Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İndî’nin Manzum Menâsik-i Hacc’ı (İnceleme Metin Dizin ve Sözlük)

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 421 - 427, 15.12.2020

Öz

X. asırdan itibaren oluşmaya başlayan Türk-İslam Edebiyatının en belirgin vasfı dinî hususiyetleri bünyesinde barındırmasıdır. Türk-İslam edebiyatının ilk döneminden itibaren edebiyatın dış kaynakların tesiri ile tekâmülünü nihayete erdirdiği ve zirveye çıktığı dönemlere kadar şairler ve diğer müellifler, “tevhid, münacat, na’t, mevlid, manzum hadis, hicret-name tarzında eserler ortaya koydukları görülmektedir. Şairlerin öteden bu yana hemen hemen bütün türlerde kaleme aldıkları bu kabil eserlerle hem halkı muayyen konular hakkında bilgilendirmek istemişler hem de hayır dua alarak dünya ve ahirette mutluluğun kapılarını aralama düşüncesinde olmuşlardır. Zaman ve mekân üstü olarak düşündükleri bilgi ve değerin meydana getirdiği bu ruh halini hayatın merkezine konumlandıran şairlerden biri de hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmayan “Çorumlu İndî”’dir. Eserin zahriyye kaydında var olan şu bilgiden hareketle, “Bu kitabın nazımı ‘indî’nin kim olduğuna dair bir malumat elde edilemedi. Kitabın hattatı bizim mualimimiz Hamidiye mektebi İbtidâîsi şimdi Albayrak denilen okuldadır....” yine söz konusu eserin muhtelif yerlerinde, var olan dört ayrı bilgiden hareketle şairin mahlasının “İndî” olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Burada var olan bilgiler ışığında şairin XIX. Yüzyılda yaşadığı ve Çorumlu olduğu tespit edilmiştir. Eserin, dil kullanımını göz önüne aldığımızda şairin eserini Arapça ve Farsçaya boğmayıp sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanmakla beraber, aynı zamanda Arapça ve Farsçaya vukufiyeti dikkatten kaçmamaktadır. Eserde kullanılmış olan kaynaklar ve dilin kullanımı gibi kimi saiklerden hareketle İndî’nin âlim bir kişiliğe sahip olduğu ve ulema sınıfından olduğunu söylemek mümkündür. Eserinde ilmi mirasın değerlerine yer veren şair, kendisinden önceki dönemde yaşamış olup halk arasında saygın bir yere sahip olan Süleyman Çelebi’nin mevlidini gerek vezin gerekse vasıta beyti yönüyle iktibas sanatı çerçevesinde eserine taşıma yoluna gitmiştir. Bu durum, şairin edebi mahfilleri iyi tanıdığı ve şiire hâkim olduğuna dair bize kimi ipuçları sunmaktadır. Elimizdeki eser, klasik gelenek içerisinde fazlasıyla karşılık bulmuş olan nasihatname türünü andırmaktadır. Şair, eserini hikemi üslubun değerleri çerçevesinde olgunlaştırma yoluna gitmiştir.

Kaynakça

  • Kiraz, Seydi. İNDÎ’NİN MANZUM MENÂSİK-İ HACC’I (İNCELEME METİN DİZİN VE SÖZLÜK), Fenomen Yayınları, Erzurum 2020,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

İdris SÖYLEMEZ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9798-4453
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 26 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 2 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Söylemez, İdris . "İndî’nin Manzum Menâsik-i Hacc’ı (İnceleme Metin Dizin ve Sözlük)". Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Aralık 2020): 421-427 .


26054    25563   17501   17503   17502   17507   17504   17505

17506   17998       20270
17548