Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 42 - 57, 16.04.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin zamanı kullanma düzeylerinin öğretmen görüşleriyle belirlenmesidir. Öğretmenlerin zaman kullanımını, karşılaştıkları zaman tuzaklarını ve zamanı etkili kullanma yöntemlerini belirlemek; zaman kullanımı, zaman tuzakları ve zamanı etkili kullanmayla ilgili öğretmen görüşlerinin öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemi, görev yaptığı okulun öğretim şekli, branşı ve görev yaptığı ilçe değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören’de görev yapan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrende uygun örneklem yöntemiyle %95 güven aralığı ve %5 hata payı ile 536 ilkokul öğretmeni belirlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem T-testi, bağımsız örneklemler için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arasındaki farkın yönünü belirlemek için ise Tukey testi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin zaman kullanımı boyutunda en sık okula zamanında gitme, en az ise zaman çizelgesi hazırlama davranışları sergiledikleri bulunmuştur. Öğretmenlerin zaman kullanımlarının tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin zaman kullanmalarının mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farlılık bulunmuştur. Zaman tuzakları boyutunda öğretmenlerin zaman tuzaklarından en sık öğrencilerin seviyelerinin farklılığı en az ise veli görüşmelerinin ders saatinde yapılması adlı zaman tuzaklarına yakalandıkları görülmüştür. Zamanı etkin kullanma boyutunda öğretmenler en sık derse zamanında başlama, bitirme en az ise geç gelen öğrencileri sınıfa almama yöntemlerini kullanmaktadırlar. Zamanı etkili kullanma boyutunun okulun öğretim şekli değişkenine göre incelendiğinde normal öğretim yapan okullardaki öğretmenlerin ikili öğretim yapan okullardaki öğretmenlere göre zamanı daha etkili kullandıkları bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akçinar, S. (2014). Örgütsel Zaman Yönetimi ve Etkin Zaman Kullanımı. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın, A. (2003). Zaman Yönetimi. Sınıf Yönetimi içinde. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bayramlı, Ü. Ü. (2015). Zaman Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Can, N. (2007a). Eğitim çalışanlarının görüşlerine göre öğretmenin sınıfta zaman yönetimi davranışları. A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 88-103.
 • Can, N. (2015b). Sınıfta Zaman Yönetimi. E. D. Erbaş içinde, Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim (s. 29-57). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceren, A. (2008). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Derste Zamanı Etkili Kullanma Yeterlilikleri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Claessens, B. J., Van Eerde, W., Rutte, C. G., & Roe, R. A. (2007). A review of the time management literature. Personnel review, 36(2), 255-276.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 207-237.
 • Çermik, H. (2006). Sınıfta Zaman Yönetimi. M. Yılman içinde, Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Dağlı, A. (2000). Zaman yönetimi. Eğitim ve Bilim, 42-49.
 • Doğan, S., Uğurlu, C. T., & Karakaş, H. (2014). Etkili sınıf yönetimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 1097-1119.
 • Ekici, G. (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Erdem, R., & Kaya, S. (1998). Zaman yönetimi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 99-120.
 • Güçlü, N. (2001). Zaman yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 87-106.
 • Hoover, J. (2007). Best Practices: Time Management: Set Priorities to Get the Right Things Done. USA: Harpercollins.
 • Josephs, R. (1996). Zaman yönetimi. (Ö. Koşar, Çev.) İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • J.A.Francis-Smythe, & Ivan.T.Robertson. (1999). On the relationship between time management and time estimation. British Journal of Psychology.
 • Karaköse, T. (2009). okul müdürlerinin bireysel zaman yönetimi becerileri. Akademik Araştırmalar dergisi, 149-160.
 • Kocabaş, İ., & Erdem, R. (2003). Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 190-203.
 • Mackenzie, R. A. (1989). Zaman tuzağı. (Y. Güneri, Çev.) İstanbul: İlgi Yayınevi.
 • Sabuncuoğlu, Z., Paşa, M., & Kaymaz, K. (2010). Zaman yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Scoot, M. (1997). Zaman yönetimi. (A. Ç. Çelik, Çev.) İstanbul: Rota Yayıncılık.
 • Tutar, H. (2015). Zaman yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yenilmez, R. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işteki zaman tuzakları ve baş etme yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldız & Yıldız, 2016, The relationship between academic procrastination and hopelessness perceptions of primary school teaching department students. International Online Journal of Educational Sciences, 2016, 8 (3), 234-251.

Determination of Time Management Skills of Primary School Teachers

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 42 - 57, 16.04.2018

Öz

The aim of this research is to determine the degrees of time use of primary school teachers. To determine time use of teachers, time traps that they encounter and time management methods of teachers; the views of teachers about time use, time traps and time management have been analyzed according to the variables of their gender, professional seniority, their schools being a double shift school or not, their branch and the district they are working in.The population consists of primary school teacher from Bağcılar, Bahçelievler and Güngören districts. 536 primary school teachers have been determined by adequate sample method with 95% confidence interval and margin of error in the population. In analysis, unpaired t test, one-way analysis of variance (ANOVA) for unpaired sample and to determine the direction of difference among the groups Tukey have been used. In conclusion, it is discovered that teachers exhibit behavior of arriving school on time at most and behavior of preparing a time schedule at least. When the results of one-way analysis of variance of teachers’ time use, a huge difference has been observed in time use according to professional seniority. In relation to time traps, the difference among the students’ educational level has been the most frequent and the making parent-teacher meetings during class hour have been the least frequent time traps. In relation to time management, teachers use starting and finishing the class on time at most frequency and not-admitting the late comer students to the class methods at least frequency. When time management dimension has been analyzed according to the class hours, it has been discovered that teachers of double shift school use time less efficiently than teachers of whole-day school teachers.

Kaynakça

 • Akçinar, S. (2014). Örgütsel Zaman Yönetimi ve Etkin Zaman Kullanımı. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın, A. (2003). Zaman Yönetimi. Sınıf Yönetimi içinde. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bayramlı, Ü. Ü. (2015). Zaman Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Can, N. (2007a). Eğitim çalışanlarının görüşlerine göre öğretmenin sınıfta zaman yönetimi davranışları. A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 88-103.
 • Can, N. (2015b). Sınıfta Zaman Yönetimi. E. D. Erbaş içinde, Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim (s. 29-57). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceren, A. (2008). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Derste Zamanı Etkili Kullanma Yeterlilikleri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Claessens, B. J., Van Eerde, W., Rutte, C. G., & Roe, R. A. (2007). A review of the time management literature. Personnel review, 36(2), 255-276.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 207-237.
 • Çermik, H. (2006). Sınıfta Zaman Yönetimi. M. Yılman içinde, Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Dağlı, A. (2000). Zaman yönetimi. Eğitim ve Bilim, 42-49.
 • Doğan, S., Uğurlu, C. T., & Karakaş, H. (2014). Etkili sınıf yönetimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 1097-1119.
 • Ekici, G. (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Erdem, R., & Kaya, S. (1998). Zaman yönetimi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 99-120.
 • Güçlü, N. (2001). Zaman yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 87-106.
 • Hoover, J. (2007). Best Practices: Time Management: Set Priorities to Get the Right Things Done. USA: Harpercollins.
 • Josephs, R. (1996). Zaman yönetimi. (Ö. Koşar, Çev.) İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • J.A.Francis-Smythe, & Ivan.T.Robertson. (1999). On the relationship between time management and time estimation. British Journal of Psychology.
 • Karaköse, T. (2009). okul müdürlerinin bireysel zaman yönetimi becerileri. Akademik Araştırmalar dergisi, 149-160.
 • Kocabaş, İ., & Erdem, R. (2003). Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 190-203.
 • Mackenzie, R. A. (1989). Zaman tuzağı. (Y. Güneri, Çev.) İstanbul: İlgi Yayınevi.
 • Sabuncuoğlu, Z., Paşa, M., & Kaymaz, K. (2010). Zaman yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Scoot, M. (1997). Zaman yönetimi. (A. Ç. Çelik, Çev.) İstanbul: Rota Yayıncılık.
 • Tutar, H. (2015). Zaman yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yenilmez, R. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işteki zaman tuzakları ve baş etme yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldız & Yıldız, 2016, The relationship between academic procrastination and hopelessness perceptions of primary school teaching department students. International Online Journal of Educational Sciences, 2016, 8 (3), 234-251.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut BOYRAZ (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


İbrahim KOCABAŞ
Yildiz Technical University, Turkey

Yayımlanma Tarihi 16 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ysbed409849, journal = {Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-2036}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yıldız Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız - İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {42 - 57}, doi = {}, title = {İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Boyraz, Mahmut and Kocabaş, İbrahim} }
APA Boyraz, M. & Kocabaş, İ. (2018). İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (1) , 42-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/36582/409849
MLA Boyraz, M. , Kocabaş, İ. "İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi" . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2018 ): 42-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/36582/409849>
Chicago Boyraz, M. , Kocabaş, İ. "İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2018 ): 42-57
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi AU - Mahmut Boyraz , İbrahim Kocabaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 57 VL - 2 IS - 1 SN - -2587-2036 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi %A Mahmut Boyraz , İbrahim Kocabaş %T İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2587-2036 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Boyraz, Mahmut , Kocabaş, İbrahim . "İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 1 (Nisan 2018): 42-57 .
AMA Boyraz M. , Kocabaş İ. İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 2(1): 42-57.
Vancouver Boyraz M. , Kocabaş İ. İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 2(1): 42-57.
IEEE M. Boyraz ve İ. Kocabaş , "İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 42-57, Nis. 2018