Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Trabzon İlçelerinde Mevsimsel Geri Kazanılabilir Katı Atık Bileşen Ve Miktarları

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 30 - 35, 28.12.2019

Öz

 

Özet

Bu çalışmada Trabzon İli ilçelerinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların bileşen ve miktarları mevsimsel olarak araştırılmıştır. Çalışmanın amacı arasında Trabzon ilçelerinde oluşan katı atıklardan cadde geri kazanımcılarının ve resmi geri kazanım şirketlerinin özellikle de Ortahisar İlçesinde çok sayıda AVM’ler, Hastaneler, Resmi kurum ve kuruluşlardan geri kazanım sepetleri/konteynerleri vasıtasıyla geri kazanım maddeleri toplamaktadırlar. Caddelerdeki bu geri kazanım sepetlerine hane halkı geri kazanım maddelerini atmaktadır. Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşan katı atıkların geri kazanılabilir olanları küçük kutularda ve büyük geri kazanım sepetlerinde birlikte toplanmaktadır. Toplanan bu geri kazanım maddeleri özel şirket aracı ile çalışma sahalarına taşınarak yeniden ayrıştırılmaktadır. Dolayısıyla da evsel nitelikli katı atıklardaki geri kazanılabilir atıklar cadde toplayıcıları ve özel lisanslı geri kazanım şirketleri tarafından toplanmaktadır.

Belediye geri kazanım yapmamaktadır. Trabzon ve Rize İlleri Katı Atık Birliği (TRAB-Rİ-KAB)tarafından yetkilendirilmiş toplama, transfer ve depolama işlemini yapmaktadır. Bu şirket geri kazanım işlemini Katı Atık Transfer İstasyonlarında (KATİ) yapmamaktadır. Bu çalışma kapsamında KATİ’lerde İlçe katı atıklarının transferi sonrasında geri kazanılabilir madde ayrıştırması mevsimsel olarak yapılmıştır. KATİ’de iki adet tıbbı atık sterilizasyon tesisi bulunmakta ve burada işlem görmüş tıbbı katı atıklar evsel nitelikli katı atıklarla Sürmene İlçesi Katı Atık depolama sahasında depolanmaktadır.

Bu çalışma kapsamında Trabzon İli ilçelerindeki katı atıkların bileşenleri ve geri kazanılabilir katı atık yüzdeleri ortaya konulmuştur. Çalışmada özel geri kazanım şirketlerinin geri kazanım konteynerlerinde ve bina içi geri kazanım kutularında toplanan geri kazanılabilir katı atık miktarı yanında transfer istasyonuna giden çok büyük miktarların olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan sonuç çıkarılmış ve öneriler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi Katı Atık Yönetimi, Geri Kazanım Cins ve Miktarları, TRAB-Rİ-KAB, Katı Atıklar, Trabzon İlçeleri, Mevsimsel Katı Atık Geri Kazanım Yüzdeleri.

SEASONAL RECYCLABLE SOLİD WASTE COMPONENTS AND AMOUNTS İN TRABZON DİSTRİCTS

Summary

In this study, the components and quantities of domestic solid wastes produced in the districts of Trabzon were investigated seasonally. The aim of the study is to collect recycling materials from street wastes and official recovery companies, especially in Ortahisar District, from shopping malls, hospitals, official institutions and organizations. The household throws recovery materials into these recovery baskets on the streets. Recyclables of solid wastes generated in public institutions are collected together in small boxes and large recovery baskets. These collected materials are transferred to the work sites by means of a private company vehicle and re-separated. Therefore, the recoverable wastes in domestic solid wastes are collected by street collectors and specially licensed recycling companies.

The municipality does not recycle. Trabzon and Rize Provinces Solid Waste Association (TRAB-RI-KAB) authorized by the collection, transfer and storage process. This company does not make the recycling process in Solid Waste Transfer Stations (SOLID). Within the scope of this study, the recovery of recyclable materials after transfer of district solid wastes in SOLIDs was made seasonally. There are two medical waste sterilization facilities in SOLID and the treated medical solid wastes are stored in the solid waste storage area of ​​the Surmene District with domestic solid wastes.

In this study, the components of solid wastes and the recoverable solid wastes percentages in Trabzon are presented. In the study, it was determined that the amount of recoverable solid waste collected in the recovery containers and indoor recovery boxes of the private recovery companies was very large. The study was concluded and recommendations were made.

Key Words: Eastern Black Sea Region Solid Waste Management, TRAB-RI-KAB, Trabzon Districts, Types and Quantities of Recycling Solid Wastes, Seasonal Solid Waste Recovery Percentages.

Kaynakça

 • http://osmanucuncu-trb-tr.blogspot.com/2016/11/turkiyede-kentsel-kati-atik-yonetimi.html
 • Katı Atık Yönetimi Açısından Geri Kazanılabiliratıklar-1: Trabzon Örneği, https://docplayer.biz.tr/1054370-Tmmob-makina-muhendisleri-odasi.html
 • Apaydın, Ö. , Üçüncü, O., Karadeniz Bölgesinde Çevre Sorunları ve Çözüme Dönük Çalışmalar, TMMOB İMO Trabzon Şubesi, Mühendislik Bülteni, 2-5. 1997.
 • Trabzon'da "Katı Atık Yönetimi ve Bölgemizdeki Uygulamalar" Konulu Panel
 • https://www.haberler.com/trabzon-da-kati-atik-yonetimi-ve-bolgemizdeki-4566428-haberi/Trabzon İli 2018 Yılı Çevre Durum Raporu, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/trabzon_2018_-cdr_rev-ze-20190809093606.pdf

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 30 - 35, 28.12.2019

Öz

Kaynakça

 • http://osmanucuncu-trb-tr.blogspot.com/2016/11/turkiyede-kentsel-kati-atik-yonetimi.html
 • Katı Atık Yönetimi Açısından Geri Kazanılabiliratıklar-1: Trabzon Örneği, https://docplayer.biz.tr/1054370-Tmmob-makina-muhendisleri-odasi.html
 • Apaydın, Ö. , Üçüncü, O., Karadeniz Bölgesinde Çevre Sorunları ve Çözüme Dönük Çalışmalar, TMMOB İMO Trabzon Şubesi, Mühendislik Bülteni, 2-5. 1997.
 • Trabzon'da "Katı Atık Yönetimi ve Bölgemizdeki Uygulamalar" Konulu Panel
 • https://www.haberler.com/trabzon-da-kati-atik-yonetimi-ve-bolgemizdeki-4566428-haberi/Trabzon İli 2018 Yılı Çevre Durum Raporu, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/trabzon_2018_-cdr_rev-ze-20190809093606.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman ÜÇÜNCÜ> (Sorumlu Yazar)
KTÜ
4620-1963-1234-5663
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür Yok
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 18 Ekim 2019
Kabul Tarihi 26 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Üçüncü, O. (2019). Trabzon İlçelerinde Mevsimsel Geri Kazanılabilir Katı Atık Bileşen Ve Miktarları . Türk Hidrolik Dergisi , 3 (2) , 30-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turhidder/issue/51144/634569
 • "Türk Hidrolik Dergisi"nin Tarandığı INDEX'ler 
 • (Indexes : Turkish Journal of Hydraulic)       

   18820


18821

 
18985              18822                  18823                                     

  

       18824