Yıl 2019, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 23 - 27 2019-06-01

ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMUN GÜÇ KAYNAKLARI
ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMUN GÜÇ KAYNAKLARI

Mustafa TALAS [1]


Çeşitli isimlerle adlandırılan yeni dünya düzeni etkisini bütün dünyada sürdürmektedir. Küreselleşme, bilgi toplumu, medeniyetler çatışması, medeniyetler buluşması, tarihin sonu, postmodernizm, post endüstriyalizm gibi isimlerle adlandırılan bu yeni dönem dünyanın her tarafında toplumsal yapıları, kültürleri, ekonomik yapıları siyasal sistemleri alt üst eder bir biçimde değiştirmektedir. Bu yeni sürecin bir diğer ifade edilişi olan endüstri sonrası toplum bilgili olanların güçlü olmasından dolayı bilgi toplumu adıyla da anılmaktadır. Bu isimlendirmelerden hangisi kullanılırsa kullanılsın dünya yeniden yapılandırılıyor. Bu yeniden yapılandırmanın oluşumunu sağlayan güç kaynakları mevcuttur. Bu güç kaynakları; ekonomi kuruluşları, medya ve sivil toplum şeklinde sıralanabilir. Aslında her üç güç kaynağının da temel altyapısı ekonomik kaynaklara bakmaktadır. Ekonomik kaynakları elinde toplayan güçler sırasıyla medya ve sivil toplum gücünü de elinde toplamayı başarmaktadır. Bu bildiride endüstri sonrası toplumun karakteristik özelliklerinden olan güç kaynaklarını sosyolojik analiz ile izah etmek amaçlanmaktadır. Yapılan analize göre dünyadaki küresel sistemde söz sahibi olanların ekonomi kuruluşlarının yanı sıra medya sektörünü ve sivil inisiyatif gruplarını kontorllerinde tuttukları görülmüştür. Ymöntem olarak teorik analiz yöntemi benimsenmiş olup materyal olarak kütüphenlerdeki kitaplar ve ulsaluluslararası veri tabanları kullanılmıştır.
Endüstri sonrası toplum, küreselleşme, güç kaynakları, küresel güç kayanakları
 • Aslanoğlu, Rana (1998). Kent, Kimlik , Küreselleşme, Asa Yayınevi, Bursa
 • Baştürk, Şenol; “Bir Olgu Olarak Küreselleşme: Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi: Yönetişim, internet: http://www.isguc.org/senoll.htmAlındığı tarih:20.03.2002.
 • Eroğlu, Feyzullah (1999). ” Küreselleşme Süreci ve Kimlik Krizi”, Türk Yurdu, Mart-Mayıs , Cilt:19, Sayı:139-141, s.147-151
 • Hırst, Poul ve Thompson, Grahame, (2000). Küreselleşme Sorgulanıyor, Çev. :Ç. Erdem ve E. Yücel, Dost Kitabevi Yay. Ankara.
 • Kazgan, Gülten (2000). Küreselleşme ve Ulus Devlet-Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul.
 • Keyman, E. Fuat-Sarıbay A. Yaşar (1998) Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslâm, Vadi Yay., İstanbul.
 • Kongar, Emre (2002) “Kültür ve Biliminsanının Sorumluluğu”, Emre Kongar’ın İnternet
 • Sitesi, internet: http://www.kongar.org/makaleler/mak_kulb.php, Alındığı tarih:01.04.2002, s.1
 • Kozanoğlu, Hayri (2002) “Küreselleşme ve Uluslarüstü Sermaye Sınıfı”, Doğu Batı, Dergisi, Yıl:5, Sayı:18, s.165-174.
 • Robertson, Roland (1998), Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, (Çev. Ümit Hüsrev Yolsal), Bilim ve Sanat Yay., Ankara Talas, Mustafa (2005), “Küreselleşmenin
 • Sonucu Olarak Türkiye’de Kimlik Krizi”, Tabula Rasa Felsefe-Teoloji Dergisi, Yıl:5, Sayı:14, Mayıs-Ağustos, s.99-115. Ulagay, Osman (2001). Küreselleşme Korkusu, Timaş Yay., İstanbul.
 • Yıldırım, Zekeriya (1998). “ Türkiye Dünyanın Neresinde?”, Açık Oturum, İktisat Dergisi, Temmuz, Sayı:380, s.136-139.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mustafa TALAS
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2021
Kabul Tarihi : 15 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

APA Talas, M . (2019). ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMUN GÜÇ KAYNAKLARI . USE Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi , (2) , 23-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/use/issue/55435/759869