Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

GENÇ İŞSİZLİĞİNİN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: KIRILGAN BEŞ ÜLKE İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 2, 20 - 34, 31.12.2021

Öz

Genç işsizliği hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en önemli sorunların başında gelmektedir. 15-24 yaş grubundaki yaşanan bu sorun ülkelerin istihdam politikalarında öncelikli alan
oluşturmaktadır. Yapılan literatür çalışmaları ışığında makroekonomik değişkenlerin genç işsizliği üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bu etkiler ülkeden ülkeye değişiklik
göstermektedir. Bu çalışmada literatürde kırılgan beşli olarak geçen ülkelerin (Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Türkiye) 2000-2018 yılları arasında yer alan makroekonomik göstergeleri
içeren veri seti incelenmiştir. Çalışmada yer alan makroekonomik göstergeler büyüme oranı, enflasyon oranı, doğrudan yabancı yatırımlar, nüfus artış hızı, ekonomik özgürlük endeksi, genç işsizlik oranıdır. Çalışmada öncelikle, söz konusu makroekonomik değişkenlerin, genç işsizliğe etkilerine ilişkin bir literatür taraması yapılmış, sonrasında ise Panel Veri Analizi yöntemi kullanılarak genç işsizlik oranı ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki test edilmiştir. Makroekonomik göstergelerinin genç işsizlik oranına olan etkisini incelemek amacıyla kurulan modeller için Havuzlanmış En Küçük Kareler (HEKK), Sabit Etkiler ve Rassal Etkiler yöntemleriyle tahminler yapılmıştır. Sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde enflasyon ve ekonomik özgürlük endekslerinde 1 birimlik artış, genç işsizlik
oranında sırasıyla 0.60 ve 0.02’lik bir azalmaya, nüfus artış hızında yaşanacak olan 1 birimlik artış ise genç işsizlik oranında 0.66 birim artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akkuş, Ö., Topuz, S. G. (2019). “Validity of Unemployment Hysteresis: The Most Fragile Five Developing Countries”. Sosyoekonomi. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.01.04
 • Ball, L.,Jalles, J.T., Loungani, P., (2015). “Do forecastersbelieve in Okun’sLaw? An assessment of unemploymentandoutputforecasts”, International Journal of Forecasting, (31):176–184
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Bingöl, U . (2020). The Macroeconomic Determinants of Neet: A Panel Data Analysis For Fragile Five Countries And Russia. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18 (4) , 173-189 . DOI: 10.11611/yead.822305.
 • Breusch, T. S., Pagan, A. R. (1980). “The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics”, The Review of Economic Studies, 47 (1): 239– 253, https://doi.org/10.2307/2297111.
 • Commonwealth (2016). Global Youth Development Index and Report 2016, London: Commonwealth Secretariat.
 • Cooper, R. N., Bloom, D. E., Canning, D., Sevilla, J. (2003). “The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change”. Foreign Affairs. https://doi.org/10.2307/20033592
 • Çondur, F., Cömertler Şimşir, N. (2017). “An Analysis of The Relationship Between Educational Expenditures, Economic Growth and Youth Unemployment in Turkey”. The Journal of International Scientific Researches, 2(6):44-59 . doi: 10.23834/isrjournal.306855
 • Gujarati, D.N. (2003). Basic Econometrics. 4th Edition, McGraw-Hill, New York. Hsiao, C. (2003). The Analysis of Panel Data, Cambridge University Press: Cambridge.
 • ILO, (2012). Youth Employment Crisis: Time For Action Highlights of the 2012, ILc Report, Ilo, Geneva.
 • ILO, (2013). Global Employment Trends for Youth. A generation at risk, Geneva.
 • ILO, (2020). Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs. International Labour Office – Geneva.
 • İzgi, B. B., & Konu, A. (2018). “Genç işsizliğini belirleyen unsurlar: BRICS ülkeleri ile Türkiye Panel ARDL Uygulaması”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 95- 112.
 • Kabaklarlı, E., Gür, M., (2011). “Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Ekonomik Belirleyicilerinin Uzun Dönem Eş-Bütünleşme Analizi” [http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/esra_kabaklarlimurat_gur.pdf ] Erişim Tarihi: 01.06.2021.
 • Karabıyık, İ., (2009). “Avantaj ve Dezavantajları ile Genç İşsizliğinin Değerlendirilmesi”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(3-4):293-320.
 • Kırca, M., Canbay, Ş., (2020). “Kırılgan Beşli Ülkeler İçin Phillips Eğrisi Analizi”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5(12):130-140. doi: 10.25204/iktisad.717391.
 • Korkmaz, Ö., Daştan, B., (2020). “The Relatıonshıp Between Foreign Direct Investment And Unemployment On Turkey (2005-2019)”. International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, 3(4):260-279.
 • Mkombe, D., Tufa, A.H., Alene, A.D., Manda, J., Feleke, S., Abdoulaye, T., Manyong V., (2020). “The effects of foreign direct investment on youth unemployment in the Southern African Development Community”, Development Southern Africa, doi: 10.1080/0376835X.2020.1796598.
 • Mercan, M. (2014). “Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Turkiye Ekonomisi icin Sinanmasi: Yatay Kesit Bagimliligi Altinda Yapisal Kirilmali Dinamik Panel Veri Analizi”, Ege Academic Review, 14(2):231-245.
 • OECD, (2021a). Youth Unemployment Rate. www.oecd.org. Erişim Tarihi: 01.07.2021.
 • OECD, (2021b). Population Rate. www.oecd.org. Erişim Tarihi: 01.07.2021
 • OECD, (2021c). GDP Growth Rate. www.oecd.org. Erişim Tarihi: 01.07.2021
 • Pazarlıoğlu, M.V., Gürler, Ö.K. (2007). “Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı”. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(508), 35-43.
 • Pehlivanoğlu, F. A., Tanga, M. (2016). An Analysis on the Validity of Okun's Law: Case of Turkey and BRICS 31 An Analysis on the Validity of Okun's Law: Case of Turkey and BRICS 1. International Journal of Economic Studies.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels. CESifo Working Papers. 69.
 • Pirler, B., (2007). “Genç İşsizliği Sorunu ve Çözmeye Yönelik Politikalar”, TİSK Akademi Özel Sayı - 1: 147-156.
 • O’Higgins, N., (2003). “Trends in the Youth Labour Market in Developing and Transition Countries. Social Protection Unit Human Development Network the World Bank”, Social Protection Discussion Paper Series, 0321.
 • Okun, A. M. (1962). Potential Gnp: Its Measurement and Significance. In Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association. 89–104.
 • Sayın, F.,(2011). “Türkiye’de 1988-2010 Döneminde Eğitim ve Büyümenin Genç İşsizliğine Etkisinin Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(4):33-53. Stanley, M., 2013, FX Pulse, Morgan Stanley Research, Global Currency Research Team, S.1-37.
 • Senturk, M., Akbas, Y., (2014). “İşsizlik-Enflasyon Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği”. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 9(34): 5820-5832. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19148/203256.
 • Yazar Aslan, B. (2020). “OECD Ülkelerinde Güvenceli Esneklik Uygulamaları: Karşılaştırmalı Panel Veri Analizi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Wooldridge, J., (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Berna YAZAR ASLAN Bu kişi benim
DUZCE UNIVERSITY
0000-0001-7040-0104
Türkiye


Elif ÇELİK Bu kişi benim
DUZCE UNIVERSITY
0000-0001-5803-5183
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
YAZAR ASLAN, B., & ÇELİK, E. (2021). GENÇ İŞSİZLİĞİNİN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: KIRILGAN BEŞ ÜLKE İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Uluslararası İşletme Bilimi Ve Uygulamaları Dergisi, 1(2), 20-34.