Yıl 2019, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 9 - 17 2019-06-01

REEL DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEMSİL EDEN İKTİSADİ AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ
RELATİONSHİP BETWEEN REAL EXCHANGE RATE AND ECONOMIC ACTIVITY REPRESENTİNG ECONOMİC GROWTH:CAUSALITY ANALYSIS FOR TURKISH ECONOMY

Salih ÖZTÜRK [1]


Bu makale Türkiye ülkesinin ekonomisinde reel efektif döviz kuru ve iktisadi aktivite arasında ilişki olup olmadığını analiz etmektedir.Reel efektif kur ve ekonomik büyümeni gösteren faktörlerden iktisadi faaliyet arasındaki ilişkinin yönünü konu alan Uddin vd. 2014 çalışmalarında olduğu gibi genellikle çift yönlü ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.Çalışmada Türkiye ekonomisi için iktisadi aktivite ve reel döviz kuru arasındaki ilişkinin varlığı, Granger nedensellik Granger Causality testi ile sınanmıştır. Sanayi üretim endeksi ve reel döviz kurunun kullanıldığı çalışma, 1994:01-2018:07 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre reel döviz kurundan, iktisadi aktiviteye tek yönlü ilişkinin varlığı sonucu elde edilmiştir
This article analyzes the affair between the real effective exchange rate and economic activity for the economy of Turkey country.As in the case of Uddin et al. 2014 , which is the direction of the affair between real effective exchange rate and economic activity, the existence of a bidirectional relationship is generally determined.In this study,the presence of the affair between economic activity and the real effective exchange rate for Turkey's economy, Granger causality Granger causality was tested.The industrial production index and the real effective rate are used during the period of 1994: 01-2018: 07.According to the obtained results,unilateral relationship,from the real exchange rate to economic activity has been determined
 • AGUIRRE, A. ve CALDERÓN, C.(2005). Real exchange rate misalignments and economic performance. Documentos de Trabajo (Banco Central de Chile), (315), 1-49.
 • BERUMENT, H. and PASAOĞULLARI, M. (2003) Effects of the real exchange rate on output and inflation: evidence from Turkey, Developing Economies, 41(4),401-435
 • BERUMENT, H.; DİNÇER, N. (2004), “The Effects of Exchange Rate Risk on Economic Performance: the Turkish Experience”. Applied Economics, 36, 2429-2441.
 • BRİGİTTA,J.(2015). Impact of Exchange Rate Regimes on Economic Growth. Undergraduate Economic Review, Vol:12,Iss:1.
 • CHANG, Tsangyao; WENSHWO, Fang; WEN, Li-Fang, (2001), “Energy Consumption, Employment, Output and Temporal Causality: Evidence From Taiwan Based on Cointegration and Error- Correction Modelling Techniques,” Applied Economics, 33(8), 1045-1056.
 • DOMAÇ, İlker, (1997), “Are Devaluations Contractionary? Evidence from Turkey”, Journal of Economic Development, 22(2), 145-163.
 • DOMAÇ, İlker; SHABSIGH, Ghiath, (1999), “Real Exchange Rate Behavior and Economic Growth: Evidence from Egypt, Jordan, Morocco, and Tunisia”, IMFWorking Paper, 90.
 • ERBAYKAL,E.(2007). Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve Döviz Kuru Cari Açik Üzerinde Etkili Midir? Bir Nedensellik Analizi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi ,Cilt 3,Sayı 6, 81–88.
 • GRANGER, Clive W.J., (1969), “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross- Spectral Methods”, Econometrica, 37, 424-438.
 • KIZILKAYA O. ve AY A.(2014). Reel Döviz Kuru ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi’nin ARDL Yöntemi İle Analizi: Türkiye Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2, Sayı: 1, 290-304.
 • RAZIN, O. ve COLLINS, S. M. (1997). Real exchange rate misalignments and growth. National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 6174, 1-21.
 • RODRIK, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. Brookings papers on economic activity, 2008(2), 365-412.
 • TARI, Recep, (2010), Ekonometri, Altıncı Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • UDDIN, K. M. K., Rahman, M. M. ve Quaosar, G. A. A. (2014). Causalıty between exchange rate and economıc growth ın Bangladesh. European Scientific Journal, ESJ, 10(31), 11-26.
 • UPADHYAHYA, Kamal, (1999), “Currency Devaluation, Aggregate Output, and the Long Run:an Empirical Study”, Economic Letters, 64, 197-202.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Salih ÖZTÜRK
Kurum: TNKÜ İİBF İktisat Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2021
Kabul Tarihi : 15 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

APA Öztürk, S . (2019). REEL DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEMSİL EDEN İKTİSADİ AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ . USE Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi , (2) , 9-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/use/issue/55435/759868