Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Covid 19 Sürecinde Öğretmenlerin Pozitif Liderlik Algıları İle Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 10 - 22, 15.08.2022
https://doi.org/10.29065/usakead.1089121

Öz

Bu araştırmada, öğretmenlerin pozitif liderlik algıları ile psikolojik iyi oluşları arasındaki
ilişkiyi açıklamak amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi 2020-2021 yılında Uşak merkez
ilkokul, ortaokul ve liselerde görev alan 405 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada
‘’Kişisel Bilgi Formu’’, ‘’Pozitif Liderlik Ölçeği’’ ve ‘’Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ‘’
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde nicel araştırma yöntemi ve ilişkisel model
tercih edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenlerin pozitif liderlik
algılarının ve psikolojik iyi oluşlarının yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin
pozitif liderlik algıları ile psikolojik iyi oluşları arasında pozitif yönde düşük düzeyde bir
ilişki bulunmuştur. Pozitif liderlik ölçeği boyutları birlikte değerlendirildiğinde
öğretmenlerin psikolojik iyi oluşlarındaki varyansın yaklaşık %4’ünü açıklamaktadır.

Kaynakça

 • Akyürek, İ. M. (2020). Otantik liderlik: Bir alan yazın taraması. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(3), 99 – 109.
 • Alparslan, M. A. ve Ekşili, N. (2021). Hizmet sektöründe pozitif liderlik ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Organizational Behavior Review (JOBReview), 3(1), 88-112.
 • Altınoğlu, Dikmeer, İ., Ergül, Topçu, A., Kalafat, T. ve Yasak, Y. (2021). COVID-19 sürecinde demografik, sosyal, akademik ve hastalıkla ilgili faktörlerin üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları ile ilişkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 17(1), 67-83. doi: 10.17244/eku.926595
 • Aydın, A., Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2013). Eğitim yönetiminde pozitif psikoloji. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1470-1490.
 • Aydoğan, İ. (2019). Öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin yordayıcısı olarak okul iklimi algıları. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayyıldız, A. N. ve Kesken, J. (2008). Liderlik yaklaşımlarında yeni perspektifler: Pozitif ve otantik liderlik. Ege Akademik Bakış, 8(2), 729-754.
 • Bayar, M. (2021). Pozitif liderlik davranışlarının, çalışanların duygusal iyi oluşlarına etkilerinin analizine yönelik bir araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(3), 2147-2176.
 • Baykal, E. (2017). Otantik liderlik ve pozitif çıktıları: Pozitif örgütsel davranış bakış açısı. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3), 42-64. doi: 10.29131/uiibd.344724
 • Bozdoğan, K., & Sağnak, M. (2011). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile öğrenme iklimi arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 137-145.
 • Cameron, K. S., & Spreitzer, G. M. (2012). Introduction: What is positive about positive organizational scholarship. The Oxford handbook of positive organizational scholarship, 1-14.
 • Cameron, K., ve Dutton, J. (Eds.). (2003). Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline. Berrett-Koehler Publishers.
 • Çankaya, M. (2020). Sağlık çalışanlarında algılanan örgütsel destek ve psikolojik iyi oluşun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(8), 79-98.
 • Demir, K. (2011). Pozitif örgüt araştırmaları. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,1(2).
 • Demir, R., İmiroğlu, A. ve Murat, M. (2021). Psikolojik iyi oluşun yordayıcıları olarak bilişsel esneklik, bilinçli farkındalık ve umut. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), 2037-2057.
 • Erguvan, M., F. (2015). Öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ile psikolojik iyi olma düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Eryılmaz, A. (2013). Pozitif psikolojinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında gelişimsel ve önleyici hizmetler bağlamında kullanılması. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1).
 • Gora, K. ve Zbierowski, P. (2014). Posıtıve leadershıp: Its nature, antecedents and consequences. Journal Of Posıtıve Management, 5(1), 85–99.
 • Gül, M. (2021). Pandemi döneminde bireylerin yaşadığı Covıd-19 fobisi, psikolojik iyi oluşları ve psikolojik sıkıntılarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Gültekin, F., Bayramoğlu, G. (2021). 2000-2020 Yılları arasında Türkiye’de “psikolojik iyi oluş” ile ilgili yazılan tezlerin içerik analizi. Journal of Management Theory and Practices Research, 2(2), 117-133.
 • Kanbur, E. ve Mazıoğlu, V. (2021). Psikolojik iyi oluşun iş becerikliliği üzerine etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(2), 1839-1857.
 • Keleş, N. H. (2011). Pozitif psikolojik sermaye: Tanımı, bileşenleri ve örgüt yönetimine etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 343-350.
 • Kılınç, M. (2017). Psikolojik iyi oluşun yordayıcıları olarak öz-yeterlik ve etkileşim kaygısı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (13), 207-216.
 • Köylü, D. ve Gündüz, Y. (2019). Öğretmenlerin karar alma sürecine katılım düzeylerinin örgütsel bağlılık ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 279-299.
 • Patrick, H. A., Ramdas, S. K., & Kareem, J. (2022). Positive leadership experiences of software professionals in ınformation technology organisations.
 • Ryff, D. C. (1989). Happiness ıs everything, or ıs ıt? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.
 • Savur, N. (2013). Otantik liderlik ve çalışanların psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Şehitoğlu, Y. ve Şengüllendi, F. (2017). Dönüşümcü liderlik ve pozitif psikolojik sermaye ilişkisinde eğitim düzeyinin moderatör rolü. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 112-126.
 • Tunç, E. (2021). Covid-19 pandemi döneminde öğretmenlerin manevi kaynakları ve mental iyi oluşları. Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 4, 75-96.
 • Uçar, R. (2021). Korona virüs (Covid19) salgınında okul yöneticileri ve öğretmenlerinin yaşam kalitelerine ilişkin görüşleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(40), 463-486. doi: 10.46928/iticusbe.797892

The Relationship Between Teachers' Positive Leadership Perceptions And Psychological Well-Being During The Covid 19 Process

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 10 - 22, 15.08.2022
https://doi.org/10.29065/usakead.1089121

Öz

In this study, it was aimed to explain the relationship between teachers' positive
leadership perceptions and their psychological well-being. The research sample
consists of 405 teachers working in Uşak central primary, secondary and high schools
in 2020-2021. "Personal Information Form", "Positive Leadership Scale" and
"Psychological Well-Being Scale" were used in the research. In the analysis of the data
obtained, quantitative research method and relational model were preferred.
According to the findings of the study, it is seen that teachers' positive leadership
perceptions and psychological well-being are high. A low level of positive correlation
was found between teachers' positive leadership perceptions and their psychological
well-being. When the positive leadership scale dimensions are put together, it
explains about 4% of the variance in teachers' psychological well-being.

Kaynakça

 • Akyürek, İ. M. (2020). Otantik liderlik: Bir alan yazın taraması. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(3), 99 – 109.
 • Alparslan, M. A. ve Ekşili, N. (2021). Hizmet sektöründe pozitif liderlik ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Organizational Behavior Review (JOBReview), 3(1), 88-112.
 • Altınoğlu, Dikmeer, İ., Ergül, Topçu, A., Kalafat, T. ve Yasak, Y. (2021). COVID-19 sürecinde demografik, sosyal, akademik ve hastalıkla ilgili faktörlerin üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları ile ilişkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 17(1), 67-83. doi: 10.17244/eku.926595
 • Aydın, A., Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2013). Eğitim yönetiminde pozitif psikoloji. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1470-1490.
 • Aydoğan, İ. (2019). Öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin yordayıcısı olarak okul iklimi algıları. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayyıldız, A. N. ve Kesken, J. (2008). Liderlik yaklaşımlarında yeni perspektifler: Pozitif ve otantik liderlik. Ege Akademik Bakış, 8(2), 729-754.
 • Bayar, M. (2021). Pozitif liderlik davranışlarının, çalışanların duygusal iyi oluşlarına etkilerinin analizine yönelik bir araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(3), 2147-2176.
 • Baykal, E. (2017). Otantik liderlik ve pozitif çıktıları: Pozitif örgütsel davranış bakış açısı. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3), 42-64. doi: 10.29131/uiibd.344724
 • Bozdoğan, K., & Sağnak, M. (2011). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile öğrenme iklimi arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 137-145.
 • Cameron, K. S., & Spreitzer, G. M. (2012). Introduction: What is positive about positive organizational scholarship. The Oxford handbook of positive organizational scholarship, 1-14.
 • Cameron, K., ve Dutton, J. (Eds.). (2003). Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline. Berrett-Koehler Publishers.
 • Çankaya, M. (2020). Sağlık çalışanlarında algılanan örgütsel destek ve psikolojik iyi oluşun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(8), 79-98.
 • Demir, K. (2011). Pozitif örgüt araştırmaları. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,1(2).
 • Demir, R., İmiroğlu, A. ve Murat, M. (2021). Psikolojik iyi oluşun yordayıcıları olarak bilişsel esneklik, bilinçli farkındalık ve umut. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), 2037-2057.
 • Erguvan, M., F. (2015). Öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ile psikolojik iyi olma düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Eryılmaz, A. (2013). Pozitif psikolojinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında gelişimsel ve önleyici hizmetler bağlamında kullanılması. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1).
 • Gora, K. ve Zbierowski, P. (2014). Posıtıve leadershıp: Its nature, antecedents and consequences. Journal Of Posıtıve Management, 5(1), 85–99.
 • Gül, M. (2021). Pandemi döneminde bireylerin yaşadığı Covıd-19 fobisi, psikolojik iyi oluşları ve psikolojik sıkıntılarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Gültekin, F., Bayramoğlu, G. (2021). 2000-2020 Yılları arasında Türkiye’de “psikolojik iyi oluş” ile ilgili yazılan tezlerin içerik analizi. Journal of Management Theory and Practices Research, 2(2), 117-133.
 • Kanbur, E. ve Mazıoğlu, V. (2021). Psikolojik iyi oluşun iş becerikliliği üzerine etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(2), 1839-1857.
 • Keleş, N. H. (2011). Pozitif psikolojik sermaye: Tanımı, bileşenleri ve örgüt yönetimine etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 343-350.
 • Kılınç, M. (2017). Psikolojik iyi oluşun yordayıcıları olarak öz-yeterlik ve etkileşim kaygısı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (13), 207-216.
 • Köylü, D. ve Gündüz, Y. (2019). Öğretmenlerin karar alma sürecine katılım düzeylerinin örgütsel bağlılık ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 279-299.
 • Patrick, H. A., Ramdas, S. K., & Kareem, J. (2022). Positive leadership experiences of software professionals in ınformation technology organisations.
 • Ryff, D. C. (1989). Happiness ıs everything, or ıs ıt? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.
 • Savur, N. (2013). Otantik liderlik ve çalışanların psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Şehitoğlu, Y. ve Şengüllendi, F. (2017). Dönüşümcü liderlik ve pozitif psikolojik sermaye ilişkisinde eğitim düzeyinin moderatör rolü. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 112-126.
 • Tunç, E. (2021). Covid-19 pandemi döneminde öğretmenlerin manevi kaynakları ve mental iyi oluşları. Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 4, 75-96.
 • Uçar, R. (2021). Korona virüs (Covid19) salgınında okul yöneticileri ve öğretmenlerinin yaşam kalitelerine ilişkin görüşleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(40), 463-486. doi: 10.46928/iticusbe.797892

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan DEMİRHAN>
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8342-0160
Türkiye


Ayça İNCE> (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0003-3686-7004
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 8 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 16 Mart 2022
Kabul Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Demirhan, G. & İnce, A. (2022). Covid 19 Sürecinde Öğretmenlerin Pozitif Liderlik Algıları İle Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 10-22 . DOI: 10.29065/usakead.1089121