Yazım Kuralları

YASAMA DERGİSİ BİÇİM REHBERİ

1. Çalışmaların başlıklar dâhil olmak üzere metin kısmında Times New Roman yazı tipi ve 12 punto yazı karakteri kullanılır. Dipnotlarda ve bloklanmış alıntılarda 10 punto yazı karakteri kullanılır. Tablolarda ise duruma göre 8-12 punto yazı karakteri kullanılabilir. Metin iki yana yaslanır, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılır.
2. Metin dik ve normal harflerle yazılır. Sadece bölüm başlıkları ile (varsa) “giriş”, “sonuç”, “kaynakça” ve (varsa) “ekler” başlıkları büyük harflerle yazılır. Özel olarak vurgulanmak istenen ifadelerde ve yabancı dilden ödünç alınmış sözcüklerde italik karakter de kullanılabilir.
3. Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 pt) boşluk bırakılır. Paragraflar arasında ve başlıklarla paragraflar arasında “6 nk” aralık bırakılır.
4. Paragraflar soldan 1,25 cm içerden başlar ve metin iki yana yaslanır. Bloklanmış alıntılarda soldan ve sağdan 1,25 cm girinti yapılır.
5. Birinci derece bölüm başlıklarının tamamı büyük harf ile yazılır. İkinci, üçüncü ve dördüncü derece alt bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Tüm bölüm başlıklarında yazı karakteri koyu renk olur. Başlıklar da paragraflar gibi 1,25 cm içerden başlar. Giriş, sonuç, kaynakça ve eklerde başlık numaralandırmasına başvurulmaz.
Bölüm başlıkları aşağıdaki şekilde numaralandırılır:
1. BİRİNCİ DERECE BÖLÜM BAŞLIĞI
1.1. İkinci Derece Bölüm Başlığı
1.1.1. Üçüncü Derece Bölüm Başlığı
1.1.1.1. Dördüncü Derece Bölüm Başlığı
2. BİRİNCİ DERECE BÖLÜM BAŞLIĞI
6. Makalenin en az 100 en çok 150 kelimeden oluşan ve tek paragraf halinde yazılan özeti ile başlığına ve makalenin ilgili olduğu alan ve işlediği konuyu gösteren 5 anahtar kelimeye Türkçe ve İngilizce olarak metnin başında yer vermelidir. Kitap tanıtma yazıları, bilimsel makale çevirileri ve “güncel ya da tarihsel olay ve belgeleri inceleyen yazılar için özet ve anahtar kelime koşulları aranmaz; ancak bu yazıların da Türkçe ve İngilizce başlıklarına metnin başında yer verilmesi gerekir.
7. Makalenin ana metninden önceki bilgilerin sıralaması şu şekilde yapılır: Makalenin Türkçe Başlığı > Yazarın Unvanı, Adı Soyadı, Kurumu, E-posta adresi, ORCID > Özet > Anahtar Kelimeler > Makalenin İngilizce Başlığı > Abstract > Keywords.
8. Makaleler, kaynakça dâhil 5.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır.
9. Metin içerisindeki dipnot numaraları noktalama işaretinden sonra kullanılmalıdır.
10. Kaynak göstermede sadece geleneksel dipnot (Kıta Avrupası) yöntemi kullanılır.
Alıntı Yapılan Kaynağa İlk Kez Başvuru Yapıldığında:
- Tek Yazarlı Kaynak:
Carl Schmitt, Kanunilik ve Meşruiyet, İthaki Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2018, s. 35.
Pınar Aydoğan, “Yunus Nadi ve Köycülük Düşüncesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 73, S. 2, s. 426.
Senem Öner, Çeviri Yoluyla Kanun Yapmak: 1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunu’nun 1810 Tarihli Fransız Ceza Kanunu’ndan Çevrilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013, s. 103.
Fatih Kahya, “Osmanlı Döneminde Sigorta Şirketlerinin Rağbet Ettikleri Şehirler”, VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-28 Mayıs 2016-İstanbul, (Ed.: Rahmi Deniz Özbay), İstanbul Yayınları, İstanbul, 2016, s. 97.
Milliyet, 7 Mayıs 1978, s. 5.
Recep Büyüktolu, “Köy Kanunu”, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/koy-kanunu/, Erişim Tarihi: 29.08.2021.
Kaynak Kişi: Bedia Yağız; Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürü, Görüşme Tarihi: 28.08.1993.
- İki Yazarlı Kaynak:
Etienne Balibar - Immanuel Wallerstein, Irk Ulus Sınıf, Çev. Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, 1993, s. 50.
- İkiden Fazla Yazarlı Kaynak:
Etienne Balibar vd., Irk Ulus Sınıf, Çev. Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, 1993, s. 50.
Alıntı Yapılan Kaynağa İkinci veya Devam Eden Başvurularda:
- Tek Yazarlı Kaynak:
Schmitt, Kanunilik ve…, s. 35.
Aydoğan, “Yunus Nadi ve…”, s. 426.
- İki Yazarlı Kaynak:
Balibar - Wallerstein, Irk Ulus…, s. 50.
- İkiden Fazla Yazarlı Kaynak:
Balibar vd., Irk Ulus…, s. 50.
- Ardışık Atıflarda:
a.k., s. 50.
Kaynakça Yazımı
Dipnotlarda kullanılan tüm kaynaklar, künyenin ilk harfi esas alınarak alfabetik sıraya göre aşağıda gösterildiği biçimde düzenlenir. Kaynakçadaki “paragraf” düzenlemesinde, “Özel: Asılı” ve “Değer: 1,25 cm” ölçütleri uygulanır. Gereksinim duyulması durumunda kaynakçada kaynak türüne göre sınıflandırma yapılabilir.
Aydoğan, Pınar, “Yunus Nadi ve Köycülük Düşüncesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 73, S. 2.
Büyüktolu, Recep, “Köy Kanunu”, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/koy-kanunu/, Erişim Tarihi: 29.08.2021.
Kahya, Fatih, “Osmanlı Döneminde Sigorta Şirketlerinin Rağbet Ettikleri Şehirler”, VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-28 Mayıs 2016-İstanbul, (Ed.: Rahmi Deniz Özbay), İstanbul Yayınları, İstanbul, 2016.
Kaynak Kişi: Bedia Yağız; Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürü, Görüşme Tarihi: 28.08.1993.
Milliyet, 7 Mayıs 1978.
Öner, Senem, Çeviri Yoluyla Kanun Yapmak: 1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunu’nun 1810 Tarihli Fransız Ceza Kanunu’ndan Çevrilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.
Schmitt, Carl, Kanunilik ve Meşruiyet, İthaki Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2018.
11. Makaleler Biçim Rehberine uygun değilse hakem ataması yapılmaksızın yazara düzeltmeleri yapması için geri gönderilir.