Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 109 - 128 2016-04-19

Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sorunları

Özcan Palavan [1] , Rıdvan Donuk [2]


Araştırmanın amacı, günümüz şartlarında kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin sorunlarını, öğretmen görüşlerine göre analiz ederek belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Araştırma evrenini, 2013–2014 öğretim yılı güz döneminde Şırnak ili Cizre ilçesinde bulunan kırsal kesim ilkokul ve ortaokullarda görevli 187 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 129 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma betimseldir. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanmış 5 kısım ve 52 maddeden oluşan ‘‘Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sorunları Anketi’’ ile toplanmıştır. Veri analizi SPSS programında yapılmış ve veri analizleri için merkezi dağılım ölçüleri test edilmiş ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, en yüksek problem seviyesinin fiziksel problemlerde, ardından sırasıyla mesleki problemler, veli ve öğrenci ile ilgili problemler, kişisel problemler ve en düşük problem seviyesinin ise yönetsel problemlerde olduğu görülmüştür.

-, Kırsal Kesim, Öğretmenler Sorunları, ilkokul, ortaokul
 • Referanslar
 • Balcı, A., (1993), Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem, Teknik ve İlkeler). 3. Baskı. Ankara: Pegem-A yayıncılık.
 • Başaran, İ. E., (1993), Eğitime Giriş (8. Baskı). Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Dağdeviren, İ., (2009), Köyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar (Sivas İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Eğitim-Sen, Köylerde Çalışan Eğitim Emekçilerinin Sorunları Konulu Paneli ile İlgili Komisyon Raporu, http://www.egitimsen.org.tr/ekler/b1caf0e46aeeff819784e3d039e9523_ek.pdf,(Erişim Tarihi: 15.01.2014).
 • Erden, M., (1985), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları..
 • Ertürk, S., (1984), Türkiye’deki Bazı Eğitim Sorunları Üzerine Düşünceler. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Fidan, N. ve Erden, M., (1998), Eğitime Giriş. Ankara: Meteksan Matbaacılık.
 • Garan, Ö., (2005), Kırsal Kesimde Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Karasar, N., (2006), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Oktay, A., (1991).Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenin Nitelikler, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. No.3, İstanbul.
 • Özpınar, M., (2008), Köyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları,(Aydın İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Özpınar, M. ve Sarpkaya, R., (2010), Köyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:27, ss.17-29.
 • Tezcan, M., (1997), Eğitim Sosyolojisi, Ankara.
 • Turan, S. ve Garan, Ö., (2008), Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:177, Kış, ss.116-128.
 • Yerlikaya, A., (2000)., Köy ve Şehirlerde Çalışan Sınıf Öğretmenlerinde Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özcan Palavan

Yazar: Rıdvan Donuk

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2016

APA Palavan, Ö , Donuk, R . (2016). Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sorunları. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 109-128 . DOI: 10.29065/usakead.232430