Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

MUHİBBÎ DÎVÂNI’NIN YENİ BİR NÜSHASI MÜNÂSEBETİ İLE

Yıl 2021, Cilt , Sayı 49, 151 - 167, 08.06.2021
https://doi.org/10.17133/tubar.923395

Öz

Muhibbî Dîvânı, Kanunî Sultan Süleyman’ın zaman zaman söylediği şiirlerin derhal dîvân hâline getirilmesi ile vücut bulmuştur. Padişahın söylediği şiirlerin, sıklıkla dîvân hâline getirilmesi sebebi ile Muhibbî Dîvânı nüshaları birbirlerinden farklılık gösterir. Biz bunlar üzerindeki çalışmamızda bütün nüshaları değerlendirdik. Ayrıca mecmua ve cönklerdeki şiirleri de çalışmamıza dahil ettik. Nihâyet 2016 yılında Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun himmetiyle Muhibbî Dîvânı yayımlandı. Bu yayından birkaç sene sonra İsrail Milli Kütüphanesi’nde, eserin yeni bir nüshasının bulunduğunu öğrendik ve bunu değerlendirdik. İsrail nüshasında 77 gazelde fazla beyitler çıktığı gibi, bir şiirin iki bendi de fazlalık olarak görüldü. Ayrıca biri mersiye murabba olmak üzere sekiz gazel de bulundu. Bunun yanı sıra, farklı mecmualarda yer alan biri müstezad olmak üzere, dört gazele daha rastladık. Bunların hepsini topluca Muhibbî Dîvânının Yeni Bir Nüshası Münasebeti İle adlı yazımızda yayınlıyoruz. Böylece çalışmamızı daha da ileri götürmüş olduk.

Kaynakça

  • ADİBEŞ, Ahsen (2018), Süleymaniye Kütüphanesi Mevlevîhânesi Koleksiyonu 171 Numaralı Mecmua (116-232). İnceleme-Karşılaştırmalı Metin, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
  • BAYDAR, Songül (2017), Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu 26 Numaralı Cönk (137-286), İnceleme-Karşılaştırmalı Metin, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
  • BAYRAM, Ömer (2005), Azerbaycan Sahası Tezkireleri ve Seyyid Azim Şirvanî’nin Tezkiresi, Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Dîvân-ı Muhibbî (1552), İsrail Milli Kütüphanesi, Nu. Ms.Yah.Ar.1065.
  • Mecmua (yz), İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi, Nu. 74.
  • Mecmua-i Eş‘âr (yz), Milli Kütüphane, Nu. 06 HF3769.
  • YAVUZ Kemal; YAVUZ, Orhan (2016), Muhibbî Divanı (2 Cilt), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul.
  • YAVUZ, Kemal (2021, 10 Ocak), “Yılın Raporu ve Muhibbî’nin Bir Şiiri”, Türkiye Gazetesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orhan YAVUZ> (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1218-4295
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 20 Nisan 2021
Kabul Tarihi 15 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 49

Kaynak Göster

MLA Yavuz, O. "MUHİBBÎ DÎVÂNI’NIN YENİ BİR NÜSHASI MÜNÂSEBETİ İLE" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2021 ): 151-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/62728/923395>