Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Graduate Education in Cyber Security: The Case of Naval High School

Yıl 2016, Cilt 17, Sayı 1, 13 - 21, 15.06.2016

Öz

It is observed that an increase in the number of threats in cyber space in parallel with widespread usage of inter-net in all areas of life. It is seen that people, corporations and governments are being affected and suffered from the attacks on cyber space financially and morally. To be protected from cyber attacks, it is required to increase the level of knowledge, consciousness and awareness about cyber security. In order to manage this, the need of education for both the last users and the qualified specialists is arised. In this study, the cyber security educations in the World, USA and Turkey are analysed and information about cyber security master program in Turkish Na-val Academy is given. It is evaluated that the mentioned program would provide the important contribution to educate especially the qualified specialists in the area of cyber security.

Kaynakça

 • ACM Digital Library, http://lib.baskent.edu.tr/ACM Tanıtım Dokumani.pdf, (Erişim Tarihi: 29.05.2016).
 • AKIN, A., (21 Kasım 2015), “Siber Savaş ve Siber Güvenlik Nedir?”, http://www.stratejikanaliz.com/analizler/harp-ve-strateji/siber-savas-ve-siber-guvenlik-nedir/#axzz3wUUj1An8, (Erişim Tarihi: 10.05.2016).
 • BARTLETT, J., (2015), “How the mysterious dark net is going mainstream”, https://www.ted.com/talks/jamie_bartlett_how_the_mysterious_dark_net_is_going_mainstream?language=en, (Erişim Tarihi: 29.04.2016).
 • BAYOĞLU, B., (2016). “Kişisel Bilgisayarlar İçin Temel Güvenlik Adımları”, TÜBİTAK Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı, http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/son-kullanici-kategorisi/kisisel-bilgisayarlar-icin-temel-guvenlik-adimlari.html, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).
 • BIÇAKÇI, S., (2014), “NATO’nun Gelişen Tehdit Algısı: 21. Yüzyılda Siber Güvenlik”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 10, Sayı 40, ss. 101-130.
 • BIÇAKÇI, S., Ergün, D. ve Çelikpala, M., (2015), “Türkiye’de Siber Güvenlik”, EDAM Siber Politika Kağıtları Serisi 2015/1, ss.1-35.
 • Bilgi Güvenliği, (2016), https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_güvenliği, (Erişim Tarihi: 29.05.2016). Cybersecurity Education at UMD, Maryland Cybersecurity Center, http://www.cyber.umd.edu/education, (Erişim Tarihi: 02.06.2016).
 • EMRE, B., (2016), “Siber Savaşlar: 5.Boyutta Savaş”, http://www.siberguvenlik.org.tr/2013/01/siber-savaslar-5-boyutta-savas.html, (Erişim Tarihi: 03.05.2016).
 • GÜNGÖR, M., (2015), Ulusal Bilgi Güvenliği: Strateji ve Kurumsal Yapılanma, T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi.
 • Kaspersky Lab., (2014), “28 milyon finansal siber saldırının çoğu Türkiye’de”, http://www.kaspersky.com/tr/about/news/virus/2014/28-milyon-finansal-siber-saldirinin-cogu-Turkiyede, (Erişim Tarihi: 13.05.2016).
 • KESSLER, G.C. ve RAMSAY, J.D., (2014), “A Proposed Curriculum in Cybersecurity Education Targeting Homeland Security Students”, 47th Hawaii International Conference on System Science.
 • Master of Science in Cyber Security, (2016), https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science_in_Cyber_Security, (Erişim Tarihi: 02.06.2016).
 • MCGETTRICK, A., (30 Ağustos 2013), “Toward Curricular Guidelines for Cybersecurity Education and Training: Report of a Workshop on Cybersecurity Education and Training”, https://www.acm.org/education/TowardCurricularGuidelinesCybersec.pdf , (Erişim Tarihi: 29.05.2016).
 • MİL, H.İ., (2015), Sosyal Güvenlik Kurumundaki Siber Güvenlik Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2015, Yıl: 7, Sayı: 13, ss. 398-416.
 • OĞUZ, S., CEYHAN, E.B. ve SAĞIROĞLU, Ş., (2015), “Teknolojinin Casuslukta Kullanılması ve Karşı Önlemler”, http://iscturkey2016.org/wp-content/uploads/2016/03/paper.pdf, (Erişim Tarihi: 02.05.2016).
 • ÖĞÜN, M.N. ve KAYA, A., (2013), “Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler”, Güvenlik Stratejileri, Sayı 18, ss.163-173.
 • Ponemon Institute, (2014), “Best Schools for Cybersecurity Research Report” , http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2014/RSAConference2014/Ponemon_2014_Best_Schools_Report.pdf, (Erişim Tarihi: 04.06.2016).
 • Scada, https://tr.wikipedia.org/wiki/ SCADA, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).
 • Securosis.com’dan aktaran PEKEN, M.M., (2015), “Bilgi Güvenliği Nedir ve Nasıl Sınıflandırılır?”, https://www.sibergah.com/genel/bilgi-guvenligi-nedir-ve-nasil-siniflandirilir, (Erişim Tarihi: 29.05.2016)
 • TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu (BİAK) Raporu, (2013), http://www.biakraporu.org, (Erişim Tarihi: 06.05.2016).
 • TÜRKAY, İ., (20 Nisan 2016), “Kamu Bilişim Zirvesi 2016’nın Değerlendirilmesi”, http://www.vergialgi.net/ekonomi-maliye/kamu-bilisim-zirvesi-2016-nin-degerlendirilmesi, (Erişim Tarihi: 20.04.2016).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2015), “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660, (Erişim Tarihi:15.05.2016).
 • UDHB, (2013), Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fBTDNewFolder%2fSiber+G%C3%BCvenlik%2f2_1_Strateji+Eylem+Plan%C4%B1+2013-2014.pdf, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).
 • UDHB, (2016), 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, http://www.udhb.gov.tr/doc/ siberg/2016-2019guvenlik.pdf, (Erişim Tarihi: 04.05.2016).
 • VAROL, A., (8-10 Aralık 2015), “Türkiye’de Adli Bilişim Eğitimi ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları”, Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu, ss.1-13, İstanbul.
 • VAROL, C., Cooper, P.A. ve Varol, A., (20-21 Mayıs 2013), “Türkiye’de Adli Bilişim Eğitimi”, 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), Elazığ.
 • YILDIZ, M., (2014), Siber Suçlar ve Kurum Güvenliği, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Kasım 2014, http://www.udhb.gov.tr/images/hizlierisim/efcecbe1f21e9fe.pdf, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).
 • YILMAZ, S. ve Sağıroğlu, Ş., (2013), “Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri”, 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Bildiriler Kitabı, ss.158-166, Ankara.

SİBER GÜVENLİKTE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM: DENİZ HARP OKULU ÖRNEĞİ

Yıl 2016, Cilt 17, Sayı 1, 13 - 21, 15.06.2016

Öz

İnternet kullanımının hayatın her alanında yaygınlaşmasına paralel olarak siber uzaydaki tehditlerin sayı-sında da artış gözlenmektedir. Kişi, kurum ve devletlerin siber uzaydaki saldırılardan maddi ve manevi etkilendiği ve zarara uğradığı görülmektedir. Bu tür zararlardan korunabilmek için siber güvenlik farkındalığının artırılması, bilgi ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunu başarmak için de hem son kullanıcıların bilgilendi-rilmesi ve bilinçlendirilmesini hem de siber güvenlik alanında nitelikli, uzman personel ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada dünyadaki, ABD’deki ve Türkiye’deki Siber Güven-lik eğitimleri incelenmekte ve Deniz Harp Okulu (DHO)’ndaki Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi verilmektedir. Anılan programın siber güvenlik alanında özellikle uzman personel yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • ACM Digital Library, http://lib.baskent.edu.tr/ACM Tanıtım Dokumani.pdf, (Erişim Tarihi: 29.05.2016).
 • AKIN, A., (21 Kasım 2015), “Siber Savaş ve Siber Güvenlik Nedir?”, http://www.stratejikanaliz.com/analizler/harp-ve-strateji/siber-savas-ve-siber-guvenlik-nedir/#axzz3wUUj1An8, (Erişim Tarihi: 10.05.2016).
 • BARTLETT, J., (2015), “How the mysterious dark net is going mainstream”, https://www.ted.com/talks/jamie_bartlett_how_the_mysterious_dark_net_is_going_mainstream?language=en, (Erişim Tarihi: 29.04.2016).
 • BAYOĞLU, B., (2016). “Kişisel Bilgisayarlar İçin Temel Güvenlik Adımları”, TÜBİTAK Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı, http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/son-kullanici-kategorisi/kisisel-bilgisayarlar-icin-temel-guvenlik-adimlari.html, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).
 • BIÇAKÇI, S., (2014), “NATO’nun Gelişen Tehdit Algısı: 21. Yüzyılda Siber Güvenlik”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 10, Sayı 40, ss. 101-130.
 • BIÇAKÇI, S., Ergün, D. ve Çelikpala, M., (2015), “Türkiye’de Siber Güvenlik”, EDAM Siber Politika Kağıtları Serisi 2015/1, ss.1-35.
 • Bilgi Güvenliği, (2016), https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_güvenliği, (Erişim Tarihi: 29.05.2016). Cybersecurity Education at UMD, Maryland Cybersecurity Center, http://www.cyber.umd.edu/education, (Erişim Tarihi: 02.06.2016).
 • EMRE, B., (2016), “Siber Savaşlar: 5.Boyutta Savaş”, http://www.siberguvenlik.org.tr/2013/01/siber-savaslar-5-boyutta-savas.html, (Erişim Tarihi: 03.05.2016).
 • GÜNGÖR, M., (2015), Ulusal Bilgi Güvenliği: Strateji ve Kurumsal Yapılanma, T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi.
 • Kaspersky Lab., (2014), “28 milyon finansal siber saldırının çoğu Türkiye’de”, http://www.kaspersky.com/tr/about/news/virus/2014/28-milyon-finansal-siber-saldirinin-cogu-Turkiyede, (Erişim Tarihi: 13.05.2016).
 • KESSLER, G.C. ve RAMSAY, J.D., (2014), “A Proposed Curriculum in Cybersecurity Education Targeting Homeland Security Students”, 47th Hawaii International Conference on System Science.
 • Master of Science in Cyber Security, (2016), https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science_in_Cyber_Security, (Erişim Tarihi: 02.06.2016).
 • MCGETTRICK, A., (30 Ağustos 2013), “Toward Curricular Guidelines for Cybersecurity Education and Training: Report of a Workshop on Cybersecurity Education and Training”, https://www.acm.org/education/TowardCurricularGuidelinesCybersec.pdf , (Erişim Tarihi: 29.05.2016).
 • MİL, H.İ., (2015), Sosyal Güvenlik Kurumundaki Siber Güvenlik Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2015, Yıl: 7, Sayı: 13, ss. 398-416.
 • OĞUZ, S., CEYHAN, E.B. ve SAĞIROĞLU, Ş., (2015), “Teknolojinin Casuslukta Kullanılması ve Karşı Önlemler”, http://iscturkey2016.org/wp-content/uploads/2016/03/paper.pdf, (Erişim Tarihi: 02.05.2016).
 • ÖĞÜN, M.N. ve KAYA, A., (2013), “Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler”, Güvenlik Stratejileri, Sayı 18, ss.163-173.
 • Ponemon Institute, (2014), “Best Schools for Cybersecurity Research Report” , http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2014/RSAConference2014/Ponemon_2014_Best_Schools_Report.pdf, (Erişim Tarihi: 04.06.2016).
 • Scada, https://tr.wikipedia.org/wiki/ SCADA, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).
 • Securosis.com’dan aktaran PEKEN, M.M., (2015), “Bilgi Güvenliği Nedir ve Nasıl Sınıflandırılır?”, https://www.sibergah.com/genel/bilgi-guvenligi-nedir-ve-nasil-siniflandirilir, (Erişim Tarihi: 29.05.2016)
 • TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu (BİAK) Raporu, (2013), http://www.biakraporu.org, (Erişim Tarihi: 06.05.2016).
 • TÜRKAY, İ., (20 Nisan 2016), “Kamu Bilişim Zirvesi 2016’nın Değerlendirilmesi”, http://www.vergialgi.net/ekonomi-maliye/kamu-bilisim-zirvesi-2016-nin-degerlendirilmesi, (Erişim Tarihi: 20.04.2016).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2015), “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660, (Erişim Tarihi:15.05.2016).
 • UDHB, (2013), Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fBTDNewFolder%2fSiber+G%C3%BCvenlik%2f2_1_Strateji+Eylem+Plan%C4%B1+2013-2014.pdf, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).
 • UDHB, (2016), 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, http://www.udhb.gov.tr/doc/ siberg/2016-2019guvenlik.pdf, (Erişim Tarihi: 04.05.2016).
 • VAROL, A., (8-10 Aralık 2015), “Türkiye’de Adli Bilişim Eğitimi ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları”, Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu, ss.1-13, İstanbul.
 • VAROL, C., Cooper, P.A. ve Varol, A., (20-21 Mayıs 2013), “Türkiye’de Adli Bilişim Eğitimi”, 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), Elazığ.
 • YILDIZ, M., (2014), Siber Suçlar ve Kurum Güvenliği, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Kasım 2014, http://www.udhb.gov.tr/images/hizlierisim/efcecbe1f21e9fe.pdf, (Erişim Tarihi: 19.06.2016).
 • YILMAZ, S. ve Sağıroğlu, Ş., (2013), “Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri”, 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Bildiriler Kitabı, ss.158-166, Ankara.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN (Sorumlu Yazar)
0000-0002-7147-0945


Hasan ATAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 17, Sayı 1

Kaynak Göster

IEEE M. B. K. Önaçan ve H. Atan , "SİBER GÜVENLİKTE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM: DENİZ HARP OKULU ÖRNEĞİ", Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 13-21, Haz. 2016