Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE CRIME OF FACILITATING THE USE OF NARCOTIC OR STIMULANT SUBSTANCES

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 1, 151 - 189, 01.03.2022

Öz

Such cases as increasing production of drugs or stimulants, easy accessibility have caused a rise in substance usage and drug addiction and usage and addiction have become a global public health issue. This situation has reached such a status where not only user and/or addicted person but also the whole community order is in danger. In Turkey, facilitating the use of narcotic or stimulant substances, using them illegally, possession these drugs and trafficking are phohibited via a variety of legal regulations in Turkish Penal Code in order to fight against personal and social problems which result from drugs or stimulants. One of these regulations is “The Crime of Facilitating The Use of Narcotic or Stimulant Substances” which is regulated in Article 190 of Turkish Penal Code. In this study, “The Crime of Facilitating the Use of Narcotic or Stimulant Substances” will be discussed. In the conclusion part of the study, an evaluation of the topic will be presented.

Kaynakça

 • AKKAYA, Çetin, Örgüt Suçu & Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.
 • AKKAYA, Çetin, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2013.
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar), Güncellenmiş 22. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • BAŞAK, A. Sadi, “Psikoaktif Maddelerin Analiz ve Bilirkişilik Boyutu”, Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler Sempozyumu, 2013, s. 5-6.
 • BAYRAKTAR, Köksal / KESKİN KİZİROĞLU, Serap / YILDIZ, A. Kemal / ZAFER, Hamide / AKSOY RETORNAZ, Eylem et al., Genel Tehlike Yaratan, Çevreye Karşı ve Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar Cilt V, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019.
 • ÇALIŞKAN, Mustafa, Madde Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • ÇALIŞKAN, Suat, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2013.
 • ELMAS, Birsen, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • ERGEN, Cengiz, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde Suçları İlgili Yasalar ve Yönetmeliklerin En Son İçtihatlarla Açıklanması, Gaye Matbaacılık, Ankara, 1988.
 • ERGÜL, Ergin, Hukuki, Adli Tıbbi, Kriminolojik, Aktüel Boyutları ve İlgili Mevzuatıyla Uyuşturucu Maddeler ve Suçları, Yetkin Yayınları, Ankara, 1997.
 • SAHİR, Erman / ÖZEK, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kamunun Selametine Karşı Suçlar (TCK 369- 413), Dünya Yayıncılık, İstanbul, 1995.
 • EŞİTLİ, E. Aygün, “Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi”, TBB Dergisi, 2013, S. 104, s. 225-246.
 • GÜNAY, Erhan, Uygulamalı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 4. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • GÜNDEL, Ahmet, 5237 Sayılı TCK’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.
 • GÜNGÖR, Şener / KINACI, Ali, Öğreti ve Uygulama Boyutu ile Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle İlgili Suçlar, Yetkin Yayınları, Ankara, 2001.
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki / ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, Tıpkı Basım 3. Baskı, US-A Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • İLTAŞ, Yiğit, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.
 • KARAKAŞ DOĞAN, Fatma, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2015.
 • KURT, Şahin / KURT, Ela, Uygulamada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Adalet Yayınları, Ankara, 2007.
 • MURPHEY, David / BARRY, Megan / VAUGHN, Brigitte / GUZMAN, Lina / TERZIAN, Mary, “Adolescent Health Highlight: Use of Illicit Drugs”, Child Trends, 2013, s.1-8.
 • NHS, Drug Use Prevention Among Young People: A Review of Reviews Evidence Briefing, 1st edn, NHS Publication, United Kingdom, 2004.
 • ÖGEL, Kültegin, Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık, İletişim Yayınları Cep Üniversitesi 157, İstanbul, 1997.
 • ÖZBEK, V. Özer / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 15. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020.
 • ÖZDABAKOĞLU, E. Hakan, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Adalet Yayınları, Ankara, 2007.
 • ÖZDEN, Salih, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Basım, Nobel Kitabevi, Ankara, 2019).
 • PARLAR, Ali / DEMİREL, Güleç, Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2015.
 • PARLAR, Ali / KIZILKAYA, Azmi, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara 2018.
 • RUHİ, A. Cemal, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • SAHU, K. Kumar / SAHU, Soma, “Substance Abuse Causes and Consequences”, Bangabasi Academic Journal, 2012, C. 9, s. 52-59.
 • SINGH, Jyotika / GUPTA, P. Kumar, “Drug Addiction: Current Trends and Management”, International Journal of Indian Psychology, 2017, C. 5, S. 1, s. 186-201.
 • SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Güncelleştirilmiş 12. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.
 • TEZCAN, Durmuş / Erdem, M. Ruhan / ÖNOK, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
 • YAŞAR, Yusuf / İÇER, Zafer / YAZICILAR, Tarık T, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m. 190/2)”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 2018, C. 76, S. 2, s. 691-724.
 • YENERER ÇAKMUT, Özlem, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu, s. 67-75, in ÜNVER, Yener / ÖZ, Kerem (eds), Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • YENERER ÇAKMUT, Özlem, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (TCK m.190)”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, C. 21, Özel Sayı, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, s. 3111-3126.
 • YENİDÜNYA, Caner / İÇER, Zafer, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, 2013, S. 38, s. 1-51.
 • YILMAZ, Enes, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçları TCK m. 190”, Türkiye Adalet Akademisi, 2018, S. 35, s. 345-374.
 • YOKUŞ SEVÜK, Handan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.
 • YOKUŞ SEVÜK, Handan, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • YURTCAN, Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Suçları (Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar), Güncelleştirilmiş 4. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 1, 151 - 189, 01.03.2022

Öz

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin artan üretimi, kolay bulunabilirliği gibi durumlar madde kullanımı ve bağımlılığın artmasına ve bu durumun küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmesine neden olmuştur. Zaman içerisinde bu durum sadece kullanan ve/veya bağımlı kişiyi değil tüm toplumun düzenini tehdit eder bir hal almıştır. Ülkemizde uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin sebep olabileceği bireysel ve toplumsal sorunlarla mücadele açısından bu maddelerin kullanılmasını kolaylaştırma, yasadışı kullanılması, bulundurulması, ticareti gibi faaliyetler Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) çeşitli yasal düzenlemelerle yasaklanmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de TCK’nın 190. maddesinde (m.) düzenlenen “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma” suçudur. Bu çalışmada “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma” suçu ele alınacaktır. Çalışmanın sonuç kısmında ise konu ile ilgili değerlendirmelere yer verilecektir.

Kaynakça

 • AKKAYA, Çetin, Örgüt Suçu & Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.
 • AKKAYA, Çetin, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2013.
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar), Güncellenmiş 22. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • BAŞAK, A. Sadi, “Psikoaktif Maddelerin Analiz ve Bilirkişilik Boyutu”, Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler Sempozyumu, 2013, s. 5-6.
 • BAYRAKTAR, Köksal / KESKİN KİZİROĞLU, Serap / YILDIZ, A. Kemal / ZAFER, Hamide / AKSOY RETORNAZ, Eylem et al., Genel Tehlike Yaratan, Çevreye Karşı ve Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar Cilt V, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019.
 • ÇALIŞKAN, Mustafa, Madde Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • ÇALIŞKAN, Suat, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2013.
 • ELMAS, Birsen, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • ERGEN, Cengiz, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde Suçları İlgili Yasalar ve Yönetmeliklerin En Son İçtihatlarla Açıklanması, Gaye Matbaacılık, Ankara, 1988.
 • ERGÜL, Ergin, Hukuki, Adli Tıbbi, Kriminolojik, Aktüel Boyutları ve İlgili Mevzuatıyla Uyuşturucu Maddeler ve Suçları, Yetkin Yayınları, Ankara, 1997.
 • SAHİR, Erman / ÖZEK, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kamunun Selametine Karşı Suçlar (TCK 369- 413), Dünya Yayıncılık, İstanbul, 1995.
 • EŞİTLİ, E. Aygün, “Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi”, TBB Dergisi, 2013, S. 104, s. 225-246.
 • GÜNAY, Erhan, Uygulamalı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 4. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • GÜNDEL, Ahmet, 5237 Sayılı TCK’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.
 • GÜNGÖR, Şener / KINACI, Ali, Öğreti ve Uygulama Boyutu ile Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle İlgili Suçlar, Yetkin Yayınları, Ankara, 2001.
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki / ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, Tıpkı Basım 3. Baskı, US-A Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • İLTAŞ, Yiğit, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.
 • KARAKAŞ DOĞAN, Fatma, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2015.
 • KURT, Şahin / KURT, Ela, Uygulamada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Adalet Yayınları, Ankara, 2007.
 • MURPHEY, David / BARRY, Megan / VAUGHN, Brigitte / GUZMAN, Lina / TERZIAN, Mary, “Adolescent Health Highlight: Use of Illicit Drugs”, Child Trends, 2013, s.1-8.
 • NHS, Drug Use Prevention Among Young People: A Review of Reviews Evidence Briefing, 1st edn, NHS Publication, United Kingdom, 2004.
 • ÖGEL, Kültegin, Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık, İletişim Yayınları Cep Üniversitesi 157, İstanbul, 1997.
 • ÖZBEK, V. Özer / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 15. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020.
 • ÖZDABAKOĞLU, E. Hakan, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Adalet Yayınları, Ankara, 2007.
 • ÖZDEN, Salih, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Basım, Nobel Kitabevi, Ankara, 2019).
 • PARLAR, Ali / DEMİREL, Güleç, Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2015.
 • PARLAR, Ali / KIZILKAYA, Azmi, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara 2018.
 • RUHİ, A. Cemal, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • SAHU, K. Kumar / SAHU, Soma, “Substance Abuse Causes and Consequences”, Bangabasi Academic Journal, 2012, C. 9, s. 52-59.
 • SINGH, Jyotika / GUPTA, P. Kumar, “Drug Addiction: Current Trends and Management”, International Journal of Indian Psychology, 2017, C. 5, S. 1, s. 186-201.
 • SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Güncelleştirilmiş 12. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.
 • TEZCAN, Durmuş / Erdem, M. Ruhan / ÖNOK, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
 • YAŞAR, Yusuf / İÇER, Zafer / YAZICILAR, Tarık T, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m. 190/2)”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 2018, C. 76, S. 2, s. 691-724.
 • YENERER ÇAKMUT, Özlem, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu, s. 67-75, in ÜNVER, Yener / ÖZ, Kerem (eds), Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • YENERER ÇAKMUT, Özlem, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (TCK m.190)”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, C. 21, Özel Sayı, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, s. 3111-3126.
 • YENİDÜNYA, Caner / İÇER, Zafer, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, 2013, S. 38, s. 1-51.
 • YILMAZ, Enes, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçları TCK m. 190”, Türkiye Adalet Akademisi, 2018, S. 35, s. 345-374.
 • YOKUŞ SEVÜK, Handan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.
 • YOKUŞ SEVÜK, Handan, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • YURTCAN, Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Suçları (Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar), Güncelleştirilmiş 4. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yiğit İltaş 0000-0001-5728-0902

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 8 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 19 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA İltaş, Y. (2022). UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(1), 151-189.
AMA İltaş Y. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Mart 2022;19(1):151-189.
Chicago İltaş, Yiğit. “UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19, sy. 1 (Mart 2022): 151-89.
EndNote İltaş Y (01 Mart 2022) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19 1 151–189.
IEEE Y. İltaş, “UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 19, sy. 1, ss. 151–189, 2022.
ISNAD İltaş, Yiğit. “UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19/1 (Mart 2022), 151-189.
JAMA İltaş Y. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022;19:151–189.
MLA İltaş, Yiğit. “UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 19, sy. 1, 2022, ss. 151-89.
Vancouver İltaş Y. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022;19(1):151-89.