Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yonca Tarımında Büyük Sorun: Küsküt (Cuscuta sp.)

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 27 - 31, 26.08.2020

Öz

Ülkemizde ve dünyada en çok tarımı yapılan yem bitkileri arasında yer alan ve “yem bitkilerinin kraliçesi” olarak bilinen yonca, kaliteli kaba yem ihtiyacını gidermekte önemli bir yere sahiptir. Farklı iklim ve toprak şartlarına toleransı yüksek olan yonca; zengin ham protein, vitamin ve mineral maddeler içeriği bakımından da yem bitkilerinin gözdesi durumundadır. Küsküt (Cuscutasp.) zengin bir içeriğe sahip olan yoncanın, verimine ve besin değerine önemli ölçüde zarar vermektedir. Hatta mücadele yapılmadığında bitkinin ölümüne sebep olmaktadır. Bu çalışmada küskütün daha yakından tanınması ve yoncadaki zararı ve mücadele yöntemlerine dair bilimsel değerlendirmelere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Anonim, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları. Cilt 6. S. 168-170
 • Anonim,2020a. http://www.stridvall.se/flowers/al-bums/Convolvulaceae_1/599_20. sized.jpg. Erişim Tarihi: 21.01.2020
 • Anonim, 2020b. https://alchetron.com/cdn/cuscuta-campestris531928224e0c435f931e57b6747d3a2-resize-750.jpeg. Erişim Tarihi: 21.01.2020
 • Anonim, 2020c. https://bku.tarim.gov.tr/. Erişim Tarihi: 21.01.2020
 • Barnes, D.K.., Sheaffer, C.C., 1995. Alfalfa. In: Barnes RF, Miller DA and Nelson CJ. (eds) Forages. An Introduction to Grassland Agriculture. Iowa State University Press, Ames, Iowa, 1(5): 205-216.
 • Cunningham, D.C., Brown, L., 2006. Some Priority Agricultural Sleeper Weeds for Eradication. Australian Government Bureau of Rural Sciences, Australia. 61 pp.
 • Davis, P.H., 1970. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburg University Press, Edinburg, (1): 488-489.
 • Dawson, J.H., Musselman, L.J., Wolswinkel, P., Dörr, I., 1994. Biology and control of Cuscuta. Reviews of Weed Science, (6): 265–317.
 • Frame, J., Charlton, J.F.L., Laidlaw, A.S., 1998. Prospects for forage legumes. In: Temperature Forage Legumes. CAB International, Wallingford, UK, pp. 313-317.
 • Güncan, A., 1972. Erzurum ve çevresinde problem teşkil eden yabancı otlar ve bu bölgede isimlendirilmeleri. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 3 (2): 135-140.
 • Hanson, A.A., Barnes, D.K, Hill, R.J.R, 1988. Alfalfa and Alfalfa Improvement. Agronomy, No: 29, Madison, Wisconsin, USA.
 • Kadıoğlu, I., 1992. Küsküt (Cuscuta sp.) ve mücadelesi. Herboloji Haberleri, Ç. Ü., Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü, 3(5): 1-11.
 • Kaya, İ., Nemli, Y., Demir, İ., 2018. Türkiye’de Tarım ve Tarım Dışı Alanlarda Görülen Küsküt Türlerinin (Cuscuta sp.) Taksonomik Özellikleri, Dağılışları ve Konukçuları. Turkish Journal of Weed Science 21(1):1-7.
 • Lanini W.T., and Kogan, M., 2005. Biology and Management of Cuscuta in Crops, Ciencia E Investigation Agraria, Vol: 32(3) 165-179.
 • Lesins, K., Gillies, C.B., 1972. Taxonomy and cytogenetics of medicago. Alfalfa Science and Technology, 15: 391-412. Löffler, C., Czygan, F.C., Proksch, P., 1997. Phenolic constituents as taxonomic markers in the genus Cuscuta (Cuscutaceae). Biochemical Systematics and Ecolology 25 (4): 297–303.
 • Lubenov, Y., 1985. Zararlı Otlar Yaşam ve Ölüm Kaynağıdır (Çev: B. Makaklı, M. Dinçer), Çağ Matbaası, Ankara, 175 s.
 • Mishra, J.S., 2009. Biology and Management of Cuscuta species, Indian Journal of Weed Science, Volume: 41, Issue: 1&2, 1-11 pp.
 • Nemli, Y., Öngen, N., 1982. Türkiye’nin Trakya bölgesi küsküt türleri (Cuscuta sp.) üzerinde taksonomik çalışmalar. Doğa Bilimleri Dergisi: Vet. Hay/Tar. Orm., 6(3): 147-154.
 • Odum, E.P., 1971. Fundamental of Ecology. W. B. Saunders Company Philadelphia, London, Toronto. 3rd edn., 574 pp.
 • Orak, A., Gökkaya, G., 2014. Yonca Tarımı. İlgi Matbaacılık, Ankara.
 • Stojanovic, D., Mijatovic, K., 1973. Distribution, biology and control of Cuscuta sp. in Yugoslavia. Proc. EWRC Symp. On Parasitic Weeds, Malta. 269–279.
 • Tepe, I., Deveci, M., Keskin, B., 1997. Küsküt (Cuscuta approximata Bab.)’ün bazı yonca çeşitlerini parazitleme ve zarar seviyeleri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bildirileri. 1997 İzmir: 355–359.
 • Topçu, N., Cangi, R., 2017. Tokat İli Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerin Yoğunluğu ve Kaplama Alanlarının Belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 34 (3), 148-158.
 • Töngel, M.Ö., Ayan, İ., 2005. Samsun ili çayır ve meralarında yetişen bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 84-93.
 • Uygur, F.N., 1991. Herboloji Araştırma Yöntemleri. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Yardımcı Ders Notu, Adana.
 • Uygur, F.N., 1991. Yoncada Cuscuta sp. (küsküt, verem otu) kontrolü. Herboloji Haberleri, Ç.Ü., Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü. 2 (3), 1–5.
 • Yıldırım, S., 2011. Van’da Yonca Alanlarında Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Dağılımının ve Yoğunluğunun Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Yüksek Lisans Tezi. Van, 26 s.

Big Problem in Alfalfa Cultivation: Dodder (Cuscuta sp.)

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 27 - 31, 26.08.2020

Öz

Alfalfa, which is one of the most cultivated feed crops in our country and in the world and is known as the "queen of forage plants", has an important place in eliminating the need for high quality roughage. Alfalfa with high tolerance for different climate and soil conditions; it is also a favorite of forage plants in terms of its rich crude protein, vitamins and mineral sourcing. It has a rich content of pulp, which significantly damages the yield and nutritional value of alfalfa. It even causes the death of the plant when there is no struggle. In this study, scientific evaluations were made about the closer knowledge of the dodder, its harm in alfalfa and its control methods.Kaynakça

 • Anonim, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları. Cilt 6. S. 168-170
 • Anonim,2020a. http://www.stridvall.se/flowers/al-bums/Convolvulaceae_1/599_20. sized.jpg. Erişim Tarihi: 21.01.2020
 • Anonim, 2020b. https://alchetron.com/cdn/cuscuta-campestris531928224e0c435f931e57b6747d3a2-resize-750.jpeg. Erişim Tarihi: 21.01.2020
 • Anonim, 2020c. https://bku.tarim.gov.tr/. Erişim Tarihi: 21.01.2020
 • Barnes, D.K.., Sheaffer, C.C., 1995. Alfalfa. In: Barnes RF, Miller DA and Nelson CJ. (eds) Forages. An Introduction to Grassland Agriculture. Iowa State University Press, Ames, Iowa, 1(5): 205-216.
 • Cunningham, D.C., Brown, L., 2006. Some Priority Agricultural Sleeper Weeds for Eradication. Australian Government Bureau of Rural Sciences, Australia. 61 pp.
 • Davis, P.H., 1970. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburg University Press, Edinburg, (1): 488-489.
 • Dawson, J.H., Musselman, L.J., Wolswinkel, P., Dörr, I., 1994. Biology and control of Cuscuta. Reviews of Weed Science, (6): 265–317.
 • Frame, J., Charlton, J.F.L., Laidlaw, A.S., 1998. Prospects for forage legumes. In: Temperature Forage Legumes. CAB International, Wallingford, UK, pp. 313-317.
 • Güncan, A., 1972. Erzurum ve çevresinde problem teşkil eden yabancı otlar ve bu bölgede isimlendirilmeleri. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 3 (2): 135-140.
 • Hanson, A.A., Barnes, D.K, Hill, R.J.R, 1988. Alfalfa and Alfalfa Improvement. Agronomy, No: 29, Madison, Wisconsin, USA.
 • Kadıoğlu, I., 1992. Küsküt (Cuscuta sp.) ve mücadelesi. Herboloji Haberleri, Ç. Ü., Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü, 3(5): 1-11.
 • Kaya, İ., Nemli, Y., Demir, İ., 2018. Türkiye’de Tarım ve Tarım Dışı Alanlarda Görülen Küsküt Türlerinin (Cuscuta sp.) Taksonomik Özellikleri, Dağılışları ve Konukçuları. Turkish Journal of Weed Science 21(1):1-7.
 • Lanini W.T., and Kogan, M., 2005. Biology and Management of Cuscuta in Crops, Ciencia E Investigation Agraria, Vol: 32(3) 165-179.
 • Lesins, K., Gillies, C.B., 1972. Taxonomy and cytogenetics of medicago. Alfalfa Science and Technology, 15: 391-412. Löffler, C., Czygan, F.C., Proksch, P., 1997. Phenolic constituents as taxonomic markers in the genus Cuscuta (Cuscutaceae). Biochemical Systematics and Ecolology 25 (4): 297–303.
 • Lubenov, Y., 1985. Zararlı Otlar Yaşam ve Ölüm Kaynağıdır (Çev: B. Makaklı, M. Dinçer), Çağ Matbaası, Ankara, 175 s.
 • Mishra, J.S., 2009. Biology and Management of Cuscuta species, Indian Journal of Weed Science, Volume: 41, Issue: 1&2, 1-11 pp.
 • Nemli, Y., Öngen, N., 1982. Türkiye’nin Trakya bölgesi küsküt türleri (Cuscuta sp.) üzerinde taksonomik çalışmalar. Doğa Bilimleri Dergisi: Vet. Hay/Tar. Orm., 6(3): 147-154.
 • Odum, E.P., 1971. Fundamental of Ecology. W. B. Saunders Company Philadelphia, London, Toronto. 3rd edn., 574 pp.
 • Orak, A., Gökkaya, G., 2014. Yonca Tarımı. İlgi Matbaacılık, Ankara.
 • Stojanovic, D., Mijatovic, K., 1973. Distribution, biology and control of Cuscuta sp. in Yugoslavia. Proc. EWRC Symp. On Parasitic Weeds, Malta. 269–279.
 • Tepe, I., Deveci, M., Keskin, B., 1997. Küsküt (Cuscuta approximata Bab.)’ün bazı yonca çeşitlerini parazitleme ve zarar seviyeleri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bildirileri. 1997 İzmir: 355–359.
 • Topçu, N., Cangi, R., 2017. Tokat İli Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerin Yoğunluğu ve Kaplama Alanlarının Belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 34 (3), 148-158.
 • Töngel, M.Ö., Ayan, İ., 2005. Samsun ili çayır ve meralarında yetişen bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 84-93.
 • Uygur, F.N., 1991. Herboloji Araştırma Yöntemleri. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Yardımcı Ders Notu, Adana.
 • Uygur, F.N., 1991. Yoncada Cuscuta sp. (küsküt, verem otu) kontrolü. Herboloji Haberleri, Ç.Ü., Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü. 2 (3), 1–5.
 • Yıldırım, S., 2011. Van’da Yonca Alanlarında Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Dağılımının ve Yoğunluğunun Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Yüksek Lisans Tezi. Van, 26 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Süha USLU> (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0858-0305
Türkiye


Furkan BALCI>
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 26 Mart 2020
Kabul Tarihi 25 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Uslu, Ö. S. & Balcı, F. (2020). Yonca Tarımında Büyük Sorun: Küsküt (Cuscuta sp.) . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 27-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/56489/709387