Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 24 2019-11-22

Immanuel Kant’ın Felsefi Görüşlerinin Uluslararası İlişkiler Disiplinine Yansımaları

Aycan CESİM [1]


18. Yüzyılın en önemli düşünürlerinden olan Immanuel Kant, ölümünün üzerinden iki asırdan daha uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, ortaya koyduğu eserleri ile etkin bir isim olarak günümüze kadar gelmiştir. Bugün hâlen Kant’ın felsefesinin özellikle de "Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme" adlı eserinin Uluslararası İlişkiler disiplinine yansımaları tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da; Kant’ın felsefesinin, Uluslararası İlişkiler disiplinine teori çalışmalarında ve pratikte ne tür yansımalarının olduğunu ortaya koyabilmektir. Çalışmanın birinci bölümünde Kant’ın felsefesinin ana hatlarına kısaca değinilmiştir. İkinci bölümde yoğunluklu olarak “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” eseri olmak üzere, konumuz ile alakalı diğer eserlerinin analizine yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, Kant’ın ortaya koyduğu fikirlerin Uluslararası İlişkiler disiplinine yansımaları, Uluslararası İlişkiler kuramlarına olan katkıları tartışılmış ve ‘teori – pratik uyuşmazlığı’ çerçevesinde getirilebilecek eleştiriler irdelenmiştir.

Ebedi Barış, Immanuel Kant, Uluslararası İlişkiler
 • Akgül, Ö. ve Zara T.A. (2018). Michael W. Doyle içinde Barış Çalışmaları. (der. E. Büyükakıncı). Ankara: Adres Yayınları, s.418-448.
 • Akkan, F. ve Eken E. (2018). Terry Nardin içinde Barış Çalışmaları. (der. E. Büyükakıncı), Ankara: Adres Yayınları, s.662-682.
 • Bağçe, H. E. (2003). Küresel Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak. Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl:6, Sayı:24, s.105-121.
 • Bozkurt, E. (2007). Kant’ın Ebedi Barış Üzerine Felsefi Denemesinin Günümüze Yansıması. Anayasa Yargısı, 24.
 • Dağ, U. (2010). Kant’ın Özgürlük ve Ahlak Anlayışının Günümüzde Uygulanabilme Olanağı Üzerine içinde Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik, (der. İ. Serin), Uludağ Üniversitesi, I. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa: ASA Kitabevi.
 • Dağı, İ. D. (2010). Normatif Yaklaşımlar: Adalet, Eşitlik ve İnsan Hakları içinde Devlet, Sistem ve Kimlik. İstanbul: İletişim Yayınları, s. 185- 226.
 • Eralp, A. (2010). Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm-Realizm Tartışması içinde Devlet, Sistem ve Kimlik. İstanbul: İletişim Yayınları, s. 57-88.
 • Gözen, R. (2017). Uluslararası İlişkiler Teorileri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Habermas, J. (2005). İki Yüzyıl Sonrasında Geriye Bakışın Kazanımlarıyla Kant’ın Ebedi Barış İdesi. Cogito, Sayı: 41-42, s. 381- 417.
 • Hirş, E. (1946). Kant’ın Ebedi Barış Üzerine Felsefi Denemesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 3, Sayı: 1.
 • Kant, I. (1784a) Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi. (Çev. D. Nutku), https://ayevrenkenti.blogspot.com/1970/10/immanuelknt-dunya-yurttasligi.html (Erişim Tarihi. 28.11. 2018)
 • Kant, I. (1793). Yaygın Bir Söz Üstüne: Teoride Doğru Olabilir, Ama Pratikte İşe Yaramaz [Teori ve Pratik] içinde Kant Felsefesinin Politik Evreni. (der. H. Çörekçioğlu), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010, s.17-56.
 • Kant, I. (1960) [1795]. Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme. (Çev. Y. Abadan ve S. L. Meray), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Kant, I. (1983)[1784b] Aydınlanma Nedir? (Çev. N. Bozkurt), Felsefe Yazıları. http://www.allmendeberlin.de/Aydinlanma_Nedir_Kan.pdf (Erişim Tarihi: 02.12.2018).
 • Karagöz Yeke, Y. (2016). Kant’ın Felsefesinde Ebedi Barış Düşüncesinin Güncelliği Üzerine. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Cilt: 1, Sayı:6.
 • Karaosmanoğlu, A. (2015). Muhteşem Ortaklık: Kant ve Clausewitz içinde Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe. (der. M,Aydın, H.Brauch, M.Çelikpala, U. Spring, N. Polat), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kart, B. (2010). Immanuel Kant’ta Etik Özgürlük- Toplumsal Özgürlük İlişkisi, içinde Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik, (der. İsmail Serin), Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, I. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa: ASA Kitabevi.
 • Kersting, W. (2010). Politika, Özgürlük ve Düzen: Kant’ın Politika Felsefesi içinde Kant Felsefesinin Politik Evreni. (der. H. Çörekçioğlu), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Law, S. (2018). Büyük Filozoflar. (Çev. Feza Çakır), İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Ökten, K. H. (2001). Immanuel Kant’ın Ebedi Barış Üzerin Felsefi Bir Deneme Adlı Eseriyle Ortaya Koyduğu Ebedi Barış Fikri ve Bu Fikrin Uluslararası İlişkiler Düşüncesine Yarattığı Etki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ökten, K. H. (2005). Kant’ta Barışın Yazgısallığı. Cogito, Kant Özel Sayısı, Sayı: 41-42, s. 419-432.
 • Önal, M. (2010). Dünya Yurttaşlığı Barış ve Kardeşlik Üzerine Düşünceler Immanuel Kant Örneği. Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik. (der. İsmail Serin), Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, I. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa: ASA Kitabevi.
 • Özpek, B. (2016). Ebedi Barış: Felsefi Bir Taslak içinde Barışın İdeolojisi: Liberal Perspektiften Uluslararası İlişkiler. İstanbul: Liber Yayınları, s. 37-49.
 • Öztürk, A. (2007). Kant, Adalet, Özgürlük. Cogito, Fanatizm Özel Sayısı, Sayı:53.
 • Pekşen, H. D. (2018). David Held içinde Barış Çalışmaları. (der. E. Büyükakıncı), Ankara: Adres Yayınları, s.571 601.
 • Russet, B. (2016). Liberalizm içinde Uluslararası İlişkiler Teorileri: Disiplin ve Çeşitlilik. Ed. T.Dunne, M. Kurkive S.Smıth, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
 • Satıcı, M. (2015). Hak ve Özgürlük Ütopyası Olarak İnsan Hakları: Felsefesi ve Eleştirisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, s. 3 30.
 • Serin, İ. (2010). Kant’ın Ebedi Barış Düşüncesi Gerçekçi midir? içinde Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik, (der. İsmail Serin), Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, I. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa: ASA Kitabevi.
 • Şen, S. (2010). Küreselleşme Çağında Dünya Barışı Olanaklı mıdır?: Kant ve Postmodernizm içinde Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik, (der. İsmail Serin), Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, I. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa: ASA Kitabevi.
 • Tatlı, Z. (2014). Kant’ın Ebedi Barış İdeali Bağlamında Habermas ve Rawls’da Uluslararası Hukuk. Adnan Menederes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Tosun, C. M. (2017). I. Kant: ‘Ebedi Barış’ Olanağında Bir Mondus Vivendi Taslağı. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Cilt: 2, Sayı:7.
 • Türkmen, F. (2018). Woodrow Wilson içinde Barış Çalışmaları. (der. E. Büyükakıncı), Ankara: Adres Yayınları, s.63-84.
 • Uğur Ç. M. (2017). Rousseau ve Kant ile Avrupa’da Kalıcı Barışa ve Avrupa Birliği’ne Dair. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:16, No:1.
 • Wendt, A. (2012). Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi. (Çev. H.S.Ertem ve S. G. Ihlamur Öner), Küre Yayınları. Yalçınöz, A. (2014). Kant’ın Ebedi Barış Fikrinin Temellendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.
 • Yalvaç, F. (2012). Savaş ve Barış içinde Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar. (der. A. Eralp), İstanbul: İletişim Yayınları, s.251-285.
 • Yalvaç, F. (2015). Rousseau’nun Savaş ve Barış Kuramı: Adalet Olarak Barış içinde Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Yalvaç, F. (2018). Immanuel Kant içinde Barış Çalışmaları. (der. E. Büyükakıncı), Ankara: Adres Yayınları, s. 39-59.
 • Yanık, L.K. (2015). Liberalizm: Bir Yazın Değerlendirmesi. Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 12, Sayı 46.
 • Yeşilçayır, C. (2016). Kant’ta Barışın Hukuk Zemininde Kurgulanması. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Aycan CESİM
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Kasım 2019

APA Cesim, A . (2019). Immanuel Kant’ın Felsefi Görüşlerinin Uluslararası İlişkiler Disiplinine Yansımaları . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (1) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/50221/647595