Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 156 - 168 2018-07-31

Bütünleşik öğretim materyali ve geliştirme süreçleri
Integrated instructional material and development processes

Mehmet TEKEREK [1] , Betül TEKEREK [2]


Öğretim modelleri ihtiyaçlara göre şekillenmektedir. İhtiyaçların karşılanması için özel amaçlı öğretimler gerçekleştirilmektedir. Bir cihazın kullanımının öğretimi, özel amaçlı kurslara örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada “bütünleşik öğretim materyali” kavramı ortaya atılmakta ve tanımlanmaktadır. Bütünleşik yapılar bir sistem yaklaşımı içerisinde belirli bir amaca yönelik olarak ilişkilendirilmiş uygulama ve yapılardır. Buna göre bütünleşik öğretim materyali öğretime yardımcı bir sistemdir. Bütünleşik öğretim materyali, belli bir amaca yönelik olarak öğretilmek istenen iki veya daha fazla farklı disipline ait konuların birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütün olarak öğretilmesini destekleyici bir araçtır. Akdeniz Bölgesinde bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Mühendislik sınıfındaki 33 öğretmen adayı, bütünleşik öğretim materyali geliştirilmesi sürecini Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında gerçekleştirmişlerdir. Veriler gözlem notları, açık uçlu sorular ve klinik mülakatlar yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.

Instructional models form based on the needs. To satisfy the needs specific targeted instructions are presented. Teaching how a vehicle is used, is an example for specific targeted courses. This study suggests and defines a new concept namely “integrated instructional material”. Integrated structures are applications and structures which contain integration for a specific purpose in a system approach. Accordingly, integrated instructional material is an assistant system for instruction. In other words, it is a supportive tool for teaching subjects of different disciplines as a whole by integrating them. 33 Preservice teachers, enrolled engineering class of Pedagogical Formation Education at a Faculty of Education of a state university in the Mediterranean Region of Turkey, performed the development process of integrated instructional material in the context of Instructional Technology and Material Design course. Data were collected through observation notes, open ended questionnaires, and clinical interviews. Content analysis was used in order to analyze data.
 • Aslan, Z. & Doğdu, S. (1993). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve eğitim araç gereçleri. Ankara, Tekışık Ofset.
 • Aşık, G, Doğança Küçük, Z., Helvacı, B. & Corlu, M. (2017). Integrated teaching project: A sustainable approach to teacher education. Turkish Journal of Education, 6(4), 200-215. DOI: 10.19128/turje.332731
 • Badley, K. (2009). Resisting curriculum integration: Do good fences make good neighbors? Issues in Integrative Studies, 27, 113-137.
 • Berry, M., Chalmers, C. & Chandra, V. (2012). STEM futures and practice, can we teach STEM in a more meaningful and integrated way? Paper presented at 2nd International STEM in Education Conference, November 2012, Beijing, China Retrieved from http://eprints.qut.edu.au/57318/1/stem2012_82.pdf
 • Brophy, J. & Alleman, J. (1991). A caveat: Curriculum integration isn't always a good idea. Educational Leadership, 49(2), 66.
 • Corlu, M. S., Capraro, R. M. & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers for the age of innovation. Education and Science, 39(171), 74-85.
 • Creswell, J. W. (2003). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çalışoğlu, M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve material tasarımı dersine ilişkin görüşleri. Current Research in Education, 1(1), 23-32.
 • Çelikkaya, T. (2017). Formasyon dersi alan tarih öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersine ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 20-52.
 • Çolakoğlu, M. H. & Günay Gökben, A. (2017). Türkiye’de eğitim fakültelerinde fetemm (stem) çalışmaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3, 46-69.
 • DeZure, D. (1998). Interdisciplinary teaching and learning. The Professional & Organizational Development Network in Higher Education, 10(4). Retrieved from https://podnetwork.org/content/uploads/V10-N4-DeZure.pdf in 28.02.2018.
 • Eroğlu S. & Bektaş O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4, 1-28.
 • Karakuş, M. & Aslan, S. (2016). İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1325-1344.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 90-101.
 • Kolburan Geçer, A. (2010). Teknik öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme dersine yönelik deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-25.
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. (Second Edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from Case Study Research in Education. San Francisco CA: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage publication.
 • Öztürk, T. & Zayımoglu Öztürk, F. (2015). Tarih ögretmen adaylarının 'ögretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersine yönelik uygulamaları ile görüslerinin ıncelenmesi. e-Kafkas Egitim Arastırmaları Dergisi, 2(3), 63-78.
 • Seferoğlu, S. Sadi (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tekerek, B. & Karakaya, F. (2018). STEM education awareness of pre-service science teachers. International Online Journal of Education and Teaching, 5(2), 348-359.
 • Wang, H., Moore, T. J., Roehrig, G. H. & Park, M. S. (2011). STEM integration: Teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1(2), 1-13. DOİ: 10.5703/1288284314636
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası ögretim kavramı ve programlar açısından dogurdugu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94.
 • Yldırım, A. & Simsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6th ed.). Ankara: Seckin Publishing.
 • Yılmaz, H., Yiğit Koyunkaya, M., Güler, F. & Güzey, S. (2017). Fen, teknoloji, mühendislik, matematik (stem) eğitimi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1787-1800.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-6112-3651
Yazar: Mehmet TEKEREK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahramanmaraş Sütçüimam University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7066-6885
Yazar: Betül TEKEREK
Kurum: Kahramanmaraş Sütçüimam University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2018

APA Tekerek, M , Tekerek, B . (2018). Integrated instructional material and development processes . Turkish Journal of Education , 7 (3) , 156-168 . DOI: 10.19128/turje.362491