Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Değerler Eğitimi Kapsamındaki Değerlerin Yer Alma Durumlarının İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 43 - 67, 21.12.2020
https://doi.org/10.29065/usakead.798421

Öz

Bu araştırmanın amacı 2017’de yenilenen matematik dersi öğretim programında vurgulanan değerler eğitimi kapsamındaki değerlerin ortaokul matematik ders kitaplarında yer alma durumunun incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi, durum çalışması, veri toplama tekniği ise doküman incelemedir. Veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Ders kitaplarında araştırılacak değerler adalet ve paylaşım, bilimsellik, esneklik, estetik, eşitlik ve tasarruf değerleri olarak belirlenmiştir (MEB, 2017). Araştırma sonucunda tüm ders kitaplarında en fazla eşitlik değeri yer alırken, en az adalet ve paylaşım, tasarruf ve estetik değerlerinin yer aldığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. (2003). Eğitim yönetimi ve değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt I,Sayı 1, s: 7-17.
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademede gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.
 • Asıcı, E., ve İkiz, F. E. (2015). Mutluluğa giden bir yol: Bilişsel esneklik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(35), 191-211.
 • Aşıcı, F., ve Yüksel, D. (2019). Matematiksel problemler aracılığıyla eğitimsel değerlerin aktarımı: Kuramsal bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 260-283.
 • Aydın, M.Z. ve Gürler, Ş. (2014). Okulda değerler eğitimi, Nobel Akademi Yayınları, Ankara.
 • Balcı, F. A., ve Yanpar Yelken, T. (2013). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 14(1).
 • Başer, N. (1996). Ders geçme ve kredi sisteminde lise öğrencileri için bir matematik başarı testi tasarımı ve uygulanabilirliğinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bills, L. and Husbands, C. (2005). Values education in the mathematics classroom: subject values, educational values and one teacher's articulation of her practice. Cambridge journal of education, 35(1), 7-18.
 • Birkan, İ. (2013). Küresel Isınma ve Karbon Ayak İzimiz.
 • Bishop, A. J. (1999). Mathematics teaching and values education—An inter section in need of research. ZDM, 31(1), 1-4.
 • Bishop, A., Seah, W. T. and Chin, C. (2003). Values in mathematics teaching — The hidden persuaders?. In Second international handbook of mathematics education. Springer, Dordrecht, 717-765.
 • Dede, Y. (2007). Matematik öğretiminde değerlerin yeri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 11-19.
 • Deniz, D. (2018). Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 678-705.
 • Duran H. E. (2018). Değerler eğitimi bağlamında mahremiyet eğitimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Samsun.
 • Durmuş, S. (2004). Matematik eğitiminde değerler üzerine bir deneme. Değerler Eğitimi Dergisi, 2 (7-8), 65-79.
 • Durmuş, S., Biçak, B., ve Çakir, S. (2008). Fen ve teknoloji, matematik ve sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları matematik ve matematik eğitimi değerlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 93-112.
 • Ekşi, H. ve Katılmış, A. (2014). Karakter Eğitimi El Kitabı. Nobel Akademi, Ankara.
 • Evin, İ.ve Kafadar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler kitabının ve ders kitaplarının ulusal ve evrensel değerler içerik çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 (3), 293-304.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Siyasal Kitapevi. Ankara.
 • Göksu, M. Z. (2018). İmam hatip ortaokulları ile diğer devlet ortaokullarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 • Güleş, E. (2019). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki değer kazanımlarına ilişkin öğretmen görüşleri ve örnek uygulamaların geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Günbaydı, İ. (2019). http://www.nirvanasosyal.com/h-392-nitel-arastirmada-veri-analizi-tema-analizi-betimsel-analiz-icerik-analizi-ve-analitik-genelleme.html Çevrim İçi Erişim Tarihi: 20.03.2020
 • Güney, Z., Özkoç, M., ve Korkmaz, N. (2016). Matematik felsefesi ve eğitimine dair. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).
 • Kılıç, A., ve Aktan, O. (2015). İlköğretim okulları için tavsiye edilen 100 temel eserde vurgulanan değerler. Elementary Education Online, 14(1).
 • MEB, (2010). Çevrim İçi Erişim Tarihi: 14.03.2020 http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/39/749197/dosyalar/2015_02/09093609_degerleregitimi.pdf
 • MEB, (2017). Ortaokul matematik dersi 1-8. sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB, (2018). Ortaokul matematik dersi 1-8. sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Özenç, A. (2019). Ortaokul Matematik ders kitaplarında yer alan matematiksel değerlerin ve matematik eğitimi değerlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 217-240.
 • Panicker, V. M. (2014). Teaching of mathematics through integrated approach at secondary level for value in culcation. Proquest tezi.
 • Sam, L.,& Ernest, P. (1997). Values in mathematics education: What is planned and what is espoused?.British Society for Research into Learning Mathematics, 37.
 • Senek, S. (2018). Aytül Akal’ın masallarının değerler eğitimi açısından incelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Swadener, M., and Soedjadi, R. (1988). Values, mathematics education, and the task of developing pupils’ personalities: An Indonesian perspective. In Mathematics education and culture (pp. 193-208). Springer, Dordrecht.
 • Şahin, Ö., ve Başgül, M. (2018). Ortaokul matematik ders kitaplarında sosyal değerler. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 90-104.
 • Topkaya, Y. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer aktarım yaklaşımları hakkındaki görüşlerine ait nitel bir çalışma. Journal of Kirşehir Education Faculty, 17(1).
 • Yel, S., ve Aladağ, S. (2009). Sosyal bilgilerde değerlerin öğretimi. Sosyal bilgiler öğretimi, 118-145.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, A. (2018). Değerler eğitimi bağlamında Aytül Akal’ın çocuk romanları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Nevşehir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Firdevs ÖZKAYA>
USAK UNIVERSITY
0000-0003-4217-8547
Türkiye


Adem DURU> (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6951-1421
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 22 Eylül 2020
Kabul Tarihi 18 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Özkaya, F. & Duru, A. (2020). Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Değerler Eğitimi Kapsamındaki Değerlerin Yer Alma Durumlarının İncelenmesi . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 43-67 . DOI: 10.29065/usakead.798421