Year 2019, Volume 4, Issue 8, Pages 308 - 324 2019-07-30

MUSSOLİNİ İTALYASI'NDA SPOR YAYINCILIĞI
A Examination on Propaganda Posters Regarding Sports in The Reign of Mussolini in Italy

Gufran DÜNDAR [1]

29 39

21 Ekim 1922 tarihinde Ulusal Faşist Parti lideri Benito Mussolini, İtalya Kralı III. Vittorio Emanuele tarafından başbakanlık görevine getirilmişti. Mussolini'nin İtalya'da iktidara gelmesinden sonra ülkenin resmi ideolojisi Faşizm olmuştu. Ülke genelindeki tüm spor faaliyetleri de Faşizm ideolojisi altında şekillenmeye başlamıştı. Mussolini, İtalya'nın siyaset, ekonomi ve sanat alanında olduğu gibi spor alanında da Roma İmparatorluğu dönemindeki gücüne ulaşmasını hedeflemişti. Bu amaçla Mussolini liderliğindeki İtalya yönetimi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda İtalyan sporcularına yönelik desteklerini arttırmıştı. Ayrıca ülke genelinde İtalyan sporcularının Faşizm ideolojisi altında dünya şampiyonu olmalarını teşvik eden propaganda faaliyetlerine yönelmişti. Bu çalışmada Mussolini'nin İtalya'da iktidarda bulunduğu dönemde Faşizm ideolojisi altında spor yayıncılığının nasıl şekillendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen üç propaganda posteri (Ulusal Spor, Lider, Futbolun Merkezi), nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada belirlenen propaganda posterleri İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure'ün Göstergeler Modeli üzerinden analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda propaganda posterlerinde doğrudan Faşizm ideolojisinin etkisinin görüldüğü ve İtalyan sporcularının yüceltilerek, kamuoyunda spor alanında en başarılı ülkenin İtalya olduğuna yönelik bir algının inşa edilmeye çalışıldığı ortaya konulmuştur.

On 21 October 1922, the leader of the National Fascist Party, Benito Mussolini was appointed as prime minister by King of Italy III. Vittorio Emanuele. After Mussolini came to power in Italy, the country's official ideology became Fascism. All sporting activities throughout the country were also under the Fascism ideology. Mussolini aimed at reaching the power of the Roman Empire in sports as well as in the field of politics, economics and art. For this purpose, the Italian management led by Mussolini increased its support for Italian athletes in national and international competitions. It also focused on propaganda activities that encouraged Italian athletes to become world champions under Fascism ideology. In this study, it was tried to determine how and in what way sports broadcasting was shaped under the Fascism ideology in the period when Mussolini was in power in Italy. For this purpose, three propaganda posters (National Sports, Leader, Center of Football), determined using the purposeful sampling method, were examined via semiotic analysis method in qualitative research methods. The propaganda posters determined in the study were analyzed through the Indicators Model of the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. In the findings, it was revealed that the effect of the ideology of Fascism was directly seen in the propaganda posters and the Italian athletes were glorified, and it was tried to build a perception that Italy was the most successful country in the public opinion.

 • Akarcalı, Sezer (2003). İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Armaoğlu, Fahir (2010). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Aziz, Aysel (2007). Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Belloni, Eleonora (2014). The Birth of the Sport Nation: Sports and Mass-Media in Fascist Italy.
 • Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 32(2).
 • Bogdanur, Vernon (2003). Blackwell’in Siyaset Bilimi Ansiklopedisi, Çev., Bülent Peker, Erhan Yükselci, Sema Yükselci, Ankara: Ümit Yayıncılık.
 • Borsella, Cristogianni (2007). Fascist Italy: A Concise Historical Narrative, Boston: Branden Books.
 • Cannistraro, V. Philip (1972). The Radio in Fascist Italy. Journal of European Studies, 2(2), 127-154.
 • Carocci, Giampiero (1993). Faşizmin Tarihi, Çev., Muhittin Yılmaz, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Courriol, Marie-France (2014). Documentary Strategies and Aspects of Realism in Italian Colonial Cinema (1935–1939). The Italianist, 34(2), 122-141.
 • Çakı, Caner (2018). Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti’nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(2), 252-272.
 • Çakı, Caner, & Gazi, Mehmet Ali (2018). Todt Teşkilatı’nın İtalya’da Yürüttüğü Propaganda Faaliyetlerine Genel Bakış. International Journal of Labour Life and Social Policy, 1(2), 37-47.
 • De Grand, J. Alexander (2000). Italian Fascism: It’s Origins & Development, USA: University of Nebraska.
 • De Saussure, Ferdinand (2014). Genel Dilbilim Yazıları, Çev., Savaş Kılıç, İstanbul: İthaki Yayınları. Dogliani, Patrizia (2000). Sport and Fascism. Journal of Modern Italian Studies, 5(3), 326-348.
 • Erdem, D. Fahri ve Erdem, Çiğdem (2016). İtalya’da Faşizmin Yükselişi ve Antonio Gramsci’nin Faşizm Karşıtı Strateji ve Taktikleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, Sayfa: 103-127.
 • Fiske, John (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev., Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Fraser, John (1980). Propaganda on the Picture Postcard. Oxford Art Journal, 3(2), 39-47.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). İspanya 2000 Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.
 • Goal España (2019). https://www. goal. com/es-ar/ noticias/ mundial -y-politica -cuando -el-fascismo -se-consagro -campeon /1lemgb3nhk 6wh14ow 7bkd5prvg, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Gori, Gigliola (1999). Model of Masculinity: Mussolini, the ‘New Italian’of the Fascist Era. The International Journal of the History of Sport, 16(4), 27-61.
 • Griffin, Roger (2007). Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning Under Mussolini and Hitler, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Hekimler, Oktay (2013). 1936 Berlin Olimpiyatları: Bir Barış Aracı Mı, Yoksa Meşruiyet Arayan Bir Rejimin Propaganda Aracı Mı?, Humanitas, 1(1), 103-127.
 • Karaburun Doğan, Derya (2019). Faşizm Propagandasında Müziğin Rolü: Mussolini İtalyası Örneği. Folklor/Edebiyat, 25 (97), 229-249.
 • Karaca, Mustafa (2018). İtalyan Propagandasında Kült Lider Olgusu: “Il Duce” Benito Mussolini, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1203-1220.
 • Kuruoğlu, Huriye (2006). Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Macit, M. Hanifi (2007). Faşizm ve Nazizm, Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Mann, Michael (2004). Fascists, New York: Cambridge University Press.
 • Örs, H. Birsen (2010). Faşizm: Modernitenin Karanlık Yüzü, Ed., H. Birsen Öz, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasi İdeolojiler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Parkinson, C. Northcote (1993). Siyasal Düşüncenin Evrimi, Çev., Mehmet Harmancı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Paxton, O. Robert (2004). The Anatomy of Fascism, New York: Alfred A. Knopf. Posterimage (2019). https://www.posterimage.it/posters/sport/mostra-nazionale-dello- sport-milano/, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Rifat, Mehmet (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sander, Oral (2000). Siyasi Tarih: 1918-1994, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Sığırcı, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sözmen, F. Mithat (2018), 1934 İtalya: Dünya Savaşa Koşaken Sahne Faşizmin, Evrensel Gazetesi, https://www.evrensel.net/haber/353422/1934-italya-dunya-savasa- kosarken-sahne-fasizmin (Erişim Tarihi: 25.02.2019).
 • SHVPL (2019). http:// www.shvpl. info/ imagefgkl- fifa-world -cup-1934. htm, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Tanyeri Mazıcı, E., & Çakı, C. (2018). Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306.
 • Tarchi, Marco (2000). The Conditions of Democracy in Europe 1919-39, (Ed. Dirk Berg-Schlosser ve Jeremy Mitchell), Italy: Early Crisis and Fascist Takeover,Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • Todd, Alan (2011). History fort he IB Diploma, Mussolini and Italy, New York: Cambridge University Press.
 • Yavuzoğlu, Arda (2003). 20. Yy’da Faşist Paranoya, İstanbul: Sayfa Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0986-4473
Author: Gufran DÜNDAR (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2019

APA DÜNDAR, G . (2019). MUSSOLİNİ İTALYASI'NDA SPOR YAYINCILIĞI. TRT Akademi, 4 (8), 308-324. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/47420/534378