Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KURUMSAL YÖNETİM: TÜRK TİCARET KANUNU’NDA REFORMUN GEREKLİLİĞİ

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 2, 991 - 1022, 02.10.2022

Öz

Türkiye'de kurumsal yönetim söylemi, çoğunlukla asil-vekil konularına odaklanan Anglo-Sakson hukuku ve ekonomi düşünce tarzından esinlenmiştir. Bu nedenle, düzenlemeler hissedarlar getirilerinin kısa vadeli maksimizasyonuna odaklanmıştır. Ancak, Türk şirketler hukukunun mevcut odak noktası, sürdürülebilir şirket gelişimini engelleyen bir boşluk barındırmaktadır. Kâr maksimizasyonu odağının bir sonucu, şirketlerin çevresel ve sosyal konuları dikkate almaması ve bunları stratejik planlarına entegre etmemesidir.
Türkiye, 2012 yılında Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan reformdan bu yana kurumsal yönetimin düzenleyici çerçevesinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Ancak, kurumsal sürdürülebilirlik hala ele alınması gereken bir konudur. Bu kapsamda, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi hazırlanarak 02.10. 2020 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.
Bu çalışma, sürdürülebilirliğin Türkiye'nin kurumsal yönetim ilkelerine entegrasyonunun yasal dayanağını araştırmayı ve kurumsal sürdürülebilirliğin önündeki engelleri ortaya çıkarmayı amaçlamakta ve bunların sonucunda tamamlayıcı reform önerileri sunmaktadır. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi, yasama girişimlerinde bir başlangıç noktası olması bakımından yararlıdır. Bu makalenin öne sürdüğü argüman ise daha iyi bir uyum sağlanması için aşağıdaki noktaların ele alınması gerektiğidir; şirketin amacının şirketler hukuku kapsamında yeniden düzenlenmesi, kurumsal sürdürülebilirliğin yönetim kurulunun görevlerine entegre edilmesi ve raporlama ve denetim standartlarının belirlenmesi.

Kaynakça

 • Ararat, M. (2011). ‘Comply or explain’ without consequences; The case of Turkey’. In C. A. Mallin (Eds.), Handbook on international corporate governance (pp 355-370). Glos, UK: Edward Elgar Publishing
 • Ararat, Melsa and Yurtoglu, B. Burcin. (2012). Sermaye piyasası kurulu’nun ‘kurumsal yönetim’ konulu tebliğleri ile ilgili genel değerlendirme ve yorum [An assessment of the recent legal reforms concerning 'corporate governance' introduced by the CMB of Turkey).http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2040376
 • Atabay, E. (2019). Kurumsal sürdürülebilirlik raporları ve güvence denetimi: Türkiye’de GRI rehberine göre raporlama yapan firmalar üzerinde bir araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(4), 904-922
 • Berle, A.A. (1931). Corporate powers as powers in trust. Harvard Law Review, 44(7), 1049-1074.https://doi.org/10.2307/1331341.
 • Blackburn, W. R. (2015) The sustainability handbook: The complete management guide to achieving social, economic, and environmental responsibility. Washington, USA: Eli Press.
 • Camilleri, M.A. (2017). Corporate sustainability and responsibility: creating value for business, society and the environment. Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 2, 59–74. https://doi.org/10.1186/s41180-017-0016-5.
 • CDP, CDSB, GRI, IIRC & SASB.(2020) Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting < https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf>(Accessedon 20.03.2021)
 • Corporat Knights. (2020, January 22). Helsinki stock exchange tops sustainability disclosure ranking while most flatlined.https://www.corporateknights.com/reports/sustainable-stock-exchanges/helsinki-stock-exchange-tops-sustainability-disclosure-ranking-flatlined-15796512/ (Accessed on 20.03.2021)
 • Crowther, D. & Rayman-Bacchus, L. (2016). The future of corporate social responsibility. In Crowther, D. & Rayman-Bacchus, L. (Eds.). Perspectives on corporate social responsibility (pp 229-249). Oxon, UK: Routledge.
 • Das, P. (2014). The Role of Corporate Governance in Foreign Investments, Applied Financial Economics, 24(3), 187-201
 • Demirag, I. & Serter, M. (2003). Ownership patterns and control in Turkish listed companies. Corporate Governance: An International Review, 11(1), 40-51.https://doi.org/10.1111/1467-8683.00300
 • Eccles, R.G. & Klimenko, S. (2019, June). The investor revolution. Harvard Business Review, 106–116. https://hbr.org/2019/05/the-investor-revolution.(Accessed on 20.03.2021)
 • Elhabib, M.A., Rasid, S.A.& Basiruddin, R. (2014) A critique: Corporate governance definition dilemma and the major causes for calls to improve corporate governance. European Journal of Business and Management, 6(34), 365-369. https://doi.org/10.7176/EJBM
 • Ercan, C. & Kestane, A. (2017). Entegre raporlama ve Türkiye’deki uygulama örnekleri üzerine bir araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(4), 73 – 86.
 • Eroğlu, M. (2013). Obstacles and possibilities for sustainable companies in Turkey. University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2013-04. Retrieved from: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2218220>
 • European Commission (2014) The EU Non-Financial Reporting, Directive 2014/95/EU
 • European Commission. (2017). Interim Report, July 2017 By the High-Level Expert Group on Sustainable Finance. Brussels, Belgium.https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf.(Accessed on 20.03.2021)
 • European Commission. (2018) Action Plan: Financing Sustainable Growth. Brussels, Belgium. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-97-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.(Accessed on 20.03.2021)
 • Fan, J. & Wong, T.J. (2005). Do external auditors perform a corporate governance role in emerging markets? Evidence from East Asia. Journal of Accounting Research, 43(1), 35-72.https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.00162.x
 • Freedman, R.E. & Reed, D.L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. California Management Review, 25(3), 88-106.https://doi.org/10.2307/41165018.
 • Gray, R., Owen, D. & Maunders, K. (1987). Corporate social reporting: Accounting and Accountability. London Prentice-Hall International.
 • IFRS Foundation. (2020) Consultation Paper on Sustainability Reporting, September 2020. https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf (Accessed on 20 .03.2021)
 • IFRS Foundation. (2020) Who Uses IFRS Standarts? https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/.(Accessed on 20.03.2021) Integrated Reporting Council. (2021). International Integrated Reporting Framework <https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf>
 • Jensen, M.C. (2002). Value maximization, stakeholder theory and the corporate objective function. Business Ethics Quarterly, 12(2) 14, 8-21.https://doi.org/10.2307/3857812
 • Jones, M.J. (2010). Accounting for the environment: towards a theoretical perspective for environmental accounting and reporting. Accounting Forum, 34(2), 123-138. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2010.03.001
 • Li, M. (2009). Capitalism, climate change and the transition to sustainability: Alternative scenarios for the US, China and the world. Development and Change, 40(6), 1039-1061. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01611.x
 • McKinsey. (2017). From ‘why’ to ‘why not’: Sustainable investing as the new normal https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/from-why-to-why-not-sustainable-investing-as-the-new-normal#.
 • OECD. (2004) Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.
 • Pulaşlı, H. (2020), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bağlamında Uluslararası İnsan Hakları ve Çevre Standartlarının Çok Uluslu Şirketlerin Merkez Yönetim Organının Hukuki Sorumluluğuna Etkisi” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXVI, S. 4 s. 5-37
 • Paslı, A. (2004). Anonim ortaklık kurumsal yönetimi. İstanbul: Beta.
 • Rock, E. (2020). For Whom is the Corporation Managed in 2020?: The Debate over Corporate Purpose. European Corporate Governance Institute - Law Working Paper No. 515/2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3589951
 • Salvioni, D.M., Gennari, F. & Bosetti, L. (2016). Sustainability and convergence: The future of corporate governance systems?. Sustainability, 8(11), 1203-1228.https://doi.org/10.3390/su8111203.
 • Sjåfjell, B. (2010). If not now, then when?: European company law in a sustainability development perspective. European Company Law, 7(5), 187 – 194
 • Sjåfjell, B. (2017). Regulating for corporate sustainability: Why the public-private divide misses the point. In B. Choudhury& M. Petrin (Eds.), Understanding the company corporate governance and theory (pp 145-164). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Sjåfjell, B., Johnston, A., Sørensen L.A. & Millon, D. (2015). Shareholder primacy: the main barrier to sustainable companies. In Sjåfjell, B. & Richardson, B.J. (Eds.), Company law and sustainability: Legal barriers and opportunities (pp. 79-147). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Smith, D.G. (1998). The shareholder primacy norm. Journal of Corporation Law, 23, 277-322.
 • Sternberg, E. (2002). The defects of stakeholder theory. Corporate Governance: An International Review, 6 (3), 151-63.https://doi.org/10.1111/1467-8683.00034.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı. (2021, February 18). Yanı başımızdaki dev pazar Avrupa Birliği https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birligi.
 • Turkish Commercial Code Law No. 6102 Official Gazette: 14.2.2011, Issue: 27846
 • T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (I)-17.1.a) Official Gazette:2.10.2020, Issue: 31262
 • T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) Official Gazette: 30.12.2011 No:28158
 • T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi (Kasım 2021) < https://spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1362>
 • Tore, I. (2017). Rethinking agency theory in companies with concentrated ownership, International Journal of Business and Management Studies, 9(1), 80-91
 • United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development - Our Common Future.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf.
 • United Nations. (2015). Sustainable Development Goals. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ sustainable-development-goals/ (Accessed on 20 May 2021).
 • Villiers, C. & Mähönen, J.(2015). Accounting, auditing, and reporting: supporting or obstructing the sustainable companies objective?. In Sjåfjell, B. & Richardson, B.J. (Eds.), Company law and sustainability: Legal barriers and opportunities (pp. 175-225). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Willard, B. (2014). Better is not good enough: Toward true corporate sustainability. https://greattransition.org/publication/better-is-not-good-enough (Accessed on 20.03.2021)
 • World Economic Forum. (2020) Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation White Paper < http://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf> (Accessed on 20.03.2021)

CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 2, 991 - 1022, 02.10.2022

Öz

The corporate governance discourse in Turkey is inspired by the Anglo-Saxon law and economics way of thinking, which mostly focuses on principal-agency issues. Thus, much attention has been paid to the short-term maximization of returns to shareholders. However, the current focus of the Turkish commercial law gives rise to a loophole that prevents the development of sustainable business. The result of profit maximization focus is that corporations fail to consider environmental and social issues and integrate them into their strategic planning.
Turkey has made a great progress in regulatory framework of corporate governance since the reformation of the Turkish Commercial Code in 2012. Yet, corporate sustainability still remains to be addressed. In this context, the Sustainability Principles Compliance Framework is prepared and put into effect by the Capital Markets Board of Turkey on 02.10. 2020.
This study aims to investigate the legal basis for the integration of sustainability into corporate governance principles of Turkey and to reveal the barriers to corporate sustainability and as a result it offers complementary reform proposals. The Sustainability Principles Compliance Framework is useful, insofar as it feature as a starting point in legislative initiatives. The argument this article puts forward is that in order for a better compliance, the following points need to be adressed; reformulating the purpose of the company in the company law, integrating corporate sustainability into the duties of the board of directors and determining clear reporting and auditing standards.

Kaynakça

 • Ararat, M. (2011). ‘Comply or explain’ without consequences; The case of Turkey’. In C. A. Mallin (Eds.), Handbook on international corporate governance (pp 355-370). Glos, UK: Edward Elgar Publishing
 • Ararat, Melsa and Yurtoglu, B. Burcin. (2012). Sermaye piyasası kurulu’nun ‘kurumsal yönetim’ konulu tebliğleri ile ilgili genel değerlendirme ve yorum [An assessment of the recent legal reforms concerning 'corporate governance' introduced by the CMB of Turkey).http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2040376
 • Atabay, E. (2019). Kurumsal sürdürülebilirlik raporları ve güvence denetimi: Türkiye’de GRI rehberine göre raporlama yapan firmalar üzerinde bir araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(4), 904-922
 • Berle, A.A. (1931). Corporate powers as powers in trust. Harvard Law Review, 44(7), 1049-1074.https://doi.org/10.2307/1331341.
 • Blackburn, W. R. (2015) The sustainability handbook: The complete management guide to achieving social, economic, and environmental responsibility. Washington, USA: Eli Press.
 • Camilleri, M.A. (2017). Corporate sustainability and responsibility: creating value for business, society and the environment. Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 2, 59–74. https://doi.org/10.1186/s41180-017-0016-5.
 • CDP, CDSB, GRI, IIRC & SASB.(2020) Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting < https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf>(Accessedon 20.03.2021)
 • Corporat Knights. (2020, January 22). Helsinki stock exchange tops sustainability disclosure ranking while most flatlined.https://www.corporateknights.com/reports/sustainable-stock-exchanges/helsinki-stock-exchange-tops-sustainability-disclosure-ranking-flatlined-15796512/ (Accessed on 20.03.2021)
 • Crowther, D. & Rayman-Bacchus, L. (2016). The future of corporate social responsibility. In Crowther, D. & Rayman-Bacchus, L. (Eds.). Perspectives on corporate social responsibility (pp 229-249). Oxon, UK: Routledge.
 • Das, P. (2014). The Role of Corporate Governance in Foreign Investments, Applied Financial Economics, 24(3), 187-201
 • Demirag, I. & Serter, M. (2003). Ownership patterns and control in Turkish listed companies. Corporate Governance: An International Review, 11(1), 40-51.https://doi.org/10.1111/1467-8683.00300
 • Eccles, R.G. & Klimenko, S. (2019, June). The investor revolution. Harvard Business Review, 106–116. https://hbr.org/2019/05/the-investor-revolution.(Accessed on 20.03.2021)
 • Elhabib, M.A., Rasid, S.A.& Basiruddin, R. (2014) A critique: Corporate governance definition dilemma and the major causes for calls to improve corporate governance. European Journal of Business and Management, 6(34), 365-369. https://doi.org/10.7176/EJBM
 • Ercan, C. & Kestane, A. (2017). Entegre raporlama ve Türkiye’deki uygulama örnekleri üzerine bir araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(4), 73 – 86.
 • Eroğlu, M. (2013). Obstacles and possibilities for sustainable companies in Turkey. University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2013-04. Retrieved from: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2218220>
 • European Commission (2014) The EU Non-Financial Reporting, Directive 2014/95/EU
 • European Commission. (2017). Interim Report, July 2017 By the High-Level Expert Group on Sustainable Finance. Brussels, Belgium.https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf.(Accessed on 20.03.2021)
 • European Commission. (2018) Action Plan: Financing Sustainable Growth. Brussels, Belgium. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-97-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.(Accessed on 20.03.2021)
 • Fan, J. & Wong, T.J. (2005). Do external auditors perform a corporate governance role in emerging markets? Evidence from East Asia. Journal of Accounting Research, 43(1), 35-72.https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.00162.x
 • Freedman, R.E. & Reed, D.L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. California Management Review, 25(3), 88-106.https://doi.org/10.2307/41165018.
 • Gray, R., Owen, D. & Maunders, K. (1987). Corporate social reporting: Accounting and Accountability. London Prentice-Hall International.
 • IFRS Foundation. (2020) Consultation Paper on Sustainability Reporting, September 2020. https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf (Accessed on 20 .03.2021)
 • IFRS Foundation. (2020) Who Uses IFRS Standarts? https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/.(Accessed on 20.03.2021) Integrated Reporting Council. (2021). International Integrated Reporting Framework <https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf>
 • Jensen, M.C. (2002). Value maximization, stakeholder theory and the corporate objective function. Business Ethics Quarterly, 12(2) 14, 8-21.https://doi.org/10.2307/3857812
 • Jones, M.J. (2010). Accounting for the environment: towards a theoretical perspective for environmental accounting and reporting. Accounting Forum, 34(2), 123-138. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2010.03.001
 • Li, M. (2009). Capitalism, climate change and the transition to sustainability: Alternative scenarios for the US, China and the world. Development and Change, 40(6), 1039-1061. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01611.x
 • McKinsey. (2017). From ‘why’ to ‘why not’: Sustainable investing as the new normal https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/from-why-to-why-not-sustainable-investing-as-the-new-normal#.
 • OECD. (2004) Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.
 • Pulaşlı, H. (2020), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bağlamında Uluslararası İnsan Hakları ve Çevre Standartlarının Çok Uluslu Şirketlerin Merkez Yönetim Organının Hukuki Sorumluluğuna Etkisi” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXVI, S. 4 s. 5-37
 • Paslı, A. (2004). Anonim ortaklık kurumsal yönetimi. İstanbul: Beta.
 • Rock, E. (2020). For Whom is the Corporation Managed in 2020?: The Debate over Corporate Purpose. European Corporate Governance Institute - Law Working Paper No. 515/2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3589951
 • Salvioni, D.M., Gennari, F. & Bosetti, L. (2016). Sustainability and convergence: The future of corporate governance systems?. Sustainability, 8(11), 1203-1228.https://doi.org/10.3390/su8111203.
 • Sjåfjell, B. (2010). If not now, then when?: European company law in a sustainability development perspective. European Company Law, 7(5), 187 – 194
 • Sjåfjell, B. (2017). Regulating for corporate sustainability: Why the public-private divide misses the point. In B. Choudhury& M. Petrin (Eds.), Understanding the company corporate governance and theory (pp 145-164). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Sjåfjell, B., Johnston, A., Sørensen L.A. & Millon, D. (2015). Shareholder primacy: the main barrier to sustainable companies. In Sjåfjell, B. & Richardson, B.J. (Eds.), Company law and sustainability: Legal barriers and opportunities (pp. 79-147). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Smith, D.G. (1998). The shareholder primacy norm. Journal of Corporation Law, 23, 277-322.
 • Sternberg, E. (2002). The defects of stakeholder theory. Corporate Governance: An International Review, 6 (3), 151-63.https://doi.org/10.1111/1467-8683.00034.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı. (2021, February 18). Yanı başımızdaki dev pazar Avrupa Birliği https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birligi.
 • Turkish Commercial Code Law No. 6102 Official Gazette: 14.2.2011, Issue: 27846
 • T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (I)-17.1.a) Official Gazette:2.10.2020, Issue: 31262
 • T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) Official Gazette: 30.12.2011 No:28158
 • T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi (Kasım 2021) < https://spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1362>
 • Tore, I. (2017). Rethinking agency theory in companies with concentrated ownership, International Journal of Business and Management Studies, 9(1), 80-91
 • United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development - Our Common Future.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf.
 • United Nations. (2015). Sustainable Development Goals. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ sustainable-development-goals/ (Accessed on 20 May 2021).
 • Villiers, C. & Mähönen, J.(2015). Accounting, auditing, and reporting: supporting or obstructing the sustainable companies objective?. In Sjåfjell, B. & Richardson, B.J. (Eds.), Company law and sustainability: Legal barriers and opportunities (pp. 175-225). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Willard, B. (2014). Better is not good enough: Toward true corporate sustainability. https://greattransition.org/publication/better-is-not-good-enough (Accessed on 20.03.2021)
 • World Economic Forum. (2020) Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation White Paper < http://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf> (Accessed on 20.03.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İrem TÖRE
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2275-7664
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 27 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 19 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
TÖRE, İ. (2022). CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(2), 991-1022.
MLA
TÖRE, İrem. “CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 19, sy. 2, 2022, ss. 991-1022.
Chicago
TÖRE, İrem. “CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19, sy. 2 (Ekim 2022): 991-1022.
EndNote
TÖRE İ (01 Ekim 2022) CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19 2 991–1022.
ISNAD
TÖRE, İrem. “CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19/2 (Ekim 2022), 991-1022.
AMA
TÖRE İ. CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Ekim 2022;19(2):991-1022.
Vancouver
TÖRE İ. CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022;19(2):991-1022.
IEEE
İ. TÖRE, “CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 19, sy. 2, ss. 991–1022, 2022.
JAMA
TÖRE İ. CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABILITY: THE NECESSARY REFORM OF TURKISH COMMERCIAL LAW. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022;19:991–1022.