Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tarım İşletmelerinde Mekanizasyon Kullanımının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt 30, Sayı Ek sayı (Additional issue), 898 - 907, 31.12.2020
https://doi.org/10.29133/yyutbd.688772

Öz

Tarım işletmelerinde verimlilik başta tohum, gübre, ilaç, işgücü ve mekanizasyon girdilerinin verimliliklerinin artırılmasıyla sağlanmaktadır. Bu girdiler arasında üretim maliyetleri içerisinde önemli paya ve sınırlılığa sahip olan mekanizasyon kullanımının verimliliğinin belirlenmesi çalışmanın temel amacıdır. Bu amaca yönelik olarak Konya ilinde kullanılan mekanizasyon ekipmanlarının %24’üne sahip olan Karapınar, Çumra ve Altınekin ilçelerinde tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 107 tarım işletmesiyle görüşülmüştür. Bu işletmelerle yapılan anketler sonucunda işletmelerin demografik ve sermaye yapıları incelenmiş olup, yıllık faaliyet sonuçları hesaplanmıştır. Buna göre elde edilen yıllık faaliyet sonuçlarına göre işletmelerin arazi, işgücü ve sermaye verimlilikleri hesaplanmış olup, işletme ölçeğinin büyümesine paralel olarak her üç üretim faktörünün verimliliğinin artığı belirlenmiştir. Çalışmanın temel amacı olan mekanizasyon kullanım verimliliğini belirlemek için de traktör çeki gücü, traktör çalışma saati, traktör yaşı ve traktör kullanım maliyetleri hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda işletme ölçeğinin büyüdükçe mekanizasyon verimliliğinin artığı belirlenmiş olup, 200 dekar ve üzeri araziye sahip işletmelerin mekanizasyon kullanımının Avrupa standartlarında oldukları belirlenmiştir. Bu sonuca göre arazi ve işletme ölçeğine uygun traktör seçiminin yapılması gerektiği ortaya konulmuş olup, bu noktada yeni teknolojilerden yararlanmayı kolaylık sağlayacak olan makine parkı model önerisi sunulmuştur.

Kaynakça

 • Ağızan, K., & Bayramoğlu, Z. (2019). Tarım İşletmelerinde Girişimciliğin Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma; Konya İli Ereğli İlçesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(2), 294-305.
 • Ağızan, S., & Bayramoğlu, Z. (2018). Sulama Sistemlerinin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Paper presented at the Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, Bursa.
 • Alrwis, K. N., Aldawdahi, N. M., & Ahamad, S. A. B. (2015). Estimate the production efficiency of the dairy plants in Saudi Arabia using Data Envelopment Analysis (DEA). Custos E Agronegocio on Line, 11(3), 298-315.
 • Anonim. (2007). Tarım ve Beslenme Sorunu. Retrieved from http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-167&Bilgi=tar%C4%B1m-ve-beslenme-sorunu
 • Arisoy, H., Bayramoglu, Z., Karakayaci, Z., & Oguz, C. (2017). The effect of agricultural support on the economic sustainability of agricultural enterprises. Custos e agronegócio on line. 13 (3), 233-253.
 • Aydin, B., & Unakitan, G. (2016). Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren tarim isletmelerinin karsilastirmali ekonomik analizi. Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi, 31(2), 223.
 • Aydın, B., & Unakıtan, G. (2018). Efficiency analysis in agricultural enterprises in Turkey: case of Thrace Region. Custos e @gronegócio on line, 14(2), 137-160.
 • Canan, S., & Ceyhan, V. (2016). Total factor productivity change and innovation in farms producing paddy in Bafra District of Samsun, Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 12(1), 201-219.
 • Deng, R., Ran, G., Zheng, Q., & Wu, X. (2018). The nonlinear effect of agricultural informatization on agricultural total factor productivity in China: a threshold test approach. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 14(2), 213-236.
 • Erdoğan, F., & Bayramoğlu, Z. (2017). Tarım İşletmelerinde Finne-Kinney Yöntemi ile Risk Analizi. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 19-28.
 • FAO. (2017). In FAO Statistical Yearbook 2017. Retrieved from www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.html
 • Karabacak, A., & Direk, M. (2009). Tarımda Küreselleşme ve Türkiye. Paper presented at the Journal of Azerbaijani Studies.
 • Karacan, R., Doğan, B. B., Erdoğan, S., Yumuşak, İ. G., Ak, R., Genç, S. y., Türk, A., Ateş, H., & Yumuşak, İ. G. (2014). Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri.
 • Karakayaci, Z. (2020). Socio-Economic Analysis of Dairy Cattle Enterprises in Urban Sprawl. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26(1), 135-142. doi:10.9775/kvfd.2019.22459
 • Oguz, C., & Kaya, S. (2016). Factors affecting milk production in dairy farming enterprises and effectiveness analysis: A case study in Konya Province of Turkey. Cust Agronegocio, 12, 121-136.
 • Oguz, C., & Yener, A. (2018). Productivity analysis of dairy cattle farms in Turkey: case study of Konya Province. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 14(1), 298-319.
 • Oğuz, & Mülayim. (1997). Konya’da Sözleşmeli Şeker Pancarı Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Durumu. SS Konya Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları, Yayın(4).
 • Oğuz, C., & Bayramoğlu, Z. (2018). Tarım Ekonomisi Kitabı. Atlas Kitapevi 3.Baskı, 1-222.
 • Oğuz, C., Bayramoğlu, Z., Ağızan, S., & Ağızan, K. (2017). Tarım İşletmelerinde Tarımsal Mekanizasyon Kullanım Düzeyi, Konya İli Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(1), 63-72.
 • Oğuz, C., & Karakayacı, Z. (2017). Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodolojisi. Konya, Atlas Akademi, 1-183.
 • Özden, A., & Armağan, G. (2005). Aydın ili tarım işletmelerinde bitkisel üretim faaliyetlerinin verimliliklerinin belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(2), 111-121.
 • Parlakay, O., Semerci, A., & Çelik, A. D. (2015). Estimating technical efficiency of dairy farms in Turkey: a case study of Hatay Province. Custos e Agronegócio Online, 11, 106-115.
 • Singh, S., Kiran, R., & Goyal, D. (2015). Market share, R & D and determinants of productivity: firm based analysis of agri-biotech sector of Punjab in India. Custos e Agronegócio Online, 11(3), 166-182.
 • Tarmakbir. (2018). Tarım Makinaları Sektör Raporu. Retrieved from http://www.tarmakbir.org/haberler/tarmakbirsekrap.pdf
 • TCMB. (2019). Türkiye'de Döviz Kuru. Retrieved from http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/201512/Dec_tr.html
 • Topcu, Y. (2018). Erzurum ili süt sığırcılığı işletmelerinin sermaye yapısına dayalı risk düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(2), 154-160.
 • Yalçın, H., Aykas, E., İsmet, Ö., & Evcim, Ü. (2007). Reduced Tillage Systems on Second Crop Cotton in Aegean Region. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3(4).

Evaluation of the Utilization of Mechanization in the Agricultural Enterprises in Terms of Productivity

Yıl 2020, Cilt 30, Sayı Ek sayı (Additional issue), 898 - 907, 31.12.2020
https://doi.org/10.29133/yyutbd.688772

Öz

Productivity in agricultural enterprises is mainly achieved by increasing the productivity of seed, fertilizer, pesticide, labor and mechanization inputs. The aim of this study was to determine the productivity of the use of mechanization which has a significant share and limitation in production costs. For this purpose, in Karapınar, Çumra and Altınekin districts, which have 24% of the mechanization equipment used in the province of Konya, work was carried out. According to stratified random sampling method, 107 agricultural enterprises were interviewed. As a result of the surveys conducted with these enterprises, demographic and capital structures of the enterprises were examined, and annual activity results were calculated. According to the results of the annual activities, the land, labor and capital efficiency of the enterprises were calculated and the productivity of all three production factors increased in parallel with the growth of the enterprise scale. In order to determine the mechanization utilization productivity, which is the main purpose of the study, tractor draw force, working hours, age and usage costs were calculated. As a result of the analysis, it was determined that the mechanization productivity increased as the scale of the enterprise grew and the use of mechanization of the enterprises having land of 200 decares and above was in European standards. According to this result, it has been determined that the choice of tractor suitable for land and enterprise scale should be made. For this reason, a machine park model has been proposed to facilitate the utilization of new technologies.

Kaynakça

 • Ağızan, K., & Bayramoğlu, Z. (2019). Tarım İşletmelerinde Girişimciliğin Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma; Konya İli Ereğli İlçesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(2), 294-305.
 • Ağızan, S., & Bayramoğlu, Z. (2018). Sulama Sistemlerinin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Paper presented at the Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, Bursa.
 • Alrwis, K. N., Aldawdahi, N. M., & Ahamad, S. A. B. (2015). Estimate the production efficiency of the dairy plants in Saudi Arabia using Data Envelopment Analysis (DEA). Custos E Agronegocio on Line, 11(3), 298-315.
 • Anonim. (2007). Tarım ve Beslenme Sorunu. Retrieved from http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-167&Bilgi=tar%C4%B1m-ve-beslenme-sorunu
 • Arisoy, H., Bayramoglu, Z., Karakayaci, Z., & Oguz, C. (2017). The effect of agricultural support on the economic sustainability of agricultural enterprises. Custos e agronegócio on line. 13 (3), 233-253.
 • Aydin, B., & Unakitan, G. (2016). Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren tarim isletmelerinin karsilastirmali ekonomik analizi. Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi, 31(2), 223.
 • Aydın, B., & Unakıtan, G. (2018). Efficiency analysis in agricultural enterprises in Turkey: case of Thrace Region. Custos e @gronegócio on line, 14(2), 137-160.
 • Canan, S., & Ceyhan, V. (2016). Total factor productivity change and innovation in farms producing paddy in Bafra District of Samsun, Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 12(1), 201-219.
 • Deng, R., Ran, G., Zheng, Q., & Wu, X. (2018). The nonlinear effect of agricultural informatization on agricultural total factor productivity in China: a threshold test approach. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 14(2), 213-236.
 • Erdoğan, F., & Bayramoğlu, Z. (2017). Tarım İşletmelerinde Finne-Kinney Yöntemi ile Risk Analizi. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 19-28.
 • FAO. (2017). In FAO Statistical Yearbook 2017. Retrieved from www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.html
 • Karabacak, A., & Direk, M. (2009). Tarımda Küreselleşme ve Türkiye. Paper presented at the Journal of Azerbaijani Studies.
 • Karacan, R., Doğan, B. B., Erdoğan, S., Yumuşak, İ. G., Ak, R., Genç, S. y., Türk, A., Ateş, H., & Yumuşak, İ. G. (2014). Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri.
 • Karakayaci, Z. (2020). Socio-Economic Analysis of Dairy Cattle Enterprises in Urban Sprawl. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26(1), 135-142. doi:10.9775/kvfd.2019.22459
 • Oguz, C., & Kaya, S. (2016). Factors affecting milk production in dairy farming enterprises and effectiveness analysis: A case study in Konya Province of Turkey. Cust Agronegocio, 12, 121-136.
 • Oguz, C., & Yener, A. (2018). Productivity analysis of dairy cattle farms in Turkey: case study of Konya Province. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 14(1), 298-319.
 • Oğuz, & Mülayim. (1997). Konya’da Sözleşmeli Şeker Pancarı Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Durumu. SS Konya Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları, Yayın(4).
 • Oğuz, C., & Bayramoğlu, Z. (2018). Tarım Ekonomisi Kitabı. Atlas Kitapevi 3.Baskı, 1-222.
 • Oğuz, C., Bayramoğlu, Z., Ağızan, S., & Ağızan, K. (2017). Tarım İşletmelerinde Tarımsal Mekanizasyon Kullanım Düzeyi, Konya İli Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(1), 63-72.
 • Oğuz, C., & Karakayacı, Z. (2017). Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodolojisi. Konya, Atlas Akademi, 1-183.
 • Özden, A., & Armağan, G. (2005). Aydın ili tarım işletmelerinde bitkisel üretim faaliyetlerinin verimliliklerinin belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(2), 111-121.
 • Parlakay, O., Semerci, A., & Çelik, A. D. (2015). Estimating technical efficiency of dairy farms in Turkey: a case study of Hatay Province. Custos e Agronegócio Online, 11, 106-115.
 • Singh, S., Kiran, R., & Goyal, D. (2015). Market share, R & D and determinants of productivity: firm based analysis of agri-biotech sector of Punjab in India. Custos e Agronegócio Online, 11(3), 166-182.
 • Tarmakbir. (2018). Tarım Makinaları Sektör Raporu. Retrieved from http://www.tarmakbir.org/haberler/tarmakbirsekrap.pdf
 • TCMB. (2019). Türkiye'de Döviz Kuru. Retrieved from http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/201512/Dec_tr.html
 • Topcu, Y. (2018). Erzurum ili süt sığırcılığı işletmelerinin sermaye yapısına dayalı risk düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(2), 154-160.
 • Yalçın, H., Aykas, E., İsmet, Ö., & Evcim, Ü. (2007). Reduced Tillage Systems on Second Crop Cotton in Aegean Region. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3(4).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tarımsal Ekonomi ve Politika
Yayınlanma Tarihi Aralık 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süheyla AĞIZAN> (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9210-1671
Türkiye


Cennet OGUZ>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7846-4866
Türkiye


Kemalettin AĞIZAN>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0002-2340-2614
Türkiye


Zeki BAYRAMOĞLU>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3258-3848
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 30, Sayı Ek sayı (Additional issue)

Kaynak Göster

APA Ağızan, S. , Oguz, C. , Ağızan, K. & Bayramoğlu, Z. (2020). Evaluation of the Utilization of Mechanization in the Agricultural Enterprises in Terms of Productivity . Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences , Cilt:30 Sayı: Ek sayı , 898-907 . DOI: 10.29133/yyutbd.688772

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır.