Cilt: 4 Sayı: 2, 7.12.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makalesi

USTAD, öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda, sanatı, tasarımı araştırma ve yaşatma ilkelerini benimsemiştir. Bu nedenle UNESCO’nun 2003 yılında aldığı kararlar doğrultusunda “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine bağlı kalmak,
Dünyadaki halkbilimi, sanat ve kültürel miras çalışmalarını izlemek, bu konularda yapılan araştırmaları yayımlamak ve bu alandaki çalışmaları uluslararası düzeye taşımaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda USTAD Türkçe ve/veya İngilizce yayın yapmaktadır.

Alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün makaleler,
Alanın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve eleştiri yazıları,
Toplum kültürü, halkbilimi, etnoloji, antropoloji, doğa ve ekoloji, görsel sanatlar, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, ebru sanatı, hat sanatı, çinicilik ve süsleme sanatları ve kültürel miras çalışmalarına kuramsal ve yöntemsel açıdan katkı sağlayacak çeviriler, kısa raporlar ve bilgi notları brief report ve short communication’lar,
Alandan veya yazılı kaynaklardan yapılan derlemeler.
USTAD’da yayımlanacak yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, başka dergilerin hakem sürecine girmemiş veya ret almamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bildiri kitapçığında tam metin yayımlanmış ise USTAD’da yayımlanamaz.

Bir yazarın aynı yıl içinde en fazla iki (2) yazısı yayımlanabilir. Ancak aynı sayıda yayınlanamaz.

Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, bold ve baş harfleri büyük 14 Pt yazılmalı ve ikinci dildeki karşılığı baş harfleri büyük, başlığın hemen altında 12 Pt normal kalınlıkta yazılmalı. Makale Türkçe ise ikinci dil İngilizce, makale İngilizce ise ikinci dil Türkçe olmalıdır. Latin harflerle yazılmış Türkçe lehçelerde değerlendirmeye alınır. Bu makalelerin ikinci dili Türkçe olmalıdır.

Yazar Adı: Makale Başlığının altına yazılmalı, görev unvanı, Orcid, kurum adresi ve e-posta bilgileri, İngilizce başlığın 12 nk aralıkla altına kalın 11 Pt yazılmalıdır.

Öz: En az 250 kelime olmalıdır. Öz içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Özün hemen altında en az üç, en çok yedi anahtar kelime verilmelidir. Öz ve anahtar kelimeler Türkçe ve ikinci dilde hazırlanmalıdır. Okuyucunun özde yanıt bulması gereken sorular aşağıda çıkartılmıştır.

Çalışmanın amacı, yöntemi ve en önemli bulgu ya da bulguları nelerdir? (en az 3, en fazla 5cümle ile açıklanmalıdır)
Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışma, hangi soruya cevap aramaktadır? Hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkılmaktadır? Bu çalışma niçin gereklidir? (Okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir)
Çalışma, hangi boşluğu doldurmaktadır ve alanına hangi katkıyı sağlamaktadır? (Yalın ve net olarak açıklanmalıdır)
Çalışmada hangi yöntem kullanılmıştır?
Bulgular ve tartışmalar nelerdir?
Sonuç nedir? Makalenin önerisi nedir?
Makale Metni: Yazılar bilgisayarda 1 satır aralıkla ve 11 punto yazılmalı, Türkçe 5000, İngilizce 7000 kelimeyi geçmemeli ve özgün olmalıdır. Yazılar, MS Word programında ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Makale, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi ortaya atılmalı, gelişme bölümü (ara ve alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, sonuç bölümünde varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.

Makale Türkçe ve ikinci dildeki özü, sol 3,5 cm, sağ 3,5 cm olmalıdır. Makale metni ise sol ve sağ kenarlar 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Kaynak Gösterme: Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır. Buna göre:

Metin içinde (Soyadı, 2010:9),
Yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Erdal, 2010a, Erdal, 2010b...)
İki yazarlı yayınlarda (Soyadı, Soyadı, 2015:9),
İkiden fazla yazarlı yayınlarda (Soyadı ve ark.,1995:9),
Tarihi bilinmeyen yayınlarda “tarih yok” anlamında (ty), (Soyadı (ty)),
Sayfası bilinmeyen yayınlarda “sayfa yok” anlamında (sy), (Soyadı, 2009: (sy)),
Yazarı bilinmeyen yayınlar ise kaynak gösterilmez,
Sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir.
İnternet kaynak gösteriliyorsa site adı, yazar soyadı ve erişim tarihi (ET) bilgilerini içermelidir; (Wikipedia, Soyadı, ET: 03.01.15).
Lisans, yüksek Lisan ve doktora tezlerinin dışındaki yayımlanmamış yazılar kaynak gösterilemez.
Kaynakça: Kaynak makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

Buna göre;

Kaynakça: Kaynak makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

Buna göre;

Kitaplar

Soyadı, A (Yayın Yılı). Eser Adı. Yayın Yeri (İl): Xxx Kitapevi.

Soyadı, A (2009). Etkili Ambalaj Tasarımı. Bursa, Türkiye: Dora Yayınevi.

Soyadı, A (2012). Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Diğer Yayınlar

Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel görüşme, yayımlanmamış tezler aşağıdaki gibi, eğik ve iki tırnak içinde yazılmalıdır.

Soyadı, A (1997). “Türk Amblem Tasarımı Üzerine”, İstanbul: Cumhuriyet Gazetesi, no: 216164, p.2.

Soyadı, A (2011). “A rewiev of trepanations in Anatolia with new cases”. NJ, England: International Journal of Osteoarchaeology, no: 21, Pp.505-534.

Eksik Bilgili Kaynaklar:

Kullanılan kaynakta yapıtın yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa, künyede bu bilginin bulunması gereken yerde Yyy (yayım yeri yok), yayımlandığı yer belirtilmemişse yy (yayımcı yok), yayımlandığı tarihe ilişkin bilgi yer almıyorsa ty (tarih yok) kısaltmaları kullanılır.

Soyadı, A (2012). Sahne Fotoğrafinda Çekim Teknikleri. yyy: Ezgi Kitapevi

Soyadı, A (2012). Sahne Fotoğrafinda Çekim Teknikleri. Bursa: yy.

Soyadı, A (ty). Sahne Fotoğrafinda Çekim Teknikleri. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Çoklu Yazar:

İlk yazarın önce soyadı, sonra adının baş harfi yazılarak, diğer yazarların ise tamamının önce adının baş harfi sonra soyadı yazılır. Yazarlar virgül ile ayrılır.

Dergiler için:

Soyadı, A., A, Soyadı, A. Soyadı (2020). “Bursa Göçmen Köyleri Yaşam Alanları Fotoğrafları”. Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi, cilt(syf). DOİ.

Kitaplar iÇin:

Soyadı, A., A. Soyadı, A. Soyadı (2012). Sahne Fotoğrafinda Çekim Teknikleri. Bursa: Ezgi Kitapevi. ISSN.

Elektronik Ortamdaki Metinler: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu sırayı izler: yazar Soyadı, Adı; metnin başlığı (tırnak içinde ve italik). varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi (ET); sitenin adresi.

Aşağıdaki örnek izlenmelidir.

Soyadı, A “Tipografi Üzerine”. Yyy: 2002, ET, 07.01.2015, www.aed.org.tr.

Yazıların Gönderilmesi: Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanan yazılar, derginin resmi web adresine yazar tarafından yüklenir. Makalenin özelliğine göre gerekli ise makale ile birlikte, etik kurul raporu ile birlikte benzerlik raporu ve yazar telif formu mutlaka yüklenir. Yazarların Makalele Şablonu kullanmaları zorunludur.

Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde TDK Yazım Kılavuz ve Sözlükleri esas alınır.

Yayın Politikası

Genel İlkeler: Bursa Uludağ Üniversitesi TBMYO Grafik Tasarım Programı bünyesinde 2020 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi (International Journal of Art Design and Education), 2023 yılından itibaren bahar-kış döneminde yılda iki sayı yayınlanır. USTAD, 20 Mayıs / 20 Aralık tarihlerinde online olarak yayımlanır. Makalelerin tamamı http://sanatvetasarim.com adresinden online olarak ücretsiz okunabilir. 2020 yılından itibaren open acces politikasi gereği tüm arşive ücretsiz ulaşılabilir.

USTAD, makale yayını veya farklı giderler adı altında yazardan ücret talep etmez.USTAD, gerekli gördüğünde özel sayı çıkartarak belirli alanları tartışmaya açar ya da yurt içinde ve yurt dışında alanında söz sahibi olmuş, saygınlık kazanmış bilim ve sanat insanlarına şükranlarını sunmayı hedeflemektedir. Bu konuda karar ve yetki bilim ve yayın kuruluna aittir.

Open Acces Politikası: USTAD, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Ucretsidir

uu_logo.png   4_teknikbilimler.jpg  doi.png  ith-logo.png    a94bbc48292e3b6e54b776e608d10ad5cb_turnitin-login-page-logo-2022.png   ustadtab2.png   88x31.png   ustadkod.png    Ustad%20Dergipark.png

Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi USTAD Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. © USTAD 2020 / ustad@uludag.edu.tr / eISSN: 2979-9775