine And Physical Fitness, 42(3), 309–314.
 • Kılıç, Y. (2012). 13-14 Yaş Boksörlerde 8 Haftalık Kamp Eğitiminin Bazı Fiziksel Uygunluk, Fizyolojik ve Antropometrik Özelliklerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Mitchell, H., Willams, L. ve Reter, B. R. (1999). Classification of sports medicine and science in spots and exercise. American College of Sports Medicine and the American College of Cardiology, 56-85.
 • Pala, R. ve Savucu, Y. (2011). Boks milli takımının Avrupa Şampiyonasına hazırlık kampları süresince bazı fiziksel ve oksidatif stres parametrelerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 25(3), 115-120.
 • Quinna (1994). Knockout Training Tips. USA: United States Profession Tenis Registry.
 • Sari, C., Koz, M., Salcman, V., Gabrys, T., ve Karayigit, R. (2022). Effect of post-activation potentiation on sprint performance after combined electromyostimulation and back squats. Applied Sciences. 12, 1481. doi: 10.3390/app12031481.
 • Savaş, S. ve Uğraş, A. (2004). Sekiz haftalık sezon öncesi antrenman programının üniversiteli erkek boks, taekwondo ve karate sporcularının fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine olan etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,(3).
 • Savaş, S. ve Uğraş, A. (2005). Research of physical and physiological properties turkish national boxing team. Journal of Physical Education and Sport Science, 7(1), 1-6.
 • Söyler, M. ve Çingöz, Y. E. (2022). Türkiye ferdi boks şampiyonası hazırlık sürecinde yıldız kadın boksörlerin atletik performans sürecinde fiziksel ve fizyolojik etmenler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), 1182-1190. doi: 10.37989/gumussagbil.1136240.
 • Thompson, W. R., Gordon, N. F. ve Pescatello, L. S. (2010). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Türker, A. ve Kahraman, M. Z. (2020). Investigation of acute effect of sparring training models on some electrolytes in elite boxers. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(9), 6-10.
 • Zorba, E., Ziyagil, M. A. ve Erdemli, İ. (1999). Türk ve Rus boks milli takımlarının bazı fizyolojik kapasite ve antropometrik yapılarının karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1, 17-28.

Yıldız Erkek Boksörlerde 4 Haftalık Müsabaka Öncesi Antrenmanların Kuvvet, Sürat ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 30 - 36, 29.03.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı, yıldız erkek boksörlerde 4 haftalık müsabaka öncesi antrenmanların kuvvet, sürat ve vücut kompozisyonuna etkisinin belirlenmesidir. Araştırmaya yıldız kategorisinde olup boks müsabakalarına hazırlanan 12 erkek sporcu (yaş: 15,25±0,45 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada kontrol grupsuz ön test – son test deneysel model kullanılmıştır. Araştırmaya katılan boksörlere, 4 haftalık müsabaka öncesi antrenman programı uygulanarak antrenmanlar öncesi ve sonrasında bacak kuvveti, 10 m sürat, vücut yağ yüzdesi (VYY) ve kas kütlesi ölçümleri uygulanmıştır. Araştırmada normal dağılım gösteren verilerin ön test ve son test değerlerinin karşılaştırılmasında bağımlı örneklem t-testi, normal dağılım göstermeyenlerde ise Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre yıldız erkek boksörlerde VVY ön test–son test ölçümleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), bacak kuvveti, 10 m sürat ve kas kütlesi ön test–son test ölçümleri arasında son testler lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak yıldız erkek boksörlere uygulanan 4 haftalık müsabaka öncesi antrenmanların bacak kuvveti, 10 m sürat ve kas kütlesi parametrelerinde olumlu gelişimler sağladığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akgül, M. N. ve Çakmakçı, O. (2017). The effect of 6-weeks competition period training on body composition of boxers. Turkish Journal of Sport and Exercise, 19(2), 190-195. doı: 10.15314/tsed.319374.
 • Aslan, C. S., Büyükdere, C., Köklü, Y., Özkan, A., ve Özdemir, F. N. Ş. (2011). Elit altı sporcularda vücut kompozisyonu, anaerobik performans ve sırt kuvveti arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8, 1612-1628.
 • Ambroży, T., Maciejczyk, M., Klimek, A. T., Wiecha, S., Stanula, A., Snopkowski, P., Pałka, T., Jaworski, J., Ambroży, D., Rydzik, Ł. ve Cynarski W. (2020). The effects of ıntermittent hypoxic training on anaerobic and aerobic power in boxers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9361. doi:10.3390/ijerph17249361.
 • Arseneau, E., Mekary, S. ve Léger, L. A. (2011). VO2 requirements of boxing exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, 25, 348–359. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181ef64cb.
 • Baygutalp, N. K., Öztürk, N., Bakan, E., Kurt, N., Gül, M. A., Dorman, E., Kıyıcı, F., Kaynar, Ö. ve Yazıcı, A. G. (2016). Acute effects of training on some biochemical analytes in professional boxers sub-title: biochemical analytes in boxers. International Journal of Medicine and Pharmacy, 4(1), 39-52. doi: 10.15640/ijmp.v4n1a2.
 • Bilici, M. F. ve Güler, M. Ş. (2019). The investigation of the acute effect of sparring training on some biochemical parameters in elite boxers. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(3), 357-360.
 • Çakmakçı, O., Çınar, V., Çakmakçı, E. ve Görücü, A. (2010). Elit boksörlerde 12 haftalık antrenman programının bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1).
 • Guidetti, L., Musulin, A., ve Baldari, C. (2002). Physiological factors in middleweight boxing performance. The Journal of Sports Medicine And Physical Fitness, 42(3), 309–314.
 • Kılıç, Y. (2012). 13-14 Yaş Boksörlerde 8 Haftalık Kamp Eğitiminin Bazı Fiziksel Uygunluk, Fizyolojik ve Antropometrik Özelliklerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Mitchell, H., Willams, L. ve Reter, B. R. (1999). Classification of sports medicine and science in spots and exercise. American College of Sports Medicine and the American College of Cardiology, 56-85.
 • Pala, R. ve Savucu, Y. (2011). Boks milli takımının Avrupa Şampiyonasına hazırlık kampları süresince bazı fiziksel ve oksidatif stres parametrelerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 25(3), 115-120.
 • Quinna (1994). Knockout Training Tips. USA: United States Profession Tenis Registry.
 • Sari, C., Koz, M., Salcman, V., Gabrys, T., ve Karayigit, R. (2022). Effect of post-activation potentiation on sprint performance after combined electromyostimulation and back squats. Applied Sciences. 12, 1481. doi: 10.3390/app12031481.
 • Savaş, S. ve Uğraş, A. (2004). Sekiz haftalık sezon öncesi antrenman programının üniversiteli erkek boks, taekwondo ve karate sporcularının fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine olan etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,(3).
 • Savaş, S. ve Uğraş, A. (2005). Research of physical and physiological properties turkish national boxing team. Journal of Physical Education and Sport Science, 7(1), 1-6.
 • Söyler, M. ve Çingöz, Y. E. (2022). Türkiye ferdi boks şampiyonası hazırlık sürecinde yıldız kadın boksörlerin atletik performans sürecinde fiziksel ve fizyolojik etmenler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), 1182-1190. doi: 10.37989/gumussagbil.1136240.
 • Thompson, W. R., Gordon, N. F. ve Pescatello, L. S. (2010). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Türker, A. ve Kahraman, M. Z. (2020). Investigation of acute effect of sparring training models on some electrolytes in elite boxers. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(9), 6-10.
 • Zorba, E., Ziyagil, M. A. ve Erdemli, İ. (1999). Türk ve Rus boks milli takımlarının bazı fizyolojik kapasite ve antropometrik yapılarının karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1, 17-28.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sedat OKUT
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8194-5844
Türkiye


Muhammed Zahit KAHRAMAN
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1295-7611
Türkiye


Cengizhan SARI
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8601-6374
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 28 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2023
Kabul Tarihi 27 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
OKUT, S., KAHRAMAN, M. Z., & SARI, C. (2023). Yıldız Erkek Boksörlerde 4 Haftalık Müsabaka Öncesi Antrenmanların Kuvvet, Sürat ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 30-36.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Türk Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu Ulusal Makale b maddesi kapsamındadır.