Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Profesyonel güreşçilerin cesaret düzeyleri ve zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 70 - 78, 23.07.2018
https://doi.org/10.18826/useeabd.424017

Öz

Amaç: Profesyonel güreşçilerin cesaret düzeyleri ve zihinsel dayanıklılıklarının yaş, spor yılı, millilik, antrenörleri ile çalışma süreleri, ceza alma ve sakatlık geçirme durumlarına göre incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır.

Materyal ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu profesyonel güreş yapan ortalama yaşı 21,43±5,31 olan, 9,19±5,63 spor yaşına sahip 118 profesyonel güreşçi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Sheard, Golby &Wersch (2009) tarafından geliştirilen, Altıntaş ve Koruç (2017) tarafında Türkçe uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Zihinsel dayanıklılık ölçeği Konter ve Johan (2012), tarafından geliştirilen sporda cesaret ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimleyici istatistikler, t testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Güreşçilerin, zihinsel dayanıklılık ölçeği tüm alt boyutlarını doğru kabul ettikleri, sporda cesaret ölçeği alt boyutlarından kararlılık, atılganlık, tehlikeyi göze alma ve özverili olma boyutlarına katıldıkları ancak yetkinlik-ustalık boyutunda ise kararsızlık yaşadıkları belirlenmiştir. Cesaret ölçeği alt boyutları ile zihinsel dayanıklılık ölçeği alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki görülmüştür.

Sonuçlar: Profesyonel güreşçilerin, zihinsel dayanıklılıkları ile çesaret düzeylerinin ilişkili olduğu, spor ortamında yaşanılan sakatlıkların zihinsel dayanıklılık ve cesaret düzeyleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır    

Kaynakça

 • Adiloğulları, İ., Görgülü, R. (2015). Sporda duygusal zekâ envanteri’nin uyarlama çalışması. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilgisi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 83-94. DOI: 10.18826/ijsets.05333.
 • Altıntaş, A., & Akalan, C. (2008). Zihinsel antrenman ve yüksek performans. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,4(1) 39-43.
 • Altıntaş, A., & Koruç B. K. (2017). Sporda zihinsel dayanıklılık envanteri’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences, 27(4), 162–171.
 • Beauchamp, M. R., Bray, S. R., & Albinson, J. G. (2002). Pre-competition imagery, self-efficacy and performance in collegiate golfers. Journal of Sport Sciences, 20, 697-705.
 • Biçer, T. (2007). Sporda duygu ve aklın yönetimi. İstanbul: Beyaz yayınları.
 • Can, Y., & Kaçay, Z. (2016). Sporcu kimlik algısı ile cesaret ve özgüven duyguları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 6176-6184.
 • Cashmore, E. (2008). Sport and Exercise Psychology, the key concepts. London. Rutledge.
 • Cattell, R. B. (1957). Personality and Motivation Structure and Measurement. New York: Harcourt, Brace and World.
 • Clough, P. J., Earle, K., & Sewell, D. (2002). Mental Toughness: The Concept and Its Measurement. (In I. Cockerill Ed.), Solutions in Sport Psychology (pp. 3243). London: Thomson Publishing.
 • Connaughton, D., Hanton, S., & Jones, G. (2010). The development and maintenance of mental toughness in the world’s best performers. The Sport Psychologist, 24, 168-193.
 • Connaughton, D., Wadey, R., Hanton, S., & Jones, G. (2008). The development and maintenance of mental toughness: Perceptions of elite performers. Journal of Sport Sciences, 26(1) 83-95.
 • Corlett, J. (2002). Virtue lost: Courage in sport. In. A. Hollowchak (Ed.), Philosophy in Sport, pp. 454-465, New Jersey: Prentice Hall.
 • Crust, L. (2007). Mental toughness in sport: A review. International Journal of Sport & Exercise Psychology, 5(3), 270-290.
 • Erbaş, M. K. (2005). Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeyi ve performans ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Ercan, H.Y. (2013). Spor ve egzersiz psikolojisi. Ankara: Nobel.
 • Görgülü, R. (2018). Spor ve egzersiz psikolojisinde kariyer basamakları, güçlükler ve tehlikeler: Birleşik Krallık ’tan model uygulamalar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 164-178. DOI: 10.25307/jssr.400474.
 • Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Petlichkoff, L. (1987). Psychological foundations of coaching: Similarities and differences among intercollegiate wrestling coaches. The Sport Psychologist, 1, 293-308
 • Grushko, A. I., Haidamashko, I. V., Ibragimov, R. R., Kornienko, D. S., Korobeynikova, E. Y., Leonov, S. V., & Veraksa, A. N. (2016). Does the motivation, anxiety and imagery skills contributes to football (soccer) experience? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 233, 181-185.
 • Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Galanis, E., & Theodorakis, Y. (2011). Self-Talk and Sports Performance: A Meta-Analysis. Perspectives on Psychological Science, 6(4) 348–356.
 • Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2007). A framework of mental toughness in the world’s best performers. The Sport Psychologist, 21, 243-264.
 • Kaynar, Ö., Seyhan, S., & Bilici, M. F. (2018). Güreşçilerde sportif başarıyı olumsuz etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(1), 54-59.
 • Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs. New York, NY: Norton.
 • Kılınç, F., Aydoğan, A., Ersoy, A., &Yavuz, A. (2012). Güreşçilerde hazırlık periyodunda uygulanan kombine kuvvet antrenmanlarının kuvvet performansları üzerine etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1.), 398-411.
 • Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality and health: An enquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1-11.
 • Konter, E. (2003). Spor psikolojisi uygulamalarında yanılgılar ve gerçekler. İzmir: Dokuz eylül yayınları.
 • Konter, E. (2015). Profesyonel futbolcuların seçili kişisel, sosyal ve performans değişkenlerine gore cesaret profilleri. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 20-22 Kasım, Ankara.
 • Konter, E. (2016). Sport courage profile of university students in relation to level of resilience appraisal, physical education and sport participation. The 10th. International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT, 2016), 18-20 October, Elâzığ.
 • Konter, E., & Johan, N. G. (2012). Development of sport courage scale. Journal of Human Kinetics, 33, 163-172.
 • Loehr, J. E. (1982). Athletic excellence: Mental toughness training for sport. New York: Plume.
 • Lopez, S. J., Koetting O’Byrne, K., & Petersen, S. (Eds.). (2003). Profiling courage. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological Strengths, Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 • Mertler, C. A., & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation. United States: Pyrczak Publishing.
 • Miçooğulları, B.O., & Ekmekçi, R. (2017). Evaluation of a psychological skill training program on mental toughness and psychological wellbeing for professional soccer players. Universal Journal of Educational Research, 5(12): 2312-2319.
 • Moralı, S., & Tiryaki, Ş. (1990). Genç sporcularda yarışma performas kaygısı ve bu kaygı ile başa çıkma davranışlarının araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Park, N., & Peterson, C. (2004). Classification and measurement of character strengths: Implication for practice. In. P.A Linley, & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
 • Roberts, G., Spink, K., & Pemberton, C. L. (1999). Learning Experiences in Sport Psyhology. 2nd Edition. (U.K). Human Kinetics.
 • Sheard, M. (2013). Mental Toughness: The mindset behind sporting achievement. Second Edition, Hove, East Sussex: Routledge.
 • Sheard, M., Golby, J., & Wersch, A. V. (2009). Progress towards construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment, 25, 186-193.
 • Yardımcı, A., Sadık, R., & Kardaş, N. T. (2017). Amerikan futbolu sporcularının yalnızlık düzeyleri ve sporda mental dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki. Spor Bil Araş Derg, 2(2), 79-90.
 • Yıldız, A. B., & Yılmaz, B. (2017). Sporcularda zihinsel dayanıklılık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 15-18 Kasım, Antalya.

Examination of the level courage and mental toughness of professional wrestlers

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 70 - 78, 23.07.2018
https://doi.org/10.18826/useeabd.424017

Öz

Aim: The purpose of this study is to examine the level of courage and mental toughness of professional wrestlers according to their age, sport year, a national player, working time with their coaches, punishment and disability and the relationship between them.


Method and Materials: The study group consisted of 118 professional wrestlers with a mean age of 21.43±5.31 and 9.19±5.63 sports years.  “Mental Toughness Scale” developed by Sheard, Golby &Wersch (2009), the validity and reliability study was conducted by adopting Turkish by Altintas and Koruc (2017) and the “Courage in Sports Scale” developed by Konter and Johan (2012) are used as data collection tool. In the analysis of the data; descriptive statistics, t-test, ANOVA and Pearson Correlation analysis were applied.


Results: It was determined that wrestlers correctly accepted all sub-dimensions of the Mental Toughness Scale. It was also determined that the wrestlers participated in the subordinate dimensions of Courage in Sports Scale in terms of determination, assertiveness, dangerousness and self-sacrifice but they experienced instability in the competence-mastery dimension. There was a significant positive correlation between the courage in sports scale subscales and the mental toughness scale subscales.


Conclusion: It has been concluded that the mental toughgness and courage levels of professional wrestlers are related, and that the injuries experienced in sports environment have a negative effect on the level of mental toughness and courage.    

Kaynakça

 • Adiloğulları, İ., Görgülü, R. (2015). Sporda duygusal zekâ envanteri’nin uyarlama çalışması. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilgisi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 83-94. DOI: 10.18826/ijsets.05333.
 • Altıntaş, A., & Akalan, C. (2008). Zihinsel antrenman ve yüksek performans. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,4(1) 39-43.
 • Altıntaş, A., & Koruç B. K. (2017). Sporda zihinsel dayanıklılık envanteri’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences, 27(4), 162–171.
 • Beauchamp, M. R., Bray, S. R., & Albinson, J. G. (2002). Pre-competition imagery, self-efficacy and performance in collegiate golfers. Journal of Sport Sciences, 20, 697-705.
 • Biçer, T. (2007). Sporda duygu ve aklın yönetimi. İstanbul: Beyaz yayınları.
 • Can, Y., & Kaçay, Z. (2016). Sporcu kimlik algısı ile cesaret ve özgüven duyguları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 6176-6184.
 • Cashmore, E. (2008). Sport and Exercise Psychology, the key concepts. London. Rutledge.
 • Cattell, R. B. (1957). Personality and Motivation Structure and Measurement. New York: Harcourt, Brace and World.
 • Clough, P. J., Earle, K., & Sewell, D. (2002). Mental Toughness: The Concept and Its Measurement. (In I. Cockerill Ed.), Solutions in Sport Psychology (pp. 3243). London: Thomson Publishing.
 • Connaughton, D., Hanton, S., & Jones, G. (2010). The development and maintenance of mental toughness in the world’s best performers. The Sport Psychologist, 24, 168-193.
 • Connaughton, D., Wadey, R., Hanton, S., & Jones, G. (2008). The development and maintenance of mental toughness: Perceptions of elite performers. Journal of Sport Sciences, 26(1) 83-95.
 • Corlett, J. (2002). Virtue lost: Courage in sport. In. A. Hollowchak (Ed.), Philosophy in Sport, pp. 454-465, New Jersey: Prentice Hall.
 • Crust, L. (2007). Mental toughness in sport: A review. International Journal of Sport & Exercise Psychology, 5(3), 270-290.
 • Erbaş, M. K. (2005). Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeyi ve performans ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Ercan, H.Y. (2013). Spor ve egzersiz psikolojisi. Ankara: Nobel.
 • Görgülü, R. (2018). Spor ve egzersiz psikolojisinde kariyer basamakları, güçlükler ve tehlikeler: Birleşik Krallık ’tan model uygulamalar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 164-178. DOI: 10.25307/jssr.400474.
 • Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Petlichkoff, L. (1987). Psychological foundations of coaching: Similarities and differences among intercollegiate wrestling coaches. The Sport Psychologist, 1, 293-308
 • Grushko, A. I., Haidamashko, I. V., Ibragimov, R. R., Kornienko, D. S., Korobeynikova, E. Y., Leonov, S. V., & Veraksa, A. N. (2016). Does the motivation, anxiety and imagery skills contributes to football (soccer) experience? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 233, 181-185.
 • Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Galanis, E., & Theodorakis, Y. (2011). Self-Talk and Sports Performance: A Meta-Analysis. Perspectives on Psychological Science, 6(4) 348–356.
 • Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2007). A framework of mental toughness in the world’s best performers. The Sport Psychologist, 21, 243-264.
 • Kaynar, Ö., Seyhan, S., & Bilici, M. F. (2018). Güreşçilerde sportif başarıyı olumsuz etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(1), 54-59.
 • Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs. New York, NY: Norton.
 • Kılınç, F., Aydoğan, A., Ersoy, A., &Yavuz, A. (2012). Güreşçilerde hazırlık periyodunda uygulanan kombine kuvvet antrenmanlarının kuvvet performansları üzerine etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1.), 398-411.
 • Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality and health: An enquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1-11.
 • Konter, E. (2003). Spor psikolojisi uygulamalarında yanılgılar ve gerçekler. İzmir: Dokuz eylül yayınları.
 • Konter, E. (2015). Profesyonel futbolcuların seçili kişisel, sosyal ve performans değişkenlerine gore cesaret profilleri. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 20-22 Kasım, Ankara.
 • Konter, E. (2016). Sport courage profile of university students in relation to level of resilience appraisal, physical education and sport participation. The 10th. International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT, 2016), 18-20 October, Elâzığ.
 • Konter, E., & Johan, N. G. (2012). Development of sport courage scale. Journal of Human Kinetics, 33, 163-172.
 • Loehr, J. E. (1982). Athletic excellence: Mental toughness training for sport. New York: Plume.
 • Lopez, S. J., Koetting O’Byrne, K., & Petersen, S. (Eds.). (2003). Profiling courage. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological Strengths, Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 • Mertler, C. A., & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation. United States: Pyrczak Publishing.
 • Miçooğulları, B.O., & Ekmekçi, R. (2017). Evaluation of a psychological skill training program on mental toughness and psychological wellbeing for professional soccer players. Universal Journal of Educational Research, 5(12): 2312-2319.
 • Moralı, S., & Tiryaki, Ş. (1990). Genç sporcularda yarışma performas kaygısı ve bu kaygı ile başa çıkma davranışlarının araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Park, N., & Peterson, C. (2004). Classification and measurement of character strengths: Implication for practice. In. P.A Linley, & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
 • Roberts, G., Spink, K., & Pemberton, C. L. (1999). Learning Experiences in Sport Psyhology. 2nd Edition. (U.K). Human Kinetics.
 • Sheard, M. (2013). Mental Toughness: The mindset behind sporting achievement. Second Edition, Hove, East Sussex: Routledge.
 • Sheard, M., Golby, J., & Wersch, A. V. (2009). Progress towards construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment, 25, 186-193.
 • Yardımcı, A., Sadık, R., & Kardaş, N. T. (2017). Amerikan futbolu sporcularının yalnızlık düzeyleri ve sporda mental dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki. Spor Bil Araş Derg, 2(2), 79-90.
 • Yıldız, A. B., & Yılmaz, B. (2017). Sporcularda zihinsel dayanıklılık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 15-18 Kasım, Antalya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi June 15
Bölüm EGZERSİZ ve SPOR PSİKOLOJİSİ BİLİMLERİ
Yazarlar

Burcu GÜVENDİ (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-6170-9107
Türkiye


Ayşe TÜRKSOY
İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0001-9189-9645
Türkiye


Mehmet GÜÇLÜ Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-0673-8642
Türkiye


Erkut KONTER
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-1664-9077
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi 16 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 17 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güvendi, B. , Türksoy, A. , Güçlü, M. & Konter, E. (2018). Profesyonel güreşçilerin cesaret düzeyleri ve zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi . International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS , 4 (2) , 70-78 . DOI: 10.18826/useeabd.424017

Bu dergi DOAJ (Directory of Open Access Journal), Tubitak Ulakbim, Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index, Index Copernicus (ICV 2016, 69.46), Turkish Citation Index, ASOS Index, Turkish Education Index, Academic Resource Index, Scientific World Indexing, SOBIAD, Cosmos Impact Factor, Academic Keys, Erih Plus, CrosReff, Root Indexing, Science Library Index, InfoBase Index (IBI Factor 2017, 2.8), U.S. National Library of Medicine - National Institutes of Health, Electronic Journals Library, WorldCat, MIAR, Arastirmax Scientific Publication Index, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), CABI Abstracts, IdealOnline, Turk Medline, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), and Genamics JournalSeek tarafından indekslenmektedir.