Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 15, Sayfalar 33 - 46 2019-12-27

İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

Selim ÖZARSLAN [1]


İslam dininin ana kaynakları Kur’an ve Sünnet’in akılla anlaşılmasından meydana gelen İslam düşüncesi, doğuşundan 12. yüzyıla kadar devam eden altın çağında büyük gelişmelere sahne olmuş, insanlık düşüncesine yetiştirdiği bilim insanları aracılığıyla birçok yeni fikirler kazandırmıştır. İslam düşüncesi İslam medeniyetinin bir ilim medeniyeti olmasına vesile olmuştur. İslam düşüncesi bilimin her alanında yetiştirdiği bilim adamlarıyla bir bilgi medeniyeti olarak kendisinden sonraki düşünceleri özellikle Ortaçağ ve Batı düşüncesini etkilemiştir. Bu durumu çağdaş bilim tarihçimiz Fuat Sezgin “Batı Medeniyeti, İslam Medeniyetinin çocuğudur” diyerek en güzel biçimde özetlemiştir. Fizik, Kimya, Tıp, Matematik, Astronomi, Coğrafya, Tarih, Felsefe, İlahiyat alanlarında Cabir b. Hayyan, Ebû Bekir er-Razi, Harezmi, İbn Heysem, Uluğ Bey, Piri Reis, Ferazi, Ferganî, Birûnî, Sabit b. Kurrâ, İbn Battuta, Evliya Çelebi, Kindî, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, Gazzali gibi her biri dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirerek insanlığın her yönden gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.


İslam düşüncesi, Müslüman bilimciler
  • Abdurrahman Marhaba, Min el-Felsefeti’l-Yunaniyye ve İle’l-Felsefeti’l-İslâmiyye, Beyrut, 1970.Cahit Baltacı, İslam Medeniyet Tarihi, İstanbul: İFAV Yayınları, 2005. es-Sübkî, Tabakât eş-Şafiiyye, Mısır, 1324/1906.Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik I-V, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. Yayınları, 2008.Hacı Mahmut Hatun, Dünyaya Yön Veren Müslüman Bilim Adamları, İstanbul: Yeşil Elma Yayınları, 1992. Hilmi Ziya Ülken, İslam Düşüncesi, Türk Düşünce Tarihi Araştırmalarına Giriş, İstanbul: Ülken Yayınları, 2. Baskı, 1995. İbn el-Esîr, el-Lubâb fi Tehzib el-Ensâb, Kahire, 1356/1937. İbn Hallikân, Vefayât el-A’yân ve Enbâu Abnâ ez-Zaman, Mısır, 1948.İbn Kutluboğa, Zeyneddin b. Kasım, Tacü’t-Terâcim fî Tabakâti’l-Hanefiyye, Bağdat, 1962.İbn Sînâ, el-Edhaviyyetü fi’l-Me’ad, thk. Hasan Asî, Beyrut, 1404/ 1984.İbn-i Battuta, Büyük Dünya Seyahatnamesi/ Tuhfetû’n-Nuzzâr fî Garâibi’l-Emsâr ve’l-Acâibi’l-Esfâr, İstanbul: Yeni Şafak Kültür Armağanı, trs.İbn-i Battuta, Rihletü İbn Battûta, Beyrut: 1977. İbrahim Sarıçam; Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara: TDV. Yayınları, 2006.İlhan Kutluer, “Belhî, Ebu Zeyd” Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV yayınları, 1992.İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, İstanbul: İz Yayınları, 1998.İsmail Yakıt- Necdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, 181 vd.Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Çev. Kasım Turhan, İstanbul: İklim Yayınları, 1992.Mahmut Kaya, “Ebu Bekir er-Razi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, 2000.Mehmet Bayraktar, İslam Düşünce Tarihi, 5. Baskı, Eskişehir, 2004.Mehmet Bayraktar, İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Ankara: TDV Yayınları, 2017.Mesudî, Ali b. Hüseyin, et-Tenbih ve’l-İşraf, Kahire, 1357/1938. Selim Özarslan, İslam’da Ölüm ve Diriliş Öğretisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2013.Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Bilim Medeniyet, Çev. İlhan Kutluer, İstanbul: İnsan Yayınları, 2006.Sigrid Hunke, Avrupa’nın Üzerine Doğan İslam Güneşi, Çev. Servet Sezgin, İstanbul: trs.,Şemseddin Samî, Kâmusu’l-A’lâm, İstanbul,1306/1888.Yakût el-Hemevî, Mu’cemu’l-Udebâ, Daru’l-Me’mun, 1355.Zebidî, Muhammed, İthâf es-Sâde, Mısır, 1311/1893.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4881-6987
Yazar: Selim ÖZARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 19 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

Bibtex @İnceleme makalesi { tusbd609557, journal = {Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD)}, issn = {}, eissn = {2636-7815}, address = {}, publisher = {Munzur Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {33 - 46}, doi = {}, title = {İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI}, key = {cite}, author = {Özarslan, Selim} }
APA Özarslan, S . (2019). İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI . Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) , Oksidentalizm ve Prof .Dr .Fuat Sezgin Özel Sayısı , 33-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbd/issue/51086/609557
MLA Özarslan, S . "İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI" . Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) 8 (2019 ): 33-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbd/issue/51086/609557>
Chicago Özarslan, S . "İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI". Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) 8 (2019 ): 33-46
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI AU - Selim Özarslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 46 VL - 8 IS - 15 SN - -2636-7815 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI %A Selim Özarslan %T İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI %D 2019 %J Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) %P -2636-7815 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Özarslan, Selim . "İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI". Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) 8 / 15 (Aralık 2019): 33-46 .
AMA Özarslan S . İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI. MÜSBİD. 2019; 8(15): 33-46.
Vancouver Özarslan S . İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD). 2019; 8(15): 33-46.
IEEE S. Özarslan , "İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI", Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD), c. 8, sayı. 15, ss. 33-46, Ara. 2019