Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜREL BOYUTU: TÜRKÇE KALIP SÖZLERİN FARSLARA ÖĞRETİMİ

Yıl 2018, Sayı 43, 31 - 52, 04.06.2018
https://doi.org/10.17133/tubar.326752

Öz

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi literatürüne bakıldığında, Türkçenin sözvarlığı içerisinde önemli bir yere sahip olan kalıp sözlerin öğretimine yeterince değinilmediği dikkati çekmektedir.  Ancak kalıp sözler kullanıldıkları toplumun dil ve kültür yapısını yansıttığı için yabancı dil öğretiminde, hem hedef kitle hem de dil öğretenler açısından son derece önemlidir. Bu önem, yabancı dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımların yaygınlaşmasıyla birlikte daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada, Türkçe ile Farsça arasındaki sık kullanılan ve eşdeğer olan 232 adet kalıp söz tespit edilmiş ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Farslara bu sözlerin öğretiminde (farkındalık kazandırılmasında), Türk ve Fars kültürünün müşterek unsurlarından nasıl yararlanılacağı açıklanmıştır. Bunlara ek olarak, yine Türkçede olup fakat Farsçada karşılığı olmayan ancak Türkçede sık olarak kullanılan toplam 45 adet kalıp söz tespit edilerek özelde Farslara Türkçe öğretiminde, genelde ise yabancılara Türkçe kalıp sözlerin öğretimi sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususların neler olduğu açıklanmıştır.

Kaynakça

  • GÖÇER, Ali vd. (2016). “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili Kaynakça Denemelerine Kesitsel Bir Katkı: 2013-2015 Yılları.” Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, 1(1).19-85. BOYLU, Emrah. (2014). “Dil-Kültür İlişkisi ve İran'da Türkçe Öğretime Etkisi”. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(4), 19-28. DEMİRCAN, Ömer (1975). “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Bir Kaynakça Denemesi”. Dil ve Edebiyat Dergisi (Dil Öğretimi Özel Sayısı), 31 (285), 242-266. DİLBERİPUR, A. (1995). Türkçe-Farsça Ortak Kelimeler Sözlüğü, Ankara. EKER, Süer (2008). Divanü Lügâti’t-Türk’te “İranlı” Kavramı. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008. ERDEM, İlhan (2009). “Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi. Turkish Studies”, 4 (3), 888-938. GÖÇER, Ali-MOĞOL, Selçuk (2011). “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış”. Turkish Studies, 6 (3), 797-810. GÖKDAYI, Hürriyet (2008). “Türkçede Kalıp Sözler”, BİLİG Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, s. 44, 89-110. GÖKDAYI, Hürriyet (2015). Türkçede Kalıp Sözler (2. Baskı), Kriter Yayınları: İstanbul. GÜZEL, Abdurrahman-BARIN Erol (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Akçağ Yayınları: Ankara KAHRİMAN, Ramazan vd.(2013). “Yabancılara Türkçe Öğretimi Kaynakçası.” Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 80-132. KARA, Mehmet-MEMİŞ, Raşit Muhammet (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Kalıp İfadeleri Kullanmadaki Yeterlilik Düzeyleri. International Journal of Languages’ Education and Teaching, p.1670-1681. KARAAĞAÇ, Günay (2015). Türkçenin Alıntılar Sözlüğü, Akçağ Yayınları: Ankara. KARABABA, Z. Canan CANDAŞ (2009). "Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered." Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences 42.(2), 265-277. KERİMOĞLU, Caner (2016). Dilbilgisi Yazımı ve Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi. MO’İN, Mohammad(1375). Ferheng-i Farsi, Tahran: Enteşarat-ı Honerruz. ÖRS, Derya (2006), ‘‘Türkoloji Araştırmalarında Fars Dilinin Yeri’’, Doğu Edebiyatı Dergisi, S, 21. Bahar ŞİMŞEK, Didem Nil (2014) Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlişkisel Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), s. 809-827. ÜNSAL, Gülhanım (2013). “Dil Öğretiminde Kalıp Sözler ve Çevirisi”. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 8/8 P. 1383-1394, WRAY, Alison. (2001), Formulaic Language and the Lexicon, Cambridge: Cambridge University Press YEŞİLYURT, Şeyda (2014). “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Reklam Filmlerindeki Kalıp Sözlerden Yararlanma. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim” (22-23 Aralık 2014, Yunus Emre Enstitüsü-Türk Dil Kurumu), Bildiri Özetleri, ss. 37. YILMAZ, Fatih-ŞENDEN, Ertürk Yasemin (2014). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözlerin Etkinliklerle Öğretimi. Asya Öğretim Dergisi 2 (1).53-63. YILMAZ, Fatih-ŞENDEN, Ertürk Yasemin (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kalıp Sözler: “Babam ve Oğlum” Film Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies. s. 32 s.187-202. ZOMORRODİ, Homeyra (1393). Tarih-i Tahlil-i Zaban-ı Farsi (2. Baskı), Tahran: Enteşarat-ı Daneşgah-ı Tahran.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah Boylu>

Türkiye


UMUT BAŞAR Bu kişi benim
Yunus Emre Enstitüsü
Afghanistan

Yayımlanma Tarihi 4 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 5 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 4 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 43

Kaynak Göster

MLA Boylu, E. , Başar, U. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜREL BOYUTU: TÜRKÇE KALIP SÖZLERİN FARSLARA ÖĞRETİMİ" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2018 ): 31-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/37254/326752>