Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 111 - 129, 30.09.2018

Öz

Kaynakça

 • Bayazıt, Z. (2012). Türk Edebiyatı İle Dil ve Anlatım Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çetin, İ.; Uzun, Y. (2010). Türkiye ve İngiltere’de Edebiyat Öğretimi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 397-412.
 • Çotuksöken, Y. (2002). Türkçe Üzerine-I Denemeler ve Eleştiriler. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. & Kıroğlu, K. (2006). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Demir, C. C. (2010). Türk Edebiyatı Ders Kitaplarının Programa Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Dervişcemaloğlu, B. (2008). Çağdaş Batı Eğitiminde Nesir Analizi Yöntemleri. Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Epçaçan, C. & Epçaçan, C. (2010). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Çerçevesinde Hazırlanmış Dil ve Anlatım Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. International Conference on New Trends in Educationand Their Implications (iconte), 228-239.
 • Erdem, İ. & Topbaş, S. (2017). Dil ve Anlatım İle Türk Edebiyatı Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bunlara Yönelik Çözüm Önerilerine Dair Öğretmen Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 465-495.
 • Eskimen, A. D. (2014). Türkiye ve ABD’de Dil-Edebiyat Öğretimi -Karşılaştırmalı Bir Araştırma-. Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara:
 • Eskimen, A. D. (2015). Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri (Editör: İsmet Çetin) içinde Ders Kitapları, 405-437.
 • Eskimen, A. D. (2016). Edebiyat (9-12) Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (Indiana Eyaleti) Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 38-61.
 • Güven, C. (2010). On Birinci Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Zonguldak İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Kabadayı, H. İ. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Ders Kitapları Hakkındaki Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 42-50.
 • Keklik, S. (2013). Öğretim ilkeleri açısından 2011 Türk edebiyatı dersi öğretim programının incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 667-687.
 • Kılıç, A. & Seven, S. (2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kuduban, Ö. & Aktekin, S. (2013). Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Uygulanmasıyla İlgili Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği, Millî Eğitim, 199, 32-54.
 • Marshall, J. (1994). Anadili ve Yazın Öğretimi Avrupa Devletleri Müfredat Programlarının İncelenmesi Uygulanan Yöntemler. (C. Külebi, Çev.). İstanbul: Çağdaş Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9,10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=353 (Erişim Tarihi 30.05.2018).
 • Oğuzkan, F. (1974). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Şahin, T.Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayınları.
 • Tompkins, G. E., Bright, R. M., Pollard, M. J. & Winsor, P.J.T. (2002). Language arts: content and teaching strategies. Toronto: Pearson.
 • Türkyılmaz, M., Can, R. & Karadeniz, A. (2010). Öğrenci Görüşleriyle Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 113-123.
 • Uzun, Y. (2009). Türkiye ve İngiltere’de Edebiyat Öğretimi. Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

9.-12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, TÜRK EDEBİYATI İLE DİL VE ANLATIM DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 111 - 129, 30.09.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı, yeni Türk Dili ve Edebiyatı ve bu programa göre hazırlanmış 9., 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitapları ile eski program ve buna göre hazırlanmış ve halen okullarda okutulmaya devam eden 11. ve 12. sınıf Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım ders kitapları hakkında öğretmenlerin düşüncelerini almaktır. Bu amaçla çalışmada bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmacı tarafından, geçerlik çalışması yapılmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem, görev yapılan okul türü/okutulan sınıf gibi bilgilerin yanı sıra program ile ders kitaplarını kapsayan sorulardan oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini anadolu ve sosyal bilimler liseleri 9,10,11,12. sınıflarında görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde gönüllülük esas alınmıştır. 

Kaynakça

 • Bayazıt, Z. (2012). Türk Edebiyatı İle Dil ve Anlatım Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çetin, İ.; Uzun, Y. (2010). Türkiye ve İngiltere’de Edebiyat Öğretimi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 397-412.
 • Çotuksöken, Y. (2002). Türkçe Üzerine-I Denemeler ve Eleştiriler. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. & Kıroğlu, K. (2006). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Demir, C. C. (2010). Türk Edebiyatı Ders Kitaplarının Programa Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Dervişcemaloğlu, B. (2008). Çağdaş Batı Eğitiminde Nesir Analizi Yöntemleri. Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Epçaçan, C. & Epçaçan, C. (2010). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Çerçevesinde Hazırlanmış Dil ve Anlatım Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. International Conference on New Trends in Educationand Their Implications (iconte), 228-239.
 • Erdem, İ. & Topbaş, S. (2017). Dil ve Anlatım İle Türk Edebiyatı Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bunlara Yönelik Çözüm Önerilerine Dair Öğretmen Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 465-495.
 • Eskimen, A. D. (2014). Türkiye ve ABD’de Dil-Edebiyat Öğretimi -Karşılaştırmalı Bir Araştırma-. Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara:
 • Eskimen, A. D. (2015). Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri (Editör: İsmet Çetin) içinde Ders Kitapları, 405-437.
 • Eskimen, A. D. (2016). Edebiyat (9-12) Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (Indiana Eyaleti) Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 38-61.
 • Güven, C. (2010). On Birinci Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Zonguldak İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Kabadayı, H. İ. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Ders Kitapları Hakkındaki Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 42-50.
 • Keklik, S. (2013). Öğretim ilkeleri açısından 2011 Türk edebiyatı dersi öğretim programının incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 667-687.
 • Kılıç, A. & Seven, S. (2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kuduban, Ö. & Aktekin, S. (2013). Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Uygulanmasıyla İlgili Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği, Millî Eğitim, 199, 32-54.
 • Marshall, J. (1994). Anadili ve Yazın Öğretimi Avrupa Devletleri Müfredat Programlarının İncelenmesi Uygulanan Yöntemler. (C. Külebi, Çev.). İstanbul: Çağdaş Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9,10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=353 (Erişim Tarihi 30.05.2018).
 • Oğuzkan, F. (1974). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Şahin, T.Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayınları.
 • Tompkins, G. E., Bright, R. M., Pollard, M. J. & Winsor, P.J.T. (2002). Language arts: content and teaching strategies. Toronto: Pearson.
 • Türkyılmaz, M., Can, R. & Karadeniz, A. (2010). Öğrenci Görüşleriyle Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 113-123.
 • Uzun, Y. (2009). Türkiye ve İngiltere’de Edebiyat Öğretimi. Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Ayşe ESKİMEN> (Sorumlu Yazar)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Eskimen, A. (2018). 9.-12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, TÜRK EDEBİYATI İLE DİL VE ANLATIM DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 4 (2) , 111-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uebt/issue/39057/450657
e-ISSN: 2458-8628