Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bibliometric Analysis of Personality Types Studies in The National Thesis Center

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 119 - 127, 12.04.2022

Öz

Kaynakça

 • AYDIN, C, ÖZEL, Ç. (2017). A ve B Kişilik Tiplerinin Boş Zaman Davranışlarının Kıyaslanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 21-41. DOI: 10.17494/ogusbd.371372.
 • AYVAZ, E.E., (2020). Öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi öğrencileri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BODUR, M., (2020). Çalışma ortamı ve kişilik tiplerinin çalışanların iç girişimciliğinin göstergesi olarak inovasyon potansiyeline etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAYAT, F., (2020). Kişilik özelliklerinin örgütsel adalet algısına etkisi: Van Ferit Melen Havalimanında uygulamalı bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇOBAN, R., (2020). Liderin kişilik özelliklerinin işyeri ilişkileri kalitesine etkisinde politik becerinin aracı rolü üzerine havacılık ve sağlık sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma, Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DURNA U. (2004). “Stres, A ve B Tipi Kişilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 191-206.
 • Tuna, A. F., Turanlı, M. (2020). An Investigation of The Relationship Between Five Factor Personality Traits and Individual Innovativeness In Service Industries. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9 (1) , 1-9 .
 • FIRIN, S., (2020). Psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa etkisinde kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü üzerine bir araştırma, Doktora tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HAYDAROĞLU, S., (2020). Beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel muhalefete etkisi ve lider-üye etkileşiminin düzenleyici rolü: Beyaz yakalı çalışanlar üzerinde bir araştırma, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KURT. N, DEMİRBOLAT, A. (2020). Atama Türleri Bağlamında Öğretmenlerin Mesleki Benlik Algılarının İncelenmesi International Journal of Social Sciences, 3 (2), 29-46.
 • MENGÜLOĞLU, M.A., (2020). Karanlık üçlü kişilik özellikleri ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişki, Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞİMŞEK, S, ALKAN, V. (2019). Karakter ve Değer Eğitimi Dersinin Kazanımları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1263-1278.
 • Topçu,F. (2017). The study of predictor effect of five factor personality traits on the resilience levels of university students. Yüksek Lisans Tezi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ZEHİROĞLU, Ç., (2020), Kabin memurlarında tip A/B kişilik yapısının algılanan stres üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 119 - 127, 12.04.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı, kişilik tipleri alanında yazılmış tezleri bibliyometrik analiz tekniği ile incelemektir. Bu kapsamda tezler, yayınlandıkları üniversite, danışmanların unvanı, sayfa sayısı, yıllara göre tez sayıları, kullanılan yöntemler, içerik ve konu değerlendirmeye tabi tutulup çeşitli açılardan analiz edilmiştir. Çalışmanın kapsamında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan kişilik tipleri ile ilgili tezler yer almaktadır. Bu kapsamda, 93 adet tez araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda, en fazla tez yazılan kurumların Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma yöntemi olarak daha çok nicel analiz yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Yabancı dil ile hazırlanan tezlerin oldukça az olduğu ve tezlerin danışmanlığını yürüten öğretim elemanlarının çoğunlukla Doktor Öğretim üyesi unvanlı olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • AYDIN, C, ÖZEL, Ç. (2017). A ve B Kişilik Tiplerinin Boş Zaman Davranışlarının Kıyaslanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 21-41. DOI: 10.17494/ogusbd.371372.
 • AYVAZ, E.E., (2020). Öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi öğrencileri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BODUR, M., (2020). Çalışma ortamı ve kişilik tiplerinin çalışanların iç girişimciliğinin göstergesi olarak inovasyon potansiyeline etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAYAT, F., (2020). Kişilik özelliklerinin örgütsel adalet algısına etkisi: Van Ferit Melen Havalimanında uygulamalı bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇOBAN, R., (2020). Liderin kişilik özelliklerinin işyeri ilişkileri kalitesine etkisinde politik becerinin aracı rolü üzerine havacılık ve sağlık sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma, Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DURNA U. (2004). “Stres, A ve B Tipi Kişilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 191-206.
 • Tuna, A. F., Turanlı, M. (2020). An Investigation of The Relationship Between Five Factor Personality Traits and Individual Innovativeness In Service Industries. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9 (1) , 1-9 .
 • FIRIN, S., (2020). Psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa etkisinde kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü üzerine bir araştırma, Doktora tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HAYDAROĞLU, S., (2020). Beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel muhalefete etkisi ve lider-üye etkileşiminin düzenleyici rolü: Beyaz yakalı çalışanlar üzerinde bir araştırma, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KURT. N, DEMİRBOLAT, A. (2020). Atama Türleri Bağlamında Öğretmenlerin Mesleki Benlik Algılarının İncelenmesi International Journal of Social Sciences, 3 (2), 29-46.
 • MENGÜLOĞLU, M.A., (2020). Karanlık üçlü kişilik özellikleri ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişki, Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞİMŞEK, S, ALKAN, V. (2019). Karakter ve Değer Eğitimi Dersinin Kazanımları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1263-1278.
 • Topçu,F. (2017). The study of predictor effect of five factor personality traits on the resilience levels of university students. Yüksek Lisans Tezi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ZEHİROĞLU, Ç., (2020), Kabin memurlarında tip A/B kişilik yapısının algılanan stres üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler, İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazlı Ece BULGUR> (Sorumlu Yazar)
Economics (BA) & Human Resources Management (MA) at Yildiz Technical University
0000-0001-6164-772X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ysbed1003758, journal = {Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2587-2036}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yıldız Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız - İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {119 - 127}, title = {Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi}, key = {cite}, author = {Bulgur, Nazlı Ece} }
APA Bulgur, N. E. (2022). Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 119-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/69391/1003758
MLA Bulgur, N. E. "Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi" . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2022 ): 119-127 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/69391/1003758>
Chicago Bulgur, N. E. "Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2022 ): 119-127
RIS TY - JOUR T1 - Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi AU - Nazlı EceBulgur Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 127 VL - 5 IS - 2 SN - -2587-2036 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi %A Nazlı Ece Bulgur %T Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi %D 2022 %J Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2587-2036 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Bulgur, Nazlı Ece . "Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Nisan 2022): 119-127 .
AMA Bulgur N. E. Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 5(2): 119-127.
Vancouver Bulgur N. E. Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 5(2): 119-127.
IEEE N. E. Bulgur , "Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 119-127, Nis. 2022