Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 103 - 115 2021-01-23

Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi

Yasemin KEÇECİOĞLU [1] , Rukiye KARA [2] , Tevrican DOKUYUCU [3]


Bu araştırma Kahramanmaraş koşullarında, 2006-2008 ürün yıllarında tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak ekilen 8 yerel ve 9 tescilli çeşit kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada, genotiplerin bazı morfolojik ve tarımsal özellikler bakımından değerlendirilmesi aynı zamanda bazı tarımsal özellikler bakımından tescilli çeşitlerde tescil edildikleri yıllara göre sağlanan genetik ilerlemenin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede; tane dolum periyodu, ekim-olgunlaşma süresi, m2’deki salkım sayısı, bitki boyu, salkım uzunluğu, salkımdaki tane sayısı, salkımdaki tane ağırlığı, tane dolum oranı, tane dolum indeksi ve tanede protein oranı incelenmiştir. İki yıllık ortalama sonuçlarına göre metrekaredeki salkım sayısı, salkımdaki tane ağırlığı, salkımdaki tane sayısı ve tanedeki protein oranı dışındaki özellikler yönünden genotipler önemli ölçüde farklı bulunmuştur.
This research was carried out by using 8 oat landraces and 9 registered oat cultivars sown in randomized complete block design with four replications between 2006-2008 years in Kahramanmaras conditions. In the study, it was aimed to evaluate the genotypes in terms of some morphological and agricultural characteristics, as well as to determine the genetic progress achieved in registered varieties in terms of some agricultural traits according to the years they were registered. In the research, grain filling period, sowing-maturity duration, number of panicle in m2, plant height, panicle height, grain number per panicle, grain weight per panicle, grain filling ratio, grain filling index and protein ratio in grain were investigated. According to the mean of two years, except for number of panicle in m2, grain weight per panicle, grain number per panicle, 1000 grain weight and protein ratio in grain genotypes were significantly different for all investigated traits.
 • Branson, C. V., Frey, K. J. 1989. Recurrent selection for groat oil content in oat. Crop Science, 29: 1382-1387.
 • Buerstmayr, H., Krenn, N., Stephan, U., Grausgruber, H., Zechner, E. 2007. Agronomic performance and quality of oat (Avena sativa L.) genotypes of worldwide origin produced under Central European growing conditions. Field Crop Research, 101: 343-351.
 • Browne, R. A., White, E. M., Burke, J. I. 2006. Responses of developmental yield formation processes in oats variety, nitrogen, seed rate and plant growth regulator, and their relationship to quality. J. Of Agron. Sci., 144(6): 533-545.
 • Coşkun, T. 2005. Fonksiyonel besinlerin sağlığımız üzerine etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48(1): 69-84.
 • Doehlert, C. D., Mcmullen, M. S., Hammond, J. J. 2001. Genotypic and environmental effects on grain yield and quality of oat grown in North Dakota. Crop Science, 41: 1066-1072.
 • Dokuyucu, T., Peterson, D. M.., Akkaya, A. 2003. Contents of antioxidant compounds in Turkish Oats: Simple phenolics and avenanthramide concentrations. Cereal Chemistry, 80(5): 542-543.
 • Gebeyehou, G., Knott, D. R., Baker, R. J. 1982. Rate and Duration of filling in durum wheat cultivars. Crop Science, 22: 337-340.
 • Geçit, H. H., Şahin, N. 1999. Yulafta ekim sıklıklarına göre anasap ve çeşitli kademedeki kardeşlerde bazı verim öğelerinin değişimi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Adana, Cilt I, s.192-197.
 • Gupta, N. K., Gupta, S., Kumar, A. 2001. Effect of Water stress on physiological attributes and their relationship with growth and yield of wheat cultivars at different stages. Crop Science, 41: 1390-1395.
 • Gül, İ., Akıncı, C., Çölkesen, M. 1999. Diyarbakır Koşullarına uygun tane ve ot amaçlı yetiştirilebilecek yulaf çeşitlerinin belirlenmesi. Hububat Sempozyumu, 8-11 Haziran, Konya, s.117-125.
 • Helland, S. J., Holland, J. B. 2001. Blend Response and stability and cultivar blending ability in oat. Crop Science, 41(6): 1689-1696.
 • İnan, A. S., Özbaş, M. O., Çağırgan, M. İ. 2005. İnsan Beslenmesinde kullanılan yulaf hatlarının tarımsal ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi. 5-6 Eylül 2005, Antalya (Araştırma Sunusu) Cilt II, s. 1153-1155.
 • Jaradat, A. A., Ajluni, M. M., Karaki, G. 1996. Genetic Structure of durum wheat landraces in a center of diversity. 5th International Wheat Conference Abstracts, pp. 10-14.
 • Johansson, E., Prieto-Linde, M. L., Svensson, G., Jönsson, J. Ö. 2003. Influences of cultivar, cultivation year and fertilizer rate on amount of protein groups and amount and size distribution of mono- and polymeric proteins. J. Agric. Sci., 140: 275-284.
 • Kara, R., Dumlupınar, Z., Hışır, Y., Dokuyucu, T., Akkaya, A. 2007. Kahramanmaraş koşullarında yulaf çeşitlerinin tane verimi ve verim unsurları bakımından değerlendirilmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, s. 121-125.
 • Karabulut, A., 1995. Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi. U.Ü. Zir. Fak. Ders Notları, No: 67, s. 164-170, Bursa.
 • Kün, E. 1983. Serin İklim Tahılları. A. Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No: 875, Ders Kitabı No: 240, 307 s.
 • Kün, E. 1988. Serin İklim Tahılları. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No: 1032, Ders Kitabı No: 299, 216 s.
 • Loss, S. P., Siddique, K. H. M. 1994. Morphological and physiological traits associated with wheat yield increases in Mediterranean environment. Adv. Agron., 52: 229-276.
 • Öztürk, A., Akkaya, A. 1994. Kışlık buğday genotiplerinde vejetatif periyod, tane dolum periyodu ve tane dolum oranı ile verim ve verim unsurları arasındaki ilişkiler. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, Cilt I, Agronomi Bildirileri, Bornova, İzmir.
 • Peterson, D. M., Wesenberg, D. M., Burrup, D. E., Erickson, C. A. 2005. Relationships among agronomic traits and grain composition in oat genotypes grown in different environments. Crop Science, 45(4): 1249.
 • Rocquigny, P. J., Entz, M. H., Gentile, R. M., Duguid, S. D. 2004. Yield Physiology of a semi dwarf and tall oat cultivar. Crop Science, 44(6): 2116.
 • SAS Institute, 1999. SAS Institute Inc., SAS/STAT® User's Guide, Version 8, SAS Institute Inc., Cary, NC (1999).
 • Sayed, H. I., Gadallah, A. M. 1983. Variation in dry matter and grain filling characteristics in wheat cultivars. Field Crops Research, 7: 61-71.
 • Sayre, K. D., Rajaram, S., Fischer, R. A. 1997. Yield potential progress in short bread wheats in Northwest Mexico. Crop Science, 37: 36-42.
 • Shah, W. A., Bakht, J., Shafi, M., Khan, M. A. 2002. Yield and Yield components of different cultivars of wheat barley and oat under rainfed conditions. Asian J. of Plant Sci., 1(2): 148-150.
 • Stone, P. J., Savin, R. 2000. Grain Quality and Its Physiological Determinants. In: Satorre, M. H., Slafer, G. A. (Eds), Wheat, Ecology and Physiology of Yield Determination. Food Products Pres., New York, pp. 85-120.
 • Tamm, I. 2003. Genetic and Environmental Variation of Grain Yield of Oat Varieties. Agronomy Research, 1: 93-97.
 • Topal, A. 1997. Yulaf çeşitlerinde verimi etkileyen bazı morfolojik karakterler üzerine bir araştırma. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 11(15): 30-38.
 • Tobiasz- Salach, R., Bobrecka-Jamro, D. 2006. Effects of nitrogen fertilizer on the grain yield, protein content and yield components of oat. Biuletyn Ins. Hodowli Aklimatyzacji Roslin, 239: 41-47.
 • Triboi, E. 1991. The Formation of Grain Weight in Wheat. Field Crop Abst., 44(1): 59.
 • Wood, M. 2001. New oats and barleys, ready for breakfast, brewery, or bran. Agricultural Research, 49(8): 18-19.
 • Wych, R. D., Mcgraw, R. L., Stuthman, D. D. 1982. Genotype X year interaction for length and rate of grain filling in Oats. Crop Science, (22): 1025-1028.
 • Yağmur, M., Kaydan, D. 2008. Kışlık Buğdayda tane verimi, verim öğeleri ve fenolojik dönemler arasındaki ilişkiler. HR. Ü.Z.F. Dergisi, 12(4): 9-18.
 • Yang, W., Peng, S., Dionisio-Sese, M., Laza, R. C., Visperas, R. M. 2008. Grain filling duration, a crucial determinant of genotypic variation of grain yield in field – grown tropical irrigated rice. Field Crops Research, 105: 221-227.
 • Yılmaz, N. 1996. Van ekolojik koşullarında bazı yulaf çeşit ve hatlarının verim ve verim öğeleri üzerinde bir araştırma. Türkiye 3. Çayır Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum.
 • Yürür, N. 1994. Serin İklim Tahılları (Tahıllar-I). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 030-0256, Ders Kitabı, s. 220. U. Üniv. Basımevi, Bursa.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2301-183X
Yazar: Yasemin KEÇECİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1493-8473
Yazar: Rukiye KARA
Kurum: KAHRAMANMARAŞ DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7704-6790
Yazar: Tevrican DOKUYUCU
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
Teşekkür Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir. Doktora tezinden derlenmiştir.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans816927, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {103 - 115}, doi = {10.30910/turkjans.816927}, title = {Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Keçecioğlu, Yasemin and Kara, Rukiye and Dokuyucu, Tevrican} }
APA Keçecioğlu, Y , Kara, R , Dokuyucu, T . (2021). Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 103-115 . DOI: 10.30910/turkjans.816927
MLA Keçecioğlu, Y , Kara, R , Dokuyucu, T . "Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi" . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 103-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/60017/816927>
Chicago Keçecioğlu, Y , Kara, R , Dokuyucu, T . "Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 103-115
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi AU - Yasemin Keçecioğlu , Rukiye Kara , Tevrican Dokuyucu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30910/turkjans.816927 DO - 10.30910/turkjans.816927 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 115 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.816927 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.816927 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi %A Yasemin Keçecioğlu , Rukiye Kara , Tevrican Dokuyucu %T Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 8 %N 1 %R doi: 10.30910/turkjans.816927 %U 10.30910/turkjans.816927
ISNAD Keçecioğlu, Yasemin , Kara, Rukiye , Dokuyucu, Tevrican . "Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Ocak 2021): 103-115 . https://doi.org/10.30910/turkjans.816927
AMA Keçecioğlu Y , Kara R , Dokuyucu T . Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi. TTDBD. 2021; 8(1): 103-115.
Vancouver Keçecioğlu Y , Kara R , Dokuyucu T . Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2021; 8(1): 103-115.
IEEE Y. Keçecioğlu , R. Kara ve T. Dokuyucu , "Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 103-115, Oca. 2021, doi:10.30910/turkjans.816927