Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OPINIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES ABOUT TEXTBOOKS

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 63 - 80, 15.08.2022
https://doi.org/10.29065/usakead.1034588

Öz

The aim of this study is to determine the views of social studies teacher candidates on the effective use of textbooks and textbooks. In the study, a case study pattern was used as one of the qualitative research methods. The study group consists of 38 prospective social studies teachers studying at a public university. As a data collection tool, the Social Studies textbook opinion form consisting of open-ended questions was used, and the data were collected digitally at the end of the fall semester of the 2020-2021 academic year. The data obtained were analyzed by content analysis, tables were created in the form of themes and codes and presented with frequencies and supported with direct quotations. Textbooks and textbooks for the effective use of social studies teacher candidates opinions, content, Teaching-Learning-Evaluation and assessment language-technical editing and style suggestions with design and effective textbook for the use of expression under themes were analyzed.

Kaynakça

 • Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W., ve Marek, E. A. (1992). Understandings and misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29(2), 105-120.
 • Akengin, H. Sağlam, D. Ve Dilek, A. (2002). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 1-12.
 • Aksoy, B. ve Sönmez, Ö. F. (2018). Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki metin ve görsellerde harita becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(48), 65-79.
 • Alaca, E. (2017). Sosyal Bilgiler ders kitapları üzerine bir değerlendirme. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (18), 759-786.
 • Altay, N. (2020). 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının öğretmen görüşlerine gçre değerlendirilmesi: İzmir örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 336-352.
 • Altun, M., Arslan, Ç. ve Yazgan, Y. (2004). Lise Matematik ders kitaplarının kullanım ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 131-147.
 • Armbruster, B. ve Ostertag, J. (1993). Questions in elementary science and social studies textbooks, (Ed.: B. K. Britton, A. Woodward, M. Binkley). Learnıng from textbooks theory and practice, New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf Matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97–11.
 • Ball, D. L. ve Feiman-Nemser, S. (1988). Using textbooks and teacher’s guides: A dilemma for beginning teachers and teacher educators. Curriculum Inquiry, 18, 401-23.
 • Başlantı, U. (2000). Bilimsel okuryazarlık ilkeleri açısından Fen Bilgisi ders kitapları içerik analizi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 105-109.
 • Baştürk, S. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ders kitabı kavram imajlarının incelenmesi. Turkish Journal of Education, 2(1), 57-68.
 • Batur, Z. ve Özdil, Ş. (2020). İlkokul öğrencilerinin ders kitaplarına ilişkin görüşleri: Ders kitabı tasarımları. Eğitim ve öğretim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 141-173.
 • Bishop, B. A. ve Anderson, C. W. (1990). Student conceptions of natural selection and its role in evolution. Journal of Research in Science Teaching, 27(5), 415-427.
 • Bogdan, R.C., ve Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. 5th Edition, Allyn & Bacon.
 • Canlı, S. (2014). Türkçe ders kitaplarına seçilecek metinlerin niteliği üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Thailand: Macmillan Heinemann.
 • Çakmak, Z. ve Kaçar, T. (2020). 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının resim-metin ilişkisi açısından değerlendirilmesi, Turkish Studies-Education, 15(3), 1629-1649.
 • Çelikkaya, T. ve Kürümlüoğlu, M. (2018). Yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretim Programına yönelik öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,11, 104-120.
 • Çetin, O. (2016). İlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.
 • Darakçı, S. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve ders kitaplarında harita kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 15-31.
 • Daşdemir, M. (2018). Ortaokul 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı metinlerinin kültürel mirasa duyarlılık değeri açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Demir, A. Y. ve Özyurt, M. (2021). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının 21. yüzyıl becerileri bağlamında incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1254-1290.
 • Demir, Y. ve Atasoy, E. (2018). 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının (2017) değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 753-780.
 • Demirci, A., Karakuyu M. (2003). Orta ve yükseköğretimde çağdaş coğrafya eğitimi için ders kitapları, eğitim araçları ve tekniklerinin etkin kullanımı. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Demirkaya H. ve Tomal N. (2003). Lise Coğrafya ders kitaplarının eğitim ve öğretimdeki yeri ve değerlendirilmesi. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dilaver, H. H. ve Akyürek T. B. (2008), Sosyal Bilgilerde yapılandırmacılık. Bayram Tay ve Adem Öcal (Ed.), özel öğretim yöntemleriyle Sosyal Bilgiler öğretimi, I. Baskı İçinde (91-121), Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Doğan, Y. ve Torun, F. (2018). Sosyal bilgiler ders kitapları nereye doğru gidiyor?. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(2), 111-125.
 • Doğan, Y., Tuğ, O., (2017). Uluslararası sınavlarda başarılı ülkeler ve Türkiye’nin sosyal bilgiler ders kitaplarının tasarım boyutu açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 56-79.
 • Doğanay, H. (2002). Coğrafya öğretim yöntemleri. Erzurum: Aktif Yayınevi.
 • Duman, B. ve İkiel, C. ( 2002). Yapıcı öğrenme kuramına göre Sosyal Bilgiler öğretimi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 245-262.
 • Dunn, M. A. (2000). Closing the book on Social Studies: Four classroom teachers go beyond the text. The Social Studies, 91(3), 132-136.
 • Elliott, D., Nagel, K. C. & Woodward. A. (1985). Do textbooks belong in elementary social studies?. Educational Leadership, 42(7), 22–24.
 • Elliott, D. (1992). Reforming social studies: Implications for curriculum and textbooks. Publishing Research Quarterly, 8(4), 71-80.
 • Ersoy, F. ve Şahin, T. (2012). Examination of social studies textbooks in terms of approaches of values education. Educational Sciences: Theory & Practice. 12(2), 1547-1558.
 • Ertürk, M. ve Güler, E. (2017). 5. 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Muğla ili örneği). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(8), 64-76.
 • Geçit, Y. (2010). İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının okunabilirlik derecesinin Türkçe’ye uyarlanmış Flesh formülüne göre değerlendirilmesi. Elazığ: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 47-49.
 • Gibson, S. (2012). “Why do we learn this stuff”? Students’ views on the purpose of social studies. Canadian Social Studies, 45(1), 43-58.
 • Gülersoy; A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında Sosyal Bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(1), 8-26.
 • Güvendi Kaptan, S. ve Kaptan, A.Y. (2004). Ders kitaplarındaki tasarım sorunları ve öğrencilerin öğrenme düzeyine etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, Malatya.
 • Güzel, D. ve Şimşek, A. (2012). Milli eğitim şûralarında ders kitapları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 172-216.
 • Hayır Kanat, M., Çelik, K. ve Bali, M. (2021). Konu İçeriği ve öğrenme etkinlikleri açısından 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında coğrafya. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 165-185.
 • Hussain, R. (2012). Students’ views of impact of textbooks on their achievements. In Search of Relevance and Sustainability of Educational Change: An International Conference at Aga Khan University Institute for Educational Development, 430-438.
 • Hutchinson, T., & Torres, E. (1994). The textbook as agent of change. ELT Journal, 48(4), 315-328.
 • HOGE, J. (1986), Improving the Use of Elementary Social Studies Textbooks, ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington IN, https://www.ericdigests.org/pre-924/use.htm.
 • İncekara, S. ve Karatepe, A. (2013). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yeni program temelinde ders kitaplarına yönelik düşünceleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 0(21), 46-64.
 • Kabapınar, Y. (2006). Yeni öğrenme anlayışının ışığında sosyal bilgiler ders kitapları. Cemil Öztürk (Ed.) Sosyal bilgiler öğretimi, demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (ss.367-401). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Kaçar, T. ve Bulut, B. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve 4-7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının coğrafya kavramları bağlamında değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 652-679.
 • Karabacak, N. ve Turan, İ. (2007). İlköğretim birinci kademe Sosyal Bilgiler ders kitaplarının sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına göre bir değerlendirmesi. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 209-233.
 • Kaya, Z. (2002), Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Kılıç, A. ve Seven, S. (2007). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Koca, N. ve Daşdemir, İ. (2017). Sosyal Bilgiler lisans öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ders kitaplarının etkililiğine ilişkin görüşleri. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 9(35), 144-154.
 • Kulantaş, N. (2007). 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan öğrenci ders ve çalışma kitapları ile öğretmen kılavuz kitaplarının, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kuru, G. (2020). 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki derse özgü becerilerin öğretiminin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(6), 2410-2423.
 • Küçükahmet, L. (1995). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • Lubben, F., Campbell, B., Kasanda, C., Kapenda, H., Gaoseb, N., ve Kandjeo-Marenga, U. (2003). Teachers’ use of textbooks’ practice in Namibian science classrooms. Educational Studies, 29 (2/3), 109-124.
 • Loewen, J. W. (1996). Lies my teacher told me: Everything your American history textbook got wrong. New York :Simon & Schuster.
 • McCutcheon, G. (1981). How do elementary school teachers plan?. Elementary School Journal, 81, 4-23.
 • MEB (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği (13.09.2012). Resmi Gazete (Sayı: 28409). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16593&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Moulton, J. (1997). How do Teachers Use Textbooks? A Review of the Research Literature. Africa Bureau Information Center (ABIC). No. 74.
 • Nalçacı, A. (2011). İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Erzurum örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 321-335 .
 • Ocak, G. ve Yurtseven, R. (2009). Beşinci sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22), 94-109.
 • Oruç, Ş. (2009). Sosyal Bilgiler Ders Kitapları. Mustafa Safran (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss. 117-148). Ankara: Pegem Akademi.
 • Oruç, Ş. ve Liman, E. (2012). Sosyal Bilgiler ders kitaplarında kullanılan harita ve şekiller üzerine bir değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 145-159.
 • Osmanoğlu, A. E. (2019). Öteki Devletler ve Milletler: Sosyal Bilgiler ders kitabı analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 577-588.
 • Öcal, A. ve Yiğittir, S. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 51-61.
 • Önal, H. ve Kaya, N. (2006). Sosyal Bilgiler ders kitaplarının (4. ve 5. sınıf) değerlendirmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 21-37.
 • Pehlivan, A. ve Kolaç, E. (2016). Açık-örgün eğitim Sosyal Bilgiler ders kitapları ve öğretim programında somut olmayan kültürel miras öğeleri. Turkish Studies, 11(19), 655-670.
 • Remillard, J. T., Harris, B., & Agodini, R. (2014). The influence of curriculum material design on opportunities for student learning. ZDM Mathematics Education, 46(5), 735–749.
 • Saçlı, E. (2007). Türkiye’de ilköğretim okullarında okutulan sosyal bilgiler ders kitapları ile ABD’nin Virginia ve Los Angeles eyaletlerinde aynı yaş grubundaki öğrencilere okutulan ders kitaplarının şekil ve içerik yönünden karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Sarıkoz, A. (2017). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Schmidt, W. H., McKnight, C. C., & Raizen, S. A. (2002). A splintered vision: An investigation of U.S. science and mathematics education. Boston: Kluwer.
 • Schug, M. C., Western, R. D. & Enochs, L. G. (1997). Why do social studies teachers use textbooks? The answer may lie in economic theory. Social Education, 61(2), 97-101.
 • Semerci, Ç. ve Semerci, N. (2004). İlköğretim (1.-5. sınıf ) Matematik ders kitaplarının genel bir değerlendirmesi. Milli Eğitim Dergisi, 162. http://yayim.meb.gov.tr/edergiler.htm
 • Sever, R. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, tasarım örnekleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, R. ve Koçoğlu, E. (2013). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularına ilişkin Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri/Diyarbakır merkez ilçe örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 17-34.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M.(2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim, 7(4), 23-32.
 • Soong, B. C. & Yager, R. E. (1993). The ınclusion of sts material in the most frequently used secondary science textbooks in the U.S. Journal of Research Science Teaching. 30 (4), 339-349.
 • Steffey, S., & Hood, W.J. (1994). If this is social studies why isn’t it boring?. USA: Stenhouse Publisher.
 • Stetson, E. G. & Williams, R. P. (1992). Learning from social studies textbooks: Why some students succeed and others fail. Journal of Reading, 36(1), 22-30.
 • Şahin, K. (2001). Cumhuriyet döneminde ortaöğretim kurumlarında coğrafya eğitim ve öğretiminin gelişim süreci. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 137-147.
 • Şahin, H. (2004). Etkili bir Sosyal Bilgiler ders kitabının nitelikleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 365-375.
 • Şahin, M. (2012). Ders kitaplarının mesaj tasarımı ilkeleri açısından değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 129-154.
 • Şahin, M. (2014). Sosyal Bilgiler Ders kitaplarının görsel tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 31-46.
 • Tan, Ş. (2008). Öğretimin Materyallerle Desteklenmesi. Şeref Tan (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (ss. 319-343). Ankara: Pegem Akademi.
 • Taş, A. M. (2007). Yeni Sosyal Bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 519-532.
 • Tay, B. (2005). Sosyal Bilgiler ders kitaplarında öğrenme stratejileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 209-225.
 • Tertemiz, N. Ercan. L. ve Kayabaşı. Y. (2001). Ders kitabı ve eğitimdeki önemi, konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (Sosyal Bilgiler 4- 8, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 4-8, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 4-8). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Tindall, L. C. (1996). A comparison of teaching social studies using a traditional textbook approach versususing a literature based approach. Master Theses, Mercer University Atlanta, Georgia.
 • Türkben, T. (2019). Türkçe ders kitaplarındaki metin resimlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 650-672.
 • Uçar, C. ve Somuncuoğlu Özerbaş, D. (2016). Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri ders kitabının görsel tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1373-1388.
 • Ulu Kalın, Ö. ve Koçoğlu, E. (2017). 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının farklı okunabilirlik formüllerine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2202-2220.
 • Ulusoy, K. (2008). “Sosyal Bilgilerde Ders Kitapları”. Bayram Tay ve Adem Öcal (Ed.) Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde, (ss. 191-216). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Uzunöz, A., Engin, İ. ve Tenteriz, C. (2010). İlköğretim I. Kademe öğretmenlerinin yeni ders kitapları hakkında görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 8(3), 871-982.
 • Ünal, Ç. ve Ilgaz, S. (2005). I. Kademe ilköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğrencilerin soru sorma ve eleştiri yapma becerilerine olan katkısı (Erzurum il merkezi örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 129-139.
 • Yalın, H. İ. (1996). Ders kitapları tasarımı. Milli Eğitim Dergisi, 132, 61-65.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yurdakul, B. (2007). Yapılandırmacılık. Eğitimde yeni yönelimler (Ed.: Ozcan Demirel). Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • Zahorik, J. A. (1991). Teaching style and textbooks. Teaching and Teacher Education, 7(2), 185-196.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS KİTAPLARI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 63 - 80, 15.08.2022
https://doi.org/10.29065/usakead.1034588

Öz

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitapları ve ders kitaplarının etkili kullanımına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 38 sosyal bilgiler öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak; açık uçlu sorulardan oluşan Sosyal Bilgiler ders kitabı görüş formu kullanılmış, veriler 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda dijital ortamda toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiş, temalar ve kodlar şeklinde tablolar oluşturularak frekanslarla sunulmuş, doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitapları ve ders kitaplarının etkili kullanımına yönelik görüşleri; içerik, öğrenme-öğretme-ölçme ve değerlendirme, dil-anlatım ve üslup ile teknik-tasarım ve düzenleme ile etkili ders kitabı kullanımına yönelik öneriler temaları altında analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W., ve Marek, E. A. (1992). Understandings and misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29(2), 105-120.
 • Akengin, H. Sağlam, D. Ve Dilek, A. (2002). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 1-12.
 • Aksoy, B. ve Sönmez, Ö. F. (2018). Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki metin ve görsellerde harita becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(48), 65-79.
 • Alaca, E. (2017). Sosyal Bilgiler ders kitapları üzerine bir değerlendirme. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (18), 759-786.
 • Altay, N. (2020). 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının öğretmen görüşlerine gçre değerlendirilmesi: İzmir örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 336-352.
 • Altun, M., Arslan, Ç. ve Yazgan, Y. (2004). Lise Matematik ders kitaplarının kullanım ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 131-147.
 • Armbruster, B. ve Ostertag, J. (1993). Questions in elementary science and social studies textbooks, (Ed.: B. K. Britton, A. Woodward, M. Binkley). Learnıng from textbooks theory and practice, New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf Matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97–11.
 • Ball, D. L. ve Feiman-Nemser, S. (1988). Using textbooks and teacher’s guides: A dilemma for beginning teachers and teacher educators. Curriculum Inquiry, 18, 401-23.
 • Başlantı, U. (2000). Bilimsel okuryazarlık ilkeleri açısından Fen Bilgisi ders kitapları içerik analizi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 105-109.
 • Baştürk, S. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ders kitabı kavram imajlarının incelenmesi. Turkish Journal of Education, 2(1), 57-68.
 • Batur, Z. ve Özdil, Ş. (2020). İlkokul öğrencilerinin ders kitaplarına ilişkin görüşleri: Ders kitabı tasarımları. Eğitim ve öğretim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 141-173.
 • Bishop, B. A. ve Anderson, C. W. (1990). Student conceptions of natural selection and its role in evolution. Journal of Research in Science Teaching, 27(5), 415-427.
 • Bogdan, R.C., ve Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. 5th Edition, Allyn & Bacon.
 • Canlı, S. (2014). Türkçe ders kitaplarına seçilecek metinlerin niteliği üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Thailand: Macmillan Heinemann.
 • Çakmak, Z. ve Kaçar, T. (2020). 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının resim-metin ilişkisi açısından değerlendirilmesi, Turkish Studies-Education, 15(3), 1629-1649.
 • Çelikkaya, T. ve Kürümlüoğlu, M. (2018). Yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretim Programına yönelik öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,11, 104-120.
 • Çetin, O. (2016). İlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.
 • Darakçı, S. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve ders kitaplarında harita kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 15-31.
 • Daşdemir, M. (2018). Ortaokul 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı metinlerinin kültürel mirasa duyarlılık değeri açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Demir, A. Y. ve Özyurt, M. (2021). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının 21. yüzyıl becerileri bağlamında incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1254-1290.
 • Demir, Y. ve Atasoy, E. (2018). 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının (2017) değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 753-780.
 • Demirci, A., Karakuyu M. (2003). Orta ve yükseköğretimde çağdaş coğrafya eğitimi için ders kitapları, eğitim araçları ve tekniklerinin etkin kullanımı. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Demirkaya H. ve Tomal N. (2003). Lise Coğrafya ders kitaplarının eğitim ve öğretimdeki yeri ve değerlendirilmesi. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dilaver, H. H. ve Akyürek T. B. (2008), Sosyal Bilgilerde yapılandırmacılık. Bayram Tay ve Adem Öcal (Ed.), özel öğretim yöntemleriyle Sosyal Bilgiler öğretimi, I. Baskı İçinde (91-121), Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Doğan, Y. ve Torun, F. (2018). Sosyal bilgiler ders kitapları nereye doğru gidiyor?. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(2), 111-125.
 • Doğan, Y., Tuğ, O., (2017). Uluslararası sınavlarda başarılı ülkeler ve Türkiye’nin sosyal bilgiler ders kitaplarının tasarım boyutu açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 56-79.
 • Doğanay, H. (2002). Coğrafya öğretim yöntemleri. Erzurum: Aktif Yayınevi.
 • Duman, B. ve İkiel, C. ( 2002). Yapıcı öğrenme kuramına göre Sosyal Bilgiler öğretimi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 245-262.
 • Dunn, M. A. (2000). Closing the book on Social Studies: Four classroom teachers go beyond the text. The Social Studies, 91(3), 132-136.
 • Elliott, D., Nagel, K. C. & Woodward. A. (1985). Do textbooks belong in elementary social studies?. Educational Leadership, 42(7), 22–24.
 • Elliott, D. (1992). Reforming social studies: Implications for curriculum and textbooks. Publishing Research Quarterly, 8(4), 71-80.
 • Ersoy, F. ve Şahin, T. (2012). Examination of social studies textbooks in terms of approaches of values education. Educational Sciences: Theory & Practice. 12(2), 1547-1558.
 • Ertürk, M. ve Güler, E. (2017). 5. 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Muğla ili örneği). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(8), 64-76.
 • Geçit, Y. (2010). İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının okunabilirlik derecesinin Türkçe’ye uyarlanmış Flesh formülüne göre değerlendirilmesi. Elazığ: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 47-49.
 • Gibson, S. (2012). “Why do we learn this stuff”? Students’ views on the purpose of social studies. Canadian Social Studies, 45(1), 43-58.
 • Gülersoy; A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında Sosyal Bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(1), 8-26.
 • Güvendi Kaptan, S. ve Kaptan, A.Y. (2004). Ders kitaplarındaki tasarım sorunları ve öğrencilerin öğrenme düzeyine etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, Malatya.
 • Güzel, D. ve Şimşek, A. (2012). Milli eğitim şûralarında ders kitapları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 172-216.
 • Hayır Kanat, M., Çelik, K. ve Bali, M. (2021). Konu İçeriği ve öğrenme etkinlikleri açısından 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında coğrafya. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 165-185.
 • Hussain, R. (2012). Students’ views of impact of textbooks on their achievements. In Search of Relevance and Sustainability of Educational Change: An International Conference at Aga Khan University Institute for Educational Development, 430-438.
 • Hutchinson, T., & Torres, E. (1994). The textbook as agent of change. ELT Journal, 48(4), 315-328.
 • HOGE, J. (1986), Improving the Use of Elementary Social Studies Textbooks, ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington IN, https://www.ericdigests.org/pre-924/use.htm.
 • İncekara, S. ve Karatepe, A. (2013). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yeni program temelinde ders kitaplarına yönelik düşünceleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 0(21), 46-64.
 • Kabapınar, Y. (2006). Yeni öğrenme anlayışının ışığında sosyal bilgiler ders kitapları. Cemil Öztürk (Ed.) Sosyal bilgiler öğretimi, demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (ss.367-401). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Kaçar, T. ve Bulut, B. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve 4-7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının coğrafya kavramları bağlamında değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 652-679.
 • Karabacak, N. ve Turan, İ. (2007). İlköğretim birinci kademe Sosyal Bilgiler ders kitaplarının sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına göre bir değerlendirmesi. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 209-233.
 • Kaya, Z. (2002), Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Kılıç, A. ve Seven, S. (2007). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Koca, N. ve Daşdemir, İ. (2017). Sosyal Bilgiler lisans öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ders kitaplarının etkililiğine ilişkin görüşleri. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 9(35), 144-154.
 • Kulantaş, N. (2007). 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan öğrenci ders ve çalışma kitapları ile öğretmen kılavuz kitaplarının, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kuru, G. (2020). 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki derse özgü becerilerin öğretiminin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(6), 2410-2423.
 • Küçükahmet, L. (1995). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • Lubben, F., Campbell, B., Kasanda, C., Kapenda, H., Gaoseb, N., ve Kandjeo-Marenga, U. (2003). Teachers’ use of textbooks’ practice in Namibian science classrooms. Educational Studies, 29 (2/3), 109-124.
 • Loewen, J. W. (1996). Lies my teacher told me: Everything your American history textbook got wrong. New York :Simon & Schuster.
 • McCutcheon, G. (1981). How do elementary school teachers plan?. Elementary School Journal, 81, 4-23.
 • MEB (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği (13.09.2012). Resmi Gazete (Sayı: 28409). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16593&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Moulton, J. (1997). How do Teachers Use Textbooks? A Review of the Research Literature. Africa Bureau Information Center (ABIC). No. 74.
 • Nalçacı, A. (2011). İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Erzurum örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 321-335 .
 • Ocak, G. ve Yurtseven, R. (2009). Beşinci sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22), 94-109.
 • Oruç, Ş. (2009). Sosyal Bilgiler Ders Kitapları. Mustafa Safran (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss. 117-148). Ankara: Pegem Akademi.
 • Oruç, Ş. ve Liman, E. (2012). Sosyal Bilgiler ders kitaplarında kullanılan harita ve şekiller üzerine bir değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 145-159.
 • Osmanoğlu, A. E. (2019). Öteki Devletler ve Milletler: Sosyal Bilgiler ders kitabı analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 577-588.
 • Öcal, A. ve Yiğittir, S. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 51-61.
 • Önal, H. ve Kaya, N. (2006). Sosyal Bilgiler ders kitaplarının (4. ve 5. sınıf) değerlendirmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 21-37.
 • Pehlivan, A. ve Kolaç, E. (2016). Açık-örgün eğitim Sosyal Bilgiler ders kitapları ve öğretim programında somut olmayan kültürel miras öğeleri. Turkish Studies, 11(19), 655-670.
 • Remillard, J. T., Harris, B., & Agodini, R. (2014). The influence of curriculum material design on opportunities for student learning. ZDM Mathematics Education, 46(5), 735–749.
 • Saçlı, E. (2007). Türkiye’de ilköğretim okullarında okutulan sosyal bilgiler ders kitapları ile ABD’nin Virginia ve Los Angeles eyaletlerinde aynı yaş grubundaki öğrencilere okutulan ders kitaplarının şekil ve içerik yönünden karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Sarıkoz, A. (2017). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Schmidt, W. H., McKnight, C. C., & Raizen, S. A. (2002). A splintered vision: An investigation of U.S. science and mathematics education. Boston: Kluwer.
 • Schug, M. C., Western, R. D. & Enochs, L. G. (1997). Why do social studies teachers use textbooks? The answer may lie in economic theory. Social Education, 61(2), 97-101.
 • Semerci, Ç. ve Semerci, N. (2004). İlköğretim (1.-5. sınıf ) Matematik ders kitaplarının genel bir değerlendirmesi. Milli Eğitim Dergisi, 162. http://yayim.meb.gov.tr/edergiler.htm
 • Sever, R. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, tasarım örnekleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, R. ve Koçoğlu, E. (2013). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularına ilişkin Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri/Diyarbakır merkez ilçe örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 17-34.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M.(2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim, 7(4), 23-32.
 • Soong, B. C. & Yager, R. E. (1993). The ınclusion of sts material in the most frequently used secondary science textbooks in the U.S. Journal of Research Science Teaching. 30 (4), 339-349.
 • Steffey, S., & Hood, W.J. (1994). If this is social studies why isn’t it boring?. USA: Stenhouse Publisher.
 • Stetson, E. G. & Williams, R. P. (1992). Learning from social studies textbooks: Why some students succeed and others fail. Journal of Reading, 36(1), 22-30.
 • Şahin, K. (2001). Cumhuriyet döneminde ortaöğretim kurumlarında coğrafya eğitim ve öğretiminin gelişim süreci. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 137-147.
 • Şahin, H. (2004). Etkili bir Sosyal Bilgiler ders kitabının nitelikleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 365-375.
 • Şahin, M. (2012). Ders kitaplarının mesaj tasarımı ilkeleri açısından değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 129-154.
 • Şahin, M. (2014). Sosyal Bilgiler Ders kitaplarının görsel tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 31-46.
 • Tan, Ş. (2008). Öğretimin Materyallerle Desteklenmesi. Şeref Tan (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (ss. 319-343). Ankara: Pegem Akademi.
 • Taş, A. M. (2007). Yeni Sosyal Bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 519-532.
 • Tay, B. (2005). Sosyal Bilgiler ders kitaplarında öğrenme stratejileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 209-225.
 • Tertemiz, N. Ercan. L. ve Kayabaşı. Y. (2001). Ders kitabı ve eğitimdeki önemi, konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (Sosyal Bilgiler 4- 8, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 4-8, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 4-8). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Tindall, L. C. (1996). A comparison of teaching social studies using a traditional textbook approach versususing a literature based approach. Master Theses, Mercer University Atlanta, Georgia.
 • Türkben, T. (2019). Türkçe ders kitaplarındaki metin resimlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 650-672.
 • Uçar, C. ve Somuncuoğlu Özerbaş, D. (2016). Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri ders kitabının görsel tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1373-1388.
 • Ulu Kalın, Ö. ve Koçoğlu, E. (2017). 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının farklı okunabilirlik formüllerine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2202-2220.
 • Ulusoy, K. (2008). “Sosyal Bilgilerde Ders Kitapları”. Bayram Tay ve Adem Öcal (Ed.) Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde, (ss. 191-216). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Uzunöz, A., Engin, İ. ve Tenteriz, C. (2010). İlköğretim I. Kademe öğretmenlerinin yeni ders kitapları hakkında görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 8(3), 871-982.
 • Ünal, Ç. ve Ilgaz, S. (2005). I. Kademe ilköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğrencilerin soru sorma ve eleştiri yapma becerilerine olan katkısı (Erzurum il merkezi örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 129-139.
 • Yalın, H. İ. (1996). Ders kitapları tasarımı. Milli Eğitim Dergisi, 132, 61-65.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yurdakul, B. (2007). Yapılandırmacılık. Eğitimde yeni yönelimler (Ed.: Ozcan Demirel). Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • Zahorik, J. A. (1991). Teaching style and textbooks. Teaching and Teacher Education, 7(2), 185-196.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ceren UTKUGÜN> (Sorumlu Yazar)
Afyon Kocatepe Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
0000-0002-5911-9175
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 8 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 9 Aralık 2021
Kabul Tarihi 7 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Utkugün, C. (2022). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS KİTAPLARI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 63-80 . DOI: 10.29065/usakead.1034588