Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN KADIN TÜKETİCİLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİĞİ İLE MÜZİĞE GÖRE MAĞAZADA KALMA VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: GİYİM VE KİŞİSEL BAKIM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 56 - 72, 01.07.2022

Öz

Hızla değişen perakende sektöründe ayakta durmaya çalışan mağazalarda tüketiciyi çeken atmosfer gittikçe önem kazanmaktadır. Bu atmosfer içinde en büyük paylardan birine sahip olan müzik de git gide önemli hale gelmektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde müziğin satın alma davranışlarında büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanında bireysel yenilikçilik kavramı da gittikçe gelişen ve değişen teknoloji de önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada kadın tüketicilerin bireysel yenilikçiliğinin müziğe göre mağazada kalma süreleri ve satın alma davranışlarına etkisi alışveriş açısından değerlendirilerek giyim ve bakım sektörü üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 393 kadın katılımcıdan toplanan verilere SPSS (Statistical Package for Social Science) paket programında faktör analizi ve güvenilirlik testleri ile birlikte etki ve aracılık testlerini gerçekleştirmeye yönelik regresyon ve process makro analizleri uygulanmıştır. Ampirik araştırma sonuçları bireysel yenilikçiliğin, müziğe göre mağazada kalma süresi ve satın alma alma üzerinde amlamlı bir şekilde etkili olduğunu, ayrıca mağazadan alışveriş alışkanlıklarının da söz konusu ilişkide kısmi aracılık rolüne sahip olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Altunışık, R.; Coşkun, R.; Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya:Sakarya Yayıncılık.
 • Anderson, J. C.,Gerbing, D. W. (2012). Structural Equation Modelin in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
 • Andrade A. , Barbosa F. P. M.(2009). Communication, Networking and Broadcast Technologies, International Conference on Electrical and Electronics Engineering - ELECO 2009.
 • Arslan, F. M., (2011). Mağazacılıkta Atmosfer. Beta yayınları, İstanbul.
 • Başdeğirmen, A., Tunca, M.Z., (2018). Mağaza Atmosferi ve Müziğin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerine Yönelik Bir Literatür Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4,) , 1305-1326.
 • Batı, U. (2018). Markethink ya da Farkethink. Destek Yayınları, İstanbul.
 • Broekemier, G., Marquardt, R., & Gentry, J. W. (2008). An Exploration of Happy/Sad and Liked/Disliked Music Effects on Shopping Intentions in a Women’s Clothing Store Service Setting. Journal of Marketing, 22(1), 59-67.
 • Çakır, O., İlal, M. E. (2013). Ortak Kullanım Alanlarında Fon Müziğinin ve Müziksizliğin Anketler Üzerinden Karşılaştırmalı Değerlendirmesi. 10.Ulusal Akustik Kongresi Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 16-17, 114-122.
 • Çınar, B. B. (2011). Satış Birimlerinde Seçilen Müziğin Etkileri: Eskişehir’de Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3,(1), 1-10.
 • Delassus, L. (2012). La Musique Au Service Du Marketing, L’impact de la musique dans la relation clients, Paris, Eyrolles.
 • Erer, S., Atıcı E. (2010). Selçuklu ve Osmanlılarda Müzikle Tedavi Yapılan Hastaneler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 36 (1), 29-32.
 • Fettahlıoğlu, H. S. (2014). Tüketicilerin Mağaza Atmosferinden Etkilenme Düzeylerinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6 (11), 27-40.
 • Goepel, M., Hölzle, K., Knyphausen-Aufseb, D. Z. (2012). Individuals’ İnnovation Response Behaviour: A Framework Of Antecendents And Opportunities For Future Research. Creativity and Innovation Management, 21 (4), 412-426.
 • Güngördü, A. (2010). Departmanlı Mağazalarda Atmosferin Tüketici Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Handerman, A.F., Cantner, U. (2017). Soft Skills, Hard Skills, And İndividual İnnovativeness. Eurasia Business And Economics Society, 8(2), 139-169.
 • Hulten, B., Broweus, N., & Dijk, M. (2009). Sensory Marketing, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Işık, C., Türkmendağ, T. (2016). Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 70-99.
 • Jain, R., Bagdare, S. (2011). Music and Consumption Experience: A Review. International Journal of Retail & Distribution Management Research, 39(4), 289-302.
 • Jeon, S., Park, C., & Yi, Y. (2016). Co-Creation of Background Music: A Key to İnnovating Coffee Shop Management. International Journal of Hospitality Management, 58, 56-65.
 • Kaasa, A.,Vadi, M. (2010). How Does Culture Contribute to İnnovation? Evidence from European Countries, Economics of Innovation and New Technology, 19(7), 583-604.
 • Kang, E., Lakshmanan, A. (2017). Role of Exacutive Attention in Consumer Learning with Background Music, Journal of Consumer Psychology, 27(1), 35-48.
 • Karkın, G., Akkuş, Ü. (2009). Müziğin Tüketim Davranışı Üzerine Etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 303-314.
 • Kırkbir, F., Cançelik, M., & Biçer, E. M. (2013). Mağaza Müziklerinde Ses ve Beğeninin Tüketiciler Üzerindeki Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 8(1), 46-57.
 • Kleınbaum, D.G.; Kupper, L.; Muller K. E.& Nızam A. (1998). Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods. Third Edition, Duzbury Press, Pacific Grover.
 • Korucu, A., Olpak, Y. (2015). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 109-127.
 • Kumar, V. (2014). Understanding Cultural Differences in İnnovation: A Conceptual Framework and Future Research Directions. Journal of International Marketing, 22(3), 1-29.
 • Kutlay, E. B. (2007). Müziğin Bir Pazarlama Elementi Olarak Tüketici Üzerinde Duygusal, Algısal ve Davranışsal Etkileri. İstanbul Üniversitesi SBE, Doktora Lisans Tezi, İstanbul.
 • Lin, Z., Filieri, R. (2015). Airline Passengers’ Continuance İntention Towards Online Checkin Services: The Role of Personal İnnovativeness and Subjective Knowledge Transportation. Research Part E, 81(1) 158–168.
 • Mekik, S. (2018). Tüketici – Müzik İlişkisinde Yeni Boyut: MUZAK İzmir Agora AVM Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • North, A. C., Sheridan, L. P., Areni, C. S. (2016). Music Congruity Effects on Product Memory, Perception, and Choice. Journal of Retailing, .92(1), 83-95.
 • North, A., Hargreaves, D. (2009). Music and Marketing. In Users Without a Subscription Are Not Able to See the Full Content. Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications (pp. 909-930). Oxford University Press.
 • O'reilly, D., Larsen, G., Kubackı, K., & Larsen, G. (2013). Music, markets and consumption. Oxford: Goodfellow Publishers Limited.
 • Orel, F. D. (2006). Mağaza İçinde Müzik Yayını Nasıl Olmalıdır?. http://www.fatmaorel.net/bizim_market/magaza_ici_muzik.pdf. Erişim Tarihi: 15.05.2022
 • Reinoso-Carvalho, F., Dakduk, S., Wagemans, J., & Spence, C. (2019). Not just another pint! The role of emotion induced by music on the consumer’s tasting experience. Multisensory Research, 32(4-5), 367-400.
 • Shin, C. S., Hwang, G. S., Lee, H. W., & Cho, S. R. (2015). The Impact of Korean Franchise Coffee Shop Service Quality and Atmosphere on Customer Satisfaction and Loyalty. The East Asian Journal of Business Management (EAJBM), 5(4), 45-57.
 • Sing, B., (2018). Whether Music Affects The Customer Buying Behavior?. Journal Studies in Management and Planning, 4(1), 205-209.
 • Tewari, R. (2011). Individual Innovation and Orgnaziational Success: Theoretical Perspective. Review of Management, 1(2), 89-94.
 • Tolba, A. H., Mourad, M. (2011). Individual and Cultural Factors Affecting Diffusion of İnnovation. Journal of International Business and Cultural Studies, 5(1), 1-16.
 • Zacher, H., Wilden, R. G. (2014). A Daily Diary Study on Ambidextrous Leadership and Self-Reported Employee Innovation. Journal of Ocupational and Organizational Psychology, 87(4), 813-820.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abdülvahap BAYDAŞ
DUZCE UNIVERSITY
0000-0002-4471-3470
Türkiye


Serhat ATA
DUZCE UNIVERSITY FACULTY OF BUSINESS
0000-0002-5423-5118
Türkiye


Fatma ÇETİNKAYA
DUZCE UNIVERSITY
0000-0003-0481-9446
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Ağustos 2022
Yayınlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Baydaş, A. , Ata, S. & Çetinkaya, F. (2022). ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN KADIN TÜKETİCİLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİĞİ İLE MÜZİĞE GÖRE MAĞAZADA KALMA VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: GİYİM VE KİŞİSEL BAKIM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi , 2 (1) , 56-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisbud/issue/70219/1127989