Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF LEARNING WRITING ON PRIMARY STUDENTS' ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUDES TOWRITING

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 111 - 122, 31.08.2022
https://doi.org/10.47714/uebt.1078878

Öz

This study, it was aimed to determine the effects of learning-oriented writing practices on primary school fourth grade students' attitudes towards writing and their academic achievement in the "Matter and Change" unit. Semi-experimental design was used in the research. Four branches were taken at the fourth grade level of primary education, and two of these branches were randomly assigned to form the experimental group and the other two to form the control group. The research was carried out with a total of 105 students, 52 in the experimental groups and 53 in the control groups. The attitude scale towards writing (YYTÖ) and the Item and Change academic achievement test (MDABT) were given to the experimental and control groups as pre-tests. Within the scope of the Science course, a 7-week practice was carried out with writing activities for learning purposes in the teaching of the "Matter and Change Unit". While letters were written to the students in the experimental group, the students in the control group were given a summary. After the application, YYTÖ and MDABT were applied to the experimental and control groups as a post-test. The data were analyzed using the SPSS program. In addition, by making use of the results obtained in this research, suggestions for field articles for future studies are presented.

Kaynakça

 • Akçay, H, Özyurt, B,B. ve Akçay, B, B. (2014). Çoklu Yazma Etkinliklerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretiminde Kullanılmasının Öğrenci Başarısı ve Kavram Öğrenmeye Etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014 Cilt:IX, Sayı:II
 • Akçay, H. ve Baltacı, A., 2017, ‘‘Astronomi öğretiminde öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinliklerinin değerlendirilmesi’’, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 138-151
 • Aslan, S. (2015). Is Learning by Teaching Effective in Gaining 21st Century Skills? The Views of Pre-Service Science Teachers. Educational Sciences: Theory and Practice .December • 15(6) • 1441-1457
 • Bozat, Ö. ve Yıldız, A. (2015) 5. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden Mektubun Başarıya Etkisi. Education Sciences (NWSAES), 1C0648; 10(4): 291-304.
 • Çepni, S., Bacanak, A. ve Küçük, M., 2003, ‘‘Fen eğitiminin amaçlarında değinilen değerler: Fen-teknoloji-toplum’’, Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 7-29.
 • Çömen, H.(2018). Fen Bilimleri 7. Sınıf Elektrik Enerjisi Ünitesi Kapsamında Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerine Dayalı Geliştirilen Hibrid Kitabın Etkilerinin İncelenmesi Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Uşak, (Yüksek Lisans Tezi)
 • Doğan, Y. ve İlhan, N. (2016). Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin “Fen ve Teknoloji Öğretimi” Dersinde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-22.
 • Emig, J., 1977. Writing as a Mode of Learning. College Composition and Communication, 28, 122-128.
 • Erol, G., Akçay, H., Bayram, H., ve Kapıcı, H. Ö. (2016). Asit ve baz konusunun öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinlikleri kullanılarak öğretiminin değerlendirilmesi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(2), 94-102.
 • Günel, M., Uzoglu, M. ve Büyükkasap,E.(2009) Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin Kullanımının ilköğretim Seviyesinde Kuvvet Konusunu Öğrenmeye Etkisi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1 , 379-399
 • Hohenshell, M. L. ve Hand, B. (2006). Writing-to-learnStrategies in Secondary School Cell Biology: A mixed Method Study. International Journal of Science Education. 28(2), 261-289.
 • İlhan, N. ve Doğan, Y. , 2016, ‘‘Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin fen bilimleri fen ve teknoloji öğretimi dersinde kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri’’, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1): 1-22.
 • Karasar, N. (2006) “Bilimsel araştırma yöntemi” (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Lawwill, K.S. (1999). Using writing to learn strategies: Promoting peer collaboration among high school science teachers. Dissertation submitted to the faculty of Virginia Polytechnic Instituteand State University in partial fulfillment of there quirements for thedegree of Doctor of Education in Curriculumand Instruction.
 • Mason, L., ve Boscolo, P.M. (2000). Writing and conceptual change. What changes Instructional Science, 28(3) 199 –226.
 • MEB. (2018). Fen ve teknoloji öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Moore, R. (1994). Writing as a tool for learning biology. BioScience, 44(9), 613-617.
 • Norris, S.P. ve Phillips, L.M., 2002, “How literacy in itsfundamental sense is centraltoscientificliteracy”, ScienceEducation, 87, 224–240.
 • Teddlie, C., ve Yu, F. (2007) “Mixed methodssampling: A typologywithexamples”. Journal of Mixed MethodsResearch, 1, 77-100.
 • Tomas, L. ve Ritchie, M,S. (2015) “The Challenge of Evaluating Students’ Scientific Literacy in a Writing-to-Learn Context” Research Science Education (2015) 45:41–58 DOI 10.1007/s11165-014-9412-3
 • Uzoğlu, M. (2010). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin kullanımının İlköğretim seviyesinde kuvvet ve madde ünitesini öğrenmeye etkisinin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. (Doktora tezi)
 • Uzun, S., (2011), ‘‘Öğrenme amaçlı okuma yazma etkinlikleri ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının fizik öğrenme üzerindeki etkisi: Enerji ünitesinde bir uygulama’’ Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 150-185.
 • Uzun, S. ve Alev, N., (2013), ‘‘Öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına etkisi’’ , Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2): 138-154.
 • Yeşildağ Hasançebi, F., Koçak, G. , Köksal A, P. ve Seven, S. (2017). Öğrenme Amaçlı Yazmanın Modern Fizik Konularını Öğrenmede ve Öğrenciler Üzerinde Etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:24, 649-666
 • Yıldız, A. ve Büyükkasap, E. (2011). Öğretmen adaylarının belirsizlik ilkesini anlama düzeyleri ve öğrenme amaçlı yazmanın akademik başarıya etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi 8(4), 134-148.
 • Yore, D. L., Hand M. B. ve Prain V. (2002). Scientists as writers. Science Education, 672-692.

ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 111 - 122, 31.08.2022
https://doi.org/10.47714/uebt.1078878

Öz

Bu çalışmada, öğrenme amaçlı yazma uygulamalarının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumların ve “Madde ve Değişim” ünitesindeki akademik başarılarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. İlköğretim dördüncü sınıf seviyesinde dört şube alınarak bu şubelerden ikisi deney grubunu diğer ikisi ise kontrol grubunu oluşturacak şekilde rastgele atama yapılmıştır. Araştırma deney gruplarında 52 ve kontrol gruplarında 53 olmak üzere toplam 105 öğrenci ile yürütülmüştür. Deney ve kontrol gruplarına yazmaya yönelik tutum ölçeği (YYTÖ) ve Madde ve Değişim akademik başarı testi (MDABT) ön test olarak verilmiştir. Fen Bilgisi dersi kapsamında “Madde ve Değişim Ünitesinin” öğretiminde öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri ile 7 haftalık bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Deney grubu olarak belirlenen gruplarda öğrencilere mektup yazdırılırken kontrol grubundaki öğrencilere özet yazdırılmıştır. Uygulama sonrasında deney ve kontrol gruplarına YYTÖ ve MDABT son test olarak uygulanmıştır. Veriler SPSS programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca bu araştırmada elde edilen sonuçlardan faydalanılarak bundan sonraki çalışmalara ilişkin alan yazıları için öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akçay, H, Özyurt, B,B. ve Akçay, B, B. (2014). Çoklu Yazma Etkinliklerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretiminde Kullanılmasının Öğrenci Başarısı ve Kavram Öğrenmeye Etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014 Cilt:IX, Sayı:II
 • Akçay, H. ve Baltacı, A., 2017, ‘‘Astronomi öğretiminde öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinliklerinin değerlendirilmesi’’, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 138-151
 • Aslan, S. (2015). Is Learning by Teaching Effective in Gaining 21st Century Skills? The Views of Pre-Service Science Teachers. Educational Sciences: Theory and Practice .December • 15(6) • 1441-1457
 • Bozat, Ö. ve Yıldız, A. (2015) 5. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden Mektubun Başarıya Etkisi. Education Sciences (NWSAES), 1C0648; 10(4): 291-304.
 • Çepni, S., Bacanak, A. ve Küçük, M., 2003, ‘‘Fen eğitiminin amaçlarında değinilen değerler: Fen-teknoloji-toplum’’, Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 7-29.
 • Çömen, H.(2018). Fen Bilimleri 7. Sınıf Elektrik Enerjisi Ünitesi Kapsamında Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerine Dayalı Geliştirilen Hibrid Kitabın Etkilerinin İncelenmesi Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Uşak, (Yüksek Lisans Tezi)
 • Doğan, Y. ve İlhan, N. (2016). Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin “Fen ve Teknoloji Öğretimi” Dersinde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-22.
 • Emig, J., 1977. Writing as a Mode of Learning. College Composition and Communication, 28, 122-128.
 • Erol, G., Akçay, H., Bayram, H., ve Kapıcı, H. Ö. (2016). Asit ve baz konusunun öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinlikleri kullanılarak öğretiminin değerlendirilmesi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(2), 94-102.
 • Günel, M., Uzoglu, M. ve Büyükkasap,E.(2009) Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin Kullanımının ilköğretim Seviyesinde Kuvvet Konusunu Öğrenmeye Etkisi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1 , 379-399
 • Hohenshell, M. L. ve Hand, B. (2006). Writing-to-learnStrategies in Secondary School Cell Biology: A mixed Method Study. International Journal of Science Education. 28(2), 261-289.
 • İlhan, N. ve Doğan, Y. , 2016, ‘‘Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin fen bilimleri fen ve teknoloji öğretimi dersinde kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri’’, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1): 1-22.
 • Karasar, N. (2006) “Bilimsel araştırma yöntemi” (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Lawwill, K.S. (1999). Using writing to learn strategies: Promoting peer collaboration among high school science teachers. Dissertation submitted to the faculty of Virginia Polytechnic Instituteand State University in partial fulfillment of there quirements for thedegree of Doctor of Education in Curriculumand Instruction.
 • Mason, L., ve Boscolo, P.M. (2000). Writing and conceptual change. What changes Instructional Science, 28(3) 199 –226.
 • MEB. (2018). Fen ve teknoloji öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Moore, R. (1994). Writing as a tool for learning biology. BioScience, 44(9), 613-617.
 • Norris, S.P. ve Phillips, L.M., 2002, “How literacy in itsfundamental sense is centraltoscientificliteracy”, ScienceEducation, 87, 224–240.
 • Teddlie, C., ve Yu, F. (2007) “Mixed methodssampling: A typologywithexamples”. Journal of Mixed MethodsResearch, 1, 77-100.
 • Tomas, L. ve Ritchie, M,S. (2015) “The Challenge of Evaluating Students’ Scientific Literacy in a Writing-to-Learn Context” Research Science Education (2015) 45:41–58 DOI 10.1007/s11165-014-9412-3
 • Uzoğlu, M. (2010). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin kullanımının İlköğretim seviyesinde kuvvet ve madde ünitesini öğrenmeye etkisinin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. (Doktora tezi)
 • Uzun, S., (2011), ‘‘Öğrenme amaçlı okuma yazma etkinlikleri ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının fizik öğrenme üzerindeki etkisi: Enerji ünitesinde bir uygulama’’ Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 150-185.
 • Uzun, S. ve Alev, N., (2013), ‘‘Öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına etkisi’’ , Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2): 138-154.
 • Yeşildağ Hasançebi, F., Koçak, G. , Köksal A, P. ve Seven, S. (2017). Öğrenme Amaçlı Yazmanın Modern Fizik Konularını Öğrenmede ve Öğrenciler Üzerinde Etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:24, 649-666
 • Yıldız, A. ve Büyükkasap, E. (2011). Öğretmen adaylarının belirsizlik ilkesini anlama düzeyleri ve öğrenme amaçlı yazmanın akademik başarıya etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi 8(4), 134-148.
 • Yore, D. L., Hand M. B. ve Prain V. (2002). Scientists as writers. Science Education, 672-692.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Miraç TARİKDAROĞLU> (Sorumlu Yazar)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8087-8902
Türkiye


Muhammed Said AKAR>
ERZINCAN UNIVERSITY, VOCATIONAL SCHOOL
0000-0002-1792-1792
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uebt1078878, journal = {Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2458-8628}, address = {}, publisher = {Ahmet AKÇAY}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {111 - 122}, doi = {10.47714/uebt.1078878}, title = {ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Tarikdaroğlu, Miraç and Akar, Muhammed Said} }
APA Tarikdaroğlu, M. & Akar, M. S. (2022). ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (2) , 111-122 . DOI: 10.47714/uebt.1078878
MLA Tarikdaroğlu, M. , Akar, M. S. "ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ" . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 111-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uebt/issue/72401/1078878>
Chicago Tarikdaroğlu, M. , Akar, M. S. "ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 111-122
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ AU - MiraçTarikdaroğlu, Muhammed SaidAkar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47714/uebt.1078878 DO - 10.47714/uebt.1078878 T2 - Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 122 VL - 8 IS - 2 SN - -2458-8628 M3 - doi: 10.47714/uebt.1078878 UR - https://doi.org/10.47714/uebt.1078878 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %A Miraç Tarikdaroğlu , Muhammed Said Akar %T ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %D 2022 %J Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2458-8628 %V 8 %N 2 %R doi: 10.47714/uebt.1078878 %U 10.47714/uebt.1078878
ISNAD Tarikdaroğlu, Miraç , Akar, Muhammed Said . "ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 2 (Ağustos 2022): 111-122 . https://doi.org/10.47714/uebt.1078878
AMA Tarikdaroğlu M. , Akar M. S. ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(2): 111-122.
Vancouver Tarikdaroğlu M. , Akar M. S. ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(2): 111-122.
IEEE M. Tarikdaroğlu ve M. S. Akar , "ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ", Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 111-122, Ağu. 2022, doi:10.47714/uebt.1078878
e-ISSN: 2458-8628