Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AKILLI TURİZM DESTİNASYONU KAPSAMINDA KONYA VE ÇANAKKALE DESTİNASYONLARININ AKILLI TURİZM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 3, 239 - 272, 29.12.2022

Öz

Günümüzde Endüstri 4.0’daki gelişmeler “akıllı” kavramının önünü açmıştır. Tüm sektörleri etkileyen bu yenilikçi gelişme turizm sektörünü de etkilemiştir. Yenilikçi gelişmeler turizmde akıllı destinasyonları ortaya çıkarmış ve mobil uygulamalarla birlikte destinasyonları daha akıllı olmak zorunda bırakmıştır. Akıllı destinasyonun çıkış noktası olan akıllı şehirler, kullanıcı dostu ve hayatın her alanını kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda akıllı şehirler turistlere hizmet vermektedir. Araştırmanın amacı Konya ve Çanakkale destinasyonlarının akıllı şehir ve destinasyon uygulamalarını karşılaştırmaktır. Araştırmada yöntem olarak örnek olay deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda “Konya” mobil uygulaması ve Çanakkale için oluşturulan mobil uygulamalar incelenmiştir. Araştırmanın sonunda, Konya mobil uygulamasının akıllı turizm için bazı sınırlılıklara sahip olduğu görülmüştür. Çanakkale için oluşturulan mobil uygulamaların bazı alanlarda yeterli olmadığı ve ziyaretçilere yönelik farkındalıklarının yüksek olmadığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Al-Laymoun, M., Alsardia, K., ve Albattat, A. (2020). Service Quality and Tourist Satisfaction at Homestays. Management Science Letters, 10(1), 209-216.
 • Atsız, N., ve Türkmen, S., (2020). Turist Duyguları, Turist Memnuniyeti, Destinasyon Aşkı ve Destinasyon Sadakati Arasındaki Yapısal İlişkinin Belirlenmesi: Bozcaada Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 2050-2071.
 • Atsız, O., ve Kızılırmak, İ. (2017). Mardin’in Doğal ve Kültürel Çekiciliklerinin Destinasyon Pazarlaması Kapsamında İncelenmesi. Mukaddime, 8(1), 25-41.
 • Baggio, R., Micera, R., ve Del Chiappa, G. (2020). Smart Tourism Destinations: A Critical Reflection. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 11(3), 407-423.
 • Barutçu, S. (2008). Mobil Pazarlama. (Ed. Varinli, İ. ve Çatı K.), Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler içinde (s.259-285). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Boes, K., Buhalis, D., ve Inversini, A. (2016). Smart Tourism Destinations: Ecosystems for Tourism Destination Competitiveness. International Journal of Tourism Cities, 2(2), 108-124.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing The Competitive Destination of The Future. Tourism management, 21(1), 97-116.
 • Ceh-Varela, E., ve Hernandez-Chan, G. A. (2015). Review of Mobile Applications for Tourism. International Journal of Electronics and Computer Science Engineering, 4(4), 353-356.
 • Chang, P. (2017). The Importance Performance Analysis of Taiwan Tourism Mobile Marketing. Journal of Tourism Management Research, 4(1), 12-16.
 • Creswell, J. W. (2021). Nitel Araştırma Yöntemleri,Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Siyasal Kitapevi (6. Baskı).
 • Çelebi, H., Bahadır, T., Şimşek, İ., ve Tulun, Ş. (2020). The Importance of Smart Campuses in The Context of Boyd Cohen Wheel and Sustainable Environmental Dimension. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), 952-960.
 • Çelik, P., ve Topsakal, Y. (2017). Akıllı Turizm Destinasyonları: Antalya Destinasyonunun Akıllı Turizm Uygulamalarının İncelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 149-166.
 • Erdem, A., Unur, K. ve Şeker, F. (2022). Şanlıurfa’nın Akıllı Turizm Destinasyonu Olabilmesi İçin Gerekli Stratejilerin SWOT Yöntemi ile Belirlenmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 73-91.
 • Femenia-Serra, F., ve Ivars-Baidal, J. A. (2021). Do Smart Tourism Destinations Really Work? The Case of Benidorm. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 26(4), 365-384.
 • Gök, H. S., ve Şalvarci, S. (2022). Smart Destination Applications according to Cohen’sSmart City Wheel: The example of İzmír, Turkey. Revista Rosa dos Ventos-Turismo e Hospitalidade, 14(3), 780-807.
 • Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., ve Koo, C. (2015). Smart Tourism: Foundations and Developments. Electronic Markets, 25(3), 179-188. Howie, F. (2003). Managing The Tourist Destination. London: Thomson Continum: UK.
 • Hultman, M., Skarmeas, D., Oghazi, P., ve Beheshti, H. M. (2015). Achieving Tourist Loyalty Through Destination Personality, Satisfaction, and Identification. Journal of Business Research, 68(11), 2227-2231.
 • İlban, M. O. (2007). Destinasyon Pazarlamasında Marka İmajı ve Seyahat Acentalarında Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir.
 • Jeong, M., ve Shin, H. H. (2019). Tourists’ Experiences with Smart Tourism Technology at Smart Destinations and Their Behavior Intentions. Journal of Travel Research, 59(8), 1464-1477.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS Uygulamalı Nitel-Nicel Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Khan, M. S., Woo, M., Nam, K., ve Chathoth, P. K. (2017). Smart City and Smart Tourism: A Case of Dubai. Sustainability, 9(12), 2279.
 • Kömürcü, S.; Gelen, Ö. ve Güler, M. E. (2015). Mobil Pazarlama. (Ed. Kılıç, B. ve Öter Z.), Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar içinde (s. 189-210). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Laws, E., ve Buhalis, D. (2001). Tourism Distribution Channels: Agendas for Future Research. Tourism Distribution Channels: Practices, Issues and Transformations, 371-376.
 • Li, Y., Hu, C., Huang, C., ve Duan, L. (2017). The Concept of Smart Tourism in The Context of Tourism Information Services. Tourism management, 58, 293-300.
 • Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A. C., Mangano, G., ve Scorrano, F. (2014). Current Trends in Smart City Initiatives: Some Stylised Facts. Cities, 38, 25-36.
 • Novianti, S., Susanto, E., ve Rafdinal, W. (2022). Predicting Tourists’ Behaviour Towards Smart Tourism: The Case in Emerging Smart Destinations. Journal of Tourism Sustainability, 2(1), 19-30.
 • Sezgin, E. (2004). Bilişim Teknolojileri ve Finansal Yapılanma Sürecinde Turizm Endüstrisi ve Türkiye Turizmi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Smart Nation Signapore (t.y.). Milestones of Singapore’s Smart Nation story https://www.smartnation.gov.sg/about-smart-nation/ourjourney/milestones
 • Snow, C. C., Håkonsson, D. D., ve Obel, B. (2016). A Smart City is A Collaborative Community: Lessons from Smart Aarhus. California Management Review, 59(1), 92-108.
 • Soe, R. M. (2017, June). FINEST Twins: Platform for Cross-Border Smart City Solutions. In Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research (ss. 352-357).
 • Sürücü, Ö., ve Bayram, A. T. (2016). Mobil Pazarlama ve Turizmde Mobil Teknolojilerin Kullanımı. Journal of International Social Research, 9(42), 2024-2032.
 • The making of a smart city: best practices across Europe (2017). Belçika: European Commision.
 • Uçkun, G., Konakay, G., ve Ergen, B. (2016). Destinasyon İmajı Algısındaki Değişimin Literatür İncelemesi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 196-224.
 • Ülker, E. (2010). Destinasyon Pazarlamasında Destinasyon Seçimi Karar Verme Süreci Üzerine Bir Çalışma: Bozcaada Örneği. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Edirne.
 • Ünal, A., ve Bayar, S. B. (2020). Akıllı Uygulamaları ve Ürünleri Kullanan Turistlerin Destinasyon Seçim Süreçleri: İstanbul Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(70), 1066-1075.
 • Vatan, A., ve Zengin, B. (2019). Destinasyon pazarlaması Kapsamında Bilecik İli Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 272-288.
 • Wang, X., Li, X. R., Zhen, F., ve Zhang, J. (2016). How Smart is Your Tourist Attraction?: Measuring Tourist Preferences of Smart Tourism Attractions via a FCEM-AHP and IPA Approach. Tourism Management, 54, 309-320.
 • Yalçınkaya, P., Lütfi, A., ve Karakaş, E. (2018). Akıllı Turizm Uygulamaları. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 2(2), 85-103.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar (10. Baskı).
 • Yıldız, S. ve Doğrucan, A. (2022). “Dark Turizmin Ötesi Cinayet Turizmi”. S. Yıldız ve D. Kutlu (ed). içinde Turizmde değişen tüketici eğilimleri (s. 25-54). İksad Yayınevi: Ankara.
 • Yılmaz, E., İlal, N. Ç., İpar, M. S., Çelen, O., Silik, C. E., Dündar, S., Kocaman, S. ve Bahar, O. (2020). Akıllı Kent Akıllı Turizm. Ilgaz, B. (Ed.), Akıllı Kent Akıllı Turizm içinde (195-199). Gazi Kitapevi.
 • Akıllı Şehir Konya Uygulamaları. Erişilen Adres: https://akillisehir.konya.bel.tr/uygulamalarimiz/4, Erişilen Tarih: 20/04/2021.
 • Çanakkale Belediyesi. Erişilen Adres: https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1091-canakkale, Erişilen Tarih: 14/10/2021.
 • DigitalDubai (t.y.). Law No. (30) of 2015 - Establishing the Smart Dubai Government Establishment https://www.digitaldubai.ae/about-us
 • Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği. Erişilen adres: http://www.dkbb.gov.tr/?p=1859, Erişim Tarihi: 21/03/2021.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi. Erişilen Adres: https://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=151, Erişilen Tarihi: 20/04/2021.
 • T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı. Erişilen Adres: https://www.akillisehirler.gov.tr/basariliornekler/, Erişilen Tarih: 18/10/2022.
 • Visitİzmir (t.y.). Hakkımızda https://www.visitizmir.org/tr/Anasayfa
 • World Tourism Organizaion (WTO), (2004). Erişilen adres: http://www.esgt.ipt.pt/download/disciplina/355__Destination%20Ma rketing%20WTO.pdf, Erişilen Tarih: 14/04/2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Neciphan ATSIZ Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3131-2165
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 29 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Atsız, N. (2022). AKILLI TURİZM DESTİNASYONU KAPSAMINDA KONYA VE ÇANAKKALE DESTİNASYONLARININ AKILLI TURİZM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ . TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (3) , 239-272 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkav/issue/74504/1226549