Yıl 2020, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 203 - 220 2020-03-20

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI
The Use of Story for Improving Teaching Turkish as a Foreign Language Reading and Writing Skills

Yasemin AŞCI [1] , Nazmiye TOPÇU TECELLİ [2]


Öz: Yabancı dil öğretiminde dilin çeşitli özelliklerini yansıtan özgün öğretim malzemelerinin kullanımı önemli bir husustur. Bu doğrultuda özetlenmemiş ya da sadeleştirilmemiş yazınsal metinlerin öğretim amaçlı kullanımı da önem taşımaktadır. Yabancı dil öğretiminde yirminci yüzyıl itibariyle yaygın şekilde kullanılan yazınsal türlerden öykülerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de yararlar sağlayacağı öngörülebilir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitabına ek bir öğretim malzemesi olarak kullanılabilecek öykünün özgün şekliyle bütünleşik beceriler olduğu belirtilen okuma ve yazma becerilerinin gelişimine olan katkısı sorgulanmıştır. Öykü ile okuma ve yazma becerisi geliştirmeye yönelik bir kanıya varmak amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden gerçek deneme modelinin ön test-son test kontrol gruplu deney deseninden faydalanılmıştır. Denel işlem öncesinde deney ve kontrol gruplarının Sait Faik Abasıyanık’ın İpekli Mendil adlı öyküsünü okuması ve araştırmacı tarafından hazırlanan Okuduğunu Anlama ve Yazma Formu’ndaki soruları yanıtlaması istenmiştir. Araştırmacı tarafından deney grubunda 4 farklı öykü ile yapılan deneysel uygulama sonrasında iki grubun ön testte okudukları öyküyü tekrar okuyup form sorularını cevaplamaları istenmiştir. Ön test ve son testte elde edilen veriler, IMB SPSS 21 veri analiz programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre deney grubundaki öğrenicilerin okuma ve yazma becerisinin kontrol grubundaki öğrenicilere kıyasla daha çok geliştiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak çalışmada öykünün B2 düzeyindeki öğrenicilerin okuma ve yazma becerisini geliştirmede ek öğretim malzemesi olarak kullanılabileceği istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, öğretim malzemesi, öykü, okuma ve yazma becerisi.

Abstract: The use of original teaching materials that reflect the various characteristics of language in foreign language teaching is an important issue. For this purpose, it is also important to use literary types that are not summarized or simplified. It is obvious that the stories used extensively in foreign language teaching in the twentieth century will benefit the teaching of Turkish as a foreign language. This study examines the contribution of story to reading and writing skills defined as integrated skills in teaching Turkish to foreigners, in addition to the coursebook. To make inferences for improving reading and writing skills through story, we used the pretest/posttest control group design of the true trial model of the quantitative research method. Prior to the empiric process, pilot and control groups were asked to read Sait Faik Abasıyanık's story Silk Handkerchief and to answer questions prepared by the researcher on Reading Comprehension and Writing Form. After the experimental application was carried out with four different stories in the pilot group, both groups were asked to read the same story and to answer the questions on form again. The datum obtained in pretest and posttest were analyzed through the IMB SPSS 21 data analysis program. The analysis results showed that students’ reading and writing skills in the pilot group were more improved compared to the students in the control group. In conclusion, it was statistically proven that story could be used as an additional teaching material in improving reading and writing skills.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, teaching material, story, reading and writing skills.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, öğretim malzemesi, öykü, okuma ve yazma becerisi
 • Baykul, Y. (2015). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, F. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Öykü Kullanımı: B2 Düzeyi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dikici, İ. Z. (2013). Using Short Stories in English Language Teaching at UpperIntermadiate Level. Kepzes Es Gyakorlat. 1 (4), 85-95. Erişim adresi: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/79391180
 • Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi. (2013). Frankfurt/Main, Almanya: Telc GmbH. Doi: 978-3-86375-083-1
 • Field, K. (2000). Issues in Modern Foreign Languages Teaching. London: RoutledgeFalmer.
 • Ghasemi, P. (2011). Teaching the Short Story to Improve L2 Reading and Writing Skills: Approaches and Strategies. International Journal of Arts & Sciences, 4 (18), 265-273. Erişim adresi: http://www.openaccesslibrary.org/images/0418_Parvin_Ghasemi.
 • Hişmanoğlu, M. (2005). Teaching English Through Literature. Journal of Language and Linguistic Studies, 1 (1), 53-66. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/downloadarticle-file/104660
 • Kharaghani, N. (2013). The Effect of Short Stories on Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Learners. Academy Publication, 6 (7), 865-874. Erişim adresi: http://www.worldconferences.net/proceedings/gse2013/papers_gse2013/230%20Naeemeh%20Kharaghani-2.
 • Miller, S. ve Pennycuff, L. (2008). The Power of Story: Using Storytelling to Improve Literacy Learning. Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1 (1), 36-42. Erişim adresi: http://wmpeople.wm.edu/asset/index/mxtsch/storytelling
 • Moon, J. (2010). Using Story in Higher Education and Professional Development. USA: Routledge.
 • Öz, F. (2011). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Pardede, P. (2011). Using Short Stories to Teach Language Skills. Journal of English Teaching, 1 (1), 14-27. Erişim adresi: http://www.reseachgate.net/publication/283724743_Using_Short_Stories_to_Teach_Language_Skills
 • Pazhakh, A. ve Soltani, R. (2010). The Effect of Extensive Reading on Vocabulary Development in EFL Learners in Dehdasht Language Intitute. Practice and Theory in Systems of Education, 5 (4), 387-398. Erişim adresi: http://eduscience.freeweb.hu/1411PazhakhSoltani.
 • Pettersen Stevens, A. E. (2014). Short Stories as a Source of Cultural Insight When Teaching English. Master’s Thesis, Hedmark Univeristy College, Hedmark, Norway.
 • Pourkalhor, O. ve Kohan, N. (2013). Teaching Reading Comprehension Through Short Stories in Advance Classes. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 2 (2), 52-60. Erişim adresi: http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.2(2)/AJSSH2013(2.2-06).
 • Saka, F. Ö. (2014). Short Stories in English Language Teaching. International Online Journal of Education and Teaching, 1 (4), 278-288. Erişim adres: http://iojet.org/index.php/IOJET/issue/view/7
 • Schmitt, N. (2000), Vocabulary in Language Tecahing, USA: Cambridge University Press.
 • Silva, T. ve Matsuda, P.K. (2000). On Second Language Writing, USA: Lawrene Erlbaum Associates.
 • Topçu, N. (1992). La Nouvelle: “Parent Pauvre de la Littérature Française”?. Frankofoni, 4, 345-351.
 • Topçu, N. (1996). Deux Nouvelles: Deux objects de valeur dans une classe de FLE. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 27-30.
 • Topçu Tecelli, N. (2008). La Nouvella en Classe de FLE en Turquie. Synergies Turquie, Fragments de discours sur une langue-culture, 1, 77-84. Erişim adresi: http://gerflint.fr/Base/Turquie1/turquie1
 • Violetta-Irene, K. (2015). The Use of Literature in Language Classroom: Methods and Aims. International Journal of Information and Education Technology, 5 (1), 74-79. Erişim adresi: http://www.ijiet.org/papers/479-H10011.
 • Vural, H. (2013). Use of Literature to Enhance Motivation in ELT Classes. Mevlâna International Journal of Education, 3 (4), 15-23. Erişim adresi: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acaindex-1423908819.
 • Yeasmin, N., Azad, A. K. ve Ferdoush, J. (2011). Teaching Language Through Literature: Designing Appropriate Classroom Activities. ASA University Review, 5 (2), 283-297. Erişim adresi: http://asaub.edu.bd/data/asaubreview/v5n2sl21.pdf
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Bahar 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2426-7338
Yazar: Yasemin AŞCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Nazmiye TOPÇU TECELLİ
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { turkiyat642418, journal = {Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD)}, issn = {1305-5992}, address = {}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {203 - 220}, doi = {10.20427/turkiyat.642418}, title = {YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Aşcı, Yasemin and Topçu Tecelli̇, Nazmiye} }
APA Aşcı, Y , Topçu Tecelli̇, N . (2020). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (32) , 203-220 . DOI: 10.20427/turkiyat.642418
MLA Aşcı, Y , Topçu Tecelli̇, N . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) (2020 ): 203-220 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkiyat/issue/53244/642418>
Chicago Aşcı, Y , Topçu Tecelli̇, N . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) (2020 ): 203-220
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI AU - Yasemin Aşcı , Nazmiye Topçu Tecelli̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20427/turkiyat.642418 DO - 10.20427/turkiyat.642418 T2 - Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 220 VL - IS - 32 SN - 1305-5992- M3 - doi: 10.20427/turkiyat.642418 UR - https://doi.org/10.20427/turkiyat.642418 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI %A Yasemin Aşcı , Nazmiye Topçu Tecelli̇ %T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI %D 2020 %J Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) %P 1305-5992- %V %N 32 %R doi: 10.20427/turkiyat.642418 %U 10.20427/turkiyat.642418
ISNAD Aşcı, Yasemin , Topçu Tecelli̇, Nazmiye . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) / 32 (Mart 2020): 203-220 . https://doi.org/10.20427/turkiyat.642418
AMA Aşcı Y , Topçu Tecelli̇ N . YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD). 2020; (32): 203-220.
Vancouver Aşcı Y , Topçu Tecelli̇ N . YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖYKÜ KULLANIMI. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD). 2020; (32): 220-203.