Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TURİZMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 2, 54 - 66, 31.12.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin spor turizmine yönelik
tutumlarının incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup veriler anket
tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma gerçekleştirilirken Etik Kurul ve ilgili kamu kurumunun onayı
alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu’nda eğitim gören 144 erkek, 264 kadın toplam 408 turizm işletmeciliği lisans
öğrencisi oluşturmaktadır. Kardaş ve Sadık (2018) tarafından geliştirilen ‘Spor Turizmine Yönelik
Tutum Ölçeği’ kullanılarak öğrencilerin tutumları cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, gelir düzeyi değişkenleri
açısından incelenmiştir. SPSS 22 Paket Programı kullanılarak araştırma verileri analiz edilmiştir. Elde
edilen veriler normal dağılım gösterdiğinden; araştırmada parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma
bulgularına göre turizm işletmeciliği lisans öğrencilerinin sınıf düzeyi ve gelir düzeyi spor turizmine
yönelik tutumlarda anlamlı bir farka yol açmazken, yaş, cinsiyet değişkenleri açısından spor turizmine
yönelik tutumlar istatiksel olarak farklılaşmaktadır.

Kaynakça

 • Doğu, G. (2006). Sporun Sosyal ve Ekonomik Faydaları, Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı, 27-28 Nisan, Eskişehir.
 • Gibson, J. H. (1998). Sport Tourism: A Critical Analysis of Research. Sport Management Review. 1, 45-76.
 • Hazar, A. (2007). Spor ve Turizm (1. Basım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hinch, T., Higham, J. (2004). Sport Tourism Development Aspects of Tourism. OH: Channel View Publications.
 • Hinch, T. D., Higham, J. E. S. (2001). Sport Tourism: A Framework for Research. International Journal of Tourism Research, 3, 45-58.
 • Hudson, S. (2003). Sport and Adventure Tourism. Binghampton: The Haworth Press.
 • İçöz, O. (2011). Turizm- Spor İlişkisi ve Spor Turizmi. Pınar, İ. (Ed), (2011). Uluslarası Turizm İşletmeciliği (1. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • İnal, A. (1998). Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş. Selçuk Üniversitesi Basımevi.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kardaş, N. T., Sadık, R. (2018). Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Eğitim Dergisi, 2, 29-36.
 • Kurtzman, J. (2005). Sport Tourism Categories. Journal of Sport&Tourism, 10:1, 15-20.
 • Masterman, G. (2004). Stratejic Sport Event Management: An International ApproachHospitality. Leisure and Tourism, Elsevier.
 • Özdemir, A.S., Göçer, E., Karaküçük, S. (2016). Rekreasyon Bilimi: Rekreasyon ve Turizm Bölümü. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Pigeassou, C. (2004). Contribution to the Definition of Sport Tourism. Journal of Sport&Tourism, 9:3, 287-289.
 • Standeven, J., Knop P. (1999). Sport Tourism. Champaign. IL. Human Kinetics. USA. Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği, (2011). T.C. Resmi Gazete, 27855, 23 Şubat 2011.
 • TURSAB Spor Turizmi Raporu, (2014). https://www.tursab.org.tr/dosya/12195/tursab-sporturizmi-raporu_12195_5670173.pdf adresinden 20.03.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Tuyluoğlu, T. (2003). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Weed, M., Bull, C. (2004). Sport Tourism: Participants, Policiy and Providers. Oxford: Elsevier Publishing, Butterworth-Heinemann.

EXAMINATION OF TOURISM MANAGEMENT UNDERGRADUATE STUDENTS' ATTITUDES REGARDING SPORTS TOURISM

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 2, 54 - 66, 31.12.2021

Öz

The purpose of this research is to examine the attitudes of undergraduate students studying tourism
towards sports tourism. Quantitative research method was used in the research and the data were
obtained by questionnaire technique. While conducting the research, the approval of the Ethics
Committee and the relevant public institution was obtained. The study group of the research; A total of
408 tourism management undergraduate students, 144 male and 264 female, are studying at Düzce
University Akçakoca School of Tourism and Hotel Management. By using the 'Attitude Scale Towards
Sports Tourism' developed by Kardaş and Sadık (2018), students' attitudes were examined in terms of
gender, age, class level and income level variables. Research data were analyzed using the SPSS 22
Package Program. In the analysis of the obtained data; Analyzes such as t test and one way anova test
were used According to the research findings, while the class level and income level of tourism
management undergraduate students do not cause a significant difference in attitudes towards sports
tourism but attitudes towards sports tourism differ statistically in terms of age and gender variables.

Kaynakça

 • Doğu, G. (2006). Sporun Sosyal ve Ekonomik Faydaları, Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı, 27-28 Nisan, Eskişehir.
 • Gibson, J. H. (1998). Sport Tourism: A Critical Analysis of Research. Sport Management Review. 1, 45-76.
 • Hazar, A. (2007). Spor ve Turizm (1. Basım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hinch, T., Higham, J. (2004). Sport Tourism Development Aspects of Tourism. OH: Channel View Publications.
 • Hinch, T. D., Higham, J. E. S. (2001). Sport Tourism: A Framework for Research. International Journal of Tourism Research, 3, 45-58.
 • Hudson, S. (2003). Sport and Adventure Tourism. Binghampton: The Haworth Press.
 • İçöz, O. (2011). Turizm- Spor İlişkisi ve Spor Turizmi. Pınar, İ. (Ed), (2011). Uluslarası Turizm İşletmeciliği (1. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • İnal, A. (1998). Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş. Selçuk Üniversitesi Basımevi.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kardaş, N. T., Sadık, R. (2018). Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Eğitim Dergisi, 2, 29-36.
 • Kurtzman, J. (2005). Sport Tourism Categories. Journal of Sport&Tourism, 10:1, 15-20.
 • Masterman, G. (2004). Stratejic Sport Event Management: An International ApproachHospitality. Leisure and Tourism, Elsevier.
 • Özdemir, A.S., Göçer, E., Karaküçük, S. (2016). Rekreasyon Bilimi: Rekreasyon ve Turizm Bölümü. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Pigeassou, C. (2004). Contribution to the Definition of Sport Tourism. Journal of Sport&Tourism, 9:3, 287-289.
 • Standeven, J., Knop P. (1999). Sport Tourism. Champaign. IL. Human Kinetics. USA. Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği, (2011). T.C. Resmi Gazete, 27855, 23 Şubat 2011.
 • TURSAB Spor Turizmi Raporu, (2014). https://www.tursab.org.tr/dosya/12195/tursab-sporturizmi-raporu_12195_5670173.pdf adresinden 20.03.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Tuyluoğlu, T. (2003). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Weed, M., Bull, C. (2004). Sport Tourism: Participants, Policiy and Providers. Oxford: Elsevier Publishing, Butterworth-Heinemann.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatih TURGUT Bu kişi benim
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3641-8452
Palestine

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
TURGUT, F. (2021). TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TURİZMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Uluslararası İşletme Bilimi Ve Uygulamaları Dergisi, 1(2), 54-66.