Konferans Bildirisi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX THE GLOBAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN TURKEY: A THEORETICAL PERSPECTIVE

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 29 - 46, 30.06.2017
https://doi.org/10.30711/utead.310378

Öz

In the process of rapid change and transformation in every aspect of globalization's economy politics, entrepreneurial approaches have begun to change as well as businesses. Entrepreneurs who have the opportunity to make markets easier to access now have started to operate not only in national markets, but also in international markets and even in global markets. The objective of this study is to emphasize the importance of this concept which draws attention of the whole world by approaching the global entrepreneurship literature with a broad perspective and to analyze the development situation of entrepreneurship in Turkey in the light of the published global entrepreneurship indices. It turned out that global entrepreneurship is a new emerging field in our country and that it needs to be supported more economically, socially and politically in order to develop the already existing global entrepreneurial potential.


Kaynakça

 • ARICIOĞLU, E . (2012). “Kalkınma Kavramına Küreselleşme Perspektifinden Bir Bakış”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), ss. 36-53.
 • AYDEMİR C. ve KAYA M.8 (2007). “Küreselleşme Kavramı ve Ekonomik Yönü”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), ss. 260-282.
 • DICKEN, P. (1992). “Global Shift: The Internationalization of Economic Activity”, Newyork: Guilford Press.
 • GÜLÇUBUK, A. (2014). “Küreselleşme Sürecinde Yeni Ürün Geliştirme, İnovasyon Ve Stratejik İşbirliklerinin Artan Önemi Ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), ss. 207-223.
 • ISENBERG, D. (2008,). “The Global Entrepreneur-A New Breed of Entrepreneur is Thinking Across Borders From One Day”, Harvard Business Review, ss. 107-111.
 • KARADENİZ, E.E., (2010). “Entrepreneurship in Turkey”, GEM 2010 Turkey Report.
 • KARADENİZ, E. E., (2014), “2013 ve 2014 verileriyle Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik”, GEM 2014.
 • KELLEY,D., SINGER,S. ve HERRINGTON,M.(2016). GEM 2015/2016 Global Report
 • KARABIÇAK, M. (2002). “Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Ortaya Çıkan Yönelim ve Tepkiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), ss. 115-131.
 • KOSGEB-GİSEP (2015). “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015 –2018”, Ankara. http://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/2252/turkiyenin-girisimcilik-stratejisi-ve-eylem-plani-hazir
 • KOSGEB, (2016). “2015 – 2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)”. Ankara. http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KSEP%20G%C3%BCncellenen%20Eylem%20Plan%C4%B1%202015-2018_06_05_2016.pdf
 • Küresel Girişimcilik Endeksi İşleyişi. http://www.gemconsortium.org/, Erişim Tarihi: 07.11.2016.
 • Küresel Girişimcilik Gelişimi. http://www.girisimcilik.org/girisimcilik/global-kuresel-girisimcilik, Erişim Tarihi: 20.12.2015
 • ÖZDEMİR, S., ERSÖZ , H.Y. ve SARIOĞLU, H.İ. (2007). “Küçük Girişimciliğin Artan Önemi ve KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 53, ss. 173-230.
 • ŞENSES, F. (2004). “Neo Liberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel Mi?”, Kalkınma ve Küreselleşme, ERC Working Papers İn Economics, 4(9).
 • T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı (COSME). http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49615&l=1, Erişim Tarihi: 08.11.2016.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı (2015). Onuncu Kalkınma Planı 2013-2018. Ankara. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/24/2015_program%C4%B1_15_12_2014.pdf , Erişim Tarihi: 09.05.2017
 • TDK, “Küreselleşmenin Tanımı”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5821f9e4460c48.78548330, Erişim Tarihi: 08.11.2016.
 • Uluslararası Girişimcilik Merkezini Oluşumu, http://habitatdernegi.org/projeler/ugm/, Erişim Tarihi: 08.11.2016.
 • YELDAN, E. (2002). “Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler”, Praksis Sosyal Bilimler Dergisi, 7, ss. 19-34.

KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: KÜRESEL GİRİŞİMCİLİĞE TEORİK BİR BAKIŞ AÇISI

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 29 - 46, 30.06.2017
https://doi.org/10.30711/utead.310378

Öz

Küreselleşmenin ekonomiden politikaya her alandaki hızlı değişim ve dönüşüm süreciyle işletmelerin yanında girişimcilik yaklaşımları da değişmeye başlamıştır. Pazarların ulaşılabilirliğinin kolaylaşmasını fırsat bilen girişimciler artık yalnızca ulusal pazarlarda değil uluslararası pazarlarda hatta bunun ötesinde küresel pazarlarda faaliyette bulunmaya başlamışlardır. Çalışmanın amacı küresel girişimcilik literatürüne geniş bir bakış açısıyla yaklaşarak tüm dünyanın dikkatini çeken bu kavramın önemi vurgulamak ve yayınlanan küresel girişimcilik endeksleri ışığında girişimciliğin Türkiye’de ki gelişim durumunu analiz etmektir. Çalışma sonucunda küresel girişimciliğin ülkemizde gelişmekte olan yeni bir alan olduğu ve zaten var olan küresel girişimci potansiyelinin geliştirilmesi için ekonomik, sosyal ve politik anlamda daha fazla desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.


Kaynakça

 • ARICIOĞLU, E . (2012). “Kalkınma Kavramına Küreselleşme Perspektifinden Bir Bakış”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), ss. 36-53.
 • AYDEMİR C. ve KAYA M.8 (2007). “Küreselleşme Kavramı ve Ekonomik Yönü”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), ss. 260-282.
 • DICKEN, P. (1992). “Global Shift: The Internationalization of Economic Activity”, Newyork: Guilford Press.
 • GÜLÇUBUK, A. (2014). “Küreselleşme Sürecinde Yeni Ürün Geliştirme, İnovasyon Ve Stratejik İşbirliklerinin Artan Önemi Ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), ss. 207-223.
 • ISENBERG, D. (2008,). “The Global Entrepreneur-A New Breed of Entrepreneur is Thinking Across Borders From One Day”, Harvard Business Review, ss. 107-111.
 • KARADENİZ, E.E., (2010). “Entrepreneurship in Turkey”, GEM 2010 Turkey Report.
 • KARADENİZ, E. E., (2014), “2013 ve 2014 verileriyle Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik”, GEM 2014.
 • KELLEY,D., SINGER,S. ve HERRINGTON,M.(2016). GEM 2015/2016 Global Report
 • KARABIÇAK, M. (2002). “Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Ortaya Çıkan Yönelim ve Tepkiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), ss. 115-131.
 • KOSGEB-GİSEP (2015). “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015 –2018”, Ankara. http://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/2252/turkiyenin-girisimcilik-stratejisi-ve-eylem-plani-hazir
 • KOSGEB, (2016). “2015 – 2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)”. Ankara. http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KSEP%20G%C3%BCncellenen%20Eylem%20Plan%C4%B1%202015-2018_06_05_2016.pdf
 • Küresel Girişimcilik Endeksi İşleyişi. http://www.gemconsortium.org/, Erişim Tarihi: 07.11.2016.
 • Küresel Girişimcilik Gelişimi. http://www.girisimcilik.org/girisimcilik/global-kuresel-girisimcilik, Erişim Tarihi: 20.12.2015
 • ÖZDEMİR, S., ERSÖZ , H.Y. ve SARIOĞLU, H.İ. (2007). “Küçük Girişimciliğin Artan Önemi ve KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 53, ss. 173-230.
 • ŞENSES, F. (2004). “Neo Liberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel Mi?”, Kalkınma ve Küreselleşme, ERC Working Papers İn Economics, 4(9).
 • T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı (COSME). http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49615&l=1, Erişim Tarihi: 08.11.2016.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı (2015). Onuncu Kalkınma Planı 2013-2018. Ankara. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/24/2015_program%C4%B1_15_12_2014.pdf , Erişim Tarihi: 09.05.2017
 • TDK, “Küreselleşmenin Tanımı”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5821f9e4460c48.78548330, Erişim Tarihi: 08.11.2016.
 • Uluslararası Girişimcilik Merkezini Oluşumu, http://habitatdernegi.org/projeler/ugm/, Erişim Tarihi: 08.11.2016.
 • YELDAN, E. (2002). “Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler”, Praksis Sosyal Bilimler Dergisi, 7, ss. 19-34.

Ayrıntılar

Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Gül BİLGİNER
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2407-5598
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Başvuru Tarihi 3 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 15 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bilginer, F. G. (2017). KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: KÜRESEL GİRİŞİMCİLİĞE TEORİK BİR BAKIŞ AÇISI . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 29-46 . DOI: 10.30711/utead.310378

Cited By