Yazım Kuralları

TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 Şehit Mustafa Erciges C. 179/1 Keçiören/ANKARA e-mail: info@turkjans.com                                                     

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (TTDBD) yılda 4 kez yayınlanan (Ocak, Nisan, Temmuz ve  Ekim) uluslararası hakemli bir dergidir. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olan tarım ve doğa bilimleri alanındaki orijinal araştırma verilerine dayanan bilimsel çalışmalar kısa sürede değerlendirilip yayınlanmaktadır. Hazırlanmış olan çalışmaları Türkçe ya da İngilizce olarak kabul etmektedir. Dergi on-line olarak yayınlanmakta ve makale metinlerine erişim serbesttir.

Genel Yazım Esasları

Makaleler Microsoft Office Word uyumlu programlarda hazırlanmalı ve Yayın Kurulu’na elektronik olarak ulaştırılmalıdır. Hakem eleştirileri (varsa) doğrultusunda düzenlenen makaleler en kısa sürede elektronik olarak Yayın Kurulu’na gönderilmelidir. Yayınlanmasına karar verilen eserlere yazar(lar)ca herhangi bir eklenti ya da çıkarma yapılamaz. Makale içerisinde dergi basıldığı haliyle görünen hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yayın Kurulundan kaynaklanan basım hataları için düzeltme yayınlanabilir. Yayınlar, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, tüm kenarlardan 3 cm boşluk olacak şekilde, iki yana yaslı, çift satır aralıklı olarak hazırlanmalı ve sayfa numarası 10 punto ile otomatik numaralandırma fonksiyonu kullanılarak, sayfanın ortasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Araştırma makalelerinde, metin kaynaklar, şekiller ve tablolar dahil 16 sayfayı geçmemelidir. Çizelge ve şekiller metnin sonunda verilmelidir 

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen bir makale şu ana başlıklardan oluşmalıdır:

• Başlık

• Özet ve Anahtar kelimeler

• İngilizce başlık ve Anahtar Kelimeler (Abstract, Key Words)

• Giriş

• Materyal ve Yöntem

• Araştırma Sonuçları ve Tartışma

• Kaynaklar

Başlık: Başlık olabildiğince kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Kelime başlıkları büyük harf ile koyu (bold) ve 12 punto ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlığın bittiği en son karakter üzerine üssel olarak harf ile eserin yüksek lisans ve doktora tezinden yazılmış olduğu belirtilmelidir

Yazar Adları: Yazar isimleri 10 punto ve yalnızca soyadları büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adresleri yazar adlarının altına ve 10 punto ile numaralandırılarak yazılmalıdır. Sorumlu yazar:kkokten@bingol.edu.tr şeklinde yazar adreslerinin altında numaralandırılmadan belirtilmelidir.

Özet: 250 kelimeyi aşmayacak şekilde, 10 punto ile Türkçe olarak tek satır aralığında yazılmalıdır. Çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermelidir. Özetin hemen altına en az 3 en fazla 6 adet Türkçe Anahtar Kelimeler eklenmelidir. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük ve sıralı yazılmalıdır. Dili İngilizce olan makalelerde sadece Abstract olacaktır.

İngilizce Başlık: İngilizce başlık 10 punto, koyu (bold), büyük harflerle yazılmalı, sayfaya ortalanmalıdır ve Abstract’ın hemen üzerinde yer almalıdır.

Abstract: Abstract, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile İngilizce olarak tek satır aralığında yazılmalıdır. Abstract’ın hemen altına en az 3 en fazla 6 adet İngilizce Key Words eklenmelidir. Dili İngilizce olan makalelerde sadece Abstract olacaktır.

Metin genel olarak GİRİŞ, MATERYAL ve METOT, BULGULAR ve TARTIŞMA, TEŞEKKÜR (gerekli görülürse) ve KAYNAKLAR şeklinde olmalıdır. Ana bölüm başlıkları: Büyük harf koyu (12 p), Birinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu (12 p), İkinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu ve italik olmalıdır (12 p).

Giriş: Çalışmanın önemini, amacını ve konu ile ilgili daha önce yapılmış temel araştırmaları kapsamalıdır. En çok 3 sayfa olmalıdır. Literatür özeti ve çalışmanın amacı ve önemi bu kısımda verilmelidir ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Materyal ve Yöntem: Araştırma materyali ve yöntemi ayrıntılı olarak bu kısımda belirtilmeli ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Araştırma Bulguları ve Tartışma: Araştırma sonuçları, tartışma ve (varsa) öneriler bu kısımda verilmeli Araştırmada elde edilen sonuçların önemi vurgulanarak daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmalıdır ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Çizelge ve Şekiller: Resim, şekil ve grafikler “Şekil”, tablolar ise “Çizelge” adı altında ve kaynaklardan sonra sayfanın en sonunda verilmelidir. Şekil başlığı şeklin altında, Çizelge başlığı ise Çizelgenin üstünde yer almalıdır. Başlıkların ilk harfi büyük, diğer sözcükler ise küçük harf ile başlamalı ve satır sonuna nokta konmalıdır. Çizelge ile ilgili açıklamalar asteriks (*) ile simgelendirilerek çizelgenin altında verilmelidir. Çizelge ve şekil bilgileri 12 punto (Başlık ve Çizelge içi bilgiler dahil), açıklamalar 10 punto ile yazılmalıdır.

Kaynaklar: 12 punto ile 1, 5 satır aralığında asılı (1.25) olacak şekilde yazılmalı ve alfabetik sıraya göre sıralandırılmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. 2’den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır. Kaynak gösterimi, kısaltma yapılmadan verilmelidir. Metin içinde kaynak cümlenin başında veya içinde verilecekse yazarın soy ismi Smith (2007) şeklinde, cümlenin sonunda verilecekse (Smith, 2007) şeklinde belirtilmelidir. Eğer yazar sayısı iki ise Smith ve Cash (2007) şeklinde, yazar sayısı ikiden fazla ise ilk yazarın soyadına göre Smith ve ark. (2007) şeklinde belirtilmelidir.

Kaynakların yazımı aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır.

 

a) Kaynak dergi ise

Kökten, K. ve Tükel, T. 2009. Effects of different plant controlling herbicides on hay yield and botanical composition of a maquis brush vegetation in Cukurova. Turkish Journal of Field Crops, 14 (2): 55-63.

b) Kaynak kitap ise

Tükel, T. ve Hatipoğlu, R. 1997. Mera Amenajmanı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 191. Ders Kitabı No: A59, Adana, 300 s.

c) Kaynak kitaptan bir bölüm ise

Walstra, P., van Vliet, T. ve Bremer, C.G.B. 1990. On the fractal nature of particle gels. “Alınmıştır: Food Polymers, Gels and Colloids. (ed) Dickinson, E., The Royal Society of Chemistry, Norwich, UK, 369-382.

d) Yazarı ve/ veya tarihi bilinmeyen bir kaynak ise

Anonim. 2004. T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Elazığ İl Md. Kayıtları.

e) Kaynak kongre/sempozyum/konferans kitabı ise

Gökkuş, A., Bakoğlu, A. ve Koç, A. 1996. Bazı Adı Fiğ (Vicia sativa L.) hat ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarına adaptasyonu üzerine bir çalışma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, Erzurum, s. 674-678.

 

*** Ondalık rakamlar nokta ile ayrılmalıdır (123.87; 0.987 gibi).

*** Makale yazımında “Uluslararası Birim Sistemi” (SI)’ye uyulmalıdır. Buna göre; g/l yerine g l-1 mg/ l yerine mg l-1 ya da ppm kullanılmalıdır. Yüzde ifadeler açıklayıcı olmalıdır. Örneğin %3 yerine %3 (w/v), %3 (v/v), %3 (w/w) gibi.

Not: Bir yazarın ilk isim olarak en fazla iki makalesi dergide yer alabilir. Yazım dili ingilizce olan türk yazarlar tarafından yazılan makalelerde türkçe özetin de makaleye eklenmesi gerekmektedir.