Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 239 - 256 2019-12-31

اللغة العربية والهوية الإسلامية
Arabic language and Islamic identity
Arapça Dili ve İslâmî Kimlik

Lahrech Assaad ELMAHACEN [1]


إن لهذا البحث أهمية كبرى؛ لأنه يتعلق بأمر مهم يمس المسلم في عنوان هويته الإسلامية ألا وهي لغته العربية، التي من خلالها يفهم قرآنه ويتعبد ربه، فهي لغة دين وحضارة وعلم وثقافة . والذي دفع الباحث إلى كتابة هذا البحث ما لمسه من عزوف عن اللغة العربية عند كثير من الناس في هذا العصر، والمبالغة بالاهتمام باللغات الأخرى على حساب لغة القرآن، فنجد بعض الكليات أصبحت اللغة الإنجليزية اللغة المعتمدة في التدريس، وأصبح أغلب الناس يوجهون أبناءهم لدراسة اللغات الأخرى على حساب اللغة العربية. وقد أكد البحث منزلة اللغة العربية في الشريعة الإسلامية ، والدليل على عظم هذه المنزلة قوله تعالى : ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. وارتباط اللغة العربية بمصدر الإسلام الأول كتاب الله، جعل لها وثيق الصلة بالهوية الإسلامية، فهي لغة فكر وعقيدة، ولا يفهم الدين، ولا تدرك مقاصده إلا عن طريقها . وقد اقترح البحث بعض الحلول لاستعادة ريادة هذه اللغة ، منها : دعم اللغة العربية ، بأن تكون لغة بعض العلوم الحديثة من الطب والهندسة وغيرهما ، وذلك بترجمة مثل هذه العلوم باللغة العربية . ينبغي على الأمة العربية والإسلامية أن تنشر اللغة العربية في كل أرجاء الدنيا بكل الوسائل المتاحة . من أهم نتائج البحث : 1- للغة العربية أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية. 2- كانت اللغة العربية من أهم اللغات للناس في زمن نهضة الأمة الإسلامية. 3- اللغة العربية أحد ركائز الهوية الإسلامية. الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، الهوية الإسلامية، منزلة اللغة العربية، الملة، الدين.
This research is of great importance, because it concerns an important thing that touches the Muslim in his Islamic identity, which is the Arabic language, through which he understands the Koran and worships Allah, it is the language of religion, civilization, science and culture. Which led the researcher to write this research is the reluctance of the Arabic language of many people in this era, and exaggerated attention to other languages at the expense of the language of the Koran, we find that some colleges have adopted English as the language of study, and most people now direct their children to study other languages at the expense of Arabic. The research confirmed the status of the Arabic language in Islamic law, and the evidence of the greatness of this status in these words of Almighty : "A Book whose verses have been detailed, an Arabic Qur'an for a people who know" (Fussilat 3) The link between Arabic and the source of Islam, the first book of Allah, made it closely related to the Islamic identity. The research suggested some solutions to restore the leadership of this language, including: Supporting the Arabic language, to be the language of some modern sciences of medicine, engineering and others, by translating such sciences in Arabic. The Arab and Top search results: 1. Arabic is of great importance in Islamic law. 2- Arabic was one of the most important languages for people in the time of the renaissance of the Islamic nation. 3. Arabic is one of the pillars of Islamic identity.
Bu araştırma büyük önem taşımaktadır. Çünkü araştırma, müslümana Kur’anı anladığı ve Allah'a ibadet ettiği dil olan Arapçanın İslami kimliğine dokunan önemli bir şeyle ilgilidir. Arapça, din, medeniyet, bilim ve kültür dilidir. Araştırmacının bu araştırmayı yazmasına yol açan, bu dönemde birçok insanın Arapça dilinin isteksizliği olduğunu ve Kur'an dili pahasına diğer dillere dikkatini abarttığını, bazı kolejlerin İngilizceyi dil olarak kabul ettiğini tespit edilmiştir. Çoğu kişi artık çocuklarını Arapça pahasına başka dilleri okumaya yönlendiriyor. Araştırma, İslam hukukunda Arap dilinin durumunu ve bu statünün büyüklüğünün Allah’ın yüce sözleriyle doğrulandığını doğrulamıştır: “Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.” (Fussilet 3). Arapça ile İslam'ın kaynağı olan Allah'ın kitabı arasındaki bağlantı, onu İslami kimlikle yakından ilişkilendirmiştir. Araştırma, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, bu dilin öncülüğünü geri kazanmaya yönelik bazı çözümler önermiştir. Arapça dili, bu tür bilimleri Arapça'ya çevirerek bazı modern tıp, mühendislik ve diğer bilimlerin dili haline getirilmelidir. Araştırmanın en temel sonuçları: 1. Arapça, İslam hukukunda çok önemlidir. 2. Arapça, İslam ümmetinin kalkınması döneminde insanlar için en önemli dillerden biridir. 3. Arapça, İslami kimliğin temellerinden biridir.
  • Kur’ânu’l-Kerîm.
  • Abdulmelik b. Muhammed b. İsmâî’l Ebû Mansûr es-Seâ’libî. Fıkhu’l-Lüğa ve Sirru’l-A’rabiyye. tahkik: Abdurrezzâk el-Mehdî. Dâru İhyâi’t-turâsi’l-A’rabî; 1422/2002.
  • Ahmed b. Ali b. Abdulkâdir Teqıyyuddin el-Makrîzî. Resâilu’l-Makrîzî. Dâru’l-hadîs, el-Kâhire, 1419 h.
  • Ebu Ca’fer ed-Dabî Ahmed b. Yahyâ b. Ahmed b. U’meyra. Buğyetu’l-mültemis fî târîhi ricâli ehli’l-endelüs. Dâru’l-kâtibi’l-A’rabî, el-Kâhire 1967.
  • Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Basrî el-Bağdâdî el-Mâverdî. el-Ahkâmu’s-sultâniyye. Dâru’l-Hadîs, el-Kâhire, ty.
  • el-Hüviyyetu’l-İslâmiyye ve’t-tehaddiyâtu’l-letî Tüvâcihuhâ, el-Elûke, Râbıt:(http://www.Alukah.net/publications_competitions/0/40298/_ftnref20).
  • Gansalice Balisenya. Târîhu’l-fikri’l-Endelusî, Anhıl. terc. Huseyn Munis. Mektebetu’s-seqâfeti’d-Dîniyye), ty.
  • Hayruddîn b. Muhammed b. Mahmûd b. Muhammed ez-Zeriklî. el-A’lâm. Dâru’l-i’lim li’l-melâyîn, Tab’ı: 15, 2002.
  • Muhammed b. Muhammed b. Abdurrezzâk el-mulekkab bi Murtedâ ez-Zebîdî. Tâcu’l-A’rûs min cevâhiri’l-Kâmûs li mecmûatin mine’l-muhakkıkîn, Dâru’l-hidâye, ty.
  • Tekıyyuddîn Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Abdülhalîm b. Teymiye. Iktidâu’s-sırâta’l-musteqıym limuhâlefeti eshâbi’l-cehıym. el-Muhakkik: Nâsır Abdülkerîm el-A’kl, Dâru Âlemi’l-kütüb,. Beyrût, Lübnân, et-Tab’a’tu’s-sâbia’, 1419/1999.
Birincil Dil ar
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7870-795X
Yazar: Lahrech Assaad ELMAHACEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Câmia’tu Zeyyân Â’şûr el-Celfe el-Cezâir
Ülke: Algeria


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Mart 2019
Kabul Tarihi : 3 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Chicago Elmahacen, L . "اللغة العربية والهوية الإسلامية". Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2019 ): 239-256