PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 1, 1 - 21, 02.03.2015

Öz

Today, Community Policing (CP) is accepted as a key for the law enforcement and efficient prevention of crime in democratic societies. Community policing stems from the idea that local residents are the best in not only identifying local problems, but also establishing appropriate solutions to them. This approach brings members of the community together in collaborative activities. The OSCE has accepted the community policing approach as a best policing practice and supported the host countries about its implementation in the mission areas. It is seen that certain terms came into prominence in the projects implemented by the OSCE in those countries. Partnership, institutionalization and problem solving. The main subject of this

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Bahar, H. İbrahim, (2002), “Toplum Destekli Polislik (Community Policing) ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği”, H. H. Çevik ve T. Göksu (Ed), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin Yayıncılık, ss. 293-297.
 • Bayley, David H., (1994), Police for the Future, New York: Oxford University Press.
 • Chassagne, Pierre, (2005), Unpublished Annual Report; the Chronology of Community Policing Actions since 2001, Skopje: OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje/PDU.
 • Çelik, Ahmet, Clarke, Ronald V. & Eck, John E., (2007), Problem Çözücüler için 60 'Küçük' Adımda Suç Analizi, Ankara: EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yayınları, yayın no: 256.
 • Dikici, Ali, (2007), “Introducing Multi-Ethnic Policing in Macedonia: The Role of the OSCE”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 3, No:10, ss. 129-146.
 • Erdem, Mehmet, (2001), The Impact of Community Policing on the Structure and Administration of Police Agencies, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, University of North Texas, The School of Community Service, the USA).
 • Erdem, Mehmet, (2007), “Toplum Destekli Polislik Felsefesi ve Azerbaycan Polis Yapısı İçerisinde Uygulanması”, Bakü: Azerbaycan Dâhili İşler Nazirliğinin Malumat Bülleteni, No: 1, ss. 27-32.
 • Fert, İsmail, (2010), Community Policing Implementation in Macedonia, Paper Presentation to the delegation from Azerbaijan, OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje/PDU.
 • Geller, William A., (1991), “Crime Prevention, Fear Reduction, and the Community”, in Local Government Police Management, ICMA Training Institute, Illinois, pp. 96-98.
 • Gladstone, Francis J., (1980), Coordinating Crime Prevention Efforts, Gladstone Report-Home Office Research Study, No. 62, Home Office, London.
 • Goldstein, Herman, (1979), “Improving Policing: A Problem Oriented Approach”, Crime& Delinquency, Vol. 25, Long Beach: California State University, California, pp. 236-258.
 • Goldstein, Herman, (1987), “Toward Community-Oriented Policing: Potential, Basic Requirements, and Threshold Questions”, Crime and Delinquency, California, Vol. 33, pp. 6-30.
 • ICTY (2004), “Prosecutor v. Radislav Krstic”, http://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en/krs-aj040419e.pdf, (erişim: 16 Ağustos 2013).
 • Kaminer, Wendy, (1994), “Crime and Community”. The Atlantic Monthly, Boston, Vol. 273, pp. 111-120.
 • Karademir, Kemal, (2010), “Community Policing Project in Azerbaijan”, Community Policing International Experience, OSCE Office in Baku, pp. 126-135.
 • Karademir, Kemal, (2009), Community Policing Activities in the Field and New Strategies/suggestions for 2010, Unpublished Report, OSCE Office in Baku.
 • Karademir, Kemal, (2010), Community Policing Activities in the Field and New Strategies/suggestions for 2011, Unpublished Report, OSCE Office in Baku.
 • Karademir, Kemal, (2011), Yayınlanmamış Görev Dönüşü Raporu, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
 • Karakaya, Muhittin ve Gültekin, Sebahattin, (2011), Suçla Mücadelede Çağdaş Yaklaşımlar, Toplum Destekli Polislik Teori ve Uygulamaları, Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Kubny, Marco ve Karademir, Kemal, (2010), 1. Uluslararası Toplum Destekli Polislik Konferansı Hakkında Rapor, AGİT Bakü Ofisi.
 • Marion, Manuel, (2010), Community Policing International Experience, Baku: OSCE Office in Baku, pp. 17-20.
 • OSCE, (2001), Lesson Plans; Community Policing, OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje, Police Academy, Skopje
 • OSCE, (2008), Guidebook on Democratic Policing, the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, Vienna: OSCE Publications, pp. 45-48.
 • Özbey, Süleyman, (2012), Yayınlanmamış Mülakat Notları, Ankara, 25 Nisan 2012.
 • Palacı, Musa, (2008), Toplum Destekli Polislik Uygulaması Öncülleri ve Sonuçları, Yayınlanmamış Doktora tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Pazos, Robert, (2010), Community Policing Implementation in Macedonia; Paper Presentation to the delegation from Azerbaijan, OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje/PDU.
 • Reiss, Jr. & Albert J., (1986), “Why Are Communities Important in Understanding Crime?” in Crime and Justice: An Annual Review of Research, Albert J., Reiss, Jr. and Micahel Tonry, Vol. 8, University of Chicago Press, pp. 1-34.
 • Reith, Charles, (1984), A Short History of the British Police, Oxford Univ. Pres., Oxford.
 • Reliefweb (2001), “The special police force ‘Lions’ places the peace process in Macedonia at risk” http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/83bc1b2e270787b1c1256b1a005beace, (erişim: 16 Ağustos 2013).
 • Seyhan, Kazım, (2002), “Polislik ve Suçun Önlenmesi”, H.H.Çevik ve T.Göksu (Ed) Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sözen, Süleyman, (2003), “Kolluğun Görev ve Yetkilerine Genel Bir Bakış”, A.Z. Özgür ve S. Sözen (Ed) Polisin Görev ve Yetkileri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1475, ss. 1-21.
 • Sözer, M. Alper, (2010), Toplum Destekli Polislik-Toplum, Suç ve Güvenlik, Ankara: Adalet yayınevi.
 • Sparrow, Malcolm K., Moore, Mark H. & Kennedy, David M., (1990), “Beyond 9/11; A New Era for Policing”, Basic Books, New York, NY.
 • Trojanowicz, Robert C. & Bonnie Bucqueroux, (1990), Community policing: A contemporary Perspective, Cincinnati OH: Anderson Publishing.
 • Türker, Mikail, (2012), Yayınlanmamış Bilgi Notu, Üsküp: Makedonya AGİT Misyonu
 • Wilson, James Q. & Kelling, George L., (1982), “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety”, Boston: The Atlantic Monthly, Vol. 249, No: 3, pp. 29-38.
 • Yılmaz, Abdullah ve Demirci, M. Kemal, (2004), “Polis-Halk İlişkilerini Vatandaşların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11, ss.83-100.

AGİT’İN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK UYGULAMALARI (Makedonya ve Azerbaycan Örneği)

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 1, 1 - 21, 02.03.2015

Öz

Günümüzde, Toplum Destekli Polislik (TDP), demokratik toplumlarda, kanun uygulayıcılığı ve etkili suç önleme konusunda bir anahtar olarak kabul edilmektedir. TDP, bir bölgede yaşayan insanların yaşadıkları bölgenin yalnız problemlerini tanımlamada değil, çözümleri konusunda da rol alması gereken en önemli aktörler arasında olması gerektiği düşüncesinden doğmuştur. Bu yaklaşım polisin toplum üyeleri ile ortak faaliyetlerde bulunma düşüncesini beraberinde getirmiştir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), TDP’yi en iyi polislik uygulamalarından biri olarak kabul etmekte ve görev bölgelerinde ev sahibi ülkeleri, bu konuda desteklemektedir (OSCE, 2001).  AGİT’in bu ülkelerde uygulamaya koyduğu TDP projelerinde, üç temel kavramın ön plana çıktığı görülmektedir. İşbirliği, kurumsallaşma ve problem çözme. AGİT’in TDP uygulamalarını başlattığı ülkelerde bu hedefleri gerçekleştirip-gerçekleştiremediği, gerçekleştirdi ise ne derecede başarılı olduğu bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Makedonya ve Azerbaycan örnek iki ülke olarak ele alınmakta ve bu ülkelerdeki TDP uygulamaları incelenmektedir.

 

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Bahar, H. İbrahim, (2002), “Toplum Destekli Polislik (Community Policing) ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği”, H. H. Çevik ve T. Göksu (Ed), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin Yayıncılık, ss. 293-297.
 • Bayley, David H., (1994), Police for the Future, New York: Oxford University Press.
 • Chassagne, Pierre, (2005), Unpublished Annual Report; the Chronology of Community Policing Actions since 2001, Skopje: OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje/PDU.
 • Çelik, Ahmet, Clarke, Ronald V. & Eck, John E., (2007), Problem Çözücüler için 60 'Küçük' Adımda Suç Analizi, Ankara: EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yayınları, yayın no: 256.
 • Dikici, Ali, (2007), “Introducing Multi-Ethnic Policing in Macedonia: The Role of the OSCE”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 3, No:10, ss. 129-146.
 • Erdem, Mehmet, (2001), The Impact of Community Policing on the Structure and Administration of Police Agencies, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, University of North Texas, The School of Community Service, the USA).
 • Erdem, Mehmet, (2007), “Toplum Destekli Polislik Felsefesi ve Azerbaycan Polis Yapısı İçerisinde Uygulanması”, Bakü: Azerbaycan Dâhili İşler Nazirliğinin Malumat Bülleteni, No: 1, ss. 27-32.
 • Fert, İsmail, (2010), Community Policing Implementation in Macedonia, Paper Presentation to the delegation from Azerbaijan, OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje/PDU.
 • Geller, William A., (1991), “Crime Prevention, Fear Reduction, and the Community”, in Local Government Police Management, ICMA Training Institute, Illinois, pp. 96-98.
 • Gladstone, Francis J., (1980), Coordinating Crime Prevention Efforts, Gladstone Report-Home Office Research Study, No. 62, Home Office, London.
 • Goldstein, Herman, (1979), “Improving Policing: A Problem Oriented Approach”, Crime& Delinquency, Vol. 25, Long Beach: California State University, California, pp. 236-258.
 • Goldstein, Herman, (1987), “Toward Community-Oriented Policing: Potential, Basic Requirements, and Threshold Questions”, Crime and Delinquency, California, Vol. 33, pp. 6-30.
 • ICTY (2004), “Prosecutor v. Radislav Krstic”, http://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en/krs-aj040419e.pdf, (erişim: 16 Ağustos 2013).
 • Kaminer, Wendy, (1994), “Crime and Community”. The Atlantic Monthly, Boston, Vol. 273, pp. 111-120.
 • Karademir, Kemal, (2010), “Community Policing Project in Azerbaijan”, Community Policing International Experience, OSCE Office in Baku, pp. 126-135.
 • Karademir, Kemal, (2009), Community Policing Activities in the Field and New Strategies/suggestions for 2010, Unpublished Report, OSCE Office in Baku.
 • Karademir, Kemal, (2010), Community Policing Activities in the Field and New Strategies/suggestions for 2011, Unpublished Report, OSCE Office in Baku.
 • Karademir, Kemal, (2011), Yayınlanmamış Görev Dönüşü Raporu, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
 • Karakaya, Muhittin ve Gültekin, Sebahattin, (2011), Suçla Mücadelede Çağdaş Yaklaşımlar, Toplum Destekli Polislik Teori ve Uygulamaları, Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Kubny, Marco ve Karademir, Kemal, (2010), 1. Uluslararası Toplum Destekli Polislik Konferansı Hakkında Rapor, AGİT Bakü Ofisi.
 • Marion, Manuel, (2010), Community Policing International Experience, Baku: OSCE Office in Baku, pp. 17-20.
 • OSCE, (2001), Lesson Plans; Community Policing, OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje, Police Academy, Skopje
 • OSCE, (2008), Guidebook on Democratic Policing, the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, Vienna: OSCE Publications, pp. 45-48.
 • Özbey, Süleyman, (2012), Yayınlanmamış Mülakat Notları, Ankara, 25 Nisan 2012.
 • Palacı, Musa, (2008), Toplum Destekli Polislik Uygulaması Öncülleri ve Sonuçları, Yayınlanmamış Doktora tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Pazos, Robert, (2010), Community Policing Implementation in Macedonia; Paper Presentation to the delegation from Azerbaijan, OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje/PDU.
 • Reiss, Jr. & Albert J., (1986), “Why Are Communities Important in Understanding Crime?” in Crime and Justice: An Annual Review of Research, Albert J., Reiss, Jr. and Micahel Tonry, Vol. 8, University of Chicago Press, pp. 1-34.
 • Reith, Charles, (1984), A Short History of the British Police, Oxford Univ. Pres., Oxford.
 • Reliefweb (2001), “The special police force ‘Lions’ places the peace process in Macedonia at risk” http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/83bc1b2e270787b1c1256b1a005beace, (erişim: 16 Ağustos 2013).
 • Seyhan, Kazım, (2002), “Polislik ve Suçun Önlenmesi”, H.H.Çevik ve T.Göksu (Ed) Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sözen, Süleyman, (2003), “Kolluğun Görev ve Yetkilerine Genel Bir Bakış”, A.Z. Özgür ve S. Sözen (Ed) Polisin Görev ve Yetkileri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1475, ss. 1-21.
 • Sözer, M. Alper, (2010), Toplum Destekli Polislik-Toplum, Suç ve Güvenlik, Ankara: Adalet yayınevi.
 • Sparrow, Malcolm K., Moore, Mark H. & Kennedy, David M., (1990), “Beyond 9/11; A New Era for Policing”, Basic Books, New York, NY.
 • Trojanowicz, Robert C. & Bonnie Bucqueroux, (1990), Community policing: A contemporary Perspective, Cincinnati OH: Anderson Publishing.
 • Türker, Mikail, (2012), Yayınlanmamış Bilgi Notu, Üsküp: Makedonya AGİT Misyonu
 • Wilson, James Q. & Kelling, George L., (1982), “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety”, Boston: The Atlantic Monthly, Vol. 249, No: 3, pp. 29-38.
 • Yılmaz, Abdullah ve Demirci, M. Kemal, (2004), “Polis-Halk İlişkilerini Vatandaşların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11, ss.83-100.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Sosyal Bilimler
Yazarlar

Kemal KARADEMİR

Yayımlanma Tarihi 2 Mart 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Karademir, K. (2015). AGİT’İN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK UYGULAMALARI (Makedonya ve Azerbaycan Örneği) . TÜBAV Bilim Dergisi , 8 (1) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/21538/231004
ISSN: 1308 - 4941