Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversitelerde İç Paydaşların Örgütsel İmaj Algısı: Hacettepe Üniversitesi Örneği

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 54 - 86, 31.05.2019

Öz

Bu çalışmada, Hacettepe
Üniversitesi’nin bütün fakültelerindeki akademik personel ve idari personel ile
son sınıf öğrencileri olmak üzere farklı iç paydaş gruplarının üniversitenin örgütsel
imajına ilişkin algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında katılımcıların
Hacettepe Üniversitesi’nin örgütsel imajına yönelik algılarının çeşitli
demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir.
Nicel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmanın çalışma grubunu,
2014-2015 öğretim yılının bahar ve yaz dönemlerinde Hacettepe Üniversitesi’nin
bütün fakültelerinde bulunan 348 akademik personel, 81 idari personel ve 391
son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, Taner-Uluçay (2012) tarafından
geliştirilen “Örgütsel İmaj Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçeklerin yapı
geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile sınanmış ve güvenirliği için
ise Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında toplanan
verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, ANOVA ve MANOVA’dan yararlanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda, akademik personel, idari personel ve son sınıf öğrencilerinin
örgütsel imaj algılarının orta düzeyde
olduğu ve bu algıların çalışma kapsamında incelenen bazı demografik
değişkenlere göre ise anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akbulut, B. (2015). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki (Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Arpan, M. L., Raney, A. A., & Zivnuska, K. (2003). A cognitive approach to understanding university image. Corporate Communications: An International Journal, 8(2), 97-113. http://dx.doi.org/10.1108/1356328031047535
 • Arslan, K. (2013). Ortaöğretim okullarında kurum imajına yönelik yönetici ve öğretmen algısı: Mersin ili örneği. (Yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Mersin, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Barich, H. ve Kotler, P. (1991). A framework for marketing image marketing image management. Sloan Management Review, 32, 94-104. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/224961405?pq-origsite=gscholar
 • Bakan, Ö. (2005). Kurumsal imaj oluşumu ve etkili faktörler. Konya: Tablet Yayınları.
 • Balta-Peltekoğlu, F. (2014). Halkla ilişkiler nedir? (8. Baskı). İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Bal, M. (2011). Çalışan personelin kurumsal imaj oluşumuna etkisi. (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Balmer, J., & Greyser, S. (2003).Revealing the corporation perspectives on identity, image, reputation, corporate branding, and corporate-level marketing. London: Routledge.
 • Brown, M. R., & Mazzarol, T. W. (2009). The importance of institutional image to student satisfaction and loyalty within higher education. Higher Education, 58(1), 81-95. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-008-9183-8
 • Cankurtaran, T. ve Özbek, O. (2015). Öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1-14.
 • Carmeli, A. (2005). Perceived external prestige, affective commitment and citizenship behaviors. Organization Studies, 26(3), 443-464. Retrieved from http://oss.sagepub.com/content/26/3/443.full.pdf+html
 • Cerit, Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(47), 343-365.
 • Çetin, S. ve Tekiner, M. A. (2015). Kurumsal imajın temel belirleyicileri: Emniyet teşkilatı örneklemi iç paydaş anketi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 418-440.
 • Demiröz, S. (2014). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel imaj algıları ve öğrenci başarıları arasındaki ilişki. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Derin, N. ve Demirel, E. T. (2010). Kurum imajının kurum kimliği açısından açıklanabilirliği: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), 155-193.
 • Dilşeker, F. (2011). Devlet ve vakıf üniversitelerinde hizmet kalitesi, öğrenci memnuniyeti, imaj, sadakat ve tavsiye etme arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Erkmen, T. ve Çerik, Ş. (2007) Kurum imajını oluşturan kurum kimliği boyutları bağlamında örgüte bağlılığın incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(28), 107-119.
 • Erdoğan, B. Z., Develioğlu, K., Gönüllüoğlu, S. ve Özkaya, H. (2006). Kurumsal imajın şirketin farklı paydaşları tarafından algılanışı üzerine bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 55-76.
 • Fombrum, C. J. (1996). Reputation: realizing value from the corporate image. Boston: Harward Business School Press.
 • Gioia, D. A., & Thomas, J. B. (1996). Identity, image and issue interpretation: Sensemaking during strategic change in academia. Administrative Science Quarterly, 41, 370-403. DOI: 10.2307/2393936
 • Gürbüz, S. (2008). Yönetici, öğretmen ve velilere göre Ankara ili özel ve kamu ilköğretim okullarının kurumsal imajı. (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Hatch, M. J., & Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 31(5/6), 356-365. http://dx.doi.org/10.1108/eb060636
 • Helgesen, Ø., & Nesset, E. (2007). Images, satisfaction and antecedents: Drivers of student loyalty? A case study of a Norwegian university college. Corporate Reputation Review,10(1), 38-59. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550037
 • Ivy, J. (2001). Higher education institution image: A correspondence analysis approach. The International Journal of Educational Management, 15(6/7), 276-282. http://dx.doi.org/10.1108/09513540110401484
 • İbicioğlu, H. (2005). Üniversite öğrencilerinde kurumsal imaj algılamalarını etkileyen faktörlere ilişkin SDÜ İİBF öğrencilerine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 59-73.
 • Kaya, B. (2013). Üniversitelerde imaj pazarlaması: Bozok Üniversitesi’nin kurumsal imajının öğrenciler açısından ölçülmesi. (Yüksek lisans tezi). Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Kılıçaslan, H. (2011). İlköğretim okullarının kurumsal imajına yönelik yönetici ve öğretmen algıları: Bolu ili merkez ilçe örneği. (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Koçak, F. (2014). Öğrenci görüşlerine göre spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarının kurumsal imajı. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1), 71-80.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2014). Organizational image perceptions of university teaching staff members: A case study. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(11), 209-227. Retrieved from http://hrmars.com/index.php/journals/papers/IJARBSS/v4-i11/1306
 • Lamboy, J. V. (2011). Implications of branding initiatives in higher education among trademarked institutions in California. (Doctoral dissertation, The University of San Francisco). Retrieved from http://repository.usfca.edu/diss/8/
 • Lembet, Z. (2013). Markalar ve kurumsal sosyal sorumluluk. Retrieved from http://www.sosyalsorumluluk.org/markalar-ve-kurumsal-sosyal-sorumluluk
 • Maric, M., Pavlin, J., & Ferjan, M. (2010). Educational institution’s image: A case study. Organizacija, 43(2), 58-65. DOI: 10.2478/v10051-010-0007-0
 • Nguyen, N., & LeBlanc, G. (2001). Image and reputation of higher education institutions instudents’ retention decisions. The International Journal of Education Management,15, 303-311. http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005909
 • Özdemir, H. (2009). Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 57-72.
 • Örer, L. (2006). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin kurumsal imajının öğrenciler açısından ölçülmesi üzerine bir alan çalışması. (Yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Palacio, A. B., Meneses, G. D., & Perez, P. J. (2002). The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of students. Journal of Educational Administration, 40(5), 486-505. http://dx.doi.org/10.1108/09578230210440311
 • Parameswaran, R., & Glowacka, A. E. (1995). University Image: An information processing perspective. Journal of Marketing for Higher Education, 6(2), 41-56. http://dx.doi.org/10.1300/J050v06n02_04
 • Polat, S. (2011). Üniversite öğrencilerine göre Kocaeli Üniversitesinin örgütsel imajı. Eğitim ve Bilim, 36(160), 105-119.
 • Sung, M., & Yang, S. (2008). Toward the model of university Image: The influence of brand personality, external prestige, and reputation, Journal of Public Relations Research, 20(4), 357-376. http://dx.doi.org/10.1080/10627260802153207
 • Şişli, G. (2012). Kurum kültürü ve kurumsal imaj ilişkisi devlet ve vakıf üniversiteleri üzerinde bir uygulama. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Taner-Uluçay, D. M. (2012). Yaşar Üniversitesi kurumsal imajının üniversitenin farklı paydaş grupları tarafından algılanışı. (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Tezişçi, S. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitelerinin örgütsel imajına ilişkin algıları. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Zengin, B. ve Gürkan, Z. (2009). Konaklama sektöründe kurumsal imajın önemi ve tüketici tercihlerine etkileri.
Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 54 - 86, 31.05.2019

Öz

Kaynakça

 • Akbulut, B. (2015). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki (Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Arpan, M. L., Raney, A. A., & Zivnuska, K. (2003). A cognitive approach to understanding university image. Corporate Communications: An International Journal, 8(2), 97-113. http://dx.doi.org/10.1108/1356328031047535
 • Arslan, K. (2013). Ortaöğretim okullarında kurum imajına yönelik yönetici ve öğretmen algısı: Mersin ili örneği. (Yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Mersin, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Barich, H. ve Kotler, P. (1991). A framework for marketing image marketing image management. Sloan Management Review, 32, 94-104. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/224961405?pq-origsite=gscholar
 • Bakan, Ö. (2005). Kurumsal imaj oluşumu ve etkili faktörler. Konya: Tablet Yayınları.
 • Balta-Peltekoğlu, F. (2014). Halkla ilişkiler nedir? (8. Baskı). İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Bal, M. (2011). Çalışan personelin kurumsal imaj oluşumuna etkisi. (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Balmer, J., & Greyser, S. (2003).Revealing the corporation perspectives on identity, image, reputation, corporate branding, and corporate-level marketing. London: Routledge.
 • Brown, M. R., & Mazzarol, T. W. (2009). The importance of institutional image to student satisfaction and loyalty within higher education. Higher Education, 58(1), 81-95. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-008-9183-8
 • Cankurtaran, T. ve Özbek, O. (2015). Öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1-14.
 • Carmeli, A. (2005). Perceived external prestige, affective commitment and citizenship behaviors. Organization Studies, 26(3), 443-464. Retrieved from http://oss.sagepub.com/content/26/3/443.full.pdf+html
 • Cerit, Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(47), 343-365.
 • Çetin, S. ve Tekiner, M. A. (2015). Kurumsal imajın temel belirleyicileri: Emniyet teşkilatı örneklemi iç paydaş anketi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 418-440.
 • Demiröz, S. (2014). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel imaj algıları ve öğrenci başarıları arasındaki ilişki. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Derin, N. ve Demirel, E. T. (2010). Kurum imajının kurum kimliği açısından açıklanabilirliği: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), 155-193.
 • Dilşeker, F. (2011). Devlet ve vakıf üniversitelerinde hizmet kalitesi, öğrenci memnuniyeti, imaj, sadakat ve tavsiye etme arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Erkmen, T. ve Çerik, Ş. (2007) Kurum imajını oluşturan kurum kimliği boyutları bağlamında örgüte bağlılığın incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(28), 107-119.
 • Erdoğan, B. Z., Develioğlu, K., Gönüllüoğlu, S. ve Özkaya, H. (2006). Kurumsal imajın şirketin farklı paydaşları tarafından algılanışı üzerine bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 55-76.
 • Fombrum, C. J. (1996). Reputation: realizing value from the corporate image. Boston: Harward Business School Press.
 • Gioia, D. A., & Thomas, J. B. (1996). Identity, image and issue interpretation: Sensemaking during strategic change in academia. Administrative Science Quarterly, 41, 370-403. DOI: 10.2307/2393936
 • Gürbüz, S. (2008). Yönetici, öğretmen ve velilere göre Ankara ili özel ve kamu ilköğretim okullarının kurumsal imajı. (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Hatch, M. J., & Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 31(5/6), 356-365. http://dx.doi.org/10.1108/eb060636
 • Helgesen, Ø., & Nesset, E. (2007). Images, satisfaction and antecedents: Drivers of student loyalty? A case study of a Norwegian university college. Corporate Reputation Review,10(1), 38-59. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550037
 • Ivy, J. (2001). Higher education institution image: A correspondence analysis approach. The International Journal of Educational Management, 15(6/7), 276-282. http://dx.doi.org/10.1108/09513540110401484
 • İbicioğlu, H. (2005). Üniversite öğrencilerinde kurumsal imaj algılamalarını etkileyen faktörlere ilişkin SDÜ İİBF öğrencilerine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 59-73.
 • Kaya, B. (2013). Üniversitelerde imaj pazarlaması: Bozok Üniversitesi’nin kurumsal imajının öğrenciler açısından ölçülmesi. (Yüksek lisans tezi). Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Kılıçaslan, H. (2011). İlköğretim okullarının kurumsal imajına yönelik yönetici ve öğretmen algıları: Bolu ili merkez ilçe örneği. (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Koçak, F. (2014). Öğrenci görüşlerine göre spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarının kurumsal imajı. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1), 71-80.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2014). Organizational image perceptions of university teaching staff members: A case study. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(11), 209-227. Retrieved from http://hrmars.com/index.php/journals/papers/IJARBSS/v4-i11/1306
 • Lamboy, J. V. (2011). Implications of branding initiatives in higher education among trademarked institutions in California. (Doctoral dissertation, The University of San Francisco). Retrieved from http://repository.usfca.edu/diss/8/
 • Lembet, Z. (2013). Markalar ve kurumsal sosyal sorumluluk. Retrieved from http://www.sosyalsorumluluk.org/markalar-ve-kurumsal-sosyal-sorumluluk
 • Maric, M., Pavlin, J., & Ferjan, M. (2010). Educational institution’s image: A case study. Organizacija, 43(2), 58-65. DOI: 10.2478/v10051-010-0007-0
 • Nguyen, N., & LeBlanc, G. (2001). Image and reputation of higher education institutions instudents’ retention decisions. The International Journal of Education Management,15, 303-311. http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005909
 • Özdemir, H. (2009). Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 57-72.
 • Örer, L. (2006). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin kurumsal imajının öğrenciler açısından ölçülmesi üzerine bir alan çalışması. (Yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Palacio, A. B., Meneses, G. D., & Perez, P. J. (2002). The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of students. Journal of Educational Administration, 40(5), 486-505. http://dx.doi.org/10.1108/09578230210440311
 • Parameswaran, R., & Glowacka, A. E. (1995). University Image: An information processing perspective. Journal of Marketing for Higher Education, 6(2), 41-56. http://dx.doi.org/10.1300/J050v06n02_04
 • Polat, S. (2011). Üniversite öğrencilerine göre Kocaeli Üniversitesinin örgütsel imajı. Eğitim ve Bilim, 36(160), 105-119.
 • Sung, M., & Yang, S. (2008). Toward the model of university Image: The influence of brand personality, external prestige, and reputation, Journal of Public Relations Research, 20(4), 357-376. http://dx.doi.org/10.1080/10627260802153207
 • Şişli, G. (2012). Kurum kültürü ve kurumsal imaj ilişkisi devlet ve vakıf üniversiteleri üzerinde bir uygulama. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Taner-Uluçay, D. M. (2012). Yaşar Üniversitesi kurumsal imajının üniversitenin farklı paydaş grupları tarafından algılanışı. (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Tezişçi, S. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitelerinin örgütsel imajına ilişkin algıları. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Zengin, B. ve Gürkan, Z. (2009). Konaklama sektöründe kurumsal imajın önemi ve tüketici tercihlerine etkileri.
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oya Uslu Çetin

Gulsun Atanur Baskan

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2019
Gönderilme Tarihi 7 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uslu Çetin, O., & Atanur Baskan, G. (2019). Üniversitelerde İç Paydaşların Örgütsel İmaj Algısı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 54-86.

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.