Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programının 21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: Özel sayı 1, 66 - 77, 26.09.2021
https://doi.org/10.47770/ukmead.995111

Öz

21. yüzyıl becerileri çağın gerektirdiklerine uygun olarak şekillenen gelişmeler ışığında ortaya çıkan yeterliklerin günlük hayattaki yansımasını ve uygulamasını önceleyen bir yapı oluşturmaktadır. Bu yapı getirdiği birçok farklı yetkinlik açısından eğitim sistemlerinin bu doğrultuda değiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bilinmektedir ki eğitim-öğretim programları ortaya çıkan yeni imkanların kullanımını geniş kitlelere benimsetmekte ve uygulatmakta en önemli unsurdurlar. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, 2020 yılında MEB tarafından hazırlanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı kazanımlarının 21.yüzyıl becerileri açısından uyumluluğunu belirlemektir. Belirlenen beceriler üç ana başlıkta; Yaşam ve Kariyer Becerileri, Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri ve Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri doğrultusunda ele alınmıştır. Araştırma nitel araştırma desenindedir. Araştırmanın veri çözümleme sürecinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. MEB’de (2020) bulunan dinleme/izleme, sözlü etkileşim, sözlü üretim, okuma ve yazma becerilerine ait (A1-C1) kazanımlar 21. yüzyıl becerilerinin alt başlıklarına göre incelenmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmeleri açısından büyük bir önem taşıyan 21. Yüzyıl becerilerine programda yeterince ve orantılı yer verilmediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Atik, A. D. ve Yetkiner, A. (2021). Ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 745-765.
 • Aydemir, H., Karalı, Y., Coşanay, G. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Öğreten ve Öğrenen Becerilerinin İncelenmesi. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 2(4), 1199-1214.
 • Battelle for Kids. (2019). Networks. http://www.battelleforkids.org/networks/ edleader21 network
 • Benek, İ. (2019). Sosyobilimsel stem etkinliklerinin öğrencilerin tutumlarına ve 21. yüzyıl becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Bozkurt, F. (2021). 21. yüzyıl becerileri açısından sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 34-64. doi:10.9779/pauefd.688622
 • Çevik, A. & Demirtaş, H. (2021). Okul müdürleri ve öğretmenlerin bakış açısıyla okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1512-1543. DOI: 10.17679/inuefd.960126
 • Demir, A. Y. & Özyurt, M. (2021). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarının 21. yüzyıl becerileri bağlamında incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1254-1290. DOI: 10.17679/inuefd.867905
 • Devrani, A. E. P. (2021). Gençler İçin 21. Yüzyıl Becerileri ve Dijitalleşen Dünyanın Gereklilikleri: Yeni Okuryazarlıklar. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 9(24), 5-24.
 • Engin, A. O. ve Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1081- 1119.
 • Erdamar, G. & Barası, M. (2021). 21. yüzyıl becerileri açısından ortaokul Türkçe dersi öğretim programı. TEBD, 19(1), 312-342. https://doi.org/10.37217/tebd.868788
 • European Parliament and The Council. (2006). Key Competences for Lifelong Learning-A European Reference Framework. Brüksel: Official Journal of the European Union.
 • Gelmez Burakgazi, S. Karsantık, Y., Aktan, T, Ayaz, M. A, Büge, C. B. Karataş, F. Sinem Ödün, S. Şanlı, Ş. V. Tarım, B. ve Yavaşca, O. (2019) Equipped or not? Investigating pre-service teachers’ 21st century skills. Asia Pacific Journal of Education, 39,4, 451-468.
 • Gürültü, E., Aslan, M., & Alcı, B. (2020). Ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 780-798. doi: 10.16986/HUJE.2019051590
 • Işıkgöz, M. E. (2021). Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 6 (1), 71-84.
 • Kalemkuş, J. (2021). Fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının 21.yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 63-87. DOI: 10.18039/ajesi.800552
 • Kurudayıoğlu, M. ve Soysal, T. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. California: Sage Publications.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı. Ankara: MEB.
 • Özmutlu, A., & Bayrak Özmutlu, E. (2021). Grafik tasarımı bölümü öğrenme çıktılarının 21. yüzyıl becerileri temelinde incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 138-152. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.844115
 • Partnership for 21st Century Skills (P21). (2003). Learning for the 21st century: A report and mile guide for 21st century skills. Retrieved from Washington, D.C.: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480035.pdf
 • Pellegrino, J. W. ve Margaret, L. H. (2012). Education For Life And Work Developing Transferable Knowldege and Skills in the 21 st Century. National Research Council of the National Academics, The National Academies Press, Washingron, D.C.
 • Selçuk, G. (2020). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik metaforik algıları. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(04), 184-208.
 • Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st century learning. The Phi Delta Kappan, 90(9), 630– 634.
 • Tuğluk, M. N. & Özkan, B. (2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi, Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 29-38.
 • Uçak S., & Erdem, H.H. (2020). Eğitimde Yeni Bir Yön Arayışı Bağlamında “21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Felsefesi”. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 76-93.
 • Yeni, G. (2015). 21. Yüzyıl Becerilerinin Okul Yöneticilerinin Liderlik Yönlerine Olan Etkisi. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), Cilt (sayı), 2-2.
 • Yeniay Üsküplü, Z. D. (2019). Eğitim sosyolojisi açısından 21. yüzyıl becerileri-Türkiye'de çocuk üniversiteleri modeli. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semih Alper DÜNDAR
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
Türkiye


Alp POLAT
Hatay Mustafa Kemal University
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: Özel sayı 1

Kaynak Göster

APA Dündar, S. A. & Polat, A. (2021). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programının 21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında İncelenmesi . Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Türkçe Öğretimi Özel Sayısı , 66-77 . DOI: 10.47770/ukmead.995111