Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 15 - 27, 02.07.2020

Öz

Kaynakça

 • Ağaç, S. (2004). Hazır Giyim Sektörünün Markalaşma Konusunda Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. I. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, 551- 561.
 • Bakewell C. ve Mitchell, V. W. (2006). Male Versus Female Consumer Decision Making Styles. Journal of Business Research, 59, 1297-1300
 • Çetin, K. (2018). Satın Alma Davranışlarında Kadınların Giysi Markası Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 2(2), 354-366.
 • Çivitçi, Ş. (2003). Tüketicilerin Hazır Giyim Ürünü Satın Alma Tercihlerinde Markanın Önemi. Tekstil Maraton. 3, 63-69
 • Deniz, M. (2011). Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (61), 243-268.
 • Muter, C. (2002). Bilinçaltı Reklamcılık (Bilinçaltı Reklam Mesajlarının Tüketiciler Üzerindeki Etkileri). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, İzmir.
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2002). Tüketici Davranışları, İstanbul: Media Cat Yayınları.
 • Onurlubaş, E. ve Altunışık, R. (2019). Tüketici Etnosentrizmi ve Marka İmajının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gıda Tüketicileri Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 277-307.
 • Özden, A.T. (2019). Tüketicilerin Marka Odaklı Karar Verme Tarzlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13-15 Haziran, 2019, Ankara, 150-164
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitapevi, Eskişehir, s. 673.
 • Tuzcu, N. ve Büyüker İşler, D. (2018). Giyim Alışverişlerinde İçgüdüsel Satın Alma Eğilimleri ve Satın Alma Nedenleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 535-561.
 • Ünal, S. ve Erciş, A. (2008). The Role of Gender Differences İn Determining the Style of Consumer Decision-Making. Boğaziçi Journal, 22(1-2), 89-106.
 • Yağcı, M. İ. ve İlarslan, N. (2010). Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 138-139.
 • Yasin, B. (2009). The Role of Gender on Turkish Consumers’ DecisionMaking Styles. Advances in Consumer Research, 3, 301-308.
 • İnternet Siteleri
 • https://ticaret.gov.tr/data/5cca9f5c13b8760c08096092/17-12-2018%20tuketici%20baski.pdf (Erişim tarihi: 02.05.2020).

Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 15 - 27, 02.07.2020

Öz

Dünyada rekabetin kıyasıya yaşandığı hazır giyim sektöründe tüketici ihtiyaçları ve beklentileri sürekli değişmektedir. Bu nedenle işletmelerin hedef aldıkları tüketici kitlelerini doğru belirlemeleri ve bu kitlelerin satın alma davranışlarını çok iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin hazır giyim satın alma davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek ve satın alma davranışlarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Ordu ili Ünye ilçesinde yaşayan 466 kişi ile yüz yüze anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların hazır giyim alışverişlerinde ürün fiyatları büyük oranda etkili olurken, reklamların ve firmaların promosyon uygulamalarının satın alma tercihlerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Yapılan fark testleri sonucunda; tüketicilerin bazı satın alma davranışları ile demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunurken (p<0.5), bir kısmında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). Bu bağlamda hazır giyim işletmelerinin hedef kitlelerini iyi tanıması ve tüketicilerin demografik özelliklerine uygun satış tutundurma tekniklerini belirlemesi önerilebilir.

Kaynakça

 • Ağaç, S. (2004). Hazır Giyim Sektörünün Markalaşma Konusunda Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. I. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, 551- 561.
 • Bakewell C. ve Mitchell, V. W. (2006). Male Versus Female Consumer Decision Making Styles. Journal of Business Research, 59, 1297-1300
 • Çetin, K. (2018). Satın Alma Davranışlarında Kadınların Giysi Markası Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 2(2), 354-366.
 • Çivitçi, Ş. (2003). Tüketicilerin Hazır Giyim Ürünü Satın Alma Tercihlerinde Markanın Önemi. Tekstil Maraton. 3, 63-69
 • Deniz, M. (2011). Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (61), 243-268.
 • Muter, C. (2002). Bilinçaltı Reklamcılık (Bilinçaltı Reklam Mesajlarının Tüketiciler Üzerindeki Etkileri). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, İzmir.
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2002). Tüketici Davranışları, İstanbul: Media Cat Yayınları.
 • Onurlubaş, E. ve Altunışık, R. (2019). Tüketici Etnosentrizmi ve Marka İmajının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gıda Tüketicileri Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 277-307.
 • Özden, A.T. (2019). Tüketicilerin Marka Odaklı Karar Verme Tarzlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13-15 Haziran, 2019, Ankara, 150-164
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitapevi, Eskişehir, s. 673.
 • Tuzcu, N. ve Büyüker İşler, D. (2018). Giyim Alışverişlerinde İçgüdüsel Satın Alma Eğilimleri ve Satın Alma Nedenleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 535-561.
 • Ünal, S. ve Erciş, A. (2008). The Role of Gender Differences İn Determining the Style of Consumer Decision-Making. Boğaziçi Journal, 22(1-2), 89-106.
 • Yağcı, M. İ. ve İlarslan, N. (2010). Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 138-139.
 • Yasin, B. (2009). The Role of Gender on Turkish Consumers’ DecisionMaking Styles. Advances in Consumer Research, 3, 301-308.
 • İnternet Siteleri
 • https://ticaret.gov.tr/data/5cca9f5c13b8760c08096092/17-12-2018%20tuketici%20baski.pdf (Erişim tarihi: 02.05.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Cilt: 3 Sayı: 1
Yazarlar

Derya ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
ORDU ÜNİVERSİTESİ, ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0001-5287-6600
Türkiye


Mahmut TEKİN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0003-0558-4271
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2020
Başvuru Tarihi 18 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 26 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uiibfd738385, journal = {Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2602-2192}, address = {Gölevi Mevkii, Devlet Sahil Yolu, Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ünye/ORDU}, publisher = {Ordu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {15 - 27}, doi = {}, title = {Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları}, key = {cite}, author = {Öztürk, Derya and Tekin, Mahmut} }
APA Öztürk, D. & Tekin, M. (2020). Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları . Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 15-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uiibfd/issue/55768/738385
MLA Öztürk, D. , Tekin, M. "Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları" . Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2020 ): 15-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uiibfd/issue/55768/738385>
Chicago Öztürk, D. , Tekin, M. "Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları". Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2020 ): 15-27
RIS TY - JOUR T1 - Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları AU - Derya Öztürk , Mahmut Tekin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 27 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-2192- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları %A Derya Öztürk , Mahmut Tekin %T Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları %D 2020 %J Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2602-2192- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Öztürk, Derya , Tekin, Mahmut . "Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları". Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2020): 15-27 .
AMA Öztürk D. , Tekin M. Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları. Ünye İ.İ.B.F. Dergisi. 2020; 3(1): 15-27.
Vancouver Öztürk D. , Tekin M. Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 3(1): 15-27.
IEEE D. Öztürk ve M. Tekin , "Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları", Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 15-27, Tem. 2020