Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 99 - 110, 31.08.2022
https://doi.org/10.47714/uebt.1160554

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin 7. sınıf öğrencilerinin oran, orantı ve yüzdeler konusundaki akademik başarılarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem içerisinde İstanbul ili Çatalca ilçesindeki bir devlet okulunun 7. sınıf kademesinde öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmaktadır. Sekiz hafta süren uygulamada oran, orantı ve yüzdeler konusu ile ilgili olarak kontrol grubuna mevcut öğretim programındaki etkinlikler, deney grubuna ise öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinden günlük tutma ve mektup yazma aktiviteleri uygulanmıştır. Deney grubundaki her bir öğrenci yedi hafta süresince toplamda 21 günlük ve yüzdeler ve oran-orantı konularından birer tane olmak üzere toplamda ikişer mektup yazmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 7. sınıf birinci dönem konularını kapsayan matematik ön bilgi testi ve oran, orantı ve yüzdeler konularını kapsayan matematik akademik başarı testi (son test) kullanılmıştır. Testlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılarak bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Veri analizinden elde edilen bulgulara göre uygulama sonucunda deney grubu öğrencileri lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinden günlük tutma ve mektup yazma, 7. sınıf öğrencilerinin oran, orantı ve yüzdeler konusundaki akademik başarılarını arttırdığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Akçay, H., Özyurt, B. B. ve Bezir Akçay, B. (2014). Çoklu yazma etkinliklerinin fen ve teknoloji dersi öğretiminde kullanılmasının öğrenci başarısı ve kavram öğrenmeye etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (12), 15-31.
 • Arnold, K. M., Umanath, S., Thio, K., Reilly, W. B., McDaniel, M. A. & Marsh, E. J. (2017). Understanding the cognitive processes involved in writing to learn. Journal of Experimental Psychology: Applied, 23 (2), 115-127.
 • Atasoy, E. (2005). Matematik öğretiminde yazmanın kullanılması. (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Atasoy, E. (2012). Yazma uygulamaları ile destekli matematik derslerinin öğrenme ve öğretme boyutlarından incelenmesi. (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bangert-Drowns, R.L., Hurley, M.M. & Wilkinson, B. (2004). The effects of school-based writing-to-learn interventions on academic achievement: A meta-analysis. Review of Educational Research, 74(1), 29-58.
 • Carpenter, E. (2012). Demonstrating knowledge and understanding through mathematical writing.
 • Çontay, E. G. ve Duatepe-Paksu, A. (2018). Yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve geometriye yönelik öz-yeterliklerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 12 (2), 167-198.
 • Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. College Composition and Communication, 28, 122-128.
 • Farrell, T. J. (1978). Differentiating writing from talking. College Composition and Communication, 29 (4), 346-350.
 • Graham, S., Kiuhara, S. A. & MacKay, M. (2020). The effects of writing on learning in science, social studies, and mathematics: A metanalysis. Review of Educational Research, 90 (2), 179-226.
 • Greer, A. R. (2010). Mathematical communication: A study of the impact expository writing in the mathematics curriculum has on student achievement. (Doctoral dissertation). Capella University, Minneapolis.
 • Joannidis, C. (2021). The use of writing in a seventh grade mathematics classroom to ıncrease comprehension. (Doctoral dissertation). Caldwell University, Caldwell.
 • Kasa, B. (2009). Yazma etkinliklerinin ilköğretim 1. kademe öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kenyon, R. (1989). Writing is problem solving. In P. Connolly & T. Vilardi (Eds.). Writing to learn mathematics and science (pp. 73-87). New York: Teachers College Press.
 • Klein, P. D. (1999). Reopening ınquiry into the cognitive processes in writing to learn. Educational Psychology Review, 11 (3), 203-221.
 • Kostos, K. & Shin, E. (2010). Using math journals to enhance second graders’ communication of mathematical thinking. Early Childhood Educational Journal, 38, 223-231.
 • Kuzle, A. (2013). Promoting writing in mathematics: prospective teachers’ experiences and perspectives on the process of writing when doing mathematics as problem solving, CEPS Journal, 3 (4), 41-59.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning. Cambridge University Press.
 • Meier, J. & Rishel, T. (1998). Writing in the teaching and learning of mathematics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Meyers, A. (2020). Integrating writing in a mathematics classroom. Oklahoma Journal of School Mathematics, 7 (1), 5-11.
 • Morgan, C. (1998). Writing mathematically: The discourse of investigation. London: Falmer Press.
 • Nückles, M., Roelle, J., Glogger-Frey I., Waldeyer, J. & Renkl, A. (2020). The self regulation-view in writing-to-learn: using journal writing to optimize cognitive load in self-regulated learning. Educational Psychology Review, 32, 1089-1126.
 • Özkan, P. (2019). Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin alan ölçme konusundaki kavrayışlarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Öztürk, F., Öztürk, B. ve Işık, A. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin yazmaya ve öğrenme amaçlı yazma aktivitelerine bakış açılarının belirlenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 306-328.
 • Öztürk, B., Kaymakoğlu, H. ve Demiroğlu Çiçek, S. (2022). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin 8. sınıf öğrencilerinin periyodik sistem konusundaki akademik başarılarına etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 10 (1), 115-138.
 • Parsons, M. R. (2011). Effects of writing to learn in pre-calculus mathematics on achievement and affective outcomes for students in a community college setting: A mixed methods approach. (Doctoral dissertation). Colorado State University, Fort Collins.
 • Prain, V. & Hand, B. (1996). Writing for learning in science: A model for use within classrooms. Australian Science Teachers Journal, 42 (3), 23-27.
 • Rose, A. (2005). The effects of discourse and journal writing on students’ attitudes towards mathematics in a fifth grade classroom: An action research study. (Master’s thesis). B. A. University of West Florida Department of Teaching and Learning Principles, Florida.
 • Saraswathy, R. (2021). The relatıonshıp between characterıstıcs of creatıve thınkıng ın mathematıcs and wrıtıng to learn mathematıcs among IX standard students. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12 (14), 4203- 4211.
 • Ünlü, V. (2015). 7. Sınıf Matematik dersi “Olasılık ve istatistik” öğrenme alanında yazma etkinliklerinin öğrencilerin başarısı, tutum ve üst bilişlerine etkisi. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, Z. (2016). Yazma etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Yılmaz, N. (2014). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarısına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 357-376.
 • Walker, B., Shippen, M. E., Alberto, P., Houchins, D. E. & Cihak, D. F. (2005). Using the expressive writing programme to improve the writing skills of high school students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 20 (3), 175-183.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Safa Şükrü KARADAĞ>
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-6357-5248
Türkiye


Ferhat ÖZTÜRK> (Sorumlu Yazar)
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0003-2849-8325
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uebt1160554, journal = {Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2458-8628}, address = {}, publisher = {Ahmet AKÇAY}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {99 - 110}, doi = {10.47714/uebt.1160554}, title = {ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Karadağ, Safa Şükrü and Öztürk, Ferhat} }
APA Karadağ, S. Ş. & Öztürk, F. (2022). ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (2) , 99-110 . DOI: 10.47714/uebt.1160554
MLA Karadağ, S. Ş. , Öztürk, F. "ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ" . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 99-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uebt/issue/72401/1160554>
Chicago Karadağ, S. Ş. , Öztürk, F. "ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 99-110
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ AU - Safa ŞükrüKaradağ, FerhatÖztürk Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47714/uebt.1160554 DO - 10.47714/uebt.1160554 T2 - Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 110 VL - 8 IS - 2 SN - -2458-8628 M3 - doi: 10.47714/uebt.1160554 UR - https://doi.org/10.47714/uebt.1160554 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ %A Safa Şükrü Karadağ , Ferhat Öztürk %T ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ %D 2022 %J Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2458-8628 %V 8 %N 2 %R doi: 10.47714/uebt.1160554 %U 10.47714/uebt.1160554
ISNAD Karadağ, Safa Şükrü , Öztürk, Ferhat . "ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 2 (Ağustos 2022): 99-110 . https://doi.org/10.47714/uebt.1160554
AMA Karadağ S. Ş. , Öztürk F. ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(2): 99-110.
Vancouver Karadağ S. Ş. , Öztürk F. ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(2): 99-110.
IEEE S. Ş. Karadağ ve F. Öztürk , "ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN, ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ", Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 99-110, Ağu. 2022, doi:10.47714/uebt.1160554
e-ISSN: 2458-8628